ALAHADY 21 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha folo manaraka ny Trinité Alahadin’ny Aumônerie Nationale

« Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako ? » Salamo 27 :1

Alahady faha folo manaraka ny Trinité androany, natokana itondrana amim-bavaka ny « Aumônerie Nationale » eo amin’ny sahan’ny FJKM. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana. Ny Evanjelistra Rakotozanany Norosoa Miantra, Mpitandrina any amin’ny FJKM Katsaoka, SP Afovoany Andrefana, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Izy dia iray amin’ireo Evanjelistra tohanan’ny Fiangonana. Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 
Taoriana ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana Apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 95 :1-6.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 171 : 1-2-3 «Jesô Mpanjaka malaza»
Notohizan’ny mpitarika tamin’ny vavaka fisaorana sy fiderana izany hira izany.
Natolotra an’Andriamanitra ny dera sy laza ary voninahitra noho ny fahasoavany nahavory indray ny mianakavin’ny finoana eto an-tranon’Andriamanitra mba hidera, hanandratra vavaka ary hihaino ny tenin’Andriamanitra. Nangatahina ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho amin’ny fanompoam-pivavahana ary nangatahina ny Tompo hanaisotra izay tsy azy ary nisaorana Izy noho ny fanatrehany.

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 
Nalaina tao amin’ny Apokalypsy 2:8b-10 « Izao no nolazain’ny voalohany sy ny farany, Izay efa maty nefa velona indray : Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao (nefa manan-karena hianao), ary ny fitenenan-dratsy ataon’izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa synagogan’i Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanareo ; indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voazaha toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana.»
Tao ahorian’izany dia nohiraina ny FF 39 : 1-2 « Faniriako »

VAVAKA FIFONANA 
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nanao vavaka fifonana sy fangatahana famelan-keloka ny mpitarika satria tsy nahajoro ho vavolombelon’ny Tompo isika sady tsy nahazaka fizahan-toetra.
Tao ahorian’izany vavaka izany dia nohiraina ny FF 28 « Efa voadinikao Andriamanitra ô »

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA 
 « Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masiny ; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisyalahelo na fitarainana na fanaintainana ; fa efa lasa ny  zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana : Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoykoa Izy : Soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. » Apokalypsy 21:4-5
Tahorian’ny fanolorana ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 424:1-2 « Tsaroako dia tsaroako »
Ho fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny ny Fanekem-pinoana fahatelo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 
Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra Tiana, mpampianatra ao amin’ny K1, no nitondra ny hafatra.
Mialoha ny fotoana dia nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nomeny ary nangatahina ny Fanahy Masina hanazava ny Teny izay noraisina tao amin’ny Matio 5:39a : « Aza manohitra izay manisy ratsy anareo ». Niaraka novakiana izany.
Tantara : Nahita bibilava may tao anaty afo ity mpaka kitay iray, nalainy tao anaty afo ilay biby mba ho avotra kinanjo nokakeriny ny tanan’ilay mpaka kitay ka latsaka tao anaty afo indray izy. Tsy kivy anefa ilay mpaka kitay fa naka hazo indray hanavotany ilay bibilava. Nisy nahatsikaritra ny fihetsik’ilay mpaka kitay ka nanontany azy hoe « Fa nahoana no biby efa nandratra ny tananao no mbola vonjenao ? » Tsotra ny valiteniny : « fomban’ny bibilava ny manaikitra ary tsy miova amin’izany izy, ary fombako ihany koa ny mamonjy ny sahirana ka tsy hiova amin’izany aho ».
Isika ihany koa dia tsy tokony hamaly ratsy izay manisy ratsy antsika fa tokony hanasoa ny rehetra. 
Tahorian’izany tantara fohy izany dia nohiraina ny FFPM 295 «Ry Jesosy mba tantano .»

RAHARAHAM-PIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha. Ny Teny ao amin’ny  Efesiana 6:16 no nentiny nanombohana izany :  « Tano ny finoana ho ampinga izay hahazoanareo hamono ny zanatsipika mirehatra rehetra izay alefan’ilay ratsy »

Raharaha ivelany 
-Oniversite RAVELOJAONA : Misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2022-2023 ao amin’ny sampam-piofanana Fahasalamana. Koa izay liana amin’izany dia aoka hanatona eny Ambatobevanja toerana misy ny Oniversity Ravelojaona .
-SP ARIVONIMAMO VAOVAO / FJKM ZIONA FAMONJENA IMERITSIATOSIKA  : Mikarakara hetsika diaben’ny Filazantsara izay ho tanterahina ny 30 aogositra ka hatramin’ny 4 septambra 2022 ;  hetsika nampitondraina ny anarana hoe « RN1 ho an’i Kristy » ka ny lohahevitra voizina amin’izany dia « FILAZANTSARA MAMPANDRY FAHALEMANA » .

-AKANY FIALOFANA TANGAINA : mananasa ny Fiangonana amin’ny hetsika « TONTOLO ANDRO AKAFITA » hotanterahina ny alahady 28 aogositra 2022 ao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina.
Raharaha anatiny 

Tsy eto an-toerana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny Recyclage

Pastoral any Morondava sy nandeha niala sasatra.

-Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro
-Misy ny fivorian’ny ankatoky ny mpandray ny fanasan’ny Tompo amin’ny alahady 28 aogositra 2022
-Noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana SARY PIKA , LAHATSORATRA , SARY MILOKO izay karakaraina ary

hanasana ny Kristiana rehetra. Ny andinindininy momba izany dia hiita ao amin’ny fafana

ao antokotany.
-Tafajoro ny ekipa Foot à 6 eo anivon’ny STK ary manentana ny tanora hanatevina ny sampana izy ireo
Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina mpitarika ny fotoana :
-Ho fanohanana ny Evanjelistra mitondra ny Tenin’Andriamanitra dia hisy ny rakitra am-baravarana.
-Nanentana izy mba hitondra am-bavaka ny Mpitandrina any am-pialana sasatra sy ireo Sampana manatontosa fihaonam-be.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Nandritry ny Voady sy Raki-pisaorana dia ireto avy ny hira notanterahina :
FFPM 244 :1 « Ry Jesoa mba henoinao » ; FFPM 627:1  « Vimbino tsara izahay » ; FFPM 753:1 « Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa » ; FFPM 2:1 « Misaora an’i Zanahary » ; FFPM 506:2 « Tsy misy miadana ka afa-po » ; FFPM 20:1 « Tsaroanay tokoa izao » ; FFPM  :1 « Ry Tompo Zanaharinay » ; Hira faha-50 taonan’ny FJKM
Maro ireo mpanompon’Andriamanitra nangataka ho entina am-bavaka.
Nisy ny nangataka vavaka hitombo fahendrena,  hahazo fitahiana ; tao ireo nangataka vavaka ho an’ny asa vao azo ; nisy ihany koa ny nisaotra noho ny fahavitan’ny fianarana, noho ny fahafaham-panadinana, noho ny fitsingerenan’ny taona nahaterahana dia nisaorana ny Tompo. Nisaorana ny Tomo noho ny fanavotany tamin’ny loza, noho ny fahasitranan’ny fianakaviana dia nisaorana ny Tompo.
Ny FFPM 432 :2 « Mandram-pihavy ny Tompo » no nohiraina teo amin’ny fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 786:1 « Ny Teninao rehetra »
Nialoha ny vakiteny dia nanao vavaka  ny Diakona Ravoniharimino Faramalala
Nisaorana Andriamanitra noho ny fahafahana mihaino ny Teniny, nangatahina ny fanokafan’ny Tompo ny masom-panahin’ny tsirairay, Nangatahina ny Fanahin’Andriamanitra mba hiasa sy hampangina ny feo rehetra tsy avy Aminy.
Izy ihany koa no namaky ny Testamenta Taloha Salamo 27:1-6 ary ny Diakona Rakotoarisoa Simon no namaky ny Testamenta vaovao Jaona 10:31-42 ; Efesiana 6:14-20

Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy izy ireo.

TORITENY 
Mialoha ny Toriteny dia nohiraina ny FFM 306:1-4 « Mamafaza voa »
Tamin’ny taona 2012 no nanaovan’ity Evanjelistra ity fizarana asa teto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, taona faha-dimy izy tamin’izany ary mankalaza ny faha-folo taona nitandremany ny Mpitandrina amin’ity taona ity. Ny taona 2017 izy no nanomboka nitandrina tao amin’ny FJKM Katsaoka,  izy no mpitandrina fahatelo ao. Ny taona 2008 no nitsanganan’izany fiangonana izany. Ankehitriny dia sampana enina no misy ao amin’ny Fitandremana raha efatra no nisy teo aloha. Anisan’ny olana misy any dia ny fifanalaviran’ny fiangonana sy ny tanàna, eny an-toerana dia mbola misy ireo olona manaraka ny fivavahana amin’ny razana sy manompo sampy, eo ihany koa ny fisian’ireo fampianaran-diso izay manomboka mahazo vahana. Ny mpino dia mbola zaza ara-pinoana ary tsy mora ny fampianarana azy ireo. Isan’ny olana lehibe nosedrain’ny Mpitandrina teo am-panatontosana ny asan’Andriamanitra dia ny tsikeran’ireo mpino sasany. Ao ireo manaratsy satria maro anaka hono ny Mpitandrina sady masiaka. Isaorana ny Tompo fa nilamina ihany izany noho ny tolona am-bavaka, am-pinoana, nataon’ny Mpitandrina isan’andro isan’andro. Raha izany ny sedra nahazo ireto mpanompon’Andriamanitra ireto, dia tsy kivy izy satria misedra olana avokoa ny solotenan’Andriamanitra ety an-tany. Nanoloana ny olana nolalovany, Davida dia naharitra nivavaka, naneho ny fahatokiany an’Andriamanitra ary nijoro mandrakariva tamin’ny finoana. Davida dia zokintsika ara-pinoana. Ny Salamo 27:1-6 no ahitana izany fihetsik’i Davida Mpanjaka izany. Tokony alaintsika tahaka ny toetran’i Davida manoloana ny olana sedraina.
-Manoloana ny olana sedraina, ny olona manam-pinoana dia tony lalandava ary tsy matahotra.
Andriamanitra no miady ho an’ny olony, miaro amin’ny fotoana rehetra Izy. Na dia tahaka ny liona mierona aza ny fahavalontsika dia tsy tokony hatahotra isika satria afaka miaro amin’ny fotoana rehetra Andriamanitra. Manana fanantenana isika ao Aminy. Mandalo fizahan-toetra ny finoantsika ankehitriny manoloana ny olana marobe toy ny fahasarotan’ny fiainana sy ny aretina maro miforona. Raiso ny Tenin’Andriamanitra hampianatra anao hitana ny finoana. Tano Jesoa fa Izy no fanilon’ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika. Aza matahotra fa minoa fotsiny ihany.
-Ny olon’ny finoana dia mikatsaka ny tavan’i Jehovah. Ao an-tranon’i Jehovah no ahitany famonjena sy fandriam-pahalemana. Nanoloana ny olana nosedrain’i Davida dia ny fanatrehan’Andriamanitra no notadiaviny. Isika no Tempolin’Andriamanitra, sarobidy Aminy isika. Fahasoavana sy famindram-po no ao amin’ny Tempolin’Andriamanitraka. Izany no mahatonga an’i Davida maniry ny hitoetra ao an-tranon’i Jehovah amin’ny andro fahoriana. Eny amin’ny vatolampy no misy ny tranon’Andriamanitra, ny Tenin’Andriamanitra no vatolampy fiarovana ho antsika. Aza avela ho tapaka ny fifandraisanao amin’Andriamanitra. Mankalazà Azy, mihobia ny Anarany sahala an’i Davida. Mila miasa isika manorina finoana.
Fehiny, meteza ho olon’ny finoana ary mitonia mandrakariva manoloana ny olana ary manatona an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka. Mivavaha mandrakariva handraisantsika fahasoavana.
Tao ahorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana.

VAVAKA FANGATANA
Ny Mpitandrina mitarika ny fotoana no nanao ny vavaka fangatahana.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana natolony manoloana ny olana. Nangatahina ny Tompo mba ahatonga izany fampianarana izany ho tanteraka aty anatin’ny olony mba hananan’izy ireo fahatokiana sy fitoniana manoloana ny olana ary ihany koa ny mba hanakaikezan’ny olon’Andriamanitra Azy Tompo mandritry ny androm-piainany.

Nentina am-bavaka ny Foibe FJKM sy ireo mpiara miasa ao, ny Synodam-paritany SPAA10 sy ny tompon’andraikitra ao. Notrotroina am-bavaka ireo Toby masina, akany, sy toeram-pitaizana ary ireo tompon’andraikitry ny Aumônerie Nationale. Nentina am-bavaka ny Mpitandrina izay any am-pialan-tsasatra, nentina am-bavaka ihany koa ireo sampana rehetra manatanteraka fihaonam-be sy lasy fibeazana. Tsy adino ny nivavaka ho an’ireo azom-pahoriana, tsy salama, manomana fanamasinana ny fanambadiana. Notrotroina am-bavaka ihany koa ny Mpitandrina Rakotozanany Norosoa Miantra sy ny ankohonany.
Nentina am-bavaka ireo nanatanteraka raki-pisaorana sy voady masina sy ireo manana hataka manokana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka.

FAMARANANA 
Nohiraina ny FFPM 298:1-2 « Aina no fetra »
Niarahana nanonona ny Tondrozotra
Tao amin’ny Hebreo 11:32-33 no hafatra natolotra ny mpianakavin’ny Tompo « Ary inona koa no ho lazaiko ? Fa ho lanyny andro, raha milaza an’i Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho, Davida koa sy Samoela aryny mpaminany, izay  nandresy fanjakana tamin’ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan’ny liona. »
Natolotra ny Tso-drano ary ny hira  FFPM 731:1   « Enga anie ka homba anao Jeso » no namaranana ny fotoana

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina

« Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina- Amena »

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : IRIMANANA Eninkaja

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Herilanto sy Andriamahatana Rija

Naka sary : Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana