ALAHADY 21 JONA 2020

« MIHAVANA AO AMIN’NY TOMPO »

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no nakana izao tatitra izao. RAZAFIMBELO Holy, diakona sy mpikambana ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga no nitarika raha RAZAFINARIVO Andriatsilavina Nofy, mpianatra ho Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. 

Ny litorjia endriny faharoa no narahana. Marihina fa ivom-bokatry ny Sampana Vokovoko Manga manerana ny sahan’ny FJKM ny Alahady anio ary iarahana amin’ny Rantsana Fanantenana izany ho antsika eto Amparibe Famonjena, anio ihany koa no Alahady hahatsiarovana ireo raim-pianakaviana rehetra,

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ny SAL 85 ; 8 – 13 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika. Ny hira FFPM 1 :1 -4 « ANDRIANANAHARY, Masina Indrindra » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANAN’NY ANKIZY

Zoky HARENTSOA Louisa, mpampianatra ao amin’ny kilasy K8 no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy.

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny Sal : 34: 1b: « Hisaotra an’i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. »

 

Isika rehetra dia tokony hanana fahazarana izay tian’Andriamanitra ho ataontsika, toy ny vao mifoha maraina noho ny tombon’andro izay nomeny antsika, ny fahasalamantsika

Tokony hideran an’Andriamanitra ihany koa isika, tsy voatery amin’ny hira ihany izany fa amin’ny fitondran-tena ihany koa amin’ny maha Kristianina antsika.

Izany fahazarana anakiroa izany no tian’ny Tompo ho tanterahantsika,

 

Nanatontosa vavaka ny mpampianatra rehefa vita ny fampianarana.

Notanterahin’ny fiangonana avy hatrany hira FFPM 179 : 1 « Ny fanahy Masina efa tonga tokoa », ary notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny mpikambana avy eo anivon’ny SVMRF.

Novakiana misesy ny teny, araka ny OHA 20 : 1 – 3 ; LIO 21 : 34 -36 ; JAK 3 : 13 – 18 . Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 226 « Tompo ô ! Mba te hihaona » dia toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny teny nangalàna ny hafatra dia ny avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Lio 21 : 34-36.

Lohahevitra azo tsoahina amin’izany ny hoe «Ny olona vonona hihavana ao amin’ny Tompo».

Ahitana hevitra roa izany dia ny :

·         Ny olona vonona hihavana ao amin’ny Tompo dia mitandrina tokoa

·         Ny olona vonona hihavana ao amin’ny Tompo dia miambina sady mivavaka mandrakariva

1 – Ny olona vonona hihavana ao amin’ny Tompo dia mitandrina tokoa

Eto Jesoa dia milaza ny amin’izany fitandremana izany, mba hanaovana ho anaka andriamaso ny fo ka tsy ho vesaran’ny fahafinaretan’izao tontolo izao, miaro sy mikolokolo ary mikarakara ny fo.

Rehefa variana amin’izany fahafinaretana mandalo izany ianao dia tsy tompon’ny tenanao,

Aoka isika Kristianina hijoro vavolombelona mba hiteny ny namantsika sy ny havantsika tsy ho vesaran’ny fahafinaretan’izao tontolo izao.

Misy ny olona izay manana fiainana tsy mandeha raha tsy mikitika na misotro kely. Azo lazaina fa vesatra ho amin’ny fiainany izany.

I Jesoa no lalana raha sendra izany ianao, koa ento ao Aminy ny vesatrao fa izy irery no mahavita sy maha afaka izany, ka tsy ho variana amin’ny fahafinaretan’izao fiainana izao.  

2 – Miambina sady mivavaka mandrakariva

Azo raisina amin’ny fomba fijery anakiroa izany dia ny hoe :

·         mifoha ary manaramaso ny manodidina azy

·         mifantoka tsara amin’izay atao

Mila mangataka amin’ny Tompo mandrakariva isika mba hahery ary hampandositra ny loza ho avy.

Ny hahatongavana amin’izany rehetra izany dia :

– mivavaha mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy

– aoka hitoetra ao am-ponao i Jesoa ka hijoro ho Vavolombelony hatrany ianao

 Amena!

FAMELAN-KELOKA

Nisy feon-javamaneno fohy tao aorian’ny toriteny, rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ary natao ny fanononana ny fanekem-pinoana (Lah.3).

Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Maminirina RAZAFIMAHARO, diakona no nilaza vaovao tokony ho fantatra. Ny teny nentiny niarahaba ny fiangonana dia ny  Eze 36 : 24 « Fa halaiko avy any amin’ny Jentilisa ianareo ary hangoniko avy any amin’ny tany rehetra ka ho entiko any amin’ny taninareo»

·         Araka ny fanapahan-kevitra noraisina dia ny Alahady ihany no misy ny fanompoamp-pivavahana dia amin’ny 7ora, 9ora ary 11ora.

·         Ny fianarana Katekomena dia ny Alahady amin’ny 2ora sy fahaefany

·         Fampahafantarana sy fanentanana ny olona hanaraka ny fepetra takiana amin’izao vaninandro izao momba ny fandaminana ny fanompoam-pivavahana.

·         Misy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

·         Alahady hitondrana am-bavaka ny taranaka sy ny fianakaviana ny amin’ny eriny anio

·         Manao fitafiana Malagasy ihany koa amin’ny eriny anio ho fanamarihana ny fetim-pirenena

Mangataka ny fiangonana hitrotro am-bavaka ny firenena ny amin’izao valan’aretina izao

ASA VAVOLOMBELONA

Fotoana manokana ho fiarahabana ny raim-pianakaviana rehetra, ka ny teny nentina niarahaba azyr ireo dia tao amin’ny Rom 13 : 8 « Aza avela hisy tsy voaloa na amin’iza na amin’iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany ; fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna»

Nitondra ny tantara mahakasika ny nahatonga ny fetin’ny ray ny ny Mpitandrina Raharijaona Solofinirina. Nohamafisiny fa ny raim-pianakaviana Kristianina no tena mpitarika ny ankohonana ny amin’ny fatahorana an’Andriamanitra, izany dia ho mariky ny fifankatiavana.

Noho ny avy eo dia nisy ny fitondrana am-bavaka azy ireo izay notanterahin’ny Mpitandrina.

Rehefa vita izany dia niroso tamin’ny rakitra sy ny fanomezana.

RAKITRA

FFPM 283 « Manan-jara ry Jesosy! » no hira nataon’ny Fiangonana nandritra ny rakitra. Ho fanolorana izany dia ny hira FFPM 275: 1 “Raisinao ry Tomposoa ” no nataon’ny Fiangonana. Nitohy tamin’ny vavaka notarihan-dRaharijaona Solofinirina, Mpitandrina izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaotra noho ny fanolorantena izay nataon’ny Fiangonana ary nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; vavaka ho an’ny sampana sy ny sampan’asa rehetra indrindra ho an’ny Sampana Vokovoko manga ny amin’ny asa lehibe sy mafy izay miandry azy ireo ; vavaka ho an’ny asan’ny fiangonana, indrindra amin’izao fotoana ratsy lalovan’izao tontolo izao noho’ny aretina ; vavaka ho an’ny tany sy ny firenena, amin’izao akatoky ny fety izao, ho an’ny ny mpitondra mba handeha amin’ny fahamarinana sy fahamasinana ; vavaka ho an’ny mpikarakara ny fahasalamana rehetra, ny mpitandro ny filaminana mba hiasa am-pitiavana sy hitsinjo ny vahoaka ka andry fahalemana i Madagasikara ; vavaka ho an’ireo sahirana sy marary ary mana-manjo ; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”. Amena

Rehefa vita izany dia nitohy avy hatrany tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’Ny Tompo ny fotoana,

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira SVM 28 : 2 « Asehoy ny fanekena » dia notononina ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny andininy faha 4 tamin’ny hira SVM 28 nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana.

NY TOMPON’ANJARA

Mpitendry: Rajaofetra Philippe
Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fananana
Fafana: Ratiarison Joris
Fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova
Naka sary : Ranaivoson Joël
Nandray an-tsoratra ny fotoana : Ranaivoson Joël