ALAHADY 19 JOLAY 2020

Alahadin’ny Vondrona Fototra Laika (VFL)

“Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo”

Rajaonarison Rivo, Filohan’ny VFL Amparibe no nitarika ny litorjia androany noho ny ivon’ny herinandrom-bokatry ny sampana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno dia niroso tamin’ny fiarahabana apostolika ny mpitarika. Notanterahina ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ka namakiana ny Salamo 54 : 4 – 7 ; nihirana ny FFPM 240 “Alahady andro tsara” ary nisy vavaka fisaorana sy fifonana. Fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora no nanohizana izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

Ny 5 minitran’ny Sekoly Alahady dia notontosain-dRamanandraibe Ravosson Haingo, mpampianatra ao amin’ny K7. OHA 14 : 26 no andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra. Manana tahotra ny olona noho ny aretina misy ankehitriny izay miteraka fanontaniana maro. Ao amin’i Jehovah ihany no misy fiarovana mahatoky. Misy mahatsapa fiadanana kanefa mila mahay misaotra an’Andriamanitra sy mialoka Aminy ary matahotra Azy amin’izay atao rehetra. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Nisy vavaka. Rehefa izay dia fankalazana ny Tenin’Andriamanitra no natao.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 475 : 1-2 “Jesoa Mpamonjy Mpiandry tokoa”. Ny nanao ny vavaka fangatahana ny famenoan’ny Fanahy Masina dia Randretsa Laza. Andriambolamanana Andriamihaja Toky, mpitantsoratra no namaky ny SAL 26 : 1-12 raha Andriamahadison Ndrina no namaky ny JAO 4 : 25-30 sy ROM 8 : 1-8. Nohiraina ny FFPM 334 : 1-2 “Sambatra ny sofiko” ary nitory Teny ny Mpitandrina.

TORITENY

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny JAO 4 : 25-26. Tantaran’ny vehivavy samaritana tafahaona tamin’i Jesoa, izay tonga ho an’izao tontolo izao fa tsy nifidy fiaviana. Jesoa Kristy no nisaim-piainana : ao Aminy no misy fahavelomana, famonjena, fahafahana. Nahafantatra ny azy ny Tompo araka ny JAO 2 : 25. Manatona ny fahatsaran’ny Tompo ny Azy, naterak’Andriamanitra izay olona nofidiany.

1) Nandao izay nataony taloha ravehivavy

Nanambara marimarina tokoa i Jesoa taminy ny nataony taloha. Talanjona izy ary nanapaka hevitra ny hiova : nilaozany ny toetra tsy mendrika sy ny asa tsy mahasoa. Fantatry ny Tompo avokoa ny momba antsika. Paoly apostoly koa tany Damaskosy dia tratra an’io, nahatonga azy nianjera sy jamba ka nitenenany fa ao amin’i Jesoa ihany no tsy misy fanamelohana. Ny ROM 8 :1-2 dia milaza ny fandehanana araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina, izorana araka ny sitrapony, anaty fiadanana.

2) Nitaona ny namany hizaha ny Mesia ity vehivavy ity

Lasa nihazakazaka izy nijoro vavolombelona momba izay rehetra nambaran’i Jesoa taminy ka nitaona ny namany izy hino Azy ary nanapaka hevitra nandao izay rehetra momba azy. Tsapany fa Andriamanitra tonga nofo tokoa ny Mesia : mahalala izay zavatra faran’ny miafina indrindra eo amin’ny fiaianan’ny zanak’olombelona. Hita ao amin’ny SAL 26 ny tantaran’i Davida milaza fa raha ivelan’ny famindrampon’Andriamanitra dia tsinontsinona ny fiainana, misy fankahalana ny zava-dratsy sy fikasana handeha amin’ny fahamarinana sy fanehoana fisaorana.
Isika rehetra dia tahaka ity vehivavy samaritana ity fa ny zavatra niainantsika no tsy mitovy. Ilaozy amin’izay ny talohanao fa tsy mahasoa izany, taomy ny namanao mba hanatona sy hanana an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Andriamaniny eo amin’ny fiainana. Ray aman-dreny kristiana no tokony hitarika sy ho fitaratry ny ankohonany. Ataovy tanteraka ny fitaomana ny hafa hanana fiainana vaovao ao amin’i Jesoa Kristy. Tandremo sao mifamingana any amin’ny toeram-piasana fa taomy ny olona hiaina amin’ny fifankatiavana. Indraindray isika mpiara-miangona tratran’ny fahalemena : mifananaratsy, mifanenjika kanefa tokony hifanohana sy hifampitrotro amim-bavaka. Izaho sy ianao firy taona no efa nivavaka sy nandray andraikitra teo anivon’ny Fiangonana? Izay rehetra tsy mety sy tsy mahasoa dia ilaozy.

Ny antony nanorenana ny VFL dia betsaka ny olon’Andriamanitra ao anatin’ny FJKM manana fanomezam-pahasoavana tokony hampiasaina ho fampandrosoana ny asan’ny Fiangonana. Midira ao amin’izany sampana izany raha mbola tsy ao. Tanteraho ny asam-panompoana ho an’izay efa ao anatiny. Ilaina ny vola hampiasaina ho an’ny asa, mila olona ihany koa ny Tompo. Raha te-hanatanteraka ny baiko hoe “ Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo” dia ilaozy ny taloha ary taomy ny hafa. Rehefa tontosanao izany dia hotsaroanao fa hanana ny anjara valim-pitianao ao amin’ny Tompo ianao. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.
Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nisy hiran’ny STK.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Rehefa izany dia nivavaka ny Mpitandrina nisaotra noho ny Teny nambara sy ho fiainana izany hafatra izany. Notononina ihany koa ny mpitondra fivavahana sy mpitory ny Filazantsara rehetra miatrika izao areti-mandoza izao. Nentina amim-bavaka ny Fiangonana manontolo, ny zanaka am-pielezana, ny rafitra rehetra mijoro eto anivon’ny Fitandremana, indrindra ny VFL ao anatin’ny herinandro natokana ho azy ; ny firenena Malagasy mba handroso, ny mpitsabo sy ny tsaboina, ny mpitandro ny filaminana. Nambara ny faniriana mba ho levona ny COVID-19 ka ho voaaro ny olona, ny mpianatra hiatrika fanadinana manomboka amin’ny volana septambra, ny fivelomana isam-pianakaviana, ireo sahirana, ny marary, ny mana-manjo, ireo mangata-bavaka. Tsy adino ny ranombavaka famonjena isan-kariva, ny fampianarana ny boky nosoratan’i Jaona isaky ny zomà sy ny fotoam-bavaka isaky ny alahady maraina mba ho tontosa soa aman-tsara. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra” izany.

Notononina ny fanekem-pinoana nikeana (Lah.2) ary ny hira fanevan’ny VFL Amparibe noho ny faha-40 taonany “Amin’ny finoana” no nanaraka izany kanofaranana ny fotoana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nisaotra an’Andriamanitra sy ny tompon’anjara ny mpitarika noho ny fahatontosan’ny fotoana amin’ny alalan’ny sary sy feo ho an’ny Fiangonana rehetra tsy afaka manatrika ny fotoana. Nohiraina ny FFPM 639 : 1 “Ry miaramila! Mandrosoa izao.”, natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano taorian’ny fanononana ny tondrozotra 2020. Ho an’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra! Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen

Tompon'anjara :

Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Ranaivoson Joël, Rabemananoro Jonathan
Naka ny sary : Rabemananoro Jonathan
Fanamafisam-peo : Randriamahefa Tiana Arivony
Feon-javamaneno : Rabiazamaholy Mahery
Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra