ALAHADY 20 FEBROARY 2022 “MITANA NY TENINY NY TOMPO”
Ivombokatry ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VMFP)

« Paoly, mpanompon’Andriamanitra sy Apostolin’i Jesosy Kristy hampandroso ny finoan’ny olom-boafidin’Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, »

Eo amin’ny sehatry ny FJKM dia Alahadin’ny Arsiva ny andro anio ary alahady fahafito manaraka ny Epifania. Andrianasy Fanja, Diakona, Filohan’ny VMFP, no nitarika ny fotoana ary ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izany.

Nandray vahiny ny Fitandremana anio, ny Mpitandrina Lazandrainy Martin, mpampianatra eo amin’ny Toeram-Pampianarana Mpitandrina, TPM Fianarantsoa, izay nitondra ny hafatra ihany koa. Natolotra mialoha izy, amin’ny maha litorjia endriny fahatelo ny fotoana. 

Azo henoina ato ny hafatra

FIANTSOANA SY FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Teo am-pitsanganana no nanao ny fiderana an’Andriamanitra ny Fiangonana tamin’ny famakiana ny Salamo 84:1-2 ; 11-12. Nohiraina ny FF 13 « Mihira fihiram-baovao » taorian’izany.

Natao avy eo ny vavaka sy ny fisaorana. Nisaotra ny Tompo ny mpitarika, noho ny fahatratrarana izao fotoana izao, nidera sy nitsaoka Azy.

Nisy ny feon-java-maneno rehefa vita izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Manitra Pulchérie Felaniana, mpampianatra ao amin’ny K5, no nitondra ny hafatra. Nanomboka tamin’ny vavaka ny mpitarika. Nanamarika ny herinandron’ny fianakaviana isika ka ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka no noresahina.

Kolosiana 3:20 « Hianareo zanaka, maneke ny tomponareo … ».

Notohizany tamin’ny tantara izany. Nangataka hono ity zanany mba tsy helingelenina rehefa milalao, fa avela hanao izay tiany aloha ary tsy ho antsoina hoe « Ndao hisakafo » na hoe « Ndao hianatra amin’izay ». Eny ary, hoy ireto ray aman-dreniny. Ny rainy dia nilaza koa hoe : «  Aleo tsy hiasa intsony fa hijanona ao an-trano foana ». Ny reniny koa dia nilaza fa « Aleo handeha hiala sasatra foana fa tsy hikarakara tokantrano intsony ». « Tsy mety indray izany » hoy ity zanany, satria dia tsy hisy hikarakara sy hamelona izy raha izany no mitranga.

Manana ny anjara toerany ny tsirairay ao an-tokantrano. Ny ray aman-dreny natao hitaiza, hikolokolo hanabe ny zanany, ary ny zanaka natao hanaiky izay lazain’ny ray aman-dreny.

Nitsangana ny Fianakaviamben’ny Sekoly alahady ka nanao ny hira FFPM 761:2 « Maniry izahay Jesoa  » ary narahiny vavaka izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 226 « Tompo ô, mba te hihaona » ho fanomanana ny amin’ny vakiteny sy handraisana ny hafatra.

Ny diakona Rakotomalala Harizo no nanao ny vavaka, Ramahandry Hanitra no namaky ny Testamenta taloha ary Rakotonarivo Sitraka kosa no namaky ny Testamenta vaovao.

Ny perikopa anio dia ny Nomery 23 : 16 – 24, Jaona 16 : 19 – 24, Titosy 1 : 1 – 4.

Natao ny hira FFPM 176 : 1, 2, 3 « Avia Fanahy masina » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Natomboka tamin’ny vavaka ny hafatra izay nentin’ny Mpitandrina Lazandrainy Martin,   izay nisolo toerana ny Mpitandrina Rakondramanana Jaona noho ny tsy fahafahany.

Ny boky ao amin’ny no Titosy 1:1-2 : « Paoly, mpanompon’Andriamanitra sy Apostolin’i Kristy hampandroso ny finoan’ny olomboafidin’Andriamanitra …. » nitondrana ny hafatra.

Ny VMFP, dia vondrona hampiraisana ny hery ao amin’ny Fiangonana, mba tsy hisy hiteny intsony hoe « Andraso eo i Paoly ». Ny olona rehetra dia samy tokony hitondra ny anjara birikiny avokoa satria samy manana ny fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra.

Manome ohatra mihitsy i Paoly eto, izy izay mpanompon’Andriamanitra. Izy eto dia « à la disposition » an’Andriamanitra ».

Paoly dia nanaiky fa tsy nisy izy raha tsy teo Andriamanitra ary vonona hanao izay hampanaovin’ny Tompo azy na inona na inona.

Paoly, raha tena ara-bakiteny dia andevon’Andriamanitra. Tokony tsy hanana fitsaharana ny fanaovana ny asan’Andriamanitra satria izy no mpanompo. Mandra-pahatapitry ny baiko dia manatanteraka asa foana. 

Eo anatrehan’Andriamanitra dia tsy afaka miteny izay maha izy anao akory ianao, satria dia mpanota eo anatrehany.

Ny olona tena manolo-tena dia manafoana ny tenany, ka manaiky izay iraka ampanaovin’Andriamanitra. Nataony ohatra ihany koa moa ny tantaran’i Maria, renin’i Jesoa. Izy dia nanaiky ho « à la disposition » an’ny Tompo ny amin’izay ilan’ny Tompo azy.

Betsaka ny olona no miandry fotoana vao hanaraka sy hamaly ny andron’ny Tompo nefa dia an’Andriamanitra avokoa izay rehetra momba anao rehetra.

I Korintiana 15:9-10 : « Fa izaho dia ambany indrindra amin’ny Apostoly ka tsy mendrika hatao hoe Apostoly, satria efa nanenjika ny fiangonan’Andriamanitra aho ».

Ny tanana, ny tongotra, ny fanomezam-pahasoavana hanananao dia an’Andriamanitra avokoa. Mila manatona ny Tompo ianao satria maro ny asa tokony hotanterahina. Ndao hiasa, hoy ny Mpitandrina.

Nilaza tantara niarahany tamin’ny olona iray, izay nanana fikasana marobe, moa ny Mpitandrina. Narary teo  am-pandriana anefa ilay olona. Maty izy avy eo, ka tsy nisy tanteraka ny fikasana rehetra. Tokony hanararaotra hanao ny asa isika dieny mbola afaka manao izany.

Tokony hampiasa ny « moyens »  rehetra isika hanaovana ny asany dieny mbola afaka manatanteraka izany. Ny herin’Andriamanitra dia miaraka aminao foana rehefa mazoto ianao manatanteraka ny asany.

Raha tanteraka izany hoy ny Mpitandrina dia tena Amparibe Famonjena tokoa isika, mendrika izany anarana entintsika izany.

Ndao hitory ny Filazantsara, hoy ny Mpitandrina ka hanatanteraka ny baikon’ny Tompo. Tsy voatery hieritreritra ny hafa foana, raha te handroso. Raha olona vitsy no manaiky hanaraka ny Tompo dia misy vokany lehibe izany, na eo amin’ny Fiangonana na eo amin’ny  firenena.

Ny tanjon’i Paoly koa dia ny hampandroso ny finoana ho an’ny olom-boafidin’Andriamanitra.

Ilay talenta hanananao ka hampiasainao, dia mety hanova ny fon’ny olona. Mety io no ampiasain’Andriamanitra hanatanterahina ny asany.

Ny tanjona dia ny hahatonga ny olona handroso amin’y finoana ka hanana ny fiainana mandrakizay.

Sarobidy ny fiantsoana sy ny hifidianan’Andriamanitra anao, mba ho ianao ilay mpanompo mahatoky sy mandova ny fiainana mandrakizay. Firy taona no naha Mpandray anao? Naha diakona anao? Fa firy no voataonanao hanatona ny Tompo ?

Mila mitandrina isika ny amin’ny fitondrantenantsika, sao manko isika indray no hampihemotra ny hafa ka mila tandrovina izany.

Zakaria 8:23b  » …mba handeha hiaraka aminareo izahay; fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra ».

Misy tokoa mantsy ny olona mijery anao, ary dia manapa-kevitra fa hanara-dia ny Tompo noho ny fahitany ny momba anao. Mety maloto fiteny sy fisainana ny olona iray, ka mampihemotra ny hafa ny amin’ny fanatonana ny Tompo. Mety ho fitafy, na zava-pisotro dia mety hampiova fo ny olona iray.

Araraoty izay azo atao dieny mbola afaka manao izany ianao, mba hahatonga ny olona hanana ny fiainana mandrakizay. Ianao izao ilay mpiara-miasa amin’Andriamanitra, ka dia tontosay ny baikony ary ataovy tanjona izany.

VAVAKA FIFONANA

Noho izany sitrapon’Andriamanitra izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Andriamanitra mitana ny Teniny ny Tompo, ka  tokony hanolo-tena isika hoy izy tanatin’ ny vavaka, mba hahatanteraka izany. Nifona izy noho izany fitondrantena tsy mendrika sy tsy fahatanterahin’izany baikon’ny Tompo izany.

Natao ny hira FF 37:3 « Ny fisainanay izay kely «  taorian’izany. 

Nanonona ny Teny famelan-keloka ny mpitarika izay nalaina tao amin’ny  Jaona 5 :24 ; Jaona 3 :1 ; Romana 8:1 ; Efesiana 2:8 ; Romana 6 :23b.

Natao ny hira FFPM 36:1 « Moa ho haiko tantaraina » ary niara-nanonona ny Fanekempinoana laharana fahatelo ny Fiangonana.

TATITR’ASA VMFP

Nanao ny tatitry ny asa vita Rajaonah Rovatiana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

– Fandraisana anjara amin’ny lahatsoratra gazety Taratry ny Famonjena (Kabary, Fanomezam-pahasoavana, Pejin’ny fahasalamana…),

– Tafika masina tany Ambohipiara sy teto anivon’ny Fiangonana,

– Fiandrasan-draharaha ara-pahasalamana,

– Nanohana ny TPM Fianarantsoa,

– Nandrindra ny hetsika nandritra ny herinandrom-bokatra 14/02 hatramin’ny 20/02.

Ireo asa miandry kosa dia anisan’ny voalaza ireto manaraka ireto :

– Velankevitra hiadiana amin’ny zava-mahadomelina,

– « Cours de soutien » ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana,

– Fizarana traikefa samihafa.

Nanatanteraka ny  hira fanevany ny VMFP niaraka tamin’ny AKAFITA (Akany Fitaizana Tangaina)

VAOVAOM-PIANGONANA

Nanambara ny raharahan’ny Fiangonana ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

– Foibe Fjkm : fotoam-pivavahana manoloana ny voina samihafa, FJKM Andrainarivo,

– Ivon’ny faha 200 taona nahatongavan’ny misionera, talata 2ora30 eny Ambohidratrimo,

– Ny rakitra sy voady ary adidy isan-karazany dia nahatratra 4 262 400 Ar.

– Ny AFF dia nanao taratasy fisaorana fa tontosa soa aman-tsara ny fankalazana ny « Mpivady mifankatia ». Nisy ny asa vavolombelona, ny zaza Radimiarilalao Sandriana no nandray ny sakramentan’ny Batisa.

Fanentanan’ny Mpitandrina

Nisaotra ny VMFP noho ny herinandro Mpivady mifankatia. Niarahaba ny AKAFITA (Akany Fitaizana Tangaina) izy ary indrindra ireo ray aman-dreny mpitaiza. Manentana ny Mpandray hanohy ny fahalalana ny amin’ny Baiboly sy finoana : Setela, Fitela. Nanentana ny hitondra amim-bavaka ireo komity manao fankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerintaona.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Roa no voady voaray izay nangataka ny hira FFPM 808 : 1 « Eo an-tratranao Jesosy » sy ny FF 48 : 1 « Andriamanitra fitiavana ».

Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny hira FFPM 45 : 4 : »Ry Tomponay mandraisa »

Nanao anjara hira ny AKAFITA taorian’izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Natao ny hira FFPM 808 : 2 « Mampifaly ahy koa »  sady nandroso ireo fianakaviana sy ny zaza hatao Batisa,  Radimiarilalao Sandriana Andriatsiavonana. Ny ray aman-dreniny ihany no niantoka azy.

 Nanao ny anjara hirany ny STK « Misaotra anao » taorian’izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Natao ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra noho ny Teny sy ny hafatra ny Mpitandrina. Mila mianatra ny apostoly Paoly izahay, hoy izy, mba hampandroso ny finoana.

Mba hahatanteraka ny vina « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara » dia tokony hanatanteraka izany hafatra izany izahay, hoy ny Mpitandrina tao anaty vavaka.

Netina tamim-bavaka ny Arsiva FJKM, izay mitahiry ny maha izy azy ny FJKM, mba ho fantatry ny taranaka fara mandimby ny tantarany. Nentina tamim-bavaka ny Mpitandrina izay nitondra ny hafatra ; toy izany koa ny hafatra nozaraina mba tsy ho very maina. Nentina tamim-bavaka ny VMFP, ny akany Fialofana Tangaina izay miara- manatrika ny fotoana. Nentina tamim-bavaka ny tomponandraikitra, ho tena akany Fialofana tokoa ny asan’ny Fiangonana. Nangatahina ny hiverenan’ny kristiana ato amin’ny Fiangonana ary nentina amim-bavaka ireo traboina.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FF 16 : « Tsy izany no ilaina ». Novakiana ny tondrozotra, ary natolotra ny tsodrano. Natao ny andininy faharoa tamin’ny hira  FF 16. Nofaranana tamin’ny Trinite Masina izany.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky

Nikirakira fafana : Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Randriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra