ALAHADY 23 JANOARY 2022
« MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO »
Alahady nitondrana amim-bavaka ny Firaisan’ny Sampana sy Sampan’Asa ary Asa

« Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa Izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase » Jaona 6 : 27

Androany no nanatontosana ny fandraisan-tanana ireo Birao sy Komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra ho an’ireo Sampana, Sampan’Asa sy Asa hanao izany mandritra ny taona 2022 ary ihany koa nandraisan-tanana ny Birao sy Komitin’ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina izay hiasa mandritra ny roa taona.

Rajaonarison Rivo, Filoha lefitry ny Firaisan’ny Sampana, no nitarika ny fotoana ary Andrianary Mbolamasoandro, Filohan’ny Asa Fitoriana Filazantsara, no nitondra ny hafatra.

Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izany.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 89 : 8-14.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 36 : 1-2 « Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao ? »
ary nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.
Noho ny fahafahana manatontosa ny fanompoam-pivavahana miaraka amin’ny Firaisan’ny Sampana dia nisaorana ny Tompo, natolotra Azy ny dera sy laza ary ny voninahitra ary nangatahina ny fanatrehan’Andriamanitra ny fotoana.

NY SITRAPON’ ANDRIAMANITRA

Nalaina tao amin’ny Matio 28 : 18-20 « Ary Jesoa nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany; koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. »

Nohiraina ny hira FFPM 622 : 1-3 « Mba tantano Raiko ô ! » 

Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika.
Nisaorana ny Tompo noho ny sitrapony. Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nangatahina ny famindram-pony.
Taorian’izay dia nohiraina ny hira FF 22 « Tsy mendrika ahy ».
Ny Isaia 54 : 7-8 ; 10 sy Romana 8 : 1 no Teny nanolorana ny famelan-keloka.

« Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao; fa amin’ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja,  fa amin’ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao. » Isaia 54 : 7-8.

« Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesoa. » Romana 8 : 1.

Taorian’ny fanolorana ny famelan-keloka dia noventesina ny hira FFPM 539 : 1 « Faly dia faly ».
Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana dia niaraha-nanonona ny fanekem-pinoana faha-4.  

Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ramatoa Raharijaona Bodo, mpampianatra ao amin’ny K9, no nanatanteraka izany. Ny Salamo 119 : 68a no noraisiny nitondrany hafatra. « Andriamanitra dia maharitra tsy miova satria sady tsara Izy no manao ny tsara. »
Maharitra tsy miova ny Tompo satria tsara Izy sady mpanao ny tsara. Raha manao ny tsara ianao dia azomy izany fa aza miova, toy ny fanamarihana naoty tsara any am-pianarana manao hoe « Tsara fa tohizo ».
Ny ratsy kosa dia ialao, ajanony ny toetra ratsy sy ny fomba ratsy.
Tao amin’ny fampiharana dia milaza toetra tsara, fomba tsara, ary fahazarana tsara ny mpitarika. Ny Fiangonana kosa sady manangana ny ankihibe no mamaly manao hoe « Tsara fa tohizo ».
Avy eo milaza toetra ratsy, fomba ratsy ary fahazaran-dratsy indray ny mpitarika, ka sady manatsongoloka ny ankihibe tanana ny Fiangonana no mamaly hoe « Ratsy ka ialao ».
Vavaka no namaranany ny fotoana. Nisaotra ny Tompo noho ny fahatsarana natolony ny zanany. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hitahiry izany fahatsarana izany sy hialan’ny tsirairay amin’ny ratsy.

TATITRY NY FIRAISAN’NY SAMPANA

Rajaonarison Rivo ihany no nanao ny tatitra.

Toy izao ny asan’ny Firaisan’ny Sampana araka ny tatitra :
Mandamina ny fandaharam-potoana mba tsy hifanitsaka ;
Mandamina sy mikarakara ny hetsika tontosain’ny Fiangonana rehefa 24 Desambra ;
Mandamina sy manatontosa ny famangiana ny Zokiolona ;
Mandamina sy mikarakara ny Alahadin’ny Firaisan’ny sampana, ny fanompoam-pivavahana amin’ny Advento sy Zoma masina.
Ny hira « Tokim-pamonjena » no niaraha-niredona rehefa vita ny tatitra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nilaza ny raharaha. Andinin-tSoratra Masina no nanombohany izany. Ireto manaraka ireto ny tsara hofantarina :
Raharaha avy any ivelany :
-Manentana amin’ny fifankatiavana ny FJKM Foibe manoloana izao voina ankehitriny izao. Ka nisy ny fanentanana hifanampy amin’ny tolo-tanana. Manao anjara biriky amin’ireo tra-boina raisina an-tanana etsy Mahamasina ny FJKM Amparibe Famonjena.
-Manao fanavaozana ny Komity sy Vaomiera ny FJKM Foibe. Izay liana amin’izany dia mandefa ny mombamomba azy eny amin’ny Foibe alohan’ny 25 febroary.
Tapitra ny 30 martsa izao ny fisoratana hidirana mpianatra ho Mpitandrina.
-Ny Zoma ho avy izao no natokan’ny FJKM hanatontosana vavaka fifadian-kanina.

Raharaha eto anatiny :
-Nentanina ny fitohizan’ny fivoriana sy ny asan’ny sampana sy sampan’asa tsirairay.
Miverina ny fivorian’ny sampana mitaiza tanora.
Miverina ny fianarana Sekoly Alahady.
Misy ny fivorian’ny Mpandray aorian’ny fanompoam-pivavahana.
Misy ny asa fampaherezana ny alahady 30 janoary.
-Natao ny fanentanana ara-pahasalamana, toy ny fanajana ny elanelana, ny fanaovana vaksiny ary ny fitandroana ny fahadiovana.
Misy ny fivorian’ny Komitin’ny Fitsipika ny talata 25 janoary 2022.
Fanentanan’ny Mpitandrina :
Nisaorana ny Birao sy Komity ao amin’ny Firaisan’ny Sampana.
Natao ny fanentanana amin’ny fivorian’ny ankatoky ny Fandraisana.
Nentanina ny Kristiana amin’ny fanatanterahana ny voka-dehibe.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FFPM 515 : 1 « Tsara lova Ry Jeso ô » no hira natao tamin’ny Voady sy raki-pisaorana.
Fisaorana noho ny fahazoana fitahiana, noho ny valim-bavaka, noho ny fihatsaran’ny toe-pahasalamana, nisy koa fisaorana fa todisoa an-tanindrazana.
Ny hira FFPM 432, 2 « Mandra-piavin’ny Tompo, miasà ! » no nohiraina teo am-pitsanganana,  ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanoloran-tena.  

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny hira FF 6 : 1 « Ny teninao ».
Andrianarivo Sitraka avy ao amin’ny STK no nanao ny vavaka mialohan’ny famakiana ny Soratra Masina.
Noho ny fanomezany ny fotoana hafahana mihaino ny Teniny dia nisaorana ny Tompo. Nangatahina ny Tompo mba hiasa any anatin’ny mpitondra ny Teny sy ny hafatra.

Ramanana Alain  (SAMPATI) no namaky ny Teny tao amin’ny Testamenta Taloha, ary Andriambeloson Tifanny  (STK Zo) sy Rajaofetra Voahangy  (Gazety TaFa) ny Testamenta Vaovao araka ny Perikopa voalahatra : Malakia 3 : 1-6 ; Jaona 6 : 22-27 ; Hebreo 7 : 20-28.
Taorian’izay dia noventesina ny Hira FFPM 183 : 1-2 « Midina, ry Fanahy ô ».

TORITENY

Ny Jaona 6 : 22-27 no nangalana ny toriteny.
Anisan’ny mpianatra tena tian’i Jesoa i Jaona. Jaona dia mampirisika ny olona mba hino fa Jesoa Kristy no Mpamonjy. Izay rehetra mitady Azy dia hahita Azy.
Rehefa nitory teny an-tendrombohitra Jesoa dia maro ny olona nitady sy nanara-dia Azy. Indrisy anefa fa noho ny mofo no antony nanarahan’ny olona ny Tompo, fa tsy noho ny famonjena atolony.
Eo am-panarahana ny Tompo sy ny fanatontosana ny asany dia misy ireo mitady tombotsoa manokana, mitady laza sy voninahitra… Misy ny mitarika ny Kristiana hikatsaka sy hanatsara ny fiainana ara-nofo, izany anefa dia manakana ny olona tsy hahita an’Andriamanitra. Hoy ny Tompo manoloana izany fikatsahana ny ara-nofo izany : « Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen’ny Zanak’olona anareo ; fa Izy no nasian’Andriamanitra tombokase. »

Ao anatin’ny mofo anana dia misy anana, ny mofo sakay misy sakay, ny mofo legioma misy legioma,… ny mofon’aina misy aina. Jesoa kristy no mofon’aina, izay manana azy no manana ny fiainana mandrakizay. Asan’Andriamanitra ny manao izay hinoan’ny olona fa Jesoa no Mpamonjy. Ny finoana an’i Jesoa Kristy no manosika antsika hanao ny asam-panompoana, midera sy miantoraka amin’i Jesoa Kristy. Tsy mahay asa tsara isika raha tsy manana an’i Kristy. Izaho no voaloboka hoy Jesoa, ianareo kosa no sampany, raha miray amiko ianareo dia hamoa be, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahavita na inona na inona. Ataovy laharam-pahamehana Jesoa fa ao Aminy no hahazoantsika hery sy hafahantsika manohitra ny fakam-panahy. Jesoa no manafaka antsika amin’ny fatorana rehetra, ny Fanahy Masina kosa dia mananatra antsika sy mitarika antsika. Jesoa no manazava antsika sy mampahery antsika amin’ny ady rehetra. Izay mbola tsy nandray ny Tompo, fotoana izao hanekena sy hinoana an’i Jesoa Kristy. Izay efa nandray an’i Kristy kosa dia manana andraikitra hiasa hitarika ireo tsy mbola mino. Mahaiza mizara ny famonjena.
Tsy misy takalony ny fitiavan’i Jesoa Kristy antsika. Izy dia mamonjy sy mivavaka ho antsika izay manantona Azy.
Raiso Jesoa Kristy, fikiro ny famonjeny ary mahereza. Aza miova ary zarao amin’ny hafa ny mofon’aina.
Taorian’ny toriteny dia nanao anjara hira ny RFF.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

 Noho ny fitiavany sy ny hafatra natolony ho an’ny mpianakavin’ny finoana dia nisaorana ny Tompo.
Nangatahina ny Tompo mba ho amin’ny fiainana mandrakizay no hanarahan’ny mpanara-dia Azy fa tsy amin’izao fiainana eto an-tany izao ihany. Nangatahina ny Fanahy Masina mba ho mpitari-dalana. Nentina amim-bavaka ireo tomponandraikitra eo amin’ny Fiangonana sy ny Kristiana rehetra.
Nentina amim-bavaka ny voka-dehibe, nentina amim-bavaka ireo sahirana, tra-boina,marary, manan-manjo, nentina amim-bavaka ireo rehetra nanefa ny voadiny sy manana hataka manokana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.

ASA VAVOLOMBELONA

-Fandraisan-tanana ny Birao sy Komitin’ny Fankalazana an’Andriamanitra mandritra ny taona 2022

STK : 65 taona ; STKZo 65 taona ; SAMPATI : 60 taona ; Gazety Taratry ny Famonjena  45 taona ; AFF 25 taona.
-Fandraisan-tanana ny Birao sy Komitin’ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.
Noho ny fifidianany ireo mpanompo ho amin’ny andraikitra maha Birao sy Komity dia nisaorana ny Tompo ary nentina amim-bavaka izy ireo mba hahavita soa ny andraikitra napetraka taminy.

-Fanokafana ny « banderole » manamarika ny taon-jobily:
Ireo solotenan’ny sampana niaraka tamin’ny Mpitandrina no nanatontosa ny fanokanana teo amin’ny tanànan’ny Fiangonana.
Rehefa voatokana izany dia noredonina ny hira FFPM 545 : 1-2-3 « Endrey izany hafaliana ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny hira FFPM 146 : 1 « Anao ny dera ».
Niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022 ary natolotra ny tsodrano.
Ny hira FFPM 545 : 1 « Endrey izany hafaliana » no namaranana ny fotoana.
Nipetraka ny Fiangonana ary nanao vavaka mangina. Notononina ny Trinité « Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ».

IREO TOMPON’ANJARA

  • Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Raharinoa Fetra (mpiofana ho mpitendry orga)
  • Nikirakira ny fafana: Randriamasimanana Andrianavalona
  • Nikirakira ny fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto
  • Naka sary : Rabemananoro Jonathan
  • Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana