ALAHADY 19 FEBROARY 2023 NY FAHEFAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Alahady ivom-bokatry ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana (VMFP) – Alahady mamarana ny herinandron’ny fianakaviana eo amin’ny sahan’ny FJKM – Alahadin’ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka FJKM

 Aza manana andriamani-kafa, fa izaho ihany. ” Eksodosy 20:3

Alahady ivom-bokatry ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana (VMFP) eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Alahadin’ny Arsiva sy Tranombakoka FJKM ihany koa, ary niarahana niombom-bavaka tamin’ny Fianakaviamben’ny Arsiva sy Tranombakoka Foibe, teto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena.

Alahady fahafito manaraka ny epifania ary mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy manao hoe: “Ny Fahefan’ny Tenin’Andriamanitra”.

Rakotonarivo Olivia, Filoha Mpanampy, ao amin’ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana, no nitarika ny fotoana. Rakotonindrainy Jaona, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly Foibe FJKM no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny hira fanevan’ ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana, izay noredonin’ny mpikambana sy ny mpanabe ary ny beazina ao amin’ny Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA), dia nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Apokalypsy 15 3b: “Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha. Mahitsy sy marina ny lalanao, Ry Mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra? Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, Tompo o? Fa Ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy hiankohoka eo anatrehanao. Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Ary rehefa afaka izany, dia nahita aho fa, indro, novohana ny tempoly, dia ny tabernakelin’ny vavolombelona tany an-danitra” Amena!

Natao ny hira FFPM 16 :1, 3 “Avia, ry vazantany o! ” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Ho fisaorana an’Andriamanitra noho ny herinandron’ny fianakaviana sy ny alahady hitondrana amim-bavaka ny Arsiva sy ny Tranombakoka, ary ny ivom-bokatry ny VMFP, dia  toy izao ny vavaka nataon’ny Fiangonana hiderana an’Andriamanitra : “Andriamanitra Rainay ô, omenay voninahitra Ianao amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Zanakao, Ilay nomenao hamonjy anay. Midera sy mankalaza Anao tokoa izahay, noho ny tombon’androm-pahasoavana izay omenao anay isan’andro isan’andro. Mankasitraka indrindra Tompo ô, fa noho ny fitiavanao sy ny famonjenao anay tsy tapaka, no Mbola tsy nahalany ritra anay, ka nahatraranay izao alahadin’ny Arsiva FJKM sy n y  ivom-bokatry ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana, eto anivon’ny Fiangonana Amparibe Famonjena izao, ary koa ny famaranana ny fankalazanay ny herinandron’ny fianakaviana eto amin’ny sahan’ny FJKM. Koa raiso Andriamanitra o, mba ho fanatitra sitrakao ny fijoroanay tsirairay avy sy ny fanatanterahanay izao fanompoam-pivavahana masina izao, mba ho tafakambana marina Aminao ny momba anay rehetra. Tariho amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izahay, mba ho voninahitrao Irery ihany no hiseho amin’ity androany ity. Amin’ny anaran’i Jesoa Zanakao no hanaovanay izany vavaka izany.  Amen. »

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na mety ho endriky ny zavatra izay eny amin’ny lanitra ambony, na izay ety amin’ny tany ambany, na izay any amin’ny rano ambanin’ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa Izaho Jehovah Andriamanotrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky  ny ray amin’ny  zanaka hatramin’ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin’izay mankahala Ahy. Nefa kosa mamindra fo amin’ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didikoEksodosy 20:3-5-6

 

Niarahan’ny Fiangonana niredona ny hira FFPM 207 :1, 2 “Mamy ny teninao”, mialoha  ny vavaka fifonana, manao hoe :”Ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy masina o,  midera Anao izahay noho ny hatsaranao sy ny voninahitrao ary ny herinao rehetra, izay tsy takatry ny sainay ny fahalebiazany. Misaotra Anao amin’ny fonay rehetra izahay satria novelomin’ny fahasoavanao tsy hay tononina. Tonga eto izahay noho ny fitaomanao anay tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina, mba hanompo Anao. Mahatsiaro tsy tanteraka anefa izahay manoloana ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao. Eny, tsy misy marina izahay na dia iray aza fa samy efa nanota taminao avokoa. Koa mifona Aminao izahay, mamindrà fo aminay, mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ran’i Jesoa Kristy izahay mba ho afa-pahotana, ary sasao izahay mba ho afa-keloka. Ataovy vita fihavanana Aminao izahay ka hahatsiaro fa tena tafaray marina Aminao. Amin’ny anatan’I Jesoa no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Amena”

Ary natao kosa ny hira FFPM 313: 1, 2 “Miantrà ny firenena”.

TENY FAMELAN-KELOKA

Dia hoy Mosesy tamin’ny olona: Aza matahotra, fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo, ary mba ho eo anatrehan’ny tavanareo ny fahatahorana Azy, mba tsy hanotanareo”. Eksodosy 20:20.

Natao ny hira FFPM 351:1-2Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona”. Niarahana niredona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.

Nisy ny feon-javamameno mialoha ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Rakotomavo Tsiory no nanatanteraka ny fotoana.

Natao ny hira FFPM 452: 3 “Tompo ô! Ovay ny foko”, mialoha ny namakiana ny andin-tSoratra Masina Jaona 14 : 23 « Jesoa namely ka nanao taminy hoe: raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy, ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy » no nentina  nisintonana  ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora tamin’ny alalan’ny tantara  mahakasika an’i Fahendrena.

Fahendrena dia tovovavy, mpianatra nahavita fianarana eny amin’ny anjerimanontolo, ary handeha hianatra any Ampita. Mialoha ny diany dia nanontany azy ny reniny ny amin’ny entana hoentiny raha efa voapirina daholo, ary nosinganina tamin’izany ny Baiboly. Namaly ny reniny i Fahendrena: “Efa nataoko ao amin’ny entana hoentina an-tanana ny Baiboliko ry Neny”.

Hoy ny reniny: “misy hafatra atolotray ho anao, misy vatsy roa ho entinao rehefa handeha ianao”:

 • Vatsy voalohany: Fitiavana an’Andriamanitra : Andriamanitra efa tia anao Fahendrena an! Izy no tia anao taloha, fa ianao koa efa tiany raha mitia sy tia Azy
 • Vatsy faharoa: Fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra: manana fahefana izany Tenin’Andriamanitra izany, mampahomby ny fianarana izay ataonao, mampandresy anao amin’ny ady rehetra. Ary hampaharitra anao amin’ny fivavahana.

Misaotra indrindra Dada sy Neny, hoy Fahendrena, fa raisiko ny vatsy roa. Sady nanao fihetsika izy no namerina niteny ireo vatsy roa nomen’ireo ray aman-dreniny azy.

Isika ihany koa hamakivaky herinandro vaovao indray, horaisintsika koa ny vatsy roa izay noraisin’i Fahendrena teo.

Niarahan’ny Fiangonana namerina ny vatsy roa, ary narahina vavaka izay nation-dRakotomavo Tsiory. Nyandinin- tSoratra Masina ao amin’ny Romana 6 :23 « Fa fahatesana no tambin’ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa Tompontsika »  no nanombohana ny tatitr’asan’nyVMFP nataon-dRajaonah Rovatiana.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany.

Ny andian-tSoratra Masina ao amin’ny I Korintiana 12 :4 no nanombohany izany.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana:

 • Alahady nitondrana amim-bavaka ny Arsiva sy ny Tranombakoka androany
 • Ivom-bokatry ny VMFP.
 • AFF: asa iombonan’ny Sivy trano – FJKM Ambalavao Isotry.
 • STK: fitondrana amim-bavaka – FJKM Ambohidratrimo.
 • Komity lehibe STK – FJKM Antanetibe.
 • Sabotsy 25 febroary 2023 :
  • AG I – Gazety TAFA sy ny Tranokala 
  • AG I – Sampana Taniketsa
 • Alahady 26 febroary 2023 : alahady natokana hitondrana amim-bavaka ho an’ireo vita  mariazy ny taona 2008 – 2023.

Nisy ny hafatra sy tatitra avy amin’ny Foibe Arsiva sy Tranombakoka, notanterahin- dRamatoa Mpitandrina, Ralison Fara Fanja,  Talen’ny Arsiva FJKM, taorian’ny famakiana ny andin-tSoratra Masina tao amin’ny I Korintiana 15 :58.

Nisy ihany koa ny fanentanana ny hisian’ny Arsiva isam-pitandremana.

 RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindrabe Bam, Mpanolotsaina Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny ITantara 29 :14. 

Hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana :

 • FF 39 : 1 « Faniriako »
 • FF 46 :1 « Mba tantanonao ry Raiko »

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena., noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka fanolorana ny rakitra hira “ Ry Tompon’ny harena o !”, ary feon-javamaneno taorian’izay.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny vavaka sy ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, izay nandraisan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Arsiva FJKM anjara, dia nohiraina ny hira FF 6:1 « Ny teninao».

Ny perikopa voalahatra hovakiana androany:  Eksodosy 20: 18-26Jaona 12: 44-50 ; Asan’ny Apostoly19 : 11-20.

Andrianavalona Irène Christiane no namaky ny Teny ao amin’ny Testamenta Taloha; Rasoavelomanana Hantanirina no namaky ny Filazantsara. Avy ao amin’ny Arsiva sy Tranombakoka Foibe avokoa izy ireo.

Ny AKAFITA no nanao ny anjara hirany mialoha ny toriteny.

TORITENY

 Rakotonindrainy Jaona, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly Foibe FJKM no nitondra ny hafatra. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Jaona 12 : 44-50 no nisintonana ny fampianarana ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.

 Taorian’ny fitondrana amim-bavaka ny Arsiva sy ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana ary ny fianakaviana nataon’ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona, dia nisy tantara mahakasika mpanompon’Andriamanitra izay nametraka ny entany tao anaty fiara taorian’ny fanompoam-pivavahana.Very tamin’izany ny Baiboly sy poketra. Taorian’ny vavaka nataon’io mpanompon’Andriamanitra io, dia indro nisy nampilaza azy fa nisy namerina tao anaty fiara ilay Baiboly, saingy ny poketra kosa dia tsy naverin’ireo mpangalatra. Araka izany dia misy ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina ao anatin’ny fiainana, hoy ny Mpitandrina.

Misy telo lehibe ny fahefan’Andriamanitra:

 • Manorina ny finoana an’i Jesoa
 • Manazava izao tontolo izao
 • Manome ny fiainana mandrakizay
 • Manorina ny finoana an’i Jesoa ny Tenin’Andriamanitra

(And. 44): Inona ny hevitry ny Finoana?

 • Jesoa: teny miantso mafy ny Tenin’Andriamanitra
 • Tenin’Andriamanitra:
  • manome valiteny eo amin’ny fiainantsika ary rehefa tsy voavaly dia reraka   Mety misy zavatra tsy voavalinao mihitsy.
  • Mihazona anao mandrakizay. Hain’Andriamanitra ny zava-drehetra.
  • Misy zavatra hafa hitarihan’Andriamanitra antsika.
 • Maniraka: Andriamanitra dia mandamina sy mandrindra ny fiainanao. Sokafan’Andriamanitra ny masom-panahy sy ny fiainanao. Fanahy Masina no mitarika eo amin’ny fiainana manontolo. Henoy ny feon’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao. Miomana mandrakariva fa ny lalan’Andriamanitra tsy fantatrao.

 Manazava izao tontolo izao ny Tenin’Andriamanitra

And.46:

Tenin’Andriamanitra:

 • Tsara indrindra, manome fifaliana ho anao, mampamirapiratra indrindra
 • Marina: manakana ny saina.
 • Manokatra varavarana ho anao ny Tenin’Andriamanitra: hahita ny famonjena, ny lanitra ary manidy ny varavaran’izao tontolo izao.
 • Manome ny fiainana mandrakizay ny Tenin’Andriamanitra

 Fehiny, fiainana sarobidy indrindra ary mandrakizay ny fiainana an’i Jesoa. Ny anjarantsika dia ny mino.

Taorian’ny feonjava-maneno fohy, nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany.

Nentina amim-bavaka ny sekoly fanabeazana, ny fijoroan’ny FJKM ; ny toerana sy ny tany tratry ny tondradrano sy ny horohoron-tany; ny fiatrehana ny herinandro vaovao, ny fiainan’ny olona sahirana, tsy salama, manan-manjo ; ireo manana hataka manokana ; ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina noho ny fitantanan’Andriamanitra ny fiainany, ny asany, ny fiainan’ny zanany ; tao ireo nahazo valim-bavaka, manana adim-panahy sy ny sedrany ankehitriny ; ary ho an’ireo rehetra  manatrika ny fotoam-bavaka.

Nofaranana tamin’ny vavaka « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny hira FF 1 :1-2 “ Mitsangana ianao ry mino ”. Notononina ny Tondrozotra 2023. Natolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny Tsodrano ary noredonina ny hira jobily fisotron-dronono ny Mpitandrina « Ianareo no fifalianay sy voninahitray ». Nisy vavaka  mangina sy fanononana nyTrinité masina ary feon-javamaneno taorian’izay.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Anthonio / Rabiazamaholy Hery Lanto / SMZM

Nikirakira fafana : Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova / Randriamahefa Tiana

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly