Alahady 22 aogositra 2021
Alahady fahefatra, alahady faha XII manaraka ny Trinite
« MIORENA AMIN’NY ASA TSARA »

« Ny fivavahana marina dia mifamatotra amin’ny fiainana feno fahamasinana »

Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao taterina eto izao, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramahery Yves. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina.

Ny mpitarika ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena Andrianina Ony Miora no nampianatra ny hira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana « FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY ». Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona. Nohirain’ny Fiangonana ny hira faneva.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny SAL. 97 : 10-12 hoe : « Ianareo izay tia an’i Jehovah, mankahalà ny ratsy ; miaro ny fanahin’ny olony masina Izy ary mamonjy azy amin’ny tanan’ny ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an’ny marina, ary ny fifaliana ho an’ny mahitsy fo. Mifalia amin’i Jehovah, ry olo-marina, ary miderà ny anarany masina. » Nohiraina ny FFPM 36 « Moa ho haiko tantaraina? » Nisy vavaka fiderana sy feon-javamaneno fohy.

FOTOANAN’NY ANKIZY

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K7 Randrianarisoa Ravelonandrianina no nitarika izany.

Ny tantara fohy dia miresaka momba ny raiamandreny iray, tany ambanivohitra izay nanana fahitana. Voalaza fa ho avy Jesoa ka niangona daholo ny iray tanàna, nasiana toerana voatokana ho an’i Jesoa mihitsy tao am-piangonana. Nisy saika nipetraka tao amin’ilay toerana fa voasakana. Nifarana ihany ny fotoana fa tsy tonga i Jesoa dia nanontany an’i Jesoa ilay raiamandreny hoe : « Nahoana Ianao no tsy tonga ? » Namaly azy Izy hoe «  Efa tonga teo Aho fa nosakananareo, noroahirareo mihitsy aza. Ilay lahiantitra, ilay vaviantitra, ilay zazalahy kely saika nipetraka teo amin’ilay toerana voatokana anefa no nolazainy tamin’izany.

Sanganehana sy diso fanantenana ilay raiamandreny satria tsy nampoizina ilay izy. Ny andinin-tSoratra Masina nindramina nampifandraisina amin’ny hafatra dia :  » Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko  » MAT. 25 : 40. Nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanao ny FFPM 761 : 2 « Ry Jesoa Zoky be fitia ». Nisy vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Noredonina avy hatrany ny hira FFPM 482 : 4 « Jehovah ô! Ianao nandinika ahy ». Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny diakona Randriamasimanana Hanta, avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy namaky ny Testamenta Taloha, raha Rasolonjanahary Fidy no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra ao amin’ny MIK. 6 : 6-8 ; MAR. 12 : 41-44 ; FIL. 1 : 1-11. Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny FFPM 470 : 1; 3 « Ny foko, Ry Mpamonjy». Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny MIK. 6 : 6-8 no andinin-tSoratra Masina nanompanana ny hafatra.

Ny fijerin’Andriamanitra dia hafa mihitsy : ny tanjony dia ny hanafaka ny olona fa misy dingana tsy maintsy tanterahina amin’izany. Asa tsara no nandrasan’Andriamanitra tamin’ny zanak’Israely nefa tsy hita taratra izany ka nolavina izy ireo. Andriamanitra dia manome torolalana mandrakariva mba hananan’ny Fiangonana fieritreretana madio, hankahalana ny fahotana, hibebahana, hitoerana amin’ny fahalalana marina.

Nomena lohateny ny toriteny hoe : « NY FIVAVAHANA MARINA DIA MIFAMATOTRA AMIN’NY FIAINANA FENO FAHAMASINANA ». Mizara telo ny fampianarana.

  • Ny fanekena an’Andriamanitra sy ny fahamasinany

Ny eo amin’ny and.6 dia milaza ny hetahetan’ny vahoaka te hanatona an’Andriamanitra, izay manenina noho ny tsi-fahamendrehany manoloana ny fahamasinan’Andriamanitra. Ny fiantraikan’ny fandikana ny didin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika dia fanerena ankolaka hanapa-kevitra. Inona no entintsika hanehoana fankasitrahana an’Andriamanitra ? Matetika isika no tsy mety manaiky ny fahadisoantsika fa manamarin-tena. Ny fanekena an’Andriamanitra dia fifantohana tanteraka amin’ny vavaka atao.

Eo amin’ny and.7 no ahitana fa efa fomba fanao teo amin’ny zanak’Israely ny fanatitra dorana noho ny fahatsapany ny heloka nampisaraka azy tamin’Andriamanitra. Niteny ny Tompo hoe : « Na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy hihaino Aho » (ISA. ; EKS. ; HEB.). Tsy nisy nahafapo Azy ny fanatitra. Maimaimpoana sy tsy misy takalony ny fisoloan’i Jesoa ny helotsika. Maro amintsika no manao raki-pisaorana sy mangata-bavaka fa mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ve ireny ? Izany no tokony hitandremana, na eo aza ny fahafoizana, sao mihevitra hoe ny asa atao dia tontosaina mba tsy hahatezitra an’Andriamanitra. Fifidianana ny andraiki-panompoana raisintsika. Ny fiombonana eo am-panatanterahana ny asa tandrify no ezaka ilaina. Tokony hitandrina isika mba tsy ho tafiditra anatin’ny Fiangonana ny fomban’izao tontolo izao. Ny fisehoana ivelany dia fantatr’Andriamanitra, tsy misy miafina Aminy : tiany ho Azy isika sy hahafoy tena, saina, vatana, fanahy. Ny ezaka ho amin’ny fahamasinana dia fibabohana amin’ny tsi-fahamendrehana eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

  • Ny fivavahana marina dia miala amin’ny fitiavan-tena

Ny fiainana tonga lafatra dia tsy izay mahafinaritra ny tena no atao fa manaraka an’Andriamanitra, mahatoky. Mitaky ny finoana marina izany satria tsy natao hitoetra eto amin’izao tontolo izao ny kristiana. Mila mandini-tena isika, manaiky fa mpanota, miala amin’ny fiheveran-diso, mibebaka hahatongavana amin’ny fahamasinana.

  • Ny fivavahana marina dia manosika ny mpino hahatanteraka ny asa tsara rehetra

Mametraka mazava ny fitsipi-pitondrantena mendrika i Mika eo amin’ny and.8 : manao izay marina sy mahitsy ; tia famindrampo ; mifampitsimbina ; mahafoy ho an’ny mpiara-belona, manao asa soa ho an’ny malahelo sy tsy miandry valiny ; manetry tena ; manaja ny sitrapon’Andriamanitra ; tsy mieboebo, tsy mihevitra ny tena ho zavatra, tsy miavona. Raha miaina marina izany isika dia handray ny vokatra.

Ampianarina isika haneho firaisan-tsaina, fiombonam-piainana, hihevitra ny asan’i Jesoa teo amin’ny mahantra sy ny very zo, izay tsy ho tanteraka raha tsy amin’ny finoana irery ihany. Ny fampiorenana ny olona amin’ny asa tsara dia amin’ny famantarana ny fadiovampo, mba ho feno ny vokatry ny fahamarinana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

Nisy ny vavaka fifonana notonina sy ny fotoana fohy natokana nivavahan’ny tsirairay mangina. Nohiraina FFPM 415 : 1; 3 « Mifona Aminao izahay ». Natolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka hoe : «  Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao… Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be… Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony » (ISA. 43 : 1b ; ISA. 44 : 22 ; JAO. 10 : 10b ; FIL. 2 : 13). Nohiraina ny FFPM 543 : 1 ; 3 « Mihoby ny fanahiko ». Notononin’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah.4). Nisy feon-javamaneno.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Razafimaharo Maminirina, Biraom-piangonana, no namaky izany raharaha izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KOR. 3: 17b. Toy izao ny asa nisongadina tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:

Raharaha ivelany

  • Nambara fa tontosa ny Synoda Lehibe nanavaozana ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM hiasa mandritra ny 4 taona ;

  • Ny mpianakavin’ny finoana manana zanaka mianatra sy mikasa hividy fitaovam-pianarana ao amin’ny Librairie Antso dia afaka maka tapakila ao amin’ny Biraom-piagnonana mba hisitrahana fihenambidy.

Raharaha anatiny

Anio no farany fisoratana anarana eo amin’ny tomponandrakitra ao amin’ny komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, eo an-tokotany, amin’ny hetsika « randonnée » karakarain’izy ireo : Ar 2 000 isan’olona no fandraisana anjara amin’izany. Momba ny « tournoi » eny Andohalo kosa dia Ar 1 000 no vola haloa.

Rabenandrasana Andrianina dia mbola nanentana nanamafy ny fampahafantarana voalazan’ny mpilaza vaovao.

Ny sabotsy 28 aogositra 2021, “randonnée” any Alasora Ambohijanaka: hisy lalaom-pifaliana sy sakafo hamidy, samy mitondra ny fitaovam-pihinanany kosa.

Ny sabotsy 4 septambra 2021 dia “tournoi” eo amin’ny kianjan’Andohalo manomboka amin’ny 9 ora maraina. Ireto avy no lalao hatao: foot à 7, basket à 3, pétanque.

Nambarany fa mila mifanotrona sy mifanohana ny Fiangonana, na tsy hilalao aza.

RAKITRA SY FANATITRA

Ranaivoson Jacky, Biraom-piangonana, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL. 96: 7-8 izy. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka sady nangata-bavaka ho famelan-keloka sy hananana fiadanampo ary hitahiana ny ankohonany. Ny hira nangatahiny dia “IANAO NO HERIKO”, an’ny RFF.

Ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 432: 2 « Mandra-piavin’Ny Tompo, mivavaha » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

Nihira ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly : « VELOMY NY HOBY », izay nitohy tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitarika izany. Ny nangatahina dia ny fiainana ny hafatra avy amin’ny toriteny ka ho mpankato ny Teny ny Fiangonana sy ny fanavaozana ny fanolorantena hanaovana asa tsara. Notononina ireo mpiandraikitra foibe voafidy, indrindra ny Filoha, mba hahomby ; ny Fitandremana sy ny synodamparitany rehetra ; ny toby fifohazana ; ny sekoly FJKM mba hiorina tsara sy tsy hiova amin’ny finoana ; ireo mangata-bavaka ; ny Fiangonan’Amparibe ; ny tompondraikitra sy asa ; ny fanomanana ny hetsika « randonnée » ; ny asa fanamboarana ny trano atsimo ; ny sampana hamonjy fihaonambe na lasy ; ny manao Tafika masina hahavita ny iraka sy ho voaaro sy ho tafody soa aman-tsara. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny marary sy ireo mpitsabo azy ; ny tra-pahoriana hionona ; ny sahirana sy very hevitra ; ny kamboty sy mpitondra tena ho voatahy ; ny isan-tokantrano hanana fiadanana sy fanambinana ; ireo namonjy fialan-tsasatra, ny fiomanana amin’ny fidiran’ny mpianatra ; ny any am-pielezana hitombo fahasoavana ; ny firenena sy ny vahoaka malagasy hiala ny toetsaina miankindoha amin’ny hafa sy hifanampy, ho afaka ny aretina sy fahantrana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 753 : 1;2 « Tiako ny miaraka Aminao, Jesoa». Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no natao. Nipetraka ny Fiangonana, notononina ny Trinite. Nifarana tamin’ ny 10 ora sy 32 minitra ny fotoam-bavaka tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

  • Nitendry: Rajaofetra Philippe & Anthonio, Rabiazamaholy Mahery, Raharinoa Fenitra Andriamamdimbiharisoa ;

  • Fafana: Razafimaharo Kanto

  • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tianarivony

  • Naka sary: Rakotondramboa AndryNandray an-tsoratra: Ralaiarimanana Narindra