ALAHADY 24 JOLAY 2022
« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA »

Alahady faha enina manaraka ny Trinite
Alahady Ivom-bokatry ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF)

« Hianao Jehovah ô, efa nanao izay sitraky ny fonao” Jona 1 : 14b

Alahady natokana hitondrana tamim-bavaka ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly ity alahady ity. Alahady faha enina manaraka ny Trinité ary mbola nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-pabahy eto amin’ny sehatry ny FJKM manao hoe : « IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA ». Ny Filohan’ny Sampana RFF, Rakotondramboa Johary no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Rakotobe Andry Arimalala, Mpitandrina avy ao amin’ny Fitandremana Moria Famonjena Ambohitsaratany, Synodamparitany Mananara Firaisana, no nitondra ny hafatr’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-java-maneno fidirana dia nanatanteraka ny hira « Ianao no heriko » ny RFF. Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 98 : 1-4 « Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny; Teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’ i Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen’ Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Mihobia ho an’ i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà.  »

Rehefa avy novakiana izany dia natao ny hira FFPM 1: 1, 3, 4 « Andriananahary masina indrindra ».

Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany. Fisaorana noho ny amin’ny RFF, sampana najoro hampiova fo ny Kristiana. Nangataka izy mba ho tsapa tokoa izany fiovana ho vaovao izany.

FANAMBARANA NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra ny mpitarika. Izany dia nalaina tao amin’ny Efesiana 4: 31-32 ; 5 :1-2 « Esory aminareo ny fo-lentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo rehetra ; ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’ i Kristy…Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala; ary mandehana amin’ny fitiavana, toy ny nitiavan’i Kristy anareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin’Andriamanitra, ho hanitra ankasitrahana, hamonjy antsika. »

Natao ny hira FFPM 470:1, 5 « Ny foko, ry Mpamonjy » taorian’izany.

VAVAKA FIFONANA

Noho ny tsy fahatanterahana izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Nanetry tena teo anatrehan’Andriamanitra ary nifona fa tsy nikatsaka ny fanjakany; tsy tia ny namana tahaka ny tena ; ny fahoriana lasa nankamamiana. Mitalaho tamin’ny Tompo noho ny heloka vita. 

Nohiraina ny FFPM 579 :1 ,4 « Aza mba mandalo ahy » taorian’izany.

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA

Noho ny fifonana natao dia nambara ny Teny famelan-keloka, izay nalaina tao amin’ny II Mpanjaka 22 : 19 sy Isaia 43:1,25 : « Henoy ary ny tenin’ i Jehovah: Nahita an’ i Jehovah nipetraka teo amin’ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo andaniny avy, dia teo amin’ny ankavanany sy teo amin’ny ankaviany ; Fa ankehitriny, … izao no lazain’ i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao. Izaho dia Izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin’ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. »

Natao ny hira FFPM 547: 1, 4 « Ry Jesoa Masoandronay o ! » taorian’izay.

Ho fanavaozana ny fanolorantena dia notononina teo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana faha 4. Nisy feon-javamaneno taorian’izay.

FOTOANA HO AN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Raharitsalama Hanta no nitondra ny fampianarana ho an’ny ankizy sy tanora. Ny bokin’ny Isaia 1:17a « Mianara hanao ny tsara, diniho izay rariny, anaro ny mpampahory » no noraisiny.

Nitondra tantara izy nanazavana izany teny izany izy. Tantaran’ny fianakaviana iray sahirana ara-bola, ka voatery niasa hatramin’ny ankizy, mba hanampiany ny ray aman-dreny. Narary ary ity renim-pianakaviana. Ilay zanany izay niasa tamin’ny toeram-pivarotana iray dia resin’ny fakampanahy hangalatra ny vola tao an-tsena, hanampiana ny fitsaboana ny reniny. Tratra izy ary nanarin’ny mpampiasa azy.

Aza mety resin’ny fakampanahy, mianara manao ny tsara, diniho izay atao, mba tsy hanimba ny hafa. Nitsangana ny ankizy sy ny tanora namerina ny Teny, ary vavaka no namaranany azy.

TATITR’ASA RFF

‌Andriantseheno Hanitra, mpitantsoratra no nitondra ny tatitra. Ny tanjon’ny RFF dia ny  hanabeazana amin’ny fialamboly, fanatanjahantena. Sampana tsimialonjafy izy : misy ankizy, tanora, lehibe. Tsy maintsy olona mino an’i Jesoa kristy anefa. Ny fivoriana dia ny alarobia sy ny sabotsy.

Anisan’ny asa tontosa, voalaza nandritra ny tatitra, ireto manaraka ireto :asa tato anatiny : Sport ao amin’ny RN1 rehefa sabotsy – Volley ao amin’ny ESSCA rehefa sabotsy maraina ; Grand concert d’orgue ; Dia an- tongotra niarahana tamin’ny K160 ; Fandraisana anjara VVM ; Fandraisam-peo ny hira faneva ; Fandraisana anjara tamin’ny Diampenin’i Rado – Seho aimpanahy sy kanto ; Garden party ; Fivoahana an-tsaha tany Mantasoa ; Fifampiarahabana Tratra ny taona ; Fivoriambe 1 ; Fampianarana ara-panahy ; Hetsika kolotsaina fialamboly Zo Ramahaleo ; Vavaka ho an’ny tanindrazana 9e édition ; Hetsika gasigasy 26 jona 2022 ; ary ny mihira alahady fahaefatra.  

‌Asa ivelany : Fanotronana fanasana maro ; Lalao ara- pirahalahiana ; Toriteny an-kira ; Concert de Noël niarahana tamin’i Rija Ramanantoanina.

Taorian’ny tatitra dia natao ny hira « Anao no indramiko », niarahana tamin’i Henri Ratsimbazafy

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsora-mpiangonana, Mamy Razafimaharo, no namaky ny raharaha. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

Asa ivelany 

 • SEFALA : hanatanteraka Fihaonambe Nasionaly ny 23 hatramin’ny 25 septambra. Mila alefa any amin’ny SP reniny hatramin’ny 30 jolay ny anaran’ireo izay handeha.
 • Trano famoaham-boky ANTSO: toy ny isan-taona dia manome fihenambidy 10% amin’ny fitaovam-pianarana. Hisy tapakila hozaraina isam-pitandremana hahafahana manjifa.
 • AFF Sivy trano : manasa ny Fiangonana hanatrika ny fifampizarana sy fampiorenana izay atao ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ny alarobia 27 jolay amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro
 • FDL ARM : Hotanterahina ny alahady 31 jolay tolakandro ny fanompoam-pivavahana
 • hanirahana ireo Mpitandrina avy ao amin’ny TPM sy ny mpampianatra avy amin’ny IFRP. Mangataka Diakona 20 avy eto amin’ny Fitandremana hanao ny asan’ny Diakona.

Asa anatiny 

 • Ankatoky ny Fandraisana aorian’ny fanompoam-pivavahana
 • Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro
 • Ity alahady ity, amin’ny 2 ora : fanompoam-pivavahana voalohany amin’ny teny anglisy, eto amin’ ny Fitandremana.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Nandray fitenenana ny Mpitandrina taorian’izay. Nisaotra an’i Henri Ratsimbazafy izy noho ny fanotronany ny RFF, nisaotra ny Mpitandrina nitondra ny hafatra koa. Nilaza izy fa ho fiaraha-miasa dia nitondra koba hamidy izy ao an-tokotany. Hoentina amim-bavaka ireo zandry manao ny fanadinana Sekoly alahady.

FANOLORAN-JAZA

Nisy ny fanolorana ny zaza Rakotondramboa Miangaly tamin’ity alahady ity. Natao ny hira FFPM 808:1 « Eo an-tratranao Jesosy » ary nentina tamim-bavaka ireo ray aman-dreny sy ny zaza mba hahatontosa ny dingana manaraka, dia ny Batisa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Notatazana ny rakitra ary natao ny hira FFPM 443:1 «  Raiso ho anao ny foko » ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY SORATRA MASINA

Nohiraina ny FFPM 760:1, 4 « Aza mba manadino ny ray sy reninao » ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakitenyaraka ny perikopa : Jona 1 : 1-16 ; Lioka 4 : 38-41 ; Jakoba 2 : 21-26.

Nanao ny vavaka Ramahandry Faly ary nanao ny vakiteny kosa dia Ranovona Irina sy Razafitsalama Andy.

Natao ny hira FFPM 357:1, 2 « Efa tonga aty izao » mialoha ny hafatra.

TORITENY

Teo am-panombohana dia nizara ny hafaliany ny Mpitandrina ny amin’ny fahatongavany eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.

Ny bokin’i Jona no nitondrana ny hafatr’Andriamanitra. Eo amin’ny soramandry, hoy izy, dia milaza hoe « Andriamanitra naniraka, Jona nandositra, ary ny zavatra nanjo azy.»  

Eo amin’ny fiainanantsika andavanandro, rehefa misy iraka tokony hatao, nefa tsy tiantsika hatao, dia mitady antony isika tsy hanaovana azy. Mamorona zavatra hafa atao na miala teo, mba tsy hanaovana izany. Rehefa asan’Andriamanitra nefa ny iraka izay atao dia tsy azontsika hialana izany.  

Jona dia mpaminany, izany hoe mpanompon’Andriamanitra, noho izany dia tokony manatanteraka ny asan’Andriamanitra izy.

Ny hafatr’Andriamanitra eto dia nolazain’ny Mpitandrina manao hoe « Ry mpanompo nofidin’ny Tompo, tsarovy fa miteradoza ny fandavana ny irak’Andriamanitra. » 

Naniraka an’i Jona Andriamanitra. Mitsangana, mankanesa any Ninive, lazao ny hafatr’Andriamanitra. Maro loatra ny faharatsiana misy ao Niniva. Tian’Andriamanitra hambara amin’ireo, izany faharatsiana izany, ary hilazany fa ho avy hamely azy ireo Andriamanitra. Noho ny fitiavany azy ireo no hanafaizany azy.  

Naninona ary nefa i Jona no nandositra tsy nety nanatanteraka izany iraka izany ?

‌Mpanompon’Andriamanitra izy ary fantany tsara fa io Jehovah io dia mahari-po sady be famindrampo. Tsy tian’i Jona hiantra azy ireo anefa Andriamanitra ka hamela ny helony, fa tiany ho faizin’Andriamanitra izy ireo jentilisa ny tao Ninive. Ho an’i Jona dia ho an’ny vahoaka Isiraely irery ihany ny famonjena.

Vokatry ny fandavan’i Jona dia loza no nitranga. Lasa nisy elanelana teo aminy sy Andriamanitra. Ireo loza ireo dia :

 • Tafasaraka amin’Andriamanitra izy ;
 • Fahaverezana no nataony satria teo amin’ny tany mamokatra izy no niala handeha ho an’ny tany maina ;
 • Andriamanitra no nialana, nandeha ambony sambo tsy misy afa tsy ranomasina.

Fatiantoka izany hoe manda ny asan’Andriamanitra izany. Naleon’i Jona niala am-paosy, noho ny fitsoahany an’Andriamanitra.

Rehefa izay no zavatra manjo dia tsy tokony hanome tsiny ny hafa. Ireo zavatra rehetra miseho ireo dia tena ataon’Andriamanitra mihatra aminy mihitsy. 

Matoa misy zavatra mitranga dia misy olana tsy voavaha ary mety misy asan’Andriamanitra tsy voavaha na tsy vita ao. Ny olona rehefa tsy miasa dia matory. N’inona antony hisakana antsika amin’ny asan’Andriamanitra dia tokony hiroso isika hoy ny Mpitandrina.

Tanjon’Andriamanitra ny hampivavaka ny mponina tao Ninive. Mba hahatanteraka ny teniny hoe : mba ho velona ireo. 

Izany no antony hanirahan’Andriamanitra ny Fiangonana, hanao tafika masina. Tsy tokony hisy sakana.

Nitodika tamin’ny RFF ny Mpitandrina : Ahoana no hitoriana ny Soratra Masina amin’ny fanatanjahantena. Azo atao tsara ny manao fialamboly mba hahasoa ny tenako ary indrindra hitarihana ireo olona izay mbola tsy mahalala an’Andriamanitra. 

Ny talenta dia natao hanompoana an’Andriamanitra. Mila manontany tena foana isika hoe « Inona no andraikitra tsy vitako? ». Tompon’andraikitra isika amin’izany miseho. Ho hadinina aminao ireny, hoy ny Mpitandrina. Meteza ho tompon’andraikitra mahatsiaro tena ianao.

Rehefa nisamboaravoara ny sambo dia natory Jona. Ireo zavatra rehetra nataon’ireo olona tao anaty sambo dia efa planinan’Andriamanitra avokoa. Fantatr’i Jona fa izy no tompon’antoka amin’izao zavatra mitranga izao ary tsy nanda fa nanaiky izy. Rehefa tompon’andraikitra amin’ny zava-misy ianao dia tokony manaiky hoy ny Mpitandrina. 

Maro ireo efa nandray ny andraikiny noho ny amin’i Kristy. Meteza ianao ho tompon’andraikitra na mety hamongotra ny ainao aza.

Hanontanio ny Tompo hoe : Inona no talenta hanananao. Ny talenta nomen’Andriamanitra dia tsy natao hisehoana ivelany fa hanaovana ny asany. Raiso ny andraikitra, aza manavakavaka. Ny tanjona hananantsika dia ny hanala ny olona anaty mavesatra, manao tafika masina.

Taorian’ny hafatra dia nanao hira ny RFF  « Ny voninahitra » ary niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny vavaka fangatahana. Nisaotra fa.nandray lesona vaovao ary nampiorina ny finoana ny fanompoana. Naheno ny tantaran’i Jona ary dia nahafantatra fa mampidi-doza ny fandavana ny asan’ Andriamanitra. 

Nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny Mpitandrina, ny mpitory Filazantsara … Enga anie ireo mba hampiorina ny finoana. Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, ny mpiandraikitra, ny Synodamparitany, ary indrindra ny SPAA10, ireo Kristiana rehetra mba hanompo an’ Andriamanitra amim-pifaliana, ary mba hijoro vavolombelona.

Nentiny tamim-bavaka ny rafitra rehetra mijoro. 

Nisaotra noho ny mpanompo nitondra ny hafatr’Andriamanitra (ankohonany, Fitandremana entiny). Nentina tamim-bavaka ireo mpianatra Sekoly alahady manao fanadinana, ireo efa nahavita fanadinana, mbola hanao « soutenance », …hiantehitra Aminy amin’izany rehetra atao;

Ireo manan-manjo mba ho sitrana ary hahita fiononana ; ireo izay manana hataka manokana.

Hamaly vavaka anie ny Tompo ; ireo izay nanao raki-pisaorana:n entina tamim-bavaka, mba ho tontosa soa aman-tsara ny Batisa izay atao ary hitombo tena saina, fanahy ny zaza. 

Nofaranana tamin’ny Rainay Izay any andanitra ny vavaka.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza roa no nandray ny Sakramentan’ny Batisa : Rajaonarison Arotia Eden sy Ramilison Joy Naël Fitahiana.

 Nohiraina ny FFPM 248:1 « Nitondra ny zaza » raha niakatra teny amin’ny alitara ireo ray aman-dreny sy ny zaza.

FAMARANANA NY FOTOANA

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 283:1,5 « Mananjara ry Jesosy ». Niaraha-nanonona avy eo ny tondrozotra 2022 ary natolotra ny Tsodrano.

Ny hira FFPM 731:1,3 « Enga anie ka homba anao Jesoa » no namaranana ny fotoana, narahina vavaka mangina ary ny fanononana ny Trinite masina.
Mbola nisy ny fivoriana ankatoky ny Fandraisana taorian’izany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja sy Rakotonarivo Hery (Mpiofana ho mpitendry) ary ny SMZM

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra