ALAHADY 23 OKTOBRA2022
« HAVAOZY NY FANOMPOANA’NY FIANGONANA »
ALAHADY FAHA XIX MANARAKA NY TRINITE

ALAHADIN’NY SAMPANA FIFOHAZANA

« Nanao fanekena hitady an’i Jehovah Andriamanitry ny razany, tamin’ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy» I Petera 4:12

Alahady fanompoam-pivavahana nitondrana amim-bavaka ny Sampana Fifohazana ny andro anio. Alahady fahaefatra amin’ny volana oktobra 2022 ary  fotoana izay ibanjinan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara  hatrany ny lohahevitra fitaizam-panahy manao hoe : « HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA ».

Rakoto Hajaniaina Ginot, Diakona,  Filohan’ny sampana no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina Rarijason Hery, Mpitandrina misotra ronono ao amin’ny Fitandremana Ilanivato, no nitondra ny hafatra.

Teo amin’ny Asa vavolombelona dia nisy ny asa sy fampaherezana nataon’ireo Mpiandry marobe.  

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Ny Salamo faha 103 :17-22 no novakiana niderana an’Andriamanitra. Fa ny famindram-pon’i Jehovah dia hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin’izay matahotra Azy Ary ny fahamarinany mihatra amin’ny taranaka. Dia amin’izay mitandrina ny fanekeny Sy mahatsiaro hankatò ny didiny. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra; Ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Misaora an’i Jehovah, ianareo anjeliny, Dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatò ny didiny Ary mihaino ny feon’ny teniny. Misaora an’i Jehovah, ny miaramilany rehetra, Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. 22. Misaora an’i Jehovah, ny asany rehetra eran’ny fanjakany; Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko.” Amena!

Rehefa izany dia natao ny Hira Fifohazana 10 : 1 – 3”, nentina nidera ny Tompo.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika. “Nisaotra sy nankalaza an’Andriamanitra izy, Andriamanitra Ilay tsara sy fitiavana ary masina. Nifona teo anatrehany noho ny tsy fankasitrahana izany fahatsarana sy fahamasinana izany. Matoky anefa fa mamela heloka isan’andro, manadio mba ho afaka amin’izany faharatsiana izany ary mihaino vavaka Andriamanitra ho an’ireo mpanota izay tena mibebaka. Mangataka ny asan’ny Fanahy Masina mba hanolotsaina ny amin’izay tanterahina, mba hihavaozana hatrany ny amin’ny fanarahana ny Tompo”.

Nisy feon-java-maneno taorian’izay vavaka fisaorana sy fiderana izay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rabearinoro Jocelyn, mpampianatra K8, no nanatanteraka ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora. « Koa aza menatry ny ho vavolombelon’ny Tompontsika » 2Tim.1:8a sy ny « Miorena tsara, aza miova » 1Kor.15:58b no Soratra masina nitondrany ny hafatra. Tantara kely no nentiny nanazavana izany. “Nisy roalahy, mpinamana be izay tena samihafa ny fari-piainany satria ny iray dia tena manan-katao ary ny iray kosa sahirana. Miara-milalao matetika any an-tokantranon’ilay manan-katao izy roalahy. Indray andro dia nasaina nisakafo tao an-trano ilay tovolahy iray. Nony handeha hisakafo dia tsy nety nihinana ity farany ka gaga ny tao an-trano. Mbola tsy nivavaka isika, hoy izy. Gaga ireo tao an-trano, ary nasain’ilay raim-pianakaviana nivavaka izy. Nijoro tamin’ny maha Kristiana azy ilay tovolahy!”

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira Fifohazana 328: 1, 2 “Ny antsonao Andriamanitra ô!” ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny.

Tao anatin’ny vavaka dia nangataka ny Fanahy Masina, mba hanazava ny saina, hahatakatra izay tiana hambara. Nitalaho tamin’ny Tompo mba hihavao ny amin’ny fanompoana Azy, ary nametraka ireo hamaky ny Teny mba tsy hanao fahadisoana. Ny mpanompo izay hitondra ny hafatra koa dia hilatsahan’ny Fanahy Masina mba hilaza izay teny nampitondrain’ny Tompo azy. Izany teny izany dia hitondra fahariana vaovao eo amin’ny fiainana.

Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana:  Testamenta taloha: II Tantara 15: 819; Filazantsara: Matio 5: 21-26; Epistily: I Petera 4:7-11

 

Ramananjoelina Patricia no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary ny namaky ny Teny kosa dia Ratiarison Vall, Loholona, sy Rajaonarivelo Yasmina.

Ny hira Fifohazana 326: 1, 3 “Aza avela ho mandala re ny Teny” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Teo am-piandohana dia nanao teny fiarahabana ho an’ny Fitandremana Amparibe ary indrindra ireo mpikambana ao amin’ny SAFIF ny Mpitandrina.

Ny boky 2 Tantara 15:8-19 miampy ny Mofon’aina androany no nitondrany ny hafatra, niampy ny lohahevitra Fjkm “Havaozy ny fanompoan’ny Fiangonana”. Nametraka fanontaniana moa ny Mpitandrina nanao hoe: “Mety hita ve izany, fa mitady ho “monotone” izany ny asa fanompoan’ny Fiangonana izany.

Raha ny tonga ato an-tsaintsika voalohany raha vao mahare izany lohahevitra izany dia ny fanavaozana ny tomponandraikitra: Birao, Rafitra, … Toa tsy izany raha araka ny Soratra Masina, raha ny filazan’ny Mpitandrina. Ny fototry ny fanavaozana izay nataon’i Asa dia ny Tenin’Andriamanitra mihitsy no mitarika fanavaozana.

Inona ary izany Tenin’Andriamanitra mitarika fanavaozana izany?

Ilay Andriamanitra dia MPAHARY. “Misia ny mazava”, misia ny habakabaka, … izany asa nataon’Andriamanitra izany dia manambara fa Izy no mpahary izao tontolo izao.

I Jesoa dia nilaza ny Teny izay nolazaina dia FANAHY sy FIAINANA.

Ny Fanahy no mampihetsika ny olona. Tsy rafitra na torolalana ilay Tenin’Andriamanitra fa tena fiainana mihitsy. Ny Tenin’Andriamanitra dia tsy fitsipika arahina fotsiny fa tena Fanahy sy Fiainana mihitsy.

Araka ny voalaza ao amin’ny I Petera 1: 23fa efa teraka indray hianareo…” Io Teny io dia milaza fa tsy maintsy ATERAKA indray ny olona raha te hiditra ny fanjakan’ny lanitra. Mila mamaky Baiboly ianao. Tsy misy ny fanavaozana raha tsy misy ny Tenin’Andriamanitra. Tsy maintsy hateraka indray ianao vao tokony hofidiana indray ary ny Tenin’Andriamanitra no fototra amin’izany.  

Ny Tenin’Andriamanitra irery no tokony hifehy ny fiainan’ny Fiangonana. Rehefa tonga vaovao ny olona dia toy ny olona vao nateraka. Rehefa tonga ao amin’i Kristy ny olona dia miova ho vaovao avokoa. Ny ao an-tsainy, na ny fiankanjony dia lasa miova avokoa.

Inona ary ny zava-dehibe nataon’i Asa rehefa tonga vaovao izy?

 1. Nanaisotra ny sampy fahavetavetana teo amin’ny tanana izy. Andriamanitra no nampiteny azy ny tokony hanalana izany sampy izany. Ny atao hoe sampy dia izay zavatra iankinanao ka lasa tsy mahavita zavatra intsony ianao raha tsy misy azy. Naka ohatra ny amin’ny fampiasantsika finday moa ny Mpitandrina nitory ny Teny. Nilaza izy fa toa efa lasa sampy mihitsy ity finday ity.
 2. Nanavao ny alitaran’i Jehovah izy. Eo anoloan’ny lavarangana miditra ao amin’ny Fiangonana. Ny olona mibebaka no miditra any am-piangonana ary eo amin’ny alitara no fanavaozana ny fanompoana.
 3. Nanao fianianana tamin’ny trompetra. Nanao fianianana ny mpanjaka Asa fa handeha hitady an’i Jehovah Andriamanitra. Ny Tenin’Andriamanitra ihany manko no afaka manafaka antsika amin’ny gadra ao am-pontsika.
 4. Naongany avokoa izay olona nanakana azy tamin’ny fanapahan-keviny, eny fa na dia ny reniny aza. Tsy hanavankavahana ity, hoy izy, fa Andriamanitra no jerena fa tsy ny fianakaviana. Tsy tokony hamehy anao ny ao an-tranonao ny amin’ny fanapahan-kevitra tsara hanompo an’Andriamanitra izay raisinao.
 5. Nampidiriny tao an-tranon’i Jehovah izay zavatra efa nohamasin’ny rainy. Tamin’ny andron’i Solomona manko dia an’Andriamanitra avokoa ny volamena. Nampidiriny tao an-tempoly ireo ho fanomezany voninahitra an’Andriamanitra. Nibahana tao an-tsainy ny hoe fanomezana an’Andriamanitra ny am-pahafolon-karena. Ny fotoana hananantsika, an’Andriamanitra, na dia ny fotoanantsika tsirairay avy aza. Raha ao anatin’ny herinandro misy 7 andro, ny 7 andro dia tokony homentsika Azy. Ny fanompoam-pivavahana alahadintsika anefa, raha vao maharitraritra dia efa hitarainantsika.

Rehefa teraka indray aza ny olona dia inona no valiny azo avy amin’Andriamanitra?

Jehovah nanome azy fiadanana, ary tsy nisy ady intsony tao amin’ny firenena izay nonenany. Fiadanana, filaminantsaina, fahasambarana, izany no azony rehefa niverina tamin’Andriamanitra izy. Ny fanavaozana izay niainany dia nozarainy fa tsy nijanona tao anatiny fotsiny.

Nisy feon-javamaneno taorian’ny toriteny ary nanao ny anjara hira ny RFF nanao ny hira “Sing Halleluiah to the Lord”.

VAVAKA FIFONANA

Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. “Misaotra fa afaka nandray ny Teny. Mamelona ny fanahy ny Teny. Mampianatra isan’andro ny Tompo ary fanahy sy fiainana izany. Tsy maintsy hateraka indray ny olona vao hahita ny fanjakan’Andriamanitra ary manavao ny zavatra rehetra ny Tompo. Ho afaka tokoa ny sampy, ny fahazaran-dratsy rehetra izay aty aminay. Efitra mampisaraka amin’ny Tompo ny fahotana. Tsy nahatanteraka izany izahay ka mifona aminao Andriamanitra. Ny nataonay foana no nataonay. Ny ratsy dia natao teo imasonao. Enga anie mba hizotra amin’ny lalana tokony ho izy izahay ary hanolotra ny tena mba ho fanatitra velona eo imasonao, hanompo Anao amin’ny androm-piainana rehetra. Amen”.

Ho fanavaozana indray ny finoana dia niaraha-nanonona ny Fanekempinoana laharana faharoa.

Nisy ny feon-javamaneno taorian’izany.

TATITRY NY SAMPANA

Nanatanteraka ny tatitry ny sampana ny Mpitantsoratra Rakotomalala Tatamo. Tatitra nanomboka ny oktobra 2021 hatramin’ny oktobra 2022. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto asa manaraka ireto:

 • Fitsidihana zokiolona.
 • Fanaovana ny Hetsika fifandraisan’ny ray sy ny zanaka lahy ary ny reny sy ny zanaka vavy.
 • Ny asa sy fampaherezana isaka ny alahady faharoa sy fahadimy ary ny zoma fahaefatra.
 • Fananganana ny seha-pitaizana eo anivon’ny Sampana.
 • Fandraisana anjara tamin’ny tsangambato faha 40 taona ny SAFIF Foibe.
 • Tafika masina teny Ambohipiara.

Nanao ny hira Fifohazana “Hafa ihany” izy taorian’ny tatitra.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratra Razafimaharo Mamy no nitondra ny raharahan’ny Fiangonana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto:

 • Fivoriana ankatoky ny Fandraisana amin’ity alahady ity.
 • Fivorian’ny Komity mikarakara ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona (KMF) ny alarobia 26 oktobra 2022.
 • Fivoriambe faharoa ny VFL ny 29 oktobra 2022 ao amin’ny Akany Rainimamonjy
 • Fiantsoana ny rafitra rehetra mba handefa ny tetikasa 2023 ao anatin’ny “fiche technique”.
 • Ny KFM dia miantso ireo tokantrano mbola tsy vita fanamasinana fa hisy izany ny 29 janoary 2023.

Nanao fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona taorian’izany izay nilazany ny fankasitrahana ny Mpitandrina izay nitondra ny hafatra. Nampitsangana ary nankasitraka ireo vahiny rehetra tonga nanatrika izao fotoana izao ihany koa izy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Novakiana ny vavaka sy fangatahan’ireo mpianakavin’ny finoana izay nanao voady sy raki-pisaorana.

 Fanolorana ny rakitra

Ny hira Fifohazana 10: 5Asandrato avo re ny hiranao” no nanavaozana ny fanolorantena sy nanolorana ny rakitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Tao anatin’ny Asa vavolombelona dia nanao ny asa fametrahan-tanana ireo Mpiandry. Nanatona ireo mpianakavin’ny finoana izay nangetaheta fametrahan-tanana.  Nanome ny hafatra ny Mpitandrina “Aza manao ny fanaon’izao tontolo izao”.

VAVAKA FANGATAHANA

Vavaka notarihan’ny Mpitandrina Raharijaona, mba hanavao hatrany ny asa fanompoana. Ho an’ ny Kristiana, ny zanaka am-pielezana izay napetraka teo am-pelantanany. Ny Sampana Fifohazana dia nentiny amim-bavaka, niainga tany amin’ny Birao, ny mpikambana rehetra. Olona voatokana handray Anao izy ireo ka enga anie mba hotahianao. Nivavaka ho an’ny Mpitandrina izay nitondra ny hafatra sy ny ankohonany ihany koa. Faly raha nihaino ny hafatra avy aminy. Nivavaka ho an’ireo marary, sahirana, marofy mba ho sitrana amin’ny aretina. Nivavaka ho an’ireo manana hataka manokana, ireo izay nanao raki-pisaorana sy voady. Ao ireo izay nanolotra ny am-pahafolon-karena, enga anie hankasitrahana mba hotanteraka izay faniriany. Tao ireo nahatsiaro ny tsingerinandron’ny fanambadiany sy ny zanany lahy izay hiatrika raharaha. Tao ireo nisaotra noho ny fahavitan’ny fanambadian’ny zanany, mba ho masina tokoa izany tokantrano izany. Tao ireo nahatsiaro tsingerinandro nahaterahana ary ny zanany izay hanao fanadinana. Nofehezina tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo: “Rainay Izay any an-danitra izany vavaka” izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira Fifohazana 324: 1 “Tsy misy soa ho ahy afa tsy Jeso” ary notononina ny tondrozotra 2022.

Taorian’izany no nametrahana ny tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira Fifohazana 145: 1 “Iza no hahasaraka Ahy”, izao fanompoana masina izao.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe

Nikirakira fafana : Andriamasimanana Andry Naval

Nikirakira fanamafisam-peo : Rova Harentsoa

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra