Alahady 21 feboary 2021
Alahady hitondrana amim-bavaka ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VMFP).

Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Arsiva FJKM sy ny tranombakoka ny anio. Alahady voalohany amin’ny Karemy ihany koa ary eto amin’ny Fitandremana Amparibe dia hitondrana amim-bavaka ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VMFP). Niavaka ny fotoana anio satria dia niara-niombom-bavaka tamintsika ireo zaza kamboty tezaina eny Tangaina miaraka amin’ny Talen’izany toerana izany Ramatoa RANDRIANAIVO Harivelo Beby Hasina, miaraka amin’ny vadiny, dia ny Mpitandrina RANDRIANAIVOARIVELO Rado Bera, Tonia nasionalin’ny Aumônerie eto amin’ny sahan’ny FJKM.

Ireo mpikambana ao amin’ny VMFP avokoa no niandraikitra ny fotoana. Ny Filoha ANDRIANASY Fanja no nitarika. Ny nanao ny vavaka sy ny vakiteny kosa dia RAKOTONDRAFARA RAMAHANDRY Nirina, RABE Harimanana, RABE Faniry ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofo no nitondra ny hafatra. Ny litorjia tamin’ny endriny faharoa no nitondran’ny mpitarika ny fotoana.

Fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakina ny Salamo 89 : 1-7 ary natao ny hira FF 45 : 1, 2 taorian’izany. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra avy eo.

Feon-java-maneno avy hatrany no nisy taorian’izany ary niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

RAVAOARITOMBO Norolalao, mpampianatra K6 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Lioka 4 : 8 « Jehovah Andriamanitra no hiankohofanao ary Izy ihany no hotompoinao ». Tantara no nentiny nanazavana izany hafatra izany.

Natao avy hatrany ny hira FFPM 203 : 2, 3 mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra Masina. Ny perikopa anio dia ny Nehemia 9 : 1 – 8, Matio 13 : 47 – 52, I Tesaloniana 2 : 13 – 16.

Natao ny FFPM 205 : 1, 3 mialoha ny vakiteny sy ny toriteny.

TORITENY

Amin’ny maha andron’ny VMFP ny anio dia nivoaka ny perikopa ny Mpitandrina. Ny teny fanevan’izy ireo no nitondrany ny hafatra. Ny Romana 6 :23b izany : « Ary ny fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’ i Kristy Jesoa Tompontsika ».

Inona moa no tanjona amin’ity VMFP ity ?

Ity bokin’ny Romana ity, manomboka eo amin’ny toko faha dimy hatramin’ny faha valo dia afaka omena lohateny iray manao hoe « Ny marina amin’ny finoana no velona ».

Ny toko tsirairay dia milaza fahafahana avokoa. Ny fahadimy ohatra dia milaza fahafahana amin’ny fahatezeran’Andriamanitra, ny faha enina dia ny fahafahana amin’ny fahotana ary ity faha enina ity no nitondranany ny hafatra.

Ny olona afaka amin’ny fahotana dia :

-Manompo an’Andriamanitra amin’ny fahamarinaNy.

Ny olona, tamin’izany fotoana nanoratana ity boky ity izany, dia gejan’ny ota tanteraka ary mila fanafahana. Ny olona manompo an’Andriamanitra amin’ny fahamarinaNy dia :

 1. Olona manao ny asan’Andriamanitra araka ny sitrapon’Andriamanitra. Tsy ny herin’ny tenany intsony no hivelomany fa miaraka amin’Andriamanitra.
 2. Mitory ny Filazantsaran’i Kristy amin’ny fitiavana.
 3. Manana fahasahiana hijoro ho vavolombelona ho an’ny Tompo.

Toy izany no tokony ho fiainan’ny olombelona izay manompo an’Andriamanitra. Raha ny bokin’i Nehemia, perikopa novakina anio dia hita fa nanao fivoriana masina ireo ary namakiana ny sitrapon’Andriamanitra. Nahatsapa ireo tamin’izany fa tokony hialana ny fahotana. Rehefa izany dia niankohoka ireo ary nibebaka.

Ireo rehetra izay vita Batisa dia tokony mametraka fanontaniana hoe manao ahoana ny fiainako manoloana izany zava-miseho izany. Misy fanapahan-kevitra tokony horaisina ao. Mbola kristiana « ordinaire » sy te hijanona amin’izany ve ianao ? Ny zanak’Israely aza, izay tena nanompo sampy, rehefa nahare ny Teny dia nifona sy nibebaka. Raha tsy mahatsiaro voatsindrona ianao rehefa mihaino toriteny dia tsarovy fa mandalo aminao fotsiny ny Teny.

Mandeha eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny fahamasinana

Tokony Andriamanitra no hiandrasantsika sitraka fa tsy tokony izao tontolo izao. Anjarantsika no mandeha eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny fahamasinana. Tokony tsy manao ny fanaon’izao tontolo izao isika. Tokony mihavao ny fanahy mba hananana fahamasinam-piainana.

Zava-dehibe izany mandeha amin’ny fahamasinana izany. Ny fiainantsika eo anatrehan’Andriamanitra no mampiavaka antsika. Izay manaraka ny Tompo dia mandova ny fiainana mandrakizay.

Ho an’ireo VMFP, maro ny karazana fanomezam-pahasoavana. Eny, na ny finoana izay hananan’ny tsirairay aza, dia efa fanomezam-pahasoavana lehibe. Noho izany dia tokony ny olona rehetra no ho ao anatin’ity vondrona ity. Nanentana ny kristiana ny Mpitandrina mba hanohana izany asa izany.

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo vahiny avy any Tangaina ary nisaotra azy ireo noho ny fahafoizany ny toerana nisy azy ary hiara-hivavaka amin’ny VMFP.

Toy izany ihany koa ny amin’ny Arsiva, tokony hanohana izany asa izany isika satria zava-dehibe eo amin’ny fiainantsika ny fisian’izany.

Namaranan’ny Mpitandrina ny hafatra dia nilaza izy fa tokony hieritreritra foana isika fa Andriamanitra efa nanala ny fahotantsika nefa isika dia mbola miverina amin’izany ihany. Ny olona miorina dia afaka miaina sy mampiseho eo amin’ny fiainany izany fiarahany amin’Andriamanitra izany.

Nisy feon-java-maneno taorian’izany ary nanao ny anjarahirany ny STK.

VAVAKA SETRINY SY TATITRA

Nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ary rehefa izany dia nanambara ny Fanekem-pinoana fahatelo ho fanavaozana indray ny finoana sy fiarahana amin’ny Tompo.

Nisy feon-java-maneno taorian’izany ary novakina ny tatitry ny asan’ny VMFP. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Ny fanoratana lahatsoratra isam-bolana ao amin’ny gazetim-piangonana Taratry ny Famonjena, ho an’ny mpiara-mivavaka ;
 • Asa tana-maro tao amin’ny Seminera tamin’ny fanadiovana ny fanamboarana zaridaina ;
 • Ny niarahana tamin’ny Firaisan’ny sampana tamin’ny Krismasy ;
 • Ny fanomezana valisoa ho an’ireo mpianatra afaka fanadinana ofisialy ;
 • Ny herinandrom-bokatra 2021 izay niarahana tamin’ny AFF, nanao ny St Valentin, ny fifampizarana tamin’ny resaka Kabary.

Nanao ny hira fanevany moa izy ireo taorian’izany, niaraka tamin’ireo vahiny nasaina avy any Tangaina.

VAOVAOM-PIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry, Birao Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanambara ny raharaham-piangonana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Fivorian’ny Sampana Fifohazana SPA 10 ny 25/02 ao amin’ny FJKM Anosizato Hebrona ;
 • Misy ny « culte » amin’ny teny anglisy ao amin’ny Paroisse Internationale ny 28/02 amin’ny 8ora hatramin’ny 9 ora, ary hisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Mila misoratra anarana izay hanatrika izany ;
 • Ny FMMB dia mampatsiahy ny valopy fanohanana, ary hanokatra ny fankalazana ny faha 50 taonany ireo ao amin’ny Katedraly Analakely ;
 • Hisy ny fivoriana Ankatoky ny Fandraisana amin’ny herin’ny anio ;
 • Teo amin’ny toetry ny vola dia mitotaly 1 773 100 Ar ny rakitra, fiofanana, voady ;
 • Hisy ny rindran-kira karakarain’ny Sampana Vokovoko manga, izay mankalaza ny faha 30 taonany ny hariva manomboka amin’ny 2 ora ;
 • Misy tolotr’asa « Mpamily » nambara ka izay liana amin’izany dia afaka manatona ny sekreteran’ny Fiangonana.

Nanomboka tamin’ity alahady ity dia nisy ny 5 mn ho an’ny fahasalamana. Ka RAKOTOMANANA Andry, izay Dokotera Mpitsabo ihany koa, no nanatanteraka izany. Ny fanasana tanana no nentiny tamin’izany ary nampianatra ny mpianakavin’ny finoana ny amin’ny tena fanaovana izany izy.

Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana, ary ny hira Ffpm 432 : 2 no notanterahina ho fanolorana izany.

Nanao ny anjara hira ireo vahiny avy any Tangaina AKA.FI.TA taorian’izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina ary narahina ny hira FF 39 : 1 izany. Novakiana ny tondrozotra ary nomena ny tsodrano. Ny FF 39 : 2 no namaranana ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nikirakira ny fafana : RANDRIAMASIMANANA Andrinavalona

Nikirakira ny fanamafisam-peo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony

Naka ny sary : HARENTSOA Rova

Nitendry orga: RABIAZAMAHOLY Mahery & ny SMZM

Nandray an-tsoratra : ROBEL Hanitra