ALAHADY 22 MARSA 2020

Alahadim-bokatry ny Sampana Taninketsa

"Miverena amin'ny Tompo Andriamanitrao"

« ary aoka isika hihinana sy hifaly;fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.» (Lioka 15:23-24)

Manoloana ny toe-java misy lalovan’ny firenentsika noho ny fisian’ny trangan’aretina CORONA VIRUS, dia nivory ny Biraon’ny Fiangonana notarihan’ny Ray aman-dreny Mpitandrina ny Zoma 20 Martsa sy ny Sabotsy 21 Martsa ka nanapaka hevitra mba ho fisorohana ny mety hiparitahan’ny valan’aretina amintsika mpianakavin’ny finoana sy amin’ny manodidina antsika dia nahato aloha ny fanompoam-pivavahana ny Alahady 22 Martsa , mandra-pisian’ny fandaminana vaovao. Fanompoam-pivavahana voafintina atolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady izao atolotra antsika izao. Azontsika vakiana eto ambany izany ary azontsika atao koa ny mijery ny vidéo na eto amin’ity pejy ity na ao amin’ny Facebook’ny Mpiangona @ FJKM Amparibe Famonjena.  

Alahady fahaefatra amin’ny karemy izao alahady izao ary mbola hiombonantsika amin’ny lohahevitra hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao » sy hitondrana am-bavaka ny asa fifandraisana eto amin’ny sahan’ny FJKM. Eto amin’ny fitandremantsika kosa dia alahady ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa. Ny Litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina ary Rtoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fanompoam-pivavahana.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Ny Salamo 27:1-3 sy ny Salamo 28:7 no novakiana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra « Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako?  Raha manatona ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafintohina ka lavo.  Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko; na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. » sy ny Salamo   28:7 « Jehovah no heriko sy ampingako; izy no nitokian’ny foko, ka voavonjy aho; dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiderako Azy. »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Niombona tamin’ny vavaka fisaorana sy fiderana taorian’izay, araka izao manaraka izao : «  »Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina o ,  isaoranay Ianao , isaoranay ny anaranao fa akaiky anay Ianao ka azonay antsoina amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra. Misaotra Anao izahay, midera sy manome voninahitra Anao, mankasitraka Anao noho izao tombon’andro-pahasoavana atolotrao anay izao. Fantarao loatra ary tsy miafina Aminao ny zava-misy eto amin’ity firenena ity . Tsy afaka tonga aty am-piangonana ny vahoakanao mihombona aty noho ity areti-mandoza mandalo eto amin’ny firenena ity. Kanefa isaoranay Ianao noho  ny teknolojia nahafahanay nihaona sy nifampizara toy izao . Isaoranay Ianao fa manana anjara eo Aminao izahay miara-mivavaka, manana anjara izahay mihaino ny Soratra Masina, mandre ny toriteny sy ny fampianarana. Fanomezan-tsarobidy izany Andriamanitra ô ka isaoranay Anao fa fahasoavana atolotrao manokana ho an’ny zanakao. Izao fanompoam-pivavahana iombonanay izao dia inoanay sy antenainay fa atrehanao, hamasininao, satria Ianao Andriamanitry ny hery sy fahefana  rehetra, mahay ny zavatra rehetra Ianao ka fantatray fa masina eo anatrehanao ny fotoana tanterahanay. Hanam-pifaliana izahay mihombona amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao. Kanefa Jesoa Tomponay ô, manoloana ny fahatsaranao sy izany famindram-ponao sy ny fahasoavanao izay hihainanay sy hivelomanay isan’andro isan’andro izany dia mahatsiaro indrindra fa tsy mendrika eo anatrehanao, mpanota manoloana ny sitraponao raha tarafina amin’ny Teninao ny fiainanay dia maloto izahay Tompo ô. Ka indreto izahay zanakao manetry tena eo anatrehanao, mifona sy mibebaka, mamelà ny helokay Tompo ô , mamindra fo aminay, sasao madio izahay mba ho afa-pahotana, fafao tsy ho eo anatrehanao izay rehetra fahalotoana rehetra fa ataovy marina eo anatrehanay ilay hoe Andriamanitra mahari-po sy mora fanahy Ianao tsy nitahiry fahatezarana mandrakizay, tsy manda-teny amin’ny zanakao ka na dia maditra sy miodina aza izahay rehefa antsoinao ka miverina eo anatrehanao  dia raisinao amin’ny fifaliana. Ka dia izany no isaoranay Anao Tompo ary dia raisinay amin’ny fifaliana ny famelan-keloka sy ny teny mamy omenao ny zanakao manao hoe : voavela ny helokao. Misaotra Andriamanitra Tomponay ô ! Misaotra indrindra fa tia anay Ianao. Dia amin’ny anaranao Jesoa Kristy Ilay Tompo sy Mpamonjy anay no hanaovanay ny vavakay. Amena. «  »

HAFATRY NY MPITANDRINA

Ny teny nandraisan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina  ny hafatra izao alahady izao dia ny ao amin’ny Perikopa Fjkm ka ny Lioka 15:11-24. Ao anatin’ny fanoharana telo io hafatra io izay nataon’i Jesoa Kristy tamin’ny vahoaka maro karazana. Tao ny mpamory hetra, ny mpanota, ny olona maro samihafa, ny fariseo sy mpanora-dalàna. Ny fanoharana voalohany dia ny amin’ny ondry zato. Nisy very ny iray tamin’ireo ary natao izay nahita azy.  Ny fanoharana faharoa dia mahakasika ny farantsa kely folo ka very ny iray ka natao koa izay nahitana azy. Ny fahatelo dia ny amin’ilay zanaka adala.   

Anio dia fotoana natokan’ny Fjkm hitondrana am-bavaka ny asa fifandraisana na ny Afifab. Anio dia karemy fahaefatra, fotoana handinihantena mialoha ny hankalazana ny fetin’ny Paska. Eto amin’ny fitandremana dia alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Sampana Taninketsa.

Ny hafatra raisintsika dia ao anatin’ny fampianarana sy fanoharana nataon’i Jesoa Kristy izao ny amin’ilay zanaka adala mbola hampifantoka antsika amin’ny lohahevitra banjinina mandritra izao volana martsa izao dia ny hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao ».

Manomboka eo amin’ny andininy faha 17 ka hatramin’ny faha 21  no tantara misy ny tena handraisantsika ny hafatra. Handeha isika handray tena ka tahaka ny zanak’adala avokoa eo anatrehan’Andriamanitra : olona efa nania, nanao ny tsy nety,  mpanota kanefa manana finoana sy fanantenana  fa rehefa mitodika sy miverina amin’Andriamanitra dia raisiny . Ahoana ary no fomba hiverenantsika Aminy ?  

Ny fiverenana amin'ny Tompo dia fiovam-penitra mahery vaika.

Io fanoharana amin’ny zanak’adala io no lesona iray. (and.17 sy ny manaraka). Zavatra roa no nasehony  rehefa nody ny sainy dia ny fanenenana fatratra ary ny fanapahan-kevitra entitra teo amin’ny fiainany.

Teo amin’ny fiainana Jiosy dia misy ny mpirahalahy azo lazaina fa hanana anjara lova ka ny lahy matoa dia omena lanja satria mandray ny roa am-pahatelon’ny lova satria manana adidy hiahy ny  reniny raha tsy eo intsony ny rainy sy ny anabaviny  amin’ny fotoan-tsarotra. Ny fandovana mbola velona dia azo natao tokoa teo amin’ny Jiosy ka afaka mihary  avy hatrany ny  harena ka rehefa osa ny raiamandreniny dia io zanany io no manampy sy manarina izany fahavoazana izany. Ny faralahy kosa dia mampiasa araka izay tiany ny iray ampahatelony izay noraisiny.  Fa tsy araka izany no niseho fa nandany ny iray ampahatelony izy dia nitsitongana tanteraka ny fiainany iray manontolo ka niafara niaraka tamin’ny kisoa ka toy ny fiainan’ny olona efa maty ny azy. Rehefa nody ny sainy dia niverina tany amin’ny rainy, toy ny fitsanganana tamin’ny maty.

Ao amin’ny Isaia 31:4-6, izay ao anatin’ny Perikopa anio koa, dia milaza ny Andriamanitra miantra ny olona izay miverina Aminy. Ao ny miteny hoe raha tsy mibebaka , raha tsy miova, dia loza no mihatra amin’ ity firenena Israely ity. Raha tsy mitandrina izany ity firenena ity dia ho tahaka ilay zazalahy niara-niosina tamin’ny kisoa, toy ny fiainan’ny olona efa maty. Tsy niverina nefa ity firenena ity hany ka lasa babo tany Babylona.

Ny fiverenana amin'ny Tompo dia fibebahana mafy ary marina

Ny fiverenana amin’ny Tompo dia fibebahana mafy ary marina atao amin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary amin’ny fitalahona mahonena tokoa no anatontosana izany. Raha jerena ny fiainan’ity zazalahy ity dia tena latsaka ambany ny fiainana misy azy fa miosona miaraka amin’ny kisoa ; toy ny olona efa maty nefa nanatona an’Andriamanitra Izay manome sy tompon’ny fahavelomana izy. Nibebaka tamin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary tamin’ny fitalahona izy. Nifona,nibebaka mafy, naneho fanetretena teo amin’ny rainy izy. Efa tsy mendrika ny natao hoe zanaka intsony izy noho ny nataony : nandany ny lovany tamin’ny filan-dratsy, tsy nitsinjo ny ho avy raha toa misy fahosana mety mahazo ny rainy, nefa nandray azy am-pifaliana sy tao anatin’ny faharetana ny rainy ka nitsinjo azy hatrany satria zanany io, tsy foiny. Nahatsiaro koa ny zanany fa rainy io ka izany no niverenany nody.

Ny nambaran’ny Apostoly Paoly dia ny fizahan-toetra amin’ny afo, izay nanao asa tsara dia tsy levon’ny afo fa migoka ny hatsaran’ny asa nataony. Ny zanaka na adala aza dia ho vonjena ihany satria zanaka. Isan’ireo ondry zato izy ka namelana ny sivy amin’ny sivifolo hitadiavana azy.  Izany no fanantenantsika amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika :  antenaintsika ny handraisany antsika. Raha manana faniriana isika dia aoka hitafy ny fanetrehan-tena, fibebahana mafy sy marina atao amin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary amin’ny fitalahona mahonena, hivavaka isan’andro  ka ho raisin’ny Tompo toy ny nandraisan’ny rainy ity zanaka adala ity.  Nanaovana fety lehibe ny nadraisana azy

Fotoam-bokatry ny Taninketsa androany fa tsy fahaizana mihira fotsiny fa fanabeazana ny zava-dehibe amin’ny finoana sy ny fiainana maha-kristiana. Ny hafatra ho anareo dia ny hira ataonareo dia ataovy fiainanareo satria zanak’Andriamanitra mihira ny fiderana Azy. Mitodika amin’ny olon-dehibe koa, mba Taninketsa mpitory ianareo.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nivavaka ny Mpitandrina taorian’izay  nisaotra noho ny amin’ny Teny sy ny hafatra norenesina. Nampianarina fa ny fiverenana amin’ny Tompo dia fiovam-penitra mahery vaika eo amin’ny fiainana sy ny fanenenana fatratra  sy fanapahan-kevitra entitra. Aza avela ho variana fa ataovy mahatsiaro fa ny fiainanay dia toy ny an’ilay zanaka adala izay natao fanoharana mba ho lesona ho anay. Nivavaka izy ho an’ny kristiana rehetra manerana ny sahan’ny Fjkm, ho an’ny Malagasy rehetra mba hitodika hiverina Aminao. Nentiny am-bavaka ho amin’ny asa fanompoana rehetra tanterahina, ho an’ny Taninketsa, ho an’ny mpitory Filazantsara, ny mpitondra Fiangonana, ho an’ny mpanompo ao anatin’ny tsy fahasalamana, mana-manjo, tsy fahasalamana, ny voan’ny tsindry hazo lena, ny Afifab hahatanteraka ny fanaparihahana ny vaovao. Nivavaka amin’ny alahady karemy hiomana tena sy fanahy  hiatrika ny fotoanan’ny Paska. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

VAVAKA 1 :

Rtoa Raharijaona Bodo no nanohy ny fotoana tamin’ny vavaka ho an’ny malagasy manontolo na koa ny vahiny mba tsy ho tratran’ny aretina mandoza corona virus. Mivavaka ho an’ny mpitondra fanjakana tsy ankanavaka, mba omeo azy ireo ny fahendrena tsara sy ny Fanahinao Masina, hahavita tsara ny andraikiny fiarovana ny ain’ny malagasy iray manontolo. Mivavaka ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana, hamafiso aminy ny fahaizana amam-pahalala mba hahaizany ny fitsaboana tokony hatolotra ny Malagasy. Henoy ny vavakay, mamalia ny vavakay fa Andriamanitra tia ny Malagasy Ianao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Ilay tompon’ny finoana no nanaovana ny vavaka.Amena.

VAVAKA 2:

Mbola notohizan’ny Mpitandrina Raharijaona ny vavaka tamin’ny fitalahoana ny amin’ireo olona efa voan’izany aretina corona virus izany,  misy amin’ireny hoy izy Mpitandrina mitondra Fiangonana , notrotroina am-bavaka izany, mba hiasa hanan-kery ny Fanahy Masina ka hamotika izany aretina izany. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana rehetra omena fahendrena, apetraka feno eo am-pelatananao. Amena

TENY FISAORANA ARY FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’izay dia nisaotra ny Mpitandrina noho ny fahatanterahan’ny fotoana sy nisaotra noho ny fandaminana ary nirary soa ho samy ho velona avokoa, ho tra-pamonjena ho tahian’Andriamanitra isika rehetra. Tsara manaraka ny dinidinika alefa amin’ny haino aman-jery isika ary hanaiky ireny fandaminana ireny.

Notononina ny tondrozotra  ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra,

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Amena.  

Nandray feo sy naka vidéo : Raharijaona Nirina –  Nandray an-tsoratra :  Seta Rajaofetra.