MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY

Alahady ivom-bokatry ny SAFIF

Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo; ka nony efa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe: Raiso, ity no tenako...” Marka 14:22-25


Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny Masina indray androany Alahady faha 24 Oktobra 2021. Ity no Alahady natokana eto amin’ny sahan’ny FJKM ho alahadin’ny SAFIF. Ho antsika eto amin’ny Fitandremana FJKM AMPARIBE MANOKANA dia ity no fotoana nanatanterahana ny ivom-bokatry ny Sampana ary nanamarihana ny faha 30 niorenan’ny Sampana Fifohazana teto amin’ny Fitandremana. Alahady faha 21 manaraka ny Trinite ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe : “MIOREANA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY”.

Ny Filohan’ny Sampana Fifohazana , Atoa ANDRIANARY Rado no nitarika ny fanompoam-pivavahana;

Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTO FANJARIVELO Perle no nitory ny tenin’Andriamanitra.

 

FANOMBOANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA.

 

Teo am-panomboana dia  nasandratra ny Hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena.”FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY”.

 

Teo amin’ny fitarihana  izao fotoana izao  dia mbola nampahatsihivin’ny mpitarika tao anatin’ny fiarahabana  ny Fiangonana   fa
ity no alahady ivom-bokatry ny sampna SAFIF ary ivon’ny fankalazana
an’Andriamanitra noho ny faha 30 taona niorenan’ny Sampana.

Ny litorjia faharoa fanaon’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina.

Nisy ny Asa sy fampaherezana notanterahan’ny SAFIF nandriatry ny fotoanan’ny Asa Vavolombelona.

FISAORANA SY FIDERANA

Ny SALAMO faha 117  no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera ny Tompo Andriamanitsika : “ Miderà an’i Jehovah ry firenena rehetra; Miderà Azy, ry olona rehetra.

 Fa lehibe ny famindram-pony amintsika; Ary mandrakizay ny fahamarinan’i Jehovah. Haleloia.

. Amen.”

Natao ny HIRA SAFIF 10 and. 1, 3 ”Asandrato Havo re ny Hiranao”  ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitrra


VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tamin’ny vavaka nasandratry ny Fiangonana  ho fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra  no nanambaràna fa ilay Andriamanintsika dia ilay Andriamanitra Ray , Zanaka ary Fanahy Masina.  Izy no Isaorana noho ny nanomezany antsika izao fotoam-bavaka izao ka dia deraina sy ankalazaina ny Anarany Masina. Misaotra ny Tompo  noho ity fotoana ity . Misaotra noho ny fitahiana sy  ny fitantanan’ny Tompo. Izay rehetra ho tanterahina eto anie dia  ho voninahitry ny Tompo ihany.Misaotra fa handray ny fampaherezana avy amin’ny Tompo koa isika.

Tao anatin’izany ihany koa anefa no nanehoan’ny Fiangonana ny fangatahana ny famelankeloka sy ny hanatrehan’ny Tompo izao fotoana izao .

FOTOANAN’NY SEKOLY ALAHADY

Ratoa RAJAOFETRA BAKOLY mpampianatra ao amin’ny K5 no nitondra ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady.

Ny teny araka  ny 1 Petera 5:2a   » Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay ao aminareo. »  No nitondrana ny fampianarana.

 

Ity teny ity dia mahakasika indrindra ireo mpampianatra Sekoly Alahady fa indrindra amin’izao fiandohan’ny taom-pianarana izao.

Miandry ny ondry tsy an-tery fa an-tsitrapo, tsy amin’ny fitiavana harena maloto, tsy mpanavakavaka izany hoe manana ilay toetra araka an’Andriamanitra . Ireto misy toetra efatra : miandry ny ondry amim-pitiavana , amin’ny fahalemem-panahy, amin’ny fandeferana ary amin’ny fanetren-tena.

Mila fiomanana sy fanomanana  ihany koa ny asa fampianarana.

 

Natao ny hira FFPM 784 : 3-4 “mpiandry ondry mora mba tahionao”

Mbola nisy ny vavaka izay nisaorana an’Andriamanitra noho ny Sampana Sekoly Alahady izay niorina  efa ho zato taona mahery teto amin’ny fitandremana. Nisaotra ny Tompo noho ny teniny izay manefy sy mampianatra ny Fiangonana isan’andro. Tehirizo eo ambany elatrao izahay ondrinao mba tsy hisy ho very izahay na dia ho iray aza.

 

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

 

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia mbola niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredonina ny HIRA SAFIF 205 and 1 , 2  “Ranon’aina izay tena mateza”

 

Ny nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia ny Atoa RAKOTO Hajaniaina Ginot,

 Ratoa RAZAFINDRAKOTO Tatamo, kosa no namaky ny Testamenta Taloha , araka izay hita ao amin’ny   Eksodosy  24 and 1 -11. Ny namaky ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily   dia Ratoa RAMANANJOELINA Patricia . Ny teny novinaky dia   araka izay hita ao amin’ny  filazantsara araka ny Marka 14 and 22-25  ary ny Romana 15 and 25 -29.

 

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana nohiraina ny Hira SAFIF 328 and 1 “ Ny Antsonao Andriamanitra ô!“  rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.

TORITENY.

 Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTO FANJARIVELO Perle no nitondra ny tenin’Andriamanitra  tamin’ny fitoriana izany.

Tamin’ny voalohany dia niarahaba manokana ny SAFIF izy noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taonan’ny Sampana ary koa sady ivom-bokatra rahateo izany.

Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIORENA AO AMN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY” isika ankehitriny.

Ny marka 14:22-25 no nitondrana ny hafatra. Nanaon fanasana ny mpianatra ny Tompo. Hafakely anefa ity fanasana ity satria tamin’ny fotoan’ny Paska no nanatanterahana azy dia ilay fotoana fankalazana ny nanafahan’Andriamanitra ny Zanak’israely teo amin’ny tanan’ny egyptiana. Raha nanao izao fanasana izao ny Tompo dia mampahatsiahy fa an’Andriamanitra irery ny fanafahana ny olony izay hotanterahina amain’ny alalan’i Jesoa Kristy.

 

I-NY MIORINA AMIN’NY FANASAN’NY TOMPO DIA MINO , MANDRAY NY TENAN’I JESOA.

and. 22 “…raiso ity ny tenako”.

Ny hoe Jesoa nandray ny mofo dia noraisin’ny Tompo ho andraikitra ny fanafahana ny olona. Na dia sarotra aza ny miandry ny Tompo dia nataony am-pitiavana izany asa nanirahan’ny Ray Azy izany.

Rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra an’Andriamanitra. Jesoa Krity misaotra noho ny asam-panavotana antsika.Noho ny amin’i Jesoa no nahariana antsika. Isika dia sarobidy eo amin’i Jesoa. Na dia mety hiaran’ny zavatsarotra aza ny Tompo dia nekeny am-pitiavana izany.

Ilay hoe mamaky ny mofo dia maneho fa  ho rovidrovitra sy ho rotidrotika izy mba hananan’ny tsirairay anjara amin’ny tenan’i Kristy.

Ilay hoe mandray ny mofo dia maneho fa lasa miombom-piainana amin’i Jesoa ny mpianany ary miombona amin’ny asam-panafahana ataon’i Kristy.

Aza hadinoina fa rehetra mandray ny tenan’i Kristy isika dia miombona amin’i Kristy isika, miombona fahoriana sy fijaliana amin’i Kristy isika,  fa miombona nadraikitra sy ny asa fitorina ,  ny asa  famonjena , ny asam-panafahana.

Amin’ny fanatanterahana izany asam-panafahana izany dia Ireto misy zavatra telo tsy maintsy atao :

1-     Fiombonam-piainana amin’i Jesoa

Rehefa amin’ny fotoan-tsarotra ve mbola tafaraka amin’ny Tompo ihany isika.

2-     Mitory ny filazantsara amin’ny olona rehetra.

Isika no mila manambara ary mila tohanana ny asa fitoriana ny filazantsara

3-      Roahy ny demonia

Ny lioka 11:20 :  ny fandroahana ny demonia dia manambara ny fahatongavan’ny Fanjakan’Andriamanitra. Anjarantsika no mandray ny fahefana izay efa natolotry ny Tompo antsika.

Ny lohahevitra noraisin’ny Sampana Fifohazana amin’izao taon-jaobily izao dia ny ao amin’ny  isaia 60 :1 “mitsangana , mihazavà fa tonga ny  “.

Mazotoa mandray ny fahazavan’i Kristy, mandinika ny Soratra Masina.

II – NY MIORINA AMIN’NY FANASAN’NY TOMPO DIA MANDRAY NY KAPOAKA SY MISOTRO NY RANY

and:23. Raha nandray ny kapoaka ny Tompo dia nandray ny “coupe” Izy. Ny olona mpandresy no mandray ny “Coupe”  saingy  eto anefa dia mbola tsy vita ny ady saingy kosa  efa any Aminy ny fandresena.

Ny hoe “sotroinareo ity” dia maneho izany fa efa zarain’i Jesoa amintsika ilay fandresena.

Ny Isaia 51 and. 17 dia manambara fa Jesoa rehefa nisotro ny kapoaka Jesoa dia Izy no nisotro ilay farany tavela tao anaty kapoaka, ilay nisy fakofako sy faikafaikany tavela ao anaty kapoaka. Izy no nisotro ilay mangidy indrindra.

Ny hoe “Misotro ny ran’i Kristy” dia manambara ilay fanekena vaovao aton’ny Tompo amin’ny olony. Ny rà dia manambara fanafahana ary manambara ihany koa fa mitoetra ao anatin’ny rà ilay toetran’ny olona nanome sy manolotra izany . Ny fanoloran’ny Tompo ny rany dia famindran’ny Tompo ny toetrany ho lasa toetrantsika.

Raha aravona ary dia efa nomena antsika ny fandresena. Mikoriana ao anatintsika ny ran’i Jesoa, ilay ràn’ny Mpandresy. Jesoa no efa nitondra fandresena ho ahy sy Ianao.

 

Ho An’Andriamanitra irery ny Voninahitra. Amen!

 

Taorian’ny toriteny dia nanatontosa ny anajara hirany ny HIRA RFF :”venteso ny Hoby” !

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Izao raha fintinina ny vavaka nataon’ny mpitarika manoloana izany tenin’Andriamanitra izany :

”Tsy mitsahatra manambara ny sitraponao aminay Ianao.Nambara taminay fa ny mandray ny fanasanao dia miombona Aminao, mandray Anao,tsy tanteraka tamin’izany anefa izahay fa  izay sitraponay ihany no nataonay. Tsy mendrika izahay.

Irahinao izahay hitory ny filazantsaranao, ny rehetra izay nandray ny famonjena hitondra izany amin’ny hafa nefa tsy nahatanteraka izany izahay, koa mifona Tompo ô! .

Ny miombom-piainana Aminao dia tokony ho manana fiainan’ny mpandresy nefa tsy izany izahay.

Efa nomenao anay ny fahefana , handroaka ny demonia. Izahay aza mifandringana .

Misaotra ny amin’ity fotoana ity izay nanirahana ny mpanomponao hitory ny fanafahana taminay sy nanambara ny hanananay fahazotoana amin’ny asa fitoriana.

Andriamanitra be fitiavana ,mpamindra fo  sady maharim-po Ianao  Andriamanintra ô!  koa na aiza na aiza misy anay sy alehanay dia iombom-po Aminao izahay.

 

 

Taorian’ny vavaka dia nanambara ny finoany tamin’ny fanambaràna ny FANEKEM-PINONA faha 4 ny Fiangonana.

TATITRY NY SAFIF

Ratoa YASMINA BODOVOAHANGY no nantanteraka ny tatitra.

Ny SAFIF dia mifampahery amin’ny vavaka ,ary niasa mandrakariva na dia tao anatin’ny fihibohana aza. Miara-miasa aminy sampana velona eto amin’ny Fiangonana.

Nisy ny fiofana samihafa izay notanterahan’ny Sampana.

Nanatanteraka ny Tafika Masina tany Bevoy sy Manjakandriana .

Taorian’ny famakiana ny tatitra dia novakiana ny HAFATRY NY FOIBE:

Misaotra ny Tompo noho ny fitondran’ny Tompo ny Fiangonana.

Nanatanteraka ny hirany ny Sampana rehefa izany tamin’ny alalan’ny Hira SAFIF 144 “Iza vajiny malala”

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

 

AMPARIBE FAMONJENA / MAHATAHIRY NY FINOANA / MIFANKATIA ARY MIASA AMIN’NY FAHAZOTOANA.

 

Atoa  RAZAFIMAHARO Mamy  no nanatanteraka ny fanambarana ny Asan’ny Fiangonana .

Ny teny fanevan’ny faha 160 n’ny Fiangonana no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

Vita ny fanavaozana ny tompon’andraikitra  eo anivon’ny Foibe FJKM.

Manentana ny kristiana FJKM rehetra mba hivavaka tsy mitsahatra.

Hotontonsaina anio hariva ao anatin’ny hetsika fankalazana ny faha 160 taonan’ny fiangonana ny hetsika hoe: “Diam-penin’i Rado”

 

Hanatanteraka ny fitsidihana ny TPM isika ny 29 oktobra ka hatramin’ny 01 Novambra 2021.

Nisy ny Solontenan’ny SMZM nanao fanentanana noho ny herinandrom-bokatra amin’io herinandro vao mitsidika io.

 

BATISA : HARENTSOA Anaelle Melodie an’ny Avo. 05 jona 2020 , zanak’i Harentsoa Rova sy Andrianarivo Finoana.

 

Raha nandray fitenena kosa ny NY MPITANDRINA dia niarahaba ny Sampana Fifohazana noho izao fanateram-bokany izao. Nanentana ny fanomezana ho entina any amin’ny TPM Fianarantsoa.

Nisy ny fiarahabana ny zanaky ny Fiangonana izay niroso tamin’ny fanambadiana dia tsy iza fa :

RAZAFINDRALAMBO Zo Ranto Hanitra sy RAKOTOMAVO Mialy Christelle ary

RASAMIMANANA Ianja Andriamaholy sy ANDRIAMANANA Sambatra Lucia

RAKITRA SY VOADY

 

Atoa  RALAINDIMBY Haja no namaky ireo voady sy
raki-pisaorana

       
Tao
ny mahatsiaro ny fitahian’ny Tompo taminy sy ny ankohonanay.

       
Nisy
ny fianakaviana iray izay mandalo fotoan-tsarotra ka mangata-bavaka amin’ny
Fiangonana.

       
Nisy
ny nanolotra ny fahafolon-karenany.

       
Tao
ny nisondrotra tamin’ny fianarany avy ny zanany telo mirahalahy.

Ireto no hira nangatahan’ny
olona Hira RFF “Ianao no heriko” , Hira 430 : 1/ Hira 515 : 1  / “Misaotra anao ‘zahay

 

FANOLORANA NY RAKITRA

 

Ny HIRA 109 : 4 “Indro Tompo
fa omeko”  no notanterahina ho fanolorana
ny rakitra

 

VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka
fangatahana dia nisy ny fisaorana ny Tompo fa tanteraka ny fanompoam-pivavahana
androany  . Apetraka amin’ny Tompo ireo
olona izay nangata-bavaka  sy nanao voady.

 

 

FAMARANANA NY FOTOANA

 

Notanterahina ny Hira 312
and 1,2 ary taorian’izany no natao ny Tondrozotra 2018 . Nisy ny tsodrano ary
ny Hira 312 and 3 no namaranana ny fotoana.

 

NY DERA SY NY LAZA ANIE HO
AN’ANDRIAMANITRA

 

IREO  TOMPON’ANJARA

 

Sono  : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto/

Soratra : RABAKO  Tovohery

Sary : RAMAHERY Hasina

Mpitendry
 Orga: RANAIVOSON Jacky.

Ajoutez votre titre ici