ALAHADY 20 MARTSA 2022
“MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO”

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa (STAF)

Ary ta-hampahatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra…”  Joda 5- 13

Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Andriamanitsika fa manankarem-pahasoavana tokoa Izy. Nomeny antsika ity fotoana ity ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Sampana Taninketsa. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra hoe : “MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO”.

Araka izay voalaza tery ambony, ny fotoana androany dia nosahanin’ny Sampana Taninketsa. Anio rahateo no ivon’ny fanateram-bokatra ho an’izany sampana izany.

Nanasa ny Mpitandrina Randrianantoanina Anjara  ny STAF ny sampana, hitory sy hitondra ny hafatry ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia fahatelo fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, no nanatanterahina izao fanompoana masina izao.  Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Notanterahin’ny sampana avy hatrany ny hira fiderana: “Feno fifaliana”.

Taorian’ny fiarahabana apostolika nataon’ny Mpitarika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana namaky ny Salamo 67 : 3-7 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “ Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra.

 Hifaly sy hihoby ny firenen-tsamy hafa, Satria mitsara marina ny firenena Hianao; ny firenen-tsamy hafa ambonin’ny tany dia entinao; Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra; mitahy antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika. Mitahy antsika Andriamanitra; ary hatahotra Azy ny vazan-tany rehetra.  Amen !”

Notohizana tamin’ny hira FF 7 : 1- 2  “Tsy hainay ny  hangina” izany, nankalazana  an’ Andriamanitsika.

 

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nasandratry ny Fiangonana teo anatrehan’Andriamanitra ny vavaka fisaorana sy fiderana nanao hoe:“Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitra, tsy mitsahatra misaotra sy mankalaza Anao izahay ary feno ny fiderana Anao mandrakariva ny molotray. Andriamanitra mahagaga Ianao  ary tsapanay hatrany ny fitahianao ny Fiangonana, ny fitahianao ny Sampana Taninketsa. Na dia mpanota tsy mendrika aza izahay dia tsy mahafoy anay Ianao, ka mbola nahatratra izao fotoana natokan’ny Fiangonana hitondrana amim-bavaka ny sampana Taninketsa izao. Misaotra Ray noho ny afahanay nanatanteraka izany ary koa noho ny  asam-panompoana atolotrao hotanterahinay.

Fifaliana ho anay ny midera sy mitory Anao. Mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, mba hotanteraka ny Teninao ny amin’ny fivoriana masina izay ataon’ny mpanomponao. Izay rehetra hotanterahina  eto anie dia ho hanitra ankasitrahinao  sy ho fanehoana ny voninahitrao  irery ihany. Ho Anao irery ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy . Amen!”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY  TANORA

Andriamasinoro Erika, mpampianatra ao amin’ny Kilasy fahafolo, no nanatanteraka izany.

Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana sy ny ankizy ary ny tanora izy, dia novakiana ny Teny araka ny  Ohabolana 10: 19  :  Ny teny maro tsy ilaozan’ota; fa izay mahatana ny molony no hendry.

Notohizany tamin’ny vavaka fangatahana tamin’ny Tompo mba hahatonga ny Fiangonana hahay mihaino ny Teniny ary hanana fo mahay mitazona sy mitahiry ny fampianarana.

Nisy ny tantara kely nentina nanazavana ny hafatra araka io Ohabolana 10:19 io, dia ny tantaran’ilay tovolahy atao hoe Théo, izay tia miteniteny foana sy tia mivazivazy. Araka izany, sahiny ny namazivazy hatramin’ny zava-masina  eo anivon’ny Fiangonana, toy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Rehefa nandray ny mofo sy ny kapoaka mantsy ny Mpandray dia mba noraisiny koa ny mofomamy teny an-tanany hamazivaziany ny olona teo akaikiny. Izy dia mbola tsy Mpandray. Andro vitsy taorian’izay dia nofaizin’Andriamanitra i Théo ka narary tao amin’ny aty vavany sy ny tendany no sady nanavy be izy .

Ny hafatra dia tsy mahasoa antsika sady miteraka loza  ny miteniteny foana sy ny milamila dera amin’ny alalan’ny teny maro , indrindra  fa ny tsy fanajana ny zavatra masina.

Notohizana tamin’ny vavaka ny hafatra, ho fangatahana famelan-keloka sy fifonana ho an’ny ankizy tia miteniteny foana ary ny mba hialana kosa  amin’izany.

 

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nohiraina ny FFPM 183: 1,2: “Midina ry Fanahy o!”

Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin-dRanaivo Ambinintsoa Nathanael, tanora mpikambana ao amin’ny STAF. Novakiana misesy avy eo ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany.

 

Ny Testamenta taloha dia araka izay hita ao amin’ny  1 Samoela 2 :27-36. Ny Testamenta vaovao sy ny epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 20:45-47 ary ny Joda 5-13.
Rajaofetra Loic no namaky ny Testamenta aloha; ny Filazantsara  dia
novakian-dRajaofetra Cédric. Andriambelomanana Tsanta no namaky ny
Epistily.

Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 244 : 1-2-4:

Ry Jesoa mba henoinao”.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana teto Amparibe Famonjena sy ny Sampana Taninketsa manokana ny Mpitandrina Randrianantoanina Anjara, mpiandraikitra ao amin’ny Aumônerie Ambatonakanga. Tao amin’ny epistilin’i Joda 5-13 no nakany ny hafatra hotoriana.

Tari-dalana ho antsika amin’izao perikopa izao ny sora-mandry ao amin’ny fiandohan’ny epistily manao hoe :  “Fananarana ny amin’ny mpampianatra sandoka”.

Mazava araka izany fa ny votoatin’ny epistily dia mifono anatra; anatra ho fiarovana ny finoana sy famonjena ny finoana.

 

1-Anatra ho amin’ny fampahatsiahivana ataon’ny Soratra Masina  (and. 5-7)

  • Misy ny fampahatsiahivana ny famonjen’Andriamanitra ny Zanak’Israely tany

Egypta. Nafahan’Andriamanitra tamin’ireo mpampahory azy ny Zanak’Israely, kanefa amin’ireo izay nanehoan’Andriamanitra ny famonjeny, dia  misy ny tsy mino ary misy ihany ny tsy matoky an’Andriamanitra.

Ampahatsiahivina etoana ary, fa ireny tsy manana finoana ireny, dia haringan’Andriamanitra.

Na dia efa nomanin’Andriamanitra ho an’ny Fiangonana manontolo aza ny famonjena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, Izay nanolotra ny tenany hifantsika teo amin’ny hazofijaliana ho famonjena antsika, dia mbola misy ihany olona ao amin’ny Fiangonana, mbola tsy mino  izany, tsy miaina izany ary tsy manaiky izany, ka hampahatsiahivin’i Joda, fa haringana ny olona tsy manaiky ny fitarihan’ny Tenin’Andriamanitra sy tsy manaiky hahitsin’ny Soratra Masina.

Ny fampahatsiahivana faharoa dia ho an’ireo izay rehetra tsy mitana ny andraikiny

amin’ny anjara raharahany, manao antsirambina ny asa fanompoany (and.6). Ho voahozona amin’ny fahamaizinana mandrakizay ary haringan’Andriamanitra ihany koa izy ireny.

Manana anjara isika eto amin’ny Fiangonana ary notendren’Andriamanitra mba hahatoky amin’izany anjara fanompoana izany. Izay manao kitoatoa amin’izany anjara raharahany izany dia haringan’Andriamanitra koa.

  • Ny fampahatsiahivana fahatelo dia ny mikasika an’i Sodoma sy Gomora, izay maneho

ny fahasahian’ny olona amin’ny fijangajangana sy ny filàn’ny nofo ary ny amin’ny firaisan’ny  mitovy fananahana. Ireny dia haringan’Andriamanitra koa.

Ireny rehetra ireny dia natao ho fampahatsiahivana antsika, ho fananarana sy hafahan’ny Fiangonana mandini-tena ka hitondra azy ho amin’ny fibebahana.

Hampahatsiahivina amintsika anio ary fa ho an’ny Fiangonana manontolo ny Famonjena.

Fandringanana kosa no miandry ireo izay tsy mety mino , tsy mety ahitsy, manohitra   na mamilivily lalana ny hevitry ny Soratra Masina .

Ry havana, andeha isika hanaiky hotarihan’ny Soratra Masina, handini-tena ao anatin’izao vanim-potoan’ny Karemy izao. Hanao jery todika ny fiainam-panahintsika. Izay rehetra hita fa tsy mety dia entintsika hifonana eo anatrehan’ny Tompo, fa hoy ny Soratra Masina: “izay rehetra manafina ny fahotany , tsy ambinina”, ka tsy ho sanatria ho fanamelohana ho antsika ny fahatongavantsika eto an-tranon’Andriamanitra, fa mba handraisantsika ny famelan-keloka kosa, hitondra antsika ho amin’ny famonjena, hananantsika fiadanana.

2-Hanatra ho amin’ny fampianaran-diso sy ny mpampianatra sandoka (and. 8-13)

Eo amin’ny and. 11 dia ambaran’ny Soratra Masina fa hahita loza tokoa ny mpampianatra sandoka.

Ny mpampianatra sandoka dia havanana amin’ny filazana lainga amin’ny alalan’ny nofy .

Hitantsika ombieny ombieny ny fahitana ny olona mijoro vavolombelona na amin’ny fahita lavitra na amin’ny tambazotra serasera milaza fa mahita fahitana. Asain’Andriamanitra mitandrina isika ny amin’ireny. Ao ireo miteny ratsy sy manimbazimba ny fivavahana marina. Mila mianatra Soratra Masina isika mba hahafantarantsika izay marina sy diso; hahafantarantsika ihany koa ny foto-pinoana ka ny Fanahy Masina no hampianatra antsika, hahafantarantsika ny marina momba izany.

Noho izany dia aoreno tsara ny finoanao mba tsy ho ny zanaky ny Fiangonana no ho lasibatry ny fampianaran-diso sy ny mpaminany sandoka.

Izao Soratra Masina izao dia mitaky andraikitra amintsika zanaky ny Fiangonana,  olom-boavidin’Andriamanitra, mba handray marina ny finoana an’i Jesoa Kristy,  mba ho zanaky ny Fiangonana  misitraka ny famonjen’Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy, hafahantsika ho marina amin’ny finoana, ka tsy ho voavilivilin’ny rehak’izao tontolo izao.

Koa rehefa tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra, dia isika zanaky ny Fiangonana, no hijoro hanohitra izany. Isika ray aman-dreny dia tokony ho sahy mampianatra ny zanatsika, mananatra sy manitsy amin’izay hita fa loza mananontanona ny fiainantsika.

Ry havana , andeha isika handray ny anatra, ka izao Soratra Masina izao no hanamboarantsika indray maka indray ny finoantsika, ny fitondrantenantsika, ny fomba fisainantsika, hahatonga antsika ho mpanompo tsy mahazo henatra, ho tafatoetra mandrakariva ao anatin’ny Fiangonana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Manoloana ny hafatra izay notoriana  dia nataon’ny Mpitarika  ny vavaka ho setriny:

Ry Andriamanitra Rainay, renay teo ny sitraponao. Nananatra anay Ianao mba hiarovana ny finoana, mba hamonjena ny finoana ary mila mianatra ny Soratra Masina izahay. Tsy nanaraka izany anefa izahay fa kely finoana, tsy nanaiky ny fitarihan’ny Fanahy masina, tsy nianatra ny Teninao. Misaotra Anao anefa Tompo fa raha ny haben’ny otanay dia tokony ho faty izahay. Nefa tsy mamaly anay araka ny fahotanay Ianao.  Mamela anay hanatona Anao sy hifona Aminao. Indreto izahay mahatsiaro sy miaiky ny fahadisoanay eo anatrehanao. Tompo o! Mifona Aminao izahay; henoy ny vavakay, ka  sasao izahay mba ho afaka heloka, diovy izahay mba ho afa-pahotana noho ny haben’ny indrafonao. Aoka izahay hiala amin’ny  faharatsiana, ka handray ny anatra avy Aminao. Hibanjina ny fahatsaranao Jesoa, modely fakan-tahaka tsara indrindra. Ho hita taratra eo aminay fa mankahala ny ratsy izahay. Mihainoa anay ry Andriamanitra fitiavana o! Ka valio ny vavakay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana, nalaina tao amin’ny Isaia 52:3, Isaia 44:22, Lioka 19:10:  “Fa izao no lazain’i Jehovah: Tsy vola tsy harena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo; Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho;  Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very . Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina . Haleloia!”

FANEKEM-PINOANA

Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana.

Ny fanekem-pinoana laharana fahatelo  no notanterahin’ny Fiangonana tamin’izany.

TATITRY NY SAMPANA

Nanatanteraka ny tatitra ny Mpitantsoratry ny sampana Taninketsa. Ny Jaona 15:16 no niarahabany ny Fiangonana. Io rahateo no teny fanevan’ny Sampana hatramin’ny nijoroany.

Nanamarika ny faha 30 taonany tamin’ny taona 2021ny STAF.

Asa maro no natao, toy ny fanatanterahana ny herinandrom-bokatra nanaovana ny famangiana ny akany mitaiza ny zaza kamboty eny Tangaina; ny fizarana vatsy ho an’ny mpianatra Soratra Masina; ny fanaovana  ny randonnée  niaraka tamin’ny K160, ny fandraisana anjara tamin’ny fitsangantsanganan’ny Fiangonana.

Teo koa ny fanatanterahana ny Krismasy fifaliana; ny Fety Krismasy niarahana tamin’ny Firaisan’ny sampana; ny fanatrehana ny Herinandron’ny Fianakaviana niaraka tamin’ny VMFP.

Ny STAF dia mitory an-kira ny Filazantsara.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ny 1 Samoela  2: 30d no nentin’ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Rakotomanana Andrimbazotiana, niarahaba ny mpianakavin’ny Finoana.

Manohy ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “Mamaly ny faharatsiana ny Tompo” isika ankehitriny.

Alahady fahatelo manaraka ny Karemy, ary eo amin’ny sahan’ny FJKM dia ity no fotoana hitondrana amim-bavaka ny asan’ny SAF FJKM.

Hotanterahina any Antsirabe ny Andron’ny sekoly FJKM ny faha 28-31 martsa 2022.

Manomboka ny alatsinainy 21 martsa 2022 ny Herinandron’ny Fifandraisana, hifanotronana amin’ny AFIFAB.

Alahadin’ny SAF FJKM androany.

Ny Mpitandrina dia nanao antso ho an’ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny fidirana ho SETELA na koa ny FITELA.

RAKITRA SY FANOMEZANA

 Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana, no nanolotra ny voady sy ny raki-pisaorana.

Ireto no hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 462:1 , HF 12 “Feno toky ny fanahy”.

Tao ny zanaky ny Fiangonana izay nisaotra an’Andriamanitra fa nahalafo ny fiara izay namidy ary mangata-bavaka ho an’ny ankohonany.

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra fa Izy dia manatanteraka ny Teniny amin’ny mpanompony.

Nisy ny renim-pianakaviana nanao raki-pisaorana noho ny valimbavaka noraisiny.

Nisy ny fianakaviana nanao raki-pisaorana noho ny famindram-po sy ny fahasoavana ary mbola matoky mandrakariva ny fitantanan’ny Tompo ny fiainany.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nanambarana fa mamaly ny faharatsiana Andriamanitra ka mananatra Izy ho fiarovana ny finoana.

Ampahatsiahivin’ny Tompo, ny  famonjena efa tanteraka teo amin’i Jesoa Kristy.

Nampitandrina Izy ny amin’ny mpampianatra sandoka.

Tamin’izany koa no nangatahana tamin’ny Tompo mba ho voaaro amin’ny fahavalon’ny finoana ireo Mpitondra ny Fiangonana samihafa.

Nivavaka ho an’ny foibe FJKM.

Nivavaka ho an’ny synodamparitany rehetra.

Nivavaka manokana ho an’ny Synodamparitany andrefana.

Nivavaka ny ARM.

Nivavaka ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana ary nivavaka ho an’ireo izay nangata-bavaka manokana tamin’ity andro androany ity,  ho an’ireo izay nanefa ny voadiny sy nanao raki-pisaorana ho an’Andriamanitra.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahina ny hira FFPM 460 “Ario ny tahotrao, ry olona osa fo ” mialoha ny famakiana ny Tondrozotra 2022.

Novakiana ny Tondrozotra ary rehefa izany, dia natolotra ny Tsodrano.

Ny hira FFPM 731:1: “Enga anie ka homba anao Jesoa”  no natao, nentina namaranana izao fanompoam-pivavahana androany izao .

IREO TOMPON’ANJARA

Nikirakira fafana  : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery