ALAHADY 22 JANOARY 2023
“MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO”
ALAHADIN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA

« …mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao… »  Jaona 17 :20-26

Mbola mandia ny volana janoary, ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » isika mpianakavin’ny finoana. Ity no alahady fahatelo manaraka ny Epifania ary koa alahady hitondrana amim-bavaka ny asa anivon’ny FFKM. Isaorantsika ny Tompo, fa miasa amin’ny fomba mahagaga Izy, ka tsy mahasakana ny fiombonam-po amam-panahintsika hiara-hivavaka etoana, ny toetrandro. Ho antsika eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena dia ity no andro nataon’ny Fiangonana ho Alahadin’ny Firaisan’ny Sampana. Nanana tombom-pahasoavana manokana ihany koa isika, satria ity no fotoana nanatanterahin’ny Filohan’ny Synodamparitany SPAA10, ny fitsidihana pastoraly ny Fitandremana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena.

Ny Filoha mpanampy ao amin’ny Firaisan’ny Sampana, Rajaonarison Rivo, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny Mpitandrina synodaly, Razafindrakoto Hasinarivo Andriambalohery, Filohan’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana  no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny litorjia faharoa no nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Nialoha ny zavatra rehetra dia nampahatsiahivin’ny mpitarika ireo teboka maromaro manamarika ity fanompoam-pivavahana androany ity, araka izay efa voalaza tetsy aloha, ary rehefa izany dia niarahaba manokana ny Mpitandrina Filohan’ny SPAA10 izy, noho ny fahatongavany mitsidika ny Fiangonana eto Amparibe.

Taorian’ny Fiarahabana apostolika, dia ny Soratra Masina  araka izay hita ao amin’ny Salamo 138 : 1-3, no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : «  Hidera Anao amin’ny foko rehetra aho; Eo anatrehan’ireo andriamanitra no hankalazako Anao.

Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho Ka hidera ny anaranao noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao; Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambonin’ny anaranao rehetra. Tamin’ny andro nitarainako dia namaly ahy Ianao; Nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. » Amen.

Ny hira FFPM 194 : 1, 2, 3  « Andriananahary ô» no niarahan’ny Fiangonana noredonina ho fanehoana ny voninahitr’Andriamanitra sy fiderana Azy.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao raha haravona, ny vavaka  fiderana  nataon’ny Fiangonana :

« Izany tokoa ry Tompo Andriamanitra o, ny tononkiram-panahy mipololotra amin’ny vavanay ho fiderana Anao. Izahay izay novidinao lafo tamin’ny ranao.

Rariny tokoa raha midera Anao izahay satria tsapanay  ny fitiavanao, izay asehonao aminay isan’andro. Na ny fahatongavanay eto aza dia fahasoavana avy Aminao, noho ny asan’ny Fanahinao aty anatinay.

Mino izahay fa ny fahatongavanay eto dia hanomezanao anay ny sakafom-panahy sahaza ny fanahinay. Ny asa fanompoanay anie ho hanitra ankasitrahanao, ry Jesoa o ! Haleloia ! Amen! »

Taorian’izany dia noredonin’ny Fiangonana ny hira FFPM 190 : 1, 2 « Ry Fanahy Mpanazava ! » ary avy eo dia niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Hanitra Rakotondramboa, mpampianatra amin’ny K4, no nanatanteraka ny fotoana.

Nanao vavaka izy aloha, ka nisaotra ny Tompo noho ny fotoana nomeny. Nangataka  taminy  ny hanokafany ny fon’ny Fiangonana mba handraisana ny hafatra.

Ny hafatra dia nalaina tao amin’ny bokin’ny Lioka 17: 15 « Ary ny anankiray tamin’ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery.»

Ampahany amin’ny tantaran’ny nanasitranan’i Jesoa ireo boka folo lahy ity andininy novakiana ity. Ny mahavariana dia ilay Samaritana ihany no hany mba nisaotra ny Tompo noho ny fahasitranany, fa ny 9 ambiny dia tsy nahalala ny nisaotra.

Ny hafatra dia mila mahay misaotra ny Tompo isika, amin’ny fanasitranana izay omeny antsika isan’andro na fanasitranana ara-panahy na ara-nofo izany, ary koa noho ny famelan-keloka izay omeny antsika.

Teo am-pamaranana dia mbola nanao vavaka ny tompon’anjara ho fisaorana an’ Andriamanitra tamin’ny Teniny sy ny hafany, izay mampianatra ny Fiangonana hisaotra Azy, rehefa mandray fanasitranana sy fahasoavana.

Taorian’izany dia niroso tamin’ny fankalazàna ny Tenin’Andriamanitra, ny Fiangonana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nitari-bavaka  Andrianary Rado, solotena avy ao amin’ny SAFIF.  Ny namaky ny Testamenta taloha kosa dia  Rabe Harimanana, solotenan’ny SLK ; Ravokatra Angelà,  avy amin’ny SVM, no namaky ny Filazantsara ary ny Epistily kosa dia novakian-dRandriamanampisoa Toavina, solotenan’ny STAF.

Ny perikopa androany : Jeremia 10: 6 – 13; Jaona 17: 20 – 26; Asan’ny Apostoly 17: 22 – 31.

Ny hira FFPM 225: 1, 3, 5 « Aty an-tranonao izao », no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny hafatry ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Razafindrakoto Hasinarivo Andriambalohery, Filohan’ny Synodamparitany SPAA10, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Rehefa avy nanolotra ny fiarahabana sy ny fahasoavan’ny Tompo ho an’ny Fiangonana izy, dia nitaona ny Fiangonana mbola hiara-hivavaka.

Nanao vavaka fisaorana an’Andriamanitra noho ny fotoana nomeny ny tsirairay avy, ato anatin’ny trano fiangonana, afaka miombom-bavaka. Nisaotra ny Tompo noho ny nanomezany ny taona vaovao ary nisaotra koa noho ity fotoana ity, ho  fiombonam-bavaka miaraka amin’ny Firaisan’ny sampana. Nangataka tamin’ny Tompo ny amin’ny fitoriana ny Teniny, ka ny Fanahy Masina no hiasa amin’izany.

Rehefa vita ny vavaka dia mbola nanantitra ny fiarahabana ny Fiangonana ny Mpitandrina ary fifaliana ho azy sy ny ankohonany ny miara-miombom-bavaka eto anio.

Niarahaba ireo raiamandrenim-piangonana eto Amparibe ary niarahaba manokana ny Sampana, ny Sampan’Asa ary Asa izay manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao.

Teo am-boalohany dia nanamarika ny mpitory teny fa toa lasa manahirana tato ho ato ny mitory ny tenin’Andriamanitra, saingy izao anefa ; velona sy mahery ny Tenin’Andriamanitra.

Raha sendra tsy fahasalamana isika ka manambara izany amin’ny namantsika dia ny hivavaka noho izany tsy fahasalamana izany no torohevitra omena antsika.

Raha sahirana isika dia hoy ny olona hoe « Ianareo ve efa mba mivavaka e ?! »

Eo amin’ny tranga miseho amin’ny fiainana dia manainga antsika hivavaka mandrakariva ireny, fa ny vavaka manova zavatra.

Hoy ny lohahevitra izay banjinintsika ankehitriny : “MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO”.

Io Andriamanitra Mpahary ny zavatra rehetra io, dia mivavaka ho antsika ihany koa. Ny hafatra dia nalaina araka ny Jaona 17: 20-26, ka raha handraisana  lohahevitra izany, dia azontsika hatao hoe : «  NY VAVAKA NATAON’I JESOA KRISTY HO AN’NY MPIANANY. »

Zanakevitra telo no nojerena araka ny votoatin’izany vavaka izany :

 

  • NIVAVAKA NY TOMPO MBA HIRAY SAINA SY HIFANKATIA ISIKA

Hoy ny Jaona 17 : 20-21 : « Nefa tsy ho an’ireto ihany no angatahako, fa ho an’izay mino Ahy koa noho ny teniny; mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan’izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy. » Nivavaka ho antsika ny Tompo mba hiray saina, tsy hisaratsaraka sy tsy hitsitokotoko, hananantsika fifankatiavana. Zava-dehibe ny isian’ny fanompoam-pivavahana ho an’ny Firaisan’ny sampana toy izao, fa izany no hanehoana fa iray isika ao amin’ny Tompo.

Jaona 15 : 16-17 : « Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiako anareo, mba hifankatiavanareo » Mazava fa ny Tompo no nifidy antsika, ary amin’izany dia tsy maintsy miasa isika. Ao anatin’izany dia afaka mangataka izay tiantsika Aminy isika, fa izao kosa no didin’ny Tompo dia ny hifankatiavantsika.

 

  • NIVAVAKA NY TOMPO MBA HAMPITOETRA ANTSIKA EO AMINY

Jaona 17 : 22, 24 : « Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny mahiray Antsika. Izaho ao aminy, ary Ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatr’izao tontolo izao fa Ianao efa naniraka Ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy.  Ray ô, tiako mba ho any amiko amin’izay itoerako ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia Ahy Ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenan’izao tontolo izao ». Mbola lalana tsy fantatsika ny hoavin’ny taona 2023, kanefa matokia fa efa nivavaka ho antsika ny Tompo, ka efa azo antoka fa eo anilantsika sy hitoetra eo amintsika mandrakariva Izy. Ataovy eo akaikinao mandrakariva Jesoa ary tadiavo  ny fomba hampaharitra ny Tompo ao aminao.

Jaona 6 : 56 : « Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy ». Asio fitoerana ho an’ny Tompo mandrakariva ao aminao koa na inona na inona mitranga amin’ny fiainanao dia tsy miala ao mihitsy ny Tompo.

 

  • NIVAVAKA NY TOMPO MBA HITOETRA EO AMIN’NY FITIAVAN’I KRISTY ISIKA ARY HIZARA IZANY FITIAVANA IZANY KOA ISIKA

Jaona 17 : 25, 26 : « Ray marina ô, tsy nahalala Anao izao tontolo izao; fa Izaho nahalala Anao, ary ireto efa mahalala fa Ianao no naniraka Ahy.

Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola hampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao Ahy, ary Izaho koa ho ao aminy ». Eo anatrehan’ny asa maro sy ny adidy sahanin’ny Sampana eto anivon’ny Fiangonana  dia ny fitiavan’i Kristy no mibaiko sy  maniraka azy hanao izany asa rehetra izany. Ny fitiavan’Andriamanitra dia ny mampahafantatra fa raha misy fifaliana, mitranga eo amin’ny fiainantsika sy ny manodidina antsika, dia noho ny fitiavan’Andriamanitra izany, ary  na maditra aza isika, ary na inona na inona fahalementsika, dia ny fitiavan’Andriamanitra no manarona antsika, tsy mba mandatsa antsika ny Tompo, fa manarina antsika kosa noho ny fitiavany antsika.

Ny fitiavan’Andriamanitra anie ho amintsika rehetra amin’ity taona 2023 ity, ary mahatoky izany isika fa mazava ny Tenin’ny Tompo hoe : « ho an’izay mino ahy » hoy izy, no angatahany.

Mampahery antsika ny Tompo amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra Irery ny voninahitra. Amen!

Taorian’ny toriteny dia niroso tamin’ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra ny Fiangonana.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Izao no votoatin’izany : « Ry Andriamanitra Rainay o, Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay Ianao. Misaotra Anao izahay noho ny hafatra izay noraisinay fa nivavaka Ianao mba hiraisanay saina sy ny mba hifankatiavanay. Nivavaka Ianao Jesoa mba hitoetra eo anilanao mandrakariva izahay, ary nivavaka Ianao mba hitoetra eo amin’ny fitiavanao izahay. Indrisy anefa Tompo o, raha mijery ny fiainanay izahay dia mahatsiaro menatra satria tsy nahatanteraka ny  Teninao. Tsy niray saina izahay ; tsy nifankatia. Ratsy ny fanaonay  ka tsy nitoetra teo anilanao izahay. Tsy te hitoetra amin’ny fitiavanao akory aza izahay.

Koa ankehitriny dia mahatsiaro izahay fa tsy tanteraka koa mangataka ny famelan-keloka avy Aminao izahay ry Tompo. Mamelà ny helokay rehetra noho ny amin’i Jesoa Kristy, maty noho ny fahotanay nefa nitsangana tamin’ny maty, ho famelana ny helokay.

Tompo o ! Mino izahay fa Andriamanitra mpamaly vavaka sy be fitiavana Ianao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen ! »

FANEKEM-PINOANA

Taorian’ny vavaka  dia naneho ny finoany, tamin’ny fanambarana ny Fanekem-pinoana laharana faha 4, ny mpianakavin’ny finoana.

TATITR’ASAN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA

Fanja Andrianasy no nanolotra ny tatitra. Ny Jaona 15 : 5 no Teny nentiny niarahaba ny mpianakavin’ny finoana.

Toa izao no asa notanterahina tamin’iny taona lasa iny :

ASA.ANATINY

 Nisy ny fifandrimbonan’ ireo rafitra eto amin’ny Fitandremana  nandritra ny Herinandro masina sy ny fotoanan’ny Paska, ny Pentekosta ary ny fanatanterahana ny Herinandro Sambatra.

Niavaka ny Herinandro sambatra satria niendrika fety izany.

Nampiavaka izany koa ny fidinana teny amin’ny fiarahamonina, nanolorana fanomezana ho an’ireo tsy manan-trano mitoetra amoron-dalana ny faha 24 desambra tolakandro.

            ASA IVELANY

Nisy ny fiombonana tamin’ny fanatanterahana ny tafika masina tany amin’ireo Fiangonana miara-mandroso amintsika dia ny FJKM Besaiky Fitahiana sy FJKM Ambohipiara Ziona.

 Ity alahady ity no fotoana ho fiombonam-bavaka miaraka amin’ny Fiangonana ary manokatra ny taom-piasana eo amin’ny Sampana sy ny Sampan’Asa ary Asa araka ny sokajiny avy eto amin’ny Fitandremana.      

            ASA MIANDRY

Ankoatra ireo soritr’asa  efa mahazatra dia hanao fisintonana dinik’asa sy fifanakalozana, ny Firaisan’ny Sampana.

            VINA

Tena kitro ifaharan’ny  asan’ny Fiangonana ny Sampana sy ny Sampan’Asa ary Asa, koa manentana ny Fiangonana mba hiditra any anaty sampana.

Taorian’ny tatitra dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Firaisan’ny Sampana, ka ny FFPM  428 : 1, 3, 4 « Reko izao ry Tompo » no notanterahina tamin’izany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana”

Ny Biraom-Piangonana Razafimaharo Mamy no nanatanteraka izany. Raha niarahaba ny Fiangonana izy dia ny Joba 36 :22a  no nentiny naneho izany. Toy izao no tsara ho fantatra amin’ny asan’ny Fiangonana, ka hoentina amim-bavaka:

NY RAHARAHA IVELANY

Araka ny tetiandron’ny SPAA10, dia antsoina ny komitin’ny fankalazana  Jobily isam-pitandremana, ato anatin’ny SPAA, hamonjy ny fiofanana izay hotanterahina ao amin’ny FJKM Ambohibao, ny talata 24 janoary 2023. Hanomboka amin’ny 9ora 30 ny fotoana. Tsy hisy ny sakafo atoandro fa mirava avy hatrany aorian’ny fiofanana.

NY RAHARAHA ANATINY

Ny alahady 29 janoary, herin’ny anio, dia fotoana miavaka ao anatin’izao fiomanana ho amin’ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina mivady izao. Hisy ny mariazy miara-mizotra, manomboka amin’ny 9 ora maraina ny fanompoam-pivavahana.

TARATASY AVY AMIN’NY SSAA ARY NY RAFITRA

Dorkasy:  Ilazana ny mpikambana fa hanomboka amin’ny 1ora 30 ny fotoana amin’ny talata ho avy izao.

Vaomieran’ny Aim-Panahy: Antsoina ny mpikambana ao amin’ny VAP (Diakona, Loholona, solotenan’ny sampana) ho tonga amin’ny fivoriana fanao isam-bolana ny alarobia 25 janoary, amin’ny 5ora 30 hariva, eto amin’ny tananan’ ny fiangonana.

Komity Fisotroandrononon’ny Mpitandrina : Hampahafantarina ireo manam-paniriana hanolotra zanaka ho amin’ny Batisa , na manolotena; ireo zokiolona hiroso amin’ny Firaisana latabatra amin’ny Tompo; ireo izay nohamasinina fanambadiana; ireo noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo , notokanana ho Diakona na Loholona, nanomboka ny jolay 2008 hatramin’ny taona 2023 ho avy io, hisoratra anarana amin’ny Komity fisotroandrononon’ny Mpitandrina. Misy latabatra natokana ho amin’izany isan’alahady ao an-tokotanim-piangonana ao. Antsoina ny Komity ho tonga amin’ny fivoriana isam-bolana ny talata 24 janoary amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny trano fiangonana.

Ny tenin’ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny famindrampony nahafahana nanatanteraka izao fanompoana masina izao.

Niarahaba ny Filoha synodaly tonga mamangy ny Fiangonana miaraka amin’ny vady aman-janany.

Nanentana ny  fidiran’ny mpianakavin’ny Finoana ao amin’ny SETELA.

Nampahatsiahy ny fotoana hiofanan’ireo izay hiroso amin’ny fanambadiana miara-mizotra ny alakamisy amin’ny 3 ora eto amin’ny tanànan’ny fiangonana.

 

Ny tenin’ny Prezidà Synodaly

Niarahaba ny Fiangonana amin’ny anaran’ny Tompo. Nampahatsiahy ny fifankatiavana misy.

Misaotra ny Fiangonana noho ny fotoana nanatanterahina ny famangiana pastoraly.

Nisaotra noho ny fanatontosan’ny Fiangonana ny adidiny teo amin’ny Synodamparitany.

Misy adidy lehibe roa tanterahin’ny Fiangonana dia ny fiatrehana ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Efa mijoro ny Komity momba izany saingy ny Fiangonana manontolo no hiara-hientana amin’ny fahalavorarian’izany.

Eo koa ny adidy amin’ny vadin’ny Mpitandrina efa nisotro ronono teo aloha.

Niresaka ny amin’ny fanatanterahana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taona niasana, amin’ny maha mpiasam-piangonana azy teo anivon’ny Synodamparitany, dia i Jaona Rabenandrasana izany, koa dia nangataka ny Fiangonana izy mba handinika ny tokony hatao amin’izany eo anivon’ny Fitandremana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Ranaivoson Jacky no nanatanteraka izany. Ny Isaia 12 : 4, 5 no Teny nentiny nanokafana ny fotoana famakiana ny voady sy ny raki-pisaorana.

Ireto ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana nanao voady tamin’izany : FFPM 164 :1  « Jesosy Irery ihany » ; Hiran’ny RFF : «  Fa lalina » sy « Don’t Cry ».

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatratrana ny tsingerinandro nahaterahany ary nangata-bavaka noho izany ; tao koa ny nisaotra ny Tompo noho ny valimbavaka azony fa sitrana tamin’ny aretina. Nametraka ny fitantanan’Andriamanitra amin’ny hoaviny sy ny asa aman-draharaha izay omeny ary mametraka ny fitantanana ny tokantranony eo ambany fitahian’Andriamanitra. Nisy ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahafahana fanadinana.

Rehefa vita izany dia notantazana ny rakitra ary avy eo dia nanao vavaka ny mpitarika ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara telo ny Asa Vavolombelona notanterahina androany.

1-Ny fanolorana  fanomezana ho an’ireo zanaky ny Fiangonana afaka fanadinam-panjakana ; ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo nahatanteraka ny fiofanana maha katekista,  ary teo koa ny zanaky ny Fiangonana  manohy ny fianarana ho mpiomana ho Mpitandrina eo amin’ny kilasy fahadimy. Izy rehetra ireo dia niisa 80 eo. Ny Sampana Tanora  Kristiana Zokiny no nisahana izany.

2-Ny fanomezana mari-pankasitrahana ho an’ireo zanaky ny Fiangonana  nahazo salan’isa ambony sy tsara indrindra tamin’ny fahalalana Soratra Masina nokarakarain’ny Fiangonana. Ny 35 amin’ny mpianakavin’ny finoana 237 nanatanteraka ny fahalalana Soratra Masina no notolorana ny loka. Ny vaomieran’ny Aim-panahy no nisahana sy nanolotra izany.

-Ny fanomezana mari-pankasitrahana ho an’ireo nandray anjara tamin’ny fifaninanana lahatsoratra sy sary pika,  tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena. Lahatsoratra sy sary pika mahakasika ny fiainam-piangonana izany : Raoliarizaka Bakoly sy Rakotoarisoa Falimandimby.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaoran’ny Mpitandrina ny Tompo noho ny fahalavorarian’ny fotoana androany.

Alahady miavaka izay namangian’ny Raiamandreny SP ny Fiangonana ary nahafahana nandray tanana ireo nahazo valisoa tamin’ireo fifaninanana samihafa nokarakarain’ny Fiangonana.

Nentina amim-bavaka ny Fiangonana FJKM sy ny Synodamparitany misy antsika; ny Mpiandraikitra Foibe rehetra sy ireo mpiara-miasa ao anatin’ny Synodamparitany SPAA10.

Nentina amim-bavaka ny Firaisan’ny Sampana, hifampitaiza sy hifampizara. Nentina amim-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana tapa-kevitra hiditra amin’ny SETELA; nentina amim-bavaka ireo mpanompo tapa-kevitra ny hiroso amin’ ny fanambadiana kristiana ka hanatanteraka ny mariazy miara-mizotra. Nentina amim-bavaka ny mpiasa eo anivon’ny FFKM. Nentina amim-bavaka ireo sahirana, ny marary, ny manan-manjo. Nentina amim-bavaka ireo manana hataka manokana fa indrindra ireo izay nanefa ny voadiny sy ny raki-pisaorany teto anivon’ny Fiangonana. Izany vavaka izany dia nofaranana tamin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo.

 FAMARANANA NY FOTOANA.

Natao ny hira FF 2 : 3 « He ! Manolo-tena », novakiana ny Tondrozotra 2023 ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.

Nofaranana tamin’ny fihirana ny FFPM 635 : 1, 3  « Aina no fetra ry Jesosy Tompo » izao fanompoam-pivavahana izao ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinité masina.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja sy Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga)

Ary ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rija Andriamahatana

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery