ALAHADY 20 NOVAMBRA 2022
“ MIOMÀNA HANDRAY NY MPAMONJY ”
ALAHADY FAHA-XXIII MANARAKA NY TRINITE

ALAHADY NASIONALIN’NY SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI)

IVON’NY HERINANDROM-BOKATRY NY SAMPATI FIVONDRONANA FAHAFOLO A « HERIN’NY FAMONJENA ”

“ Hetseho mafy ny herinao ” Nahoma 2 : 2e

Ny mpikambana ao amin’ny SAMPATI eto amin’ny fitandreman’ Amparibeno nandray anjara tamin’ny fitarihana, fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina, vakiteny, fanatazana ny rakitra faharoa sy nanao ny tatitry ny asa noho ny ivon’ny herinandrom-bokatr’izy ireo amin’ity taona 2022 ity ao anatin’ny fankalazany an’ Andriamanitra noho ny faha-60 taonany.

Andrianarimihamina James no nitarika. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana.

Fandaharana iombonana manerana ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) no narahina, litorjia endriny fahatelo.

739 no olona nanatrika ny fotoana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny Apokalypsy 15 : 3b-4. Niraina ny FFPM 6 « Avia miondreha ». Nisy vavaka fiderana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K3 Andriamahery Hanitra no nitarika izany.

Nisy fiarahabana sy vavaka.

Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia hoe : » Endrey ny hamamin’ny  Teninao, raha andramako ! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza ! «  Salamo 119 : 103.

Miasa mafy ny tantely, voafetra androm-pahavelomany. Mitety voninkazo izy ireo, mitady sakafo, tsy mba mipetra-potsiny, tsy tia mitoetra amin’ny toerana maloto, mitondra mamy ary manasoa ny olombelona satria azo atao sakafo sy fanafody ny tantely vokariny.

Andeha koa isika hanao toy izany : hiasa mafy ho an’ Andriamanitra. Mila mahafoy fotoana sy vola amam-karena isika manao ny asam-panompoana. Andeha isika hankamamy ny Teniny satria mahavelombolo ny fandraisana izany amin’ny alalan’ny fianarana Sekoly Alahady, fihainonaa ny Teniny, handeha lavitra hizara famonjena, hanasoa ny hafa, hanampy, hampahery amin’ny fitondrana am-bavaka.

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 207 : 1 « Mamy ny Teninao » ary nisy vavaka. Nitohy ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Noredonina ny FFPM 176 : 1, 3 ,5 “ Avia Fanahy Masina ô! ”. Rabearinoro Harimino no nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina sy namaky ny Testamenta Taloha raha Ranaivo Rahamefy Radon laina no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny perikopa voalahatra dia : Deoteronomia 33 : 26-29 ; Jaona 4 : 39-45 ; I Tesaloniana 5 : 1-11. Natao ny hira FFPM 269 : 1, 2 “ He tianay ny monina eto ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY (famintinana)

Ny I Tesaloniana 5 : 1-11 no andinin-tSoratra Masina nisintonana ny vatsim-panahy.

Ny perikopa dia miresaka ny fihavian’i Kristy indray. Voalaza fa ho avy fanindroany Izy. Tsy fantatra ny fahataperan’ny fotoana farany. Ambara hoe io no andron’ny Tompo, na fara andro (tsy afangaro amin’ny andro farany). Any amin’ny Testamenta Taloha dia andron’i Jehovah no ilazana izany : hamaly sy hitsara Izy, fotoana izay hisehoan’ny fahoriana sy fijaliana, toy ny fanehoana ny fahatezerany amin’izay tsy manaraka ny sitrapony.

Mizara telo ny hafatra eto :

 • Tampoka tsy ampoizina io fotoana io
 • Tsy tokony hatahotra izany ny mpino
 • Ny toky sy fanantenana eo anatrehan’izany
 • Tampoka tsy ampoizina io fotoana io

Tsy misy mahafantatra na ny anjelin’ny lanitra aza, na Jesoa Kristy aza, satria an’Andriamanitra io fotoana io.

Hoy i Paoly : “ Toy ny fihavian’ny mpangalatra amin’ny alina”, izany hoe tsy mampandre fa manapoka. Toy ny fandrika izany satria voasarona ao ny zavatra, tokony hisy fiambenana amin’ny alina tsy hiharan’ny loza sy atambo. Anarina sy ampitandremana isika mandre ny Filazantsara sao variana sy mbola mangataka andro.

“ Toy ny fahararian’ny vehivavy hiteraka ” : tombam-potoana no omen’ny mpitsabo ny mitondra vohoka, misy famantarana, tsy hoe miandry an’izay fa mety ho lasa aloha na aoriana.

Tsy ampoizina ny fahatongavan’ny Tompo ka miomàna handray Azy.

 

 • Tsy tokony hatahotra izany ny mpino

Ny mpianatra, ny olona mino dia zanaky ny mazava, tsy tratran’ny aizina, mazava aminy daholo ny fiainana, azy io fotoana io fa efa nandrasany ka rehefa tonga dia tsenainy. Raha toa isika matahotra izany dia misy tsy manjary ny fiainantsika, mihanahana, very amin’ny fiainan’izao tontolo izao. Miomana mandrakariva ny amin’izany isika.

Mody tambazan’i satana ianao dia variana, izay ilay fitaka tsy maintsy hiambenantsika. Vakio ao amin’ny Efesianina 6 : 10-18 : tsy misy irika hidiran’ny fahavalo, satria voaaro hatrany an-tampin-doha ka hatrany am-paladia.

Ny andron’ny Tompo na fara andro dia hanomezana valim-pitsarana, hijinjan’ny rehetra izay nafafiny tety ambanin’ny masoandro, hamaly ny fahavalony amin’ny fahatezerana Izy. Izay maditra dia ho any amin’ny farihy mirehitra afo fa ho an’ny mino handraisana ny valin’ny fiaretana vokatra tsara ho amin’ny fiainana mandrakizay.

 

 • Ny toky sy fanantenana eo anatrehan’izany

Efa miomana tokoa isika miandry.an’izany am-panahy sy fanantenana. Raha tena mpanara-dia Azy dia mitafy ny fiadian’Andriamanitra. Hiavaka tsara izay manaiky an’i Jesoa Kristy ho Tompony, tsy eo ambany fahatezeran’Andriamanitra satria mitazona ny finoana, natsangany ho zanany, isan’ny manana anjara ho amin’ny famonjena, faly, ravoravo, tretrika, hiditra amin’ny fahatanterahana, fahasambarana mandrakizay.

 

Aoka isika hifanohana, hifanampy hahatonga izany fiainana izany ho azontsika mino.

 

Ao amin’ny Deoteronomia 33 : 26-29 dia voalaza fa lehibe Andriamanitra, manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, manafaka antsika amin’ny fahoriana. Mitondra fitahiana sy fanambinana ho antsika Izy.

Ankamamio ny Teniny, aza misaraka amin’izany, maro ny fomba azo ihainoana izany : Baiboly efa misy mamaky dia henoina fotsiny, “ radio ”, “ applications ”, …

 

Ivom-bokatry ny SAMPATI izao. Aoka isika hifanohana, samy ho tafita amin’ny fiavian’ny andron’ny Tompo.

Toetsaina, toepo, toepanahy entin’ny SAMPATI mijoro :

 • tsy mifanary amin’ny sarotra fa mifanampy foana na avy aiza, na tsy manao fanamiana, hatrany amin’ny fianarana sy fiainana samihafa. Aza avela ho variana ny namanao. Torio ny Filazantsara ;
 • Mifanohana tsara rehefa hanao zavatra : avondrony mihitsy ny heriny manontolo hahalalan’ny olona azy, mba ho vita ny asa ka tsy ho menatra ny tomponandraikitra, fifanohanana azo tsapain-tanana, tsy manao kitoatoa ;
 • Sahy manao fanamby goavana : voasokajy anaty sampana mitaiza tanora sy ankizy ka tohanana. Mba ho tonga fianarana ho an’ny sampana velona eto anivon’ny fitandremana. Jereo ny vitsika kely fa mahavita zavatra, toy izany koa ny tantely. Ny SAMPATI dia manana andraikitra sy adidy.

 

Handray ny Mpamonjy isika, hiatrika ny Krismasy isika raha tsy mbola tonga ny Tompo. Mahaiza miomana.

Velomy tsara ny finoana sy fanantenana. Izay rehetra mampandroso dia raiso sy iaino.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy.

VAVAKA

Nisy vavaka setrin’ny toriteny sy fifonana. Niraina ny FFPM 460 : 1, 4 “ Ario ny tahotrao ”. Notolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka ao amin’ny Asan’ny Apostoly 3 : 19a. Niraina ny FFPM 428 : 2 “ Reko izao, ry Tompo ”. Ho fanambaran’ny Fiangonana ny finoany dia niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy feon-javamaneno fohy ary nanao ny hira « Amorony mandrakizay » ny Sampana Tanora Kristiana (STK).

TATITRY NY SAMPANA

Ramialijaona Faniry no namaky ny tatitry ny asan’ny SAMPATI, narahin’ny famakiana ny hafatra avy amin’ny SAMPATI Foibe izany. Ny hira fanevan’ny faha-60 taona « Hetseho mafy ny herinao » no niarahan’ny beazina natao.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy no namaky ny raharaha tsara ho fantatry ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka ary hotanterahiny. Ny Romana 13 : 12 no nanombohany izany.

Entanina ny Fiangonana hisasa tanana sy hanao arovava orona noho ny fiakaran’ny tahan’ny olona voan’ny COVID.

Ireto avy ny fivoriambe faharoa mandritra ny herinandro :

 • alatsinainy 21 novambra 2022 amin’ny 6 ora hariva : Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) ;
 • talata 22 novambra 2022 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : Dorkasy ;
 • sabotsy 26 novambra 2022 amin’ny 9 ora maraina : Sampana Vokovoko Manga (SVM).

Ny Fiangonana miara-mandroso amintsika eny Ambohipiara dia tsy mbola mitafo, fahavaratra anefa ny andro. Mangataka tolotanana izy ireo, tafo 37 isa no tsy mbola ampy. Ho avy eto ny solontena avy amin-dry zareo amin’ny alahady 27 novambra 2022 hitondra vokatra hamidy, hisy valopy hozaraina. Samia miomana hanehoantsika fa tia asa iombonana isika.

 Ny tenin’ny mpitandrina

Fiarahabana sy fankasitrahana ary fankaherezana amin’ny asa no nanombohan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny fandraisam-pitenenany. Niarahaba, nirary soa, nitsodrano ny SAMPATI izy. Nisy fanentanana momba ny hetsika amin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, mba hisoratra anarana izay liana amin’ireto :

 • 29 janoary 2023 : mariazy miara-mizotra ;
 • 12 febroary 2023 : batisa faobe ;
 • Pentekositra 2023 : fanokanana Katekomena zokiny.

Amin’ny alahady 11 desambra 2022 amin’ny 2 ora sy 15 minitra ny fidirana fianarana ho an’ny katekomena vaovao.

Efa niditra koa ny mpianatra ao amin’ny Sekoly Fanomanana Laika na SEFALA, fiomanana ho mpitoriteny, mpiandry, katekista.

Hanome anarana ny efitry ny Fiangonana isika ka amin’ny fiheveran-draharaha volana desambra izany no hotapahina.

Tsy ho eto ny Mpitandrina ny 23 hatramin’ny 25 novambra 2022 fa handeha hitarika ny komity foibe FFP.

Nisaorana ny Gazety Taratry ny Famonjena nanolotra tsangambato « chapiteaux » hampiasan’ny Fiangonana.

Nitohy tamin’ny fanoloran-jaza ny fotoana.

FANOLORAN-JAZA

Nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 248 : 1 “ Nitondra ny zaza ny reny tao Salema”.

Randrianandrasana Mamisoa Maharo Ny Fitia Ilohajanavalona no natolotry ny ray aman-dreniny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

RazafindrabeJohn Bam no namaky ny fanomezana. Ny famakiana Salamo 5 : 12 no nanombohany izany.

Toy izao manaraka izao ny fisesin’ny hira nangatahina sy niraina : FF2 : 1 “ He manolo-tena ” ; FFPM 461 : 1 “ Aoka ho an’Andriamanitra ” ; FF 34 : 1 “ Tompo malala ô “ ; FFPM 638 : 2 “Ry Jesoa Mpamonjy malala” ; FFPM 432 : 3 “ Mandra-pihavin’ny Tompo ” ; FFPM 630 : 1 “ Ry Jesosy mba tantano ” ; FFPM 427 : 1 “ Ho vavolombelonao ” ; FF 10 : 1 “ Mivavaka aho satria ”.

Ireo nisaotra sy nangata-bavaka voatonona ireo dia : mandalo fitsapana ; nahazo fahasoavana ; nahatratra ny tsingerinanandro nahaterahany ; hiatrika raharaham-pitsarana ; hifindra fonenana sy miomana amin’ny fampakaram-bady ; notokanana ho mpandray ; voaaro tamin’ny loza.

Natolotra teo am-pitsanganana ny rakitra tamin’ny hira vavaka FFPM 512 : 5 “ He matoky aho, Tompo ”. Nisy feon-javamaneno fohy.

ASA VAVOLOMBELONA

Niraina ny FFPM 813 : 1 “ Tia zaza ” ary nandray ny sakramentan’ny batisa RABENANDRASANA Arivero SoaMiahy. Nisy feon-javamaneno.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitari-bavaka. Nisaotra izy noho ny asan’ny Fiangonana tontosa. Nentina amim-bavaka ny fiandrasana ny mpitory Teny sy ny akany fitaizana ary toby masina ; ny Foibe FJKM isan’ambaratongany, ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana ; ny kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana sy any am-pielezana ; ny hetsiky ny komitin’ny fisotroan-dronono ; ny sampana sy sampanasa ary asa manao fankalazana amin’ity taona 2022 ity ; ny SAMPATI (birao, komity, mpikambana, tsangambato) ; ireo hiditra ao amin’ny SEFALA sy Katekomena. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, indrindra ireo nanao raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Niraina ny FFPM 635 : 1 “ Aina no fetra, ry Jesosy Tompo ”.  Novakiana ny tondrozotra 2022. Natolotra ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’ny hira farany no natao nofaranana tamin’ny Amen hiraina. Notononina ny trinite. Nisy feon-javamaneno firavana. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 44 minitra ny fotoana izay narahin’ny fivorian’ny ankatoky ny fandraisana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga  : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana ho mpitendry orga) ary mpikambana ao amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova sy Ramahery Yves

Naka sary : SAMPATI

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra