ALAHADY 24 JANOARY 2021 ALAHADIN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA
Fanokafana ny taom-pankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana
Faha 30 taonan’ny SAFIF, SVM, SLK, SMZM, STAF ; faha 20 taonan’ny RFF

Fitondrana amim-bavaka ny FFKM “ Fa masina ny Tempolin’ Andriamanitra, dia ianareo izany “ I KOR 3 : 17b
“ Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo ”

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no nakana izao tatitra izao. Fotoan-dehibe eo amin’ny tantaran’ny Fiangonana androany satria fanokafana ny taom-pankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 160 taonany; faha 30 taonan’ny Sampana Fifohazana, Sampana Vokovoko Manga, Sampana Lehilahy Kristiana, Sampana Mpiangaly Zava-Maneno, Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena ; faha 20 taonan’ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly. Noho izany dia solotena avy amin’ireo rafitra ireo no nandray anjara nandavorary ny fotoam-bavaka manontolo. Naneho firaisana ny sampana velona rehetra nanao ny fanamiany avy ary efa nisy toerana voatokana isaky ny fikambanana.

 

RATIARISON Joris Edgard, Filohan’ny Firaisan’ny Sampana no nitarika raha RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahana. Ny fepetra ara-pahasalamana dia notandrovana na teo ivelany (arovava, fanasana tanana sy fakana maripana) na tao anaty trano fiangonana (elanelana, olona 3 isan-dabilio ny teny ambany).

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny SAL 145: 1-10 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana izay manao hoe: « Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ; ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona ; ary ny fahalehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy sy hihoby ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miantra Jehovah : maharipo sady be famindrampo Izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah ; ary ny fiantrany dia eny amin’ny asany rehetra. Jehovah ô, midera Anao ny asanao rehetra ; ary ny olonao masina misaotra Anao ». Ny hira FFPM 435 « IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE ?» no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora, ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

ANDRIAMAHERY Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady K2 no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny ASA 4: 12 manao hoe: » Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena « . Naverin’ny Fiangonana novakiana izany. Ny tantara nakana hafatra androany dia tena nisy izay momba ny fiaran-dalamby feno mpandeha sendra andro ratsy : nisamboaravoara ny ranomasina, niakatra avo be ny onja ka tonga hatrany amin’ny tetezana. Najanon’ilay mpamily tampoka ny fiaran-dalamby sao dia tsy zaka noho ny kapoky ny ranomasina. Nampirisika azy ny mpandeha rehetra handeha haingana. Tsy naharitra ilay mpamily ka niainga, segondra vitsy monja taorian’izay ihany anefa dia lasan’ny rano mahery avokoa izy ireo ka maty. Nahatoky ny hamafin’ny tetezana izy ireo. Isika koa toy ny mpandeha hamita dia lavitra eo amin’ny fiainana ary samy maniry ho any amin’ny fiainana mandrakizay.

Aoka isika tsy hitoky afa tsy amin’i Jesoa Kristy irery ihany amin’ny fotoana rehetra, manontany Azy vao manapa-kevitra fa tsy ny mifanohitra amin’izay na araka izay tiantsika. Anarana tokana ihany no afaka mamonjy antsika.

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 760 : 3 “ AZA MBA MANADINO NY RAY SY RENINAO ”. Nisy vavaka. Notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra avy hatrany ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny hira Fifohazana 205 : 1 « RANON’AINA » dia nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ANDRIANARY Rado (Filohan’ny SAFIF). Namaky ny Testamenta Taloha RAZAFIMBELO Holy (Filohan’ny SVM) raha RANIVOSON Toky (Filohan’ny STAF) no namaky ny Filazantsara ary RABEZANDRINA Solohery (Filohan’ny SLK) ny epistily, araka ny EKS 33 : 12-23 ; MAT 3 : 13-17 ; ASA 17 : 22-34. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 10 : 2 “ MIVAVAKA AHO SATRIA ” dia toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny ASA 17 : 24-31. Sarobidy izao fotoana izao. Feno tempolin-tsampy ao Areopago. Ny Grika dia tena tia mivavaka eo amin’ny alitaran’ny andriamanitra tsy fantatra, teo no nitorian’i Paoly ny Andriamanitra velona sy marina nivavahany. Zavatra roa no notoriny:

 

 • Ilay Andriamanitra Mpahary izao rehetra izao dia tsy tahaka ny andriamanitra hafa

Ao amin’ny EKS 33 : 12-21 no misy fanambarana nataon’i Mosesy sy ny hataka nataony hanafahana ny zanak’Israely. Ny NOM 6 : 25-26 dia ilay tsodrano efa fandre maneho ny tavan’ Andriamanitra mamirapiratra mitarika hivoaka ny tany Egypta ho any Kanana ka ho mpandresy hitondra firenena hiakatra ho amin’ny fiainana tsara mihoatra, miala ny ratsy rehetra, feno fiadanana sy fitahiana.

Mosesy dia nitarika ny olona handova ny tany tondra-dronono sy tantely. Mampiseho ny heriny ny Tompo amin’ny fitondrana ity firenena ity. Ao anatin’izany no anaovantsika ny fankalazana isan-karazany, tahaka ny miaraka amin’i Mosesy koa izany isika eto Amparibe. Ao anatin’ny komity dia misy Birao, tsy zavatra mifanojo akory izao fa misy fandaharan’Andriamanitra ho an’ ny fiainan’ ny Fiangonany. Taomina izay manana andraikitra rehetra fa ny Andriamanitra ivavahantsika no milaza aminao hoe hoento miakatra ity firenena ity sy izao Fiangonana Amparibe Famonjena izao. I Mosesy dia mitarika ny olona :

 • hitodika amin’ Andriamanitra ;
 • hanome voninahitra an’Andriamanitra ;
 • hanandratra ny asam-pamonjen’ Andriamanitra ho an’ ny olona rehetra.

Hatolotr’ Andriamanitra antsika ny hahalavorary izany.

 

 • Andriamanitratra mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony

Andriamani-tsy izy avokoa ireo ivavahana ireo, lafiny telo no asehon’i Paoly eto :

 • Andriamanitra no ivelomana, ihetsehana sy iainana
 • Manendry andro hitsarana izao rehetra izao Izy ary efa voaomana izay tsara
 • Mandidy ny olona rehetra Izy hibebaka. Voaheloka mandrakizay izay tsy mibebaka. Araka ny MAT 3 : 17, Jesoa izay tian’ Andriamanitra indrindra dia iraka azo antoka fa hahavita ny famonjena ety ambany masoandro.

Raha miantsampy amin’ Andriamanitra isika dia :

 • Hahita fahombiazana amin’izay hatao ;
 • Hisantatra ny fahatsarana rehetra ;
 • Hotanteraka ny fanambarana rehetra ary hazoto hanompo isika.

Amin’izao alahady natokana ho an’ny fitondrana amim-bavaka ny FFKM izao dia tokony ho lasa tena iray ao amin’i Jesoa Kristy ny Fiangonana na samy manana ny azy aza.

Tsarovy fa tempolin’ Andriamanitra ianareo ka aoka hitandro izany fahamasinana izany.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena!

Nisy feon-javamaneno fohy dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny hira VVM 61 : 1 “ ASA MAHASOA NY ANTSIKA RE ” (feo FFPM 73). Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ao amin’ny ROM 8 : 33 ; I JAO 5 : 11 hoe :  Iza no hiampanga ny olom-boafidin’ Andriamanitra ? Andriamanitra no manamarina azy. Ary izao no fanambarany : Fiainana mandrakizay no omen’ Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany “. Natao ny hira FF 37 : 2 “ FA TSY MISY FAHORIANA “. Ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona teo alohantsika (Lah.4) no nanaraka izany. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina. Nanao ny hira “ ISIKA ” ny RFF. Filazana ny vaovao no nanaraka izany.

RAHARAHAM-PIANGONANA

RAZAFIMAHARO Maminirina no nilaza vaovao tokony hofantarin’ny Fiangonana ary hotanterahiny sy hoentiny amim-bavaka. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR 3 : 17b izany. Ireto no santionany amin’izany :

 • Ny biraon’ny rafitra rehetra dia hivory handinika tetibola 2021 ny alarobia 27 janoary 2021 amin’ny 6 ora hariva ;
 • Hisy mpihevi-draharaha tsy ara-potoana ny sabotsy 30 janoary 2021 amin’ny 8 ora maraina ;
 • Misy tolotr’asa ho mpamily ny fiaran’ny Fiangonana, izay liana dia manatona ny komitin’ny mpiasa na ny Biraom-Piangonana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

ANDRIAMASINORO Tantely no namaky ny vetsovetsom-pon’ny Fiangonana nisaotra sy nangata-bavaka androany. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL sy II KOR 3 : 15b izany. Ireto avy no hira nangatahina “ MANDEHANA MANARÀNA ”(RFF) ; “ KANTO ” (RFF) ; HF 21 “INONA NO HAVALIKO “. Ireo olona ireo dia misaotra an’ Andriamanitra noho ny tsingerintaonan’ny RFF sy mangata-bavaka ho amin’ny tohin’ny asa, ary misaotra noho ny taon-dasa sy mametraka ny taona vaovao eo ho eo ambany fahasoavan’ Andriamanitra.

Natolotra ny fanatitra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 45 : 4 “HE TONGA HO ANTSIKA “. Notohizana avy hatrany tamin’ny Asa Vavolombelona ny fotoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara roa mazava ny fotoanan’ny Asa Vavolombelona anio : ny voalohany fandraisana ny sakramentan’ny Batisa raha fanokafana taom-pankalazana an’ Andriamanitra an’ny Fiangonana sy Sampana velona voatanisa etsy ambony no faharoa. Natao ny hira 448 : 1 “NITONDRA NY ZAZA NY RENY “ teo am-piakaran’ny ray aman-dreny teny amin’ny alitara.

Ireto manaraka ireto no momba ny nandray izany fahasoavana izany :

 • RALANDISON Koloina Maeva
 • ANDRINTSOA Andy Victoria
 • RASAMIMANANA Aro Steeve
 • RAHARIMAMONJY Faniriantsoa Alex Hervé
 • RAMANIRAKA Fitiantsoa Mendrika

Teo am-pamonjena toerana ny mpanolotra zaza dia nisy feon-javamaneno hiomanana amin’ny tohiny.

Ny fizotry ny fanokafana ny fankalazana kosa dia fintinina toy izao :

Novakiana tsirairay ny anarana sy andraikitry ny komitin’ny K160 ary najoro teo amin’ny alitara ny Birao, ny komity teny an-toerana ho fantatry ny Fiangonana, 17 izy ireo. Rehefa izay dia notononina ny Filohan’ny sampana hanao fankalazana mandritra ny taona, najoro teny an-toerana ny mpikambana. Natolotry ny Mpitandrina ny Teny avy ao amin’ny Soratra Masina, nambarany koa ny anjara andraikitry ny Fiangonana manoloana ny olom-boafidy. Nisy vavaka. Natao ny fanolorana ireo tompon ’andraikitra ireo ho afaka hanao ny fankalazana mandritra ny taona, natolotra azy ireo ny tsodrano hahafahany mamita ny asa masina nekeny hotanterahina. Nandalo tsirairay teo anoloan’ny Mpitandrina izy ireo ary mamonjy ny toerany.

Nosokafana ny “ banderole ” teo an-tokotany avy eo, ka solotena isaky ny rafitra voakasika ihany no nivoaka tany. Feon-javamaneno no natao nandritra izany ary naseho mivantana tamin’ny fafana ny horonantsary. Nitehaka ny Fiangonana nony afaka ny lamba fotsy. Ny Filohan’ny K160 RAMAMANARIVO Andry no namaky ny soratra voarakitra amin’izany. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny fidiran’izy ireo ny kianjan’ny tempoly ary nandray anjara fitenenana ny Filohan’ny K160 namintina ny vina ary nanentana ho amin’ny fiombonana ary nivavaka. Natsangana ny sampana rehetra nanao ny hira “ ANDRIAMANITRA FITIAVANA ” (Henry RATSIMBAZAFY). Nambaran’ny Mpitandrina araka ny fomban’ny Fiangonana fa misokatra ny fankalazana. Nitehaka ny Fiangonana.

Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany, izay notarihan’Andriamatoa RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaotra noho ny toriteny izy, nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe hahatsapa fa nanana tantara ity taona 2021 ity ; ny Firaisan’ny Sampana ; ny rafitra mijoro rehetra ; ny fiainana ny Teny fanevan’ izao fankalazana izao ; izay maniry hiditra SEFALA sy katekomena ; ny Fiangonana miray ao anatin’ny FFKM ho vavolombelona manerana izao tontolo izao ; ny fikasana rehetra ho amin’ny fiainan’ny Fiangonana manontolo ; ny sahirana sy tsy salama ary mana-manjo ; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nanao fanati-pisaorana sy nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira HF 43 “ VAVAKA ” dia notononina ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira VVM 28 : 3-4 (feo FFPM 312) nofaranana tamin’ny Amena. Nisy vavaka mangina sy fiantsoana ny Trinité. Nifarana tamin’ny 12 ora sy 37 minitra ny fotoana.

Nivoaka tsikelikely nanaraka fandaminana ny Fiangonana. Nisy sakafo sy rano nozarain’ny K160 sy ireo sampana 6 teo an-tokotany.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly ZavaManeno

Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-Panahy

Fafana: RAJAOFETRA Voahangy

Fanamafisam-peo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony; RANDRIAMBOLOLONA Mamisoa

Naka sary: RAHARIJAONA RASETAMANANA Solofonirina

Nandray an-tsoratra ny fotoana: RALAIARIMANANA Narindra