ALAHADY 22 MEY 2022
« MANAVAO NY FANAHY MASINA »​

Alahady fahadimy manaraka ny Paska

Alahady itondrana amim-bavaka ny Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM)

« Maminania amin’ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe : Ry taola-maina, mihainoa ny tenin’i Jehovah  ! » Ezekiela 37:4

Alahady fahaefatra amin’ity volana mey ity, natokana itondrana am-bavaka ny Fiombonan’ny Fiangonana protestanta Malagasy (FFPM) eo amin’ny sahan’ny FJKM. Manohy ny fibanjinana ny Lohahevitra fitaizam-panahy hoe « MANAVAO NY FANAHY

MASINA »

Razanamparany Beby, Loholona, no nitarika ny fotoana. Ny evanjelisitra, Iriantsoa Ista avy ao amin’ny FJKM Edena Vaovao Ampaho, Synodamparitany Kristy Fanantenantsika, Toamasina Atsimo no nitory ny Teny.

Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, dia novakian’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 96 :  4-7.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 171 : 1, 3 « Jeso Mpanjaka malaza ».
Rehefa izay, dia nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika. Noderaina ny Tompo, nisaorana Izy noho ny fitantanany . Nangatahina ny Fanahy Masina hahafahana mandray an’i Kristy sy manantanteraka ny irany.

FANAMBARANA NY SITRAPON’ ANDRIAMANITRA

Malakia 1 : 6 ; Mpitoriteny 12 : 13 ; I Jaona 2 : 5a ; Galatiana 16 : 1 no nangalana ny sitrapon’Andriamanitra.
Taorian’izay dia noredomina ny FFPM 242 : 1 , 4 « Misaotra Anao izahay ry Ray ».
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia natao ny vavaka fifonana.
Noho ny halehiben’ny fahotana dia tafasaraka tamin’ny Tompo isika ka tokony hiaiky fa diso. Nangatahina ny famindram-pony sy ny fitarihan’ ny Fanahy Masina ho amin’ny fibebahana, ary ny fanavaozana ny Fanahy monina ao anatin’ny tsirairay. Farany dia nangatahina ny famelan-keloka.

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA

Ny Isaia 46 : 4 sy ny Matio 15 :28 no Teny nanolorana ny famelan-keloka.
Rehefa voatolotra ny famelan-keloka dia natao ny FFPM 417 : 1, 3 « Nandao Anao ela aho Raiko ô ».
Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana dia niaraha-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahaefatra.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ramanantsoa Domoina, Mpampianatra ao amin’ny K4, no nanatontosa ny fotoana.
Tao amin’ny Matio 6 : 33 no nakana ny hafatra «  Fa katsaho aloha ny Fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anao izany rehetra izany ».
Matetika ataontsika ambanin-javatra Andriamanitra. Manakalo vola isika rehefa manao rakitra ka ny madinika no atolotsika ny Tompo. Leo isika rehefa lavalava ny toriteny, menatra isika raha atao hoe zanak’Andriamanitra,… Amin’ny lafin-javatra hafa anefa isika dia mavitrika tokoa, toy ny fanaovana fesiboky, fijerena baolina, sy ny fety…
Jesoa no tokony hataontsika laharam-pahamehana eo amin’ny fiainantsika mihoatra ny zavatra rehetra.
Taorian’ny hafatra fohy, dia nentina tamim-bavaka ny tanora sy ny ankizy mba havaozin’ny Fanahy Masina, hahay mankatoa ary hikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no namaky ny vaovaom-piangonana. »Fa izay nirahin’Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan’Andriamanitra ny Fanahy ” Jaona 3 : 34 no andinin-tSoratra Masina nanombohany izany.

Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka :

Asa ivelany 

AFF : komity fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha- 25 taona

-Alakamisy 26 mey : Antsam-pidrena volafotsy andiany 1. Amin’ny 2 ora ao amin’ny FJKM Atsimon’Imahamasina iarahana amin’ny AMPIFITIA Isotry Fitiavana sy ANJOMARA Anosivavaka. Ny ezaka hatao amin’izany dia ho entimanana ny fanorenana trano fiangonana any Tsihombe sy VOMM eto amin’ny faritra Antananarivo.

FDL 

-Sabotsy 28 mey : Fitsidihana isam-paritra Tafika Masina. Amin’ny 9ora sy sasany ao amin’ny FJKM Andavamamba Kristy Velona. Fanasana ny FDL handefa solontena 4

Jobily 25 taona : Misokatra ny fifaninana sary famantarana sy hira faneva.

Asa anatiny 

-Alatsinainy 23 mey : Fanombohan’ny herinandrom-bokatry ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona. Ivom-bokatra ny alahady 29 mey.
-Alakamisy 26 mey : Fahatsiarovana ny Andro Fiakarana, hisy ny fanompoam-pivavahana Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.  Miditra amin’ny 8 ora sy sasany
-Alakamisy 26 mey : Fisintonana voalohany hataon’ny mpianatra Katekomena, aorian’ny fanompoam-pivavahana.
-Sabotsy 28 mey amin’ny 2 ora hariva hatramin’ny 5 ora hariva : Fanomanana ny fankalazana ny Fetin’ny reny, hataon’ny AFF sy ny sampana Dorkasy. Asaina ny reny rehetra eto amin’ny Fitandremana mba hisoratra anarana sy hanatrika izany.

-Sabotsy 28 mey : Fanombohan’ny herinandron’ny Fanahy Masina. Hisy ny alim-bavaka izay hanasana ny Fiangonana, indrindra ny tanora.
-Alahady 29 mey : Hisy asa sy fampaherezana eto amin’ny Fitandremana.

Nanao fanentanana ny solontenan’ny Vaomieran’ny Volan’ny Fiangonana mahakasika

ny VOKA-DEHIBE PENTEKOSTA 2022 : manomboka ny alahady Pentekosta 5 jona 2022 ary hitohy mandritra ny volana Jona ary hifarana ny alahady 26 jona 2022 izay alahadin’ny taranaka.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina ho fanamafisana ny fanompoam-pivavahana noho ny fahatsiarovana ny Andro Fiakarana sy ny herinandron’ny Fanahy Masina.


RAKITRA SY FANOMEZANA

Nandritra ny raki-pisaorana sy voady dia nisy ireo nisaotra noho ny valim-bavaka ; ireo nisaotra fa nieren-doza ka nangataka vavaka fampaherezana noho ny trano may ; ireo nisaotra ny Tompo noho ny tombon’andro nahavelomana. Tao koa ny nangataka vavaka ho an’ireo zaza hatao Batisa. Nentina tamim-bavaka ihany koa ireo mpianakavin’ny finoana miasa eny anivon’ny Foibe FJKM sy ny Synodamparitany mba hahatontosa soa aman-tsara ny andraikitra sahaniny ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra.
Ireo mpianatra manomana fanadinana sy miandry valim-panadinana ihany koa dia nentina tamim-bavaka mba hahomby amin’ny fanadinana natao.
Nandritra ny fanantazan-drakitra dia noredomina ny FFPM 170 : 2 « Ry Jeso ! ny fitiavanao » sy ny FF 32 :1 « Aza avela hahalala ».
Teo am-panolorana ny rakitra dia no nanaovana ny hira FFPM 275 « Raisonao ry Tomposoa ».


VAKITENY
Natao ny hira FFPM 357 : 1, 2 : « Efa tonga aty izao ».
Raharintsalama Hantanirina, Diakona, no nanao ny vavaka sy namaky ny Testamenta Taloha.
Razafindrabe Hery Bam kosa no namaky ny Filazantsara sy ny Epistily.
Mialoha ny vakiteny dia nanao vavaka ny tompon’anjara ho fisaorana ny Tompo noho ny fotoana nahafahana mihaino ny Teniny sy hahatonga ny Tenin’Andriamanitra ho voaray tsara.
Tao amin’ny Ezekiela 37 : 1-4 ; Jaona 3 : 31-36 ; ary ny Galatiana 5 : 16-26 no nakana ny perikopa.

TORITENY

Nialoha ny toriteny dia natao ny vavaka mba hiasan’ny Fanahy Masina sy mba hananana fifantohana ary nambara tamin’Andriamanitra ny fahavononana hihaino ny Teniny.
« Manavao ny Fanahy Masina » izany no lohahevitra banjinina amin’ity volana mey ity.

Ny zavatra potika sy rava no havaozina. Hita ao amin’ny Ezekiela 37, 1-4 izany asam-panavaozana izany. Taolana maina no nasaina novelomin’i Ezekiela.
Ny Fiangonana havaozin’ny Fanahy Masina dia manantanteraka ny asa nampanaovin’Andriamanitra. Raha taolana no nasaina novelomin’i Ezekiela, ny antsika kosa dia ireo olona maty fanahy marobe, ireo mpanompo sampy gejain’ny fanahy ratsy. Mila mitory sy  manafaka azy ireny ny Kristiana. Mbola maro ireo toerana anjakan’ny fanompoan-tsampy eto Madagasikara, anisan’izany ny toerana misy ity evanjelisitra mitoriteny ity. Nisy tovovavy nandroahana fanahy ratsy tany amin’ny toby nisy azy ary naharitra ora maro vao afaka ilay fanahy ratsy ary tena mahery setra sy mampijaly izany fanahy izany. Nisy ihany koa ramatoa lehibe izay naharitra fito volana ny fanasitranana azy satria itoeran’ny lehiben’ny tromba izy. Ny nahafinaritra dia rehefa afaka ny gejan’ity ramatoa ity dia niaraka nanompo an’Andriamanitra taminy ny fianakaviany ary nahavita nanangana trano fiangonana izy ireo.
Ankehitriny dia mirona mankany amin’ny fiainan’i Sodoma sy Gomora ny fiainan’ny zanak’olombelona. Misy ireo mikendry hampiditra ny fanambadian’ny lahy samy lahy na vavy samy vavy eny anivon’ny Fiangonana.
Mila mihavao isika miady amin’ny faharatsiana. Ny Fiangonana naavaozin’ny Fanahy Masina dia mitory fa izay manana an’i Kristy no manana ny fiainana. Mankatoa ny baiko omen’i Kristy ny Fiangonana mihavao.
Isika dia mila mampisongadina an’i Kristy. Ny asantsika dia tokony hanome voninahitra ny Tompo.
Ny Fanahy Masina no manome hery tsy hay tohaina antsika hampisongadina an’i Kristy.
Ny Fanahy Masina ihany koa dia mampihavana antsika Kristiana. Ao amin’ny bokin’i Ezekiela, ireo taolana miparitaka mifanatona dia mariky ny fifanatonan’ny zanak’Andriamanitra sy ny zanak’Israely izay voazarazara. Mampiseho ny fampiraisana antsika amin’Andriamanitra ihany koa izany. Ankehitriny, mizarazara noho ny firehana politika ny olona. Eo ihany koa ny tsy fitovian-kevitra ara-pivavahana. Ny fitiavam-bola sy harena ihany koa dia miteraka fitsitokotokoana. Alahadin’ny Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara androany, izay mampiray ny mpino hitory ny Filazantsara. Mila manao hazakazaka isika hamonjena ny firenena.  Meteza havaozin’ny Fanahy Masina hahafahanao mamelona ny fanahin’ireo mpiara-belona aminao. Ny fifanatonan’ireo taolana ao amin’ny bokin’i Ezekiela dia mampiseho ny firaisana amin’i Jesoa Kristy ary maneho ny fitsanganana amin’ny fahafatesana sy ny fanangonan’ny Tompo Jesoa ny olony ho iray ao an-tranony.

VAVAKA FANGATAHANA
Taorian’ny toriteny no notontosaina ny vavaka fangatahana.
Nangatahina Andriamanitra mba hotanteraka amin’ny mpianakavin’ny Tompo ny hafatra, mba hihavao ny Kristiana, sy ny Fiangonana ary ny tomponandraikitra rehetra amin’ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra mba hanaiky ny baikon’Andriamanitra sy hitondra fihavanana. Nentina tamim-bavaka ny mpitondra ny hafatra sy ny ankohonany, ny Fitandremana misy azy ary ny toby iandraiketany. Nentina tamim-bavaka ny Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara mba handroso sy  handresy lahatra ny maro, mba hampandroso ny Fanjakan’Andriamanitra.
Nentina tamim-bavaka ny herinandron’ny Fanahy Masina, ny voka-dehibe Pentekositra 2022.
Nentina tamim-bavaka ireo sahirana, ny mana-manjo, ny tsy salama, ireo voafonja, ireo tra-boina, ireo tsy manan-kialofana, ireo kere. Nangatahina tamin’Andriamanitra ihany koa ny fanafoanana tsikelikely ny aretina covid-19. Nentina tamim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo nanantanteraka voady masina sy raki-pisaorana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.

ASA VAVOLOMBELONA

Mialoha ny Batisa dia natao hira FFPM 813 : 1 « Tia zaza ».
Nentina tamim-bavaka ny fotoana mba hanatrehan’ny Fanahy Masina ny asa fanaovana Batisa, ary mba ho voaray mandrakizay ao amin’ny Tompo ireo zaza hatao Batisa.
Ireto avy ny anaran’ireo zanaky ny Fiangonana nanantanterahana ny Sakramentan’ny Batisa :
-Ratiaray Penelope Vall Irinah,
-Andrianirina Ihaja Amboarafahasoavana, 
-Andrianirina Ihaja Arenafitahiana.
Taorian’ny fanaovana Batisa dia nisaorana Andriamanitra. Nentina tamim-bavaka ireo zaza mba hitombo saina, vatana, fanahy ary fitia eo amin’Andriamanitra.
Nentina tamim-bavaka ireo ray aman-dreny hahatanteraka ny fanekeny.
Nentina tamim-bavaka ihany koa ny Fiangonana handray ny andraikiny manoloana ny fitaizana ny ankizy araka ny fomba kristiana.


FAMARANANA NY FOTOANA

Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FFPM 625 : 5 « Mpamonjy soa malala ô »
Niaraha-nanonona avy eo ny tondrozotra 2022 ary natolotra ny Tsodrano.
Teo am-piravana dia nohiraina ny Antema 5, narahina vavaka mangina ary ny fanononana ny Trinite masina.
Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny fanomanana ankatoky ny Fandraisana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra John

Nikirakira ny fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Harentsoa Rova sy Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky