Alahady 21 novambra 2021
Alahady faha 25 manaraka ny Trinite Masina
Alahadin’ny SAMPATI manerana ny Sahan’ny FJKM
TAFATOETRA NY FON’IZAY MIANDRY NY TOMPO
« Hetseho mafy ny herinao » Nahoma 2 :2b ; « Tanteraho ny fanompoanao » 2Timoty 4 :5b

Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny fanokafana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 60 taona niorenan’ny Sampana Mpanazava sy Tily sady ivon’ny herinandrom-bokatra eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena androany.

Ramatoa Ramino Vololona (Boloky Mavitrika), komity lehibe Mpanazava sy Tily eto Madagasikara, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny Filohan’ny komity lehibe Mpanazava sy Tily eto Madagasikara, Rakotonarivo Haja (Ara Mientana), no nitondra ny hafatry ny Tompo ho an’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno no nanombohana ny fotoana. Noredonina ny hira faneva faha 160 taonan’ny Fitandremana.

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 1:1-3Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin’ny fisainan’ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin’ny lalana falehan’ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin’ny fipetrahan’ny mpaniratsira. Fa ny lalàn’i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsaininy andro aman’alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa”. Noredonina ny hira FFPM 1:1-4-5 “Andriananahary Masina indrindra” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny Mpampianatra K3, Andriamahatana Nomena, no nitarika sy nivavaka. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia: “Fa ianao kosa mahonona tena amin’ny zavatra rehetra….tanteraho ny fanompoanao.IITimoty 4:5a, 5b.

Inona moa no atao hoe manompo rankizy? Ahitana litera fito mandrafitra ny teny MANOMPO izay milaza asa masina sy fahafenoana

 • Manaja: Mitandrina fatratra sy manaiky ireo didin’Andriamanitra
 • Antso: Olom-boafidin’Andriamanitra
 • Nomena: satria Fanomezam-pahasoavana atolotra ho an’ny tsirairay
 • Amin’ny fO: Olona tia sy mankamamy an’Andriamanitra
 • Mifaly: Faly sy ravo hatrany manatanteraka ny asan’Andriamanitra
 • Tsy manamPaharoa: satria sarobidy tsy voavidy
 • vOnona: miomana, manokana fotoana hatrany ho an’Andriamanitra
 • Hafatra: Tanteraho ary ny fanompoanao ry Sekoly Alahady. Ianaro ny Tenin’Andriamanitra

Nohirain’ny ankizy, ny tanora sy ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny hira FFPM 283:1 “Mananjara ry Jesosy”.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 432:1-3 “Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha“. Natao ny vavaka fangatahana ny fanehoan’ny Fanahy Masina izay notontosain’i Fanomezantsoa Jean Marc. Rabearinoro Ionty no namaky ny Testamenta Taloha, Amosa 9:11-15 ; Rakotomalala Akon’ny Fitia Mahaliana kosa ny Testamenta Vaovao Jaona 11 :21-27, sy ny Epistily Kolosiana 1 :21-23. Natao ny hira FFPM 210:1-5 “Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao” (feo zafindraony) mialoha ny toriteny.

Toriteny

Rakotonarivo Haja, (Ara Mientana), Filoha komity lehibe Mpanazava sy Tily eto Madagasikara no nitondra ny hafatra sy ny Tenin’Andriamanitra ho an’ny Fiangonana.
Ny teny nangalana ny vatsy sy hafatra avy amin’ny Soratra masina dia ny Nahoma 2 :2 e « Hetseho mafy ny herinao »
Ny tantara fampahatsiahivana lasy ho an’ny mpiofana no nisintonany ny hevitry ny teny hoe « hery ». Isan’andro, mba hamelomana ny afo, hahatonga ny hery hihavao hatrany, sy ny olona hazoto tsara, isa-maraina dia ireto ny sokajy mendrika, andro fahatelo ny lasy, ataovy ny hiakanareo ry zalahy. Hoy ny Filoha nanontany ny sokajy : «Fa maninona ianareo no mbola tsy mendrika hatramin’izao », dia namaly ny sokajy « Ka mbola mitsitsitsitsy aina koa ». Namaly sady tezitra ny Filoha « Fa maninona ? Tsitsiana atao inona io aina io ? »

Inona moa no hevitra fonosin’ny teny faminaniana ? Nahoma 1-2-3 dia manambara teny faminaniana ho an’i Joda sy Ninive, renivohitry ny Fanjakana syriana, amin’izao fotoana izao dia Irak, amin’ny ilany tendrony avaratra. Firenena matanjaka izany. Jehovah Andriamanitra dia nanome teny faminaniana an’i Nahoma sy Zefania mikasika ny hanavahana ny tananan’i Ninive, tanana isan’ny voaorona voalohany taorian’ny safo-drano. Ny zavatra nitranga dia tena tanana ratsy, feno fahalovana, mandatsa-dra, feno lainga, fandozana. Ka nasain’Andriamanitra hanamboarana loza sy fampijaliana hahavoa azy i Nahoma ho an’ny tananan’i Ninive.Misy fampianarana ngeza indrindra ao amin ‘ny bokin’ny Nahoma : tsy azo andosirana ny lalànan’ny Tenin’Andriamanitra. Ka na firenena, na ny tsirairay, ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafahatesana.
Nahoma 2 :2 « Misy mpanorotoro miakatra hamely anao ». Ny teny faminaniana dia milaza fa hoe : tandremo fa tonga ny fahavalo. Ambeno ny manda, atanjaho ny valahanao, hetseho mafy ny herinao. Niteny ny mpaminany, fa ny ataony ihany no ataony. Niafarany, tonga ny mpanafika ; rava i Ninive ; nitsoaka ny mponina. Tsy nisy intsony Ninive. Alaivontsika sary an-tsaina i Ninive, 50km lavany, 25km sakany, 30 m ny haavon’ny manda, 1500m ny tilikambo fiambenana. Misy farany ny zavatra rehetra. Ny ota dia tsy maintsy miafara amin’ny fahafahatesana.

 

Moa mifanalavitra amin’izany ny firenentsika ? Jereo ny « à la une » amin’ny gazety mivoaka isan’andro, henoy ny radio, jereo ny fahitalavitra, feno zava-doza, feno loza ny firenena, feno mpandatsadrà. Feno zava-doza ny miandry ny firenentsika. tsy lavitry Ninive. Sanatria anie tsy hiafara toa an’i Ninive ny firenentsika. Ry Fivondronana, hery ny famonjena, tena manana adidy ise : ho tilikambo, mpilaza hafatra, rehefa mitandrina.
Raha ny tokony ho izy, ny Mpanazava sy Tily : tsy ambesana fa miambina, tsy tairina fa ilay manaitra. Manana adidy isika hiteny amin’ny mpiarabelona, hiteny ny mpiaramonina amintsika. Ambeno mafy, hetseho mafy ny herinao. Misy manorotoro miakatra ianao.

Inona no antony hanetsehana ny hery amin’izao vanim-potoana iainantsika izao ? :

 • Iaraha-mahita, iaraha-mahalala, efa mby an-koditra ny loza, efa tonga ny fahavalo, devoly mierona toy ny liona mitady izay harapany, fahavalo tsy hita maso.
 • Misy riandrano mandeha ; mikoriana ny rano, izany hoe raha misedra ny riandrano, ka manandrana milomano miverina aho, dia ho gaga ny olona. Izany isika amin’izao fotoana izao, ny olona rehetra variana mandeha tahaka ny boka manao fasana, mandeha ny olona dia mba mandeha. zatra ny fanaon’ny olona. Ny Tompo Andriamanitra miantso antsika : tandremo ry kristiana, aza variana amin’ny mandeha fanaon’io tontolo izao io ianao ; aza mandeha amin’ny fanaon’ny besinimaro. Manana fahasahiana, sedrao ny riandrano, na akorain’ny olona aza isika. Ankehitriny, izay manao ny mety no hafahafa. Any ka sahirana ny kristiana, sahirana ny Tily, sahirana ny Mpanazava, rehefa tevatevain’ny olona, tenenin’ny olona ratsy, noho ny fanarahana ny Tompo.
 •  

Mba hanatanterahina ny fanompoana. (IITimoty 4 :5) ahoana mihitsy moa no hanatanterahina ny fanompoana raha tsy misy hery ? Izao ny lakilen’ ny fiainana ry havana, adidintsika olombelona ny mitsemboka sy misasatra, fa zava-miafin’ny fitantanan’Andriamanitra no mahatonga izany ho fitahiana. Andriamanitra no mampitombo noho Izy. Lakilen’ny fahombiazana : tsy maintsy mandeha mamboly, fa Andriamanitra mampitombo noho Izy, mila ny herinao.

 • Ahoana kosa ary no ahazoana ny hery ? Misy « courbe » roa :

– « Courbe 1 » : Kristianisma
– « Courbe 2 » : Skotisma.

Izao no ampifandraisana ireo « courbe » roa ireo :
– « Discipline » na fifampifehezana. Raha tsy tafatoetra tsara ianao, raha tsy manana fifehezana tsara ianao, dia tsy manana hery. Ny olona tsy manana fifehezantena tsy mba manana hery. Kolosiana 1 : « Maharitra ny finoana mba ho mafy orina ». Mila manana fifehezantena ara-panahy. Noharina amin’ny Fanasan’ny Tompo, izay zara raha nisy olona. (Lioka 14) : vita ny fanasana, antsoy ny olona. Tereo ny olona hiditra mba ho feno ny trano. Ny Tompo dia manery antsika mba hameno ny trano, izay no « discipline ». Raha oharina amin’ny finoana silamo isika, sao tsy « discipliné », noho ny silamo isika ? Mandroso izy ireo amin’ny lafiny ara-ekonomika, Mahafehy tena izy.
– Skoto kristiana : ny avy ao anatiny (toe-tsaina, toe-po, izay vao ny ivelany) no zava-dehibe fa tsy ny endrika ivelany. Hetseho mafy ny herinao. Hery avy ao anaty io, ilay nomen’ny Tompo io. Fa tsy zavatra ankoso-bolamena hosorana ety ivelany. Ny takian’ny Tompo amintsika araka ny Deotoronomia (mpandinika ny fo sy mpamantatra ny voa sy ny ao anaty), arakaraka ny hetsehina no ahazoana hery.

Hafatra ho an’ny Skoto, ho avy ny 3è covid, miezaha mandrakariva mandehana eny ankalamanjana, anaty ala, mifoka rivotra madio. Ny mahavoa antsika ety an-drenivohitra dia mihiboka.
Jobily faha 60 taona izao, maro ny famaritana ny jobily : tsatoka iray ao anatin’ny fiainan’ny olona. Atsatoka hanaovana tomban’ezaka ary hanetsehana hery indray ny amin’ny hoavy. Misaotra ireny zoky, raiamandrenintsika ireny isika nametraka ny dian-tanany tato amin’ny 10èA. Mampahatsiahy ny tantaran’ny misionera, David Johns sy Thomas B., tovolahy erotrerony, nitory Filazantsara taty Madagasikara, izay nahazo ny fanenjehana. Raha jerena ihany koa ny tantaran’Amparibe, momba ny Dadabe Rainimamonjy, kristiana maintimolaly, 1887, nihamafy ihany koa ny fanenjehana noho ny fanaovany  fitoriana sy ny fanompoam-pivavahana tao an-tranony.Ry Mpanazava sy Tily Amparibe, tsy tokony hisy ny Mpanazava sy Tily,  mosamosalahy.

Ry havana, henoy ny hafatry ny Tompo aminao anio, tandremo tsara. izay nahavoa an’i Ninive. Miteny ny mpaminany,  mbola tsy henony ; rehefa tratry ny devoly indray mandeha dia tsy hamelany raha tsy maty, potika tanteraka isika.-        Ry 10èA : Hetseho mafy ny herinao. Izao fahatanorana izao, ampiasao tsara. Fa rehefa lehibe, mitazana ny tanora sisa. Andao hanao skoto. Mivavaka mafy, mianatra tsara, manao skoto foana. Izay no lakilen’ny fiainana.-        Ry kristiana : mila mailo isika, mila mitory miaro ny firenena isika, efa mby an-koditra ny loza.-        Ry Mpitantana : mihamafy ny asa, mihamafy ny asa fanompoana, efa miharava izao tontolo izao.-        Ry ray aman-dreny mitaiza ny zanany : hetseho, ampitao aminy fa ny hery avy ao anaty no zava-dehibe. Herim-panahy, herin’ny finoana.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy ny feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo natao teo am-pitsanganana. Natao ny hira FFPM 779 :3 « Mamindrà fo aminay ». Nisy ny feon-javamaneno fohy.

TENY FAMELANKELOKA :

 Isaia 62 :11 : « Indro Jehovah efa manambara hatrany amin’ny faran’izao tontolo izao nanao hoe : Lazao amin’i Ziona zanakavavy : Indro, avy ny famonjena ana ; Indro, ny valim-pitia hatolony dia ao Aminy, ary ny valin’asa homeny dia eo anoloany. » Noredonina ny hira FFPM 487 :1-3 « Fanavaozan’izany mahagaga ». Notonina ny fanekempinoana fahatelo. Vavaka mangina sy feonjavamaneno.

Tatitry ny SAMPATI 

: Razanajatovo Ravakiniony no nanao ny tatitra sy namaky ny hafatra avy amin’ny Foibe. Nanao ny hira « He tazanay mitsiky ery » ny SAMPATI teo am-pitsanganana.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Biraom-piangonana, Rakotomanana Andry, no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany ary toy izao ny asa tsara hofantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny am-bavaka :

 

        Talata 23 – 26 novambra, Foibe FJKM Analakely, fanofanana mahakasika ny Arsiva

        Synoda andrefana

o   25 novambra amin’ny 9ora 30 : FJKM Ivoanjo Finoana : Jobily Mpitandrina

o   26 novambra : FJKM Imerimandroso : Jobily volafotsy

o   27 novambra amin’ny  9ora 30 : Fjkm Ambohitrinibe fahazavana

        28 novambra amin’ny 7ora 30 : Paroisse internationale : fanompoampivavahana alahady

        24 novambra amin’ny 10ora 30 : Mampiely Baiboly, andro irasampirenena ho any Baiboly,- Chapelle militaire Ampahibe

        27 novambra : Vakomanitra noely : mpikabary malagasy, Amparibe

        Itondrana am-bavaka ny SAMPATI sy ny asa fanabeazana

        28 novambra : Alahady zanak’ampielezana. Misy ny fandraisana Fanasan’ny Tompo. Mitohy ny fampianarana Sekoly alahady

        Ankatoky ny Fandraisana sy fankatoavana ny raharahan’ny Fiangonana

        Nisy ny fanentanan’ ny Sampana fifohazana hanasana ny zanaka lahy sy ny ray, ny zanaka vavy sy ny reny : hisy ny tafatafa dinidinika, kilalao dihy. Ka ho tokantrano mahatamana, manana an’i Jesoa Kristy, feno fitiavana. Toerana : Androhibe, Masera, amin’ny 8ora30 ny fahatongavana. Fiaingana eto Amparibe amin’ny 7ora30 ho an’ireo mandeha fiara iombonana, misy ny fisoratana anarana

        28 novambra amin’ny 2ora tolakandro: Vokovoko manga : famaranana ny tolakandro, antsampiderana, GMMC, STK Ambodihady, Taniketsa, RFF

        23 novambra : Fivoriana vaomieran’ny vola

        28 novambra 2021 -09 janoary 2022 : nanao ny fanentanana momba ny vokatra  Andriamasinoro Tantely,

Matio 2 :11b : «Nosokafany ny fitehirizan-drakiny, dia nanolotra zavatra ho Azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary miora »

        Nisy ny fanentanana nataon’ny Mpitandrina mahakasika ny fidirana ao amin’ny SEFALA

        Fanoloran-jaza : Ramaromandray Soanay Kasia Inès ; hira 788 :1 « Ry Jesoa sakaizan’ny zaza ».

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Diakona tompon’anjara ao amin’ny Vaomieran’ ny Vola sy ny Sampati no nananty ny rakitra. Ny Biraom-piangonana, Ranaivoson Jacky, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina. Toy izao manaraka izao ny hetaheta sy ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana:  

 

        RFF : Tompo o fantatrao, noho ny tsingerintaona niorenany  21 novambra 2001

        Hira FFPM 170 : 2 «Mahery ny fitiavanao», Ray aman-dreny Sampati nisaotra noho ny fahasitranan’ny zanany izay tapa-tanana tany amin’ny lasy

        Hira FF 34 :1 « Tompo malala o »

        Hira 2 : 1 « Misaora an’i Zanahary »

        Hira FF 13 : 1 « Mihira fihiram-baovao », Sampana Dorkasy, fanampiana amin’ny fanaovana ny trano atsimo.

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanoloran-tena, nohiraina teo am-pitsanganana ny hira FFPM 432 :2 « Mandra-pihavin’ny Tompo miasà ».

 

ASA VAVOLOMBELONA

« Hetseho mafy ny herinao » Nahoma 2 :2b

 

Niroso teo amin’ny alitara ireo komity fankalazana ny faha 60 taonan’ ny SAMPATI 10A araka ny fomban’ny Fiangonana sy fitsofandrano ny hotokanana. Nomena azy ireo ny Teny fanorenana avy ao amin’ny Soratra Masina « Miorena tsara ary mahefa amin’ny asan’ny Tompo » narahina hafatra fohy. Notanterahina ihany koa ny fanokafana izany jobily faha 60 taona izany. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny vavaka fangatahana fitsofandrano sy fanokanana azy ireo mba hahatontosany ny asa aman’andraikiny. Nisy ny fanokanana ny tsangambato.


Nanao lahateny ny Filohan’ny jobily 60 taona Ramanana Alain. Nisy ihany koa ny fampisehoana hetsika sy fanentanana « vidéo ». Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Nivavaka ho an’ny akany fitaizana kristiana rehetra; ny zanaky ny Fiangonana any am-pielezana, na ny eto an-toerana na any ivelany; ny mpikambana SAMPATI noho ny fankalazana ny jobily mba hanatratrarana ny vina, ireo mpanompo manana faniriana hiditra ao amin’ny SEFALA, ireo olona manana fikasana hiomana ho Mpandray  ny Fanasan’ny Tompo mba ho vonona amin’ny fanolorantena; ireo sahirana, marary manan-manjo, ireo mpanompo manana hataka rehetra nanao raki-pisaorana sy voady masina

Nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra” ny fangataham-pitahiana.

 

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hiran’ny finoana 12:1-3 “Feno toky ny fanahy. Notononina ny tondrozotra 2021: “Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara”. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira vavaka FF 39:1-2 “Ray o mba faniriako”. Nisy vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 12ora ny fotoana.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra John
Fafana : Rakotondramboa Andry
Naka ny sary sy feo :Harentsoa Rova
Diakona tompon’anjara : Vaomiera ny vola, Vaomiera ny fifandraisana
Fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto sy Randriambololona Mamisoa
Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly