Alahady 19 Desambra 2021

ALAHADY 19 DESAMBRA 2021

« MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO »

 

Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy ny Katekista ary ny nahavita fiofanana

 

« Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan’ny vavolombelona

maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay

mampianatra ny sasany koa » II Timoty 2 :2

Alahady natokana hitondrana amim-bavaka ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy ny Katekista ary ny nahavita fiofanana, sady ivom-bokatra eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena. Alahady farany amin’ny Trinité sady ankatoky ny Fety Krismasy ihany koa.

Rabako Miora, diakona, no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny litorjia fahatelo no notanterahina. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona.

Nohiraina ny Hira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana «FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY » mialoha ny fanombohan’ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra ary ho fanomezam-boninahitra Azy dia niarahan’ny Fiangonana  namaky teo am-pitsanganana ny Salamo. 100 manao hoe : « Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra. Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika, ary Azy isika. Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin’ny  vavahadiny amin’ny fisaorana. Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana. Misaora Azy, mankalazà ny anarany. Fa tsara  Jehovah. Mandrakizay ny famindrampony. Ary mihatra amin’ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany».

Nohiraina ny FFPM 16 « Avia ry vazantany o ».  Nisy vavaka fisaorana sy fiderana noho ny nahazoana  nivory sy niombom-panahy nanatanteraka ny fanompoam-pivavahana. Nisy  feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K1, Andriamizakason Rajaonah Ny Hasina, no nitarika izany.

Ny tantara fohy dia miresaka momba ny ankohonana tantsaha iray eny ambanivohitra, izay mamboly sy miompy. Mampitaha ny fahazoana vokatra tsara teo aloha sy ny amin’izao fotoana izao, noho ny tsy fisian’ny orana. Nitady vahaolana ary ireo tantsaha dia ny fitondrana amim-bavaka izany. Tsikaritry ny tantsaha namany anefa izany ka nilaza izy ireo fa tsy tokony ianareo irery no hivavaka fa isika rehetra. Nilatsaka tokoa  ny orana  noho ny vavaka izay natao. Naharitra teo amin’ny 10 minitra teo. Tao ny faly, tao ny gaga, fa naninona no izay fotsiny ? Mety vitsy ireo nino fa ho latsaka ny orana.

Toy izany koa isika. Taritina isika ho aty am-piangonana. Rehefa mivavaka amin’ny finoana isika mankaty am-piangonana. Rehefa mino amin’ny fonao manontolo dia hohazonao izay hirinao.

 

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady namaky teo am-pitsanganana  ny andinin-tSoratra Masina nangalana sy nampifandraisina amin’ny hafatra dia  Lioka 8 :50b « Aza matahotra, minoa fotsiny  ihany ». Taorian’ny vavaka, nohiraina ny FFPM 39 « Sambasamba Zanahary ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rakotondrafara Nirina no nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina mialoha  ny vakiteny. Namaky ny Testamenta Taloha dia Rakotovololona Malalatiana , Rakotovololona Lova, diakona, no namaky ny Testamenta Vaovao, araka  ny perikopa voalahatra ao amin’ny Isaia 12 :1-6 ; Lioka 1 :57-66 , 1 Tesaloniana 3 :6-13.

Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny FFPM 190:2 « Ry Fanahy Mpanazava». Niroso tamin’ny Toriteny taorian’izany.

 

TORITENY

Ny Isaia 12 :1-6 no andinin-tSoratra Masina nanompanana ny hafatra.

 

Isaia no nilaza ny Mesia, izany hoe Mpampinany evanjelisitra, loharanom-pamonjena ho an’ny vahoaka. Mila mitodika amin’ny mpino ho amin’ny fiainana mandrakizay.

Araka ny I Korintiana 1 :7, dia tokony hatoky ny Tompo daholo ny mpino.

 

Hafatra roa mahakasika ny hira fiderana no ampitaina amintsika :

·        Hira fiderana ho fankasitrahana an’Andriamanitra noho ny famindrampony ;

·        Hira fiderana izay mitaona ny mpino noho ny fahalebiazany sy ny famonjena.

 

1-     Hira fiderana ho fankasitrahana an’Andriamanitra noho ny famindrampony

 

Inona no nahatonga ny olona nanao izay ?

Isaia 9-10, ny fahatezeran’Andriamanitra nampitahotra sy nampihorohoro no nahatonga ny famaizana  ny olona. Andriamanitra anefa tsy mahafoy ny olona fa namindra fo ary nampitodika taminy. Vokatr’izany dia nisinda  ny ahiahin’ny olona.

Manao ahoana anefa ny ankehitriny ? : mahalasalasa saina, tena mahagaga, tsy mahatohitra ny rendrarendram-piainana ny olona. Hita taratra eto amin’ny fiainan’ny firenena,fa tia dera, fahefana, voninahitra, vola  ny olona. Mila mibebaka isika satria Andriamanitra feno famindrampo ny Andriamanintsika.

Alaim-panahy ny olona, manao izay mahafinaritra mandritra ny herinandro, fa rehefa alahady dia mitodika amin’Andriamanitra. Mila mitandrina sy miambina isika. Mila mibaboka amin’Andriamanitra raha te hanana fifaliana. Ataovy mazava ny fibebahana ary tanteraho ary aza mamerina intsony.

 

Isaia and. 2, maneho ny fahatokiana amin’Andriamanitra. Andriamanitra no isaorana  sy deraina. Ny famonjena  tany Egypta dia tandindon’ny famonjena vaitan’i Jesoa Kristy. Araka izany ny fanekena an’i Jesoa Kristy no tena lalana, ary manafaka antsika.

 

2-     Hira fiderana izay mitaona ny mpino noho ny fahalebiazany sy ny famonjena

 

Manao ahoana ny fiantraikan’izany eo amin’ny fiainan’ny olona voavonjy ?

Mampahatsiahy ny tantaran’i Elisabeta. Teo amin’ny fahanterany izy vao niteraka zazalahy. Araka izany, nifaly niaraka tamin’ny mpiara-belona taminy izy, novahan’Andriamanitra ihany koa ny lelan’i Abrahama,  izay naraikitr’Andriamanitra noho ny tsy finoany. Izay no vokatry ny fanekena an’Andriamanitra.

 

Andriamanitra irery ihany no afaka misintona sy manampy. Raha manana faniriana hiditra amin’ny fanatanjahan-tena ny olona iray dia mampiseho ny fahavononany hiditra ao izy. Ankoatra izany dia miatrika fifaninana araka ny fanazarantena sy ny fandaminana. Ny Kristiana kosa dia mitana ny fanekena amin’ny toerana rehetra, ary mijoro vavolombelona, Ny tsy fanatanterahana ny andraikitra dia miteraka tsy fahombiazana ho an’ny ekipa. Ny fitafiana ny anaran’i Kristy dia mitaky andraikitra.

I Korintiana 9 : 25 : « ary ny mpiazakazaka dia mahonontena amin’ny zavatra rehetra… ».

Misy ny andraikitra miandry ny mpitoriteny sy ny katekista. Andriamanitra Ray dia nanao sorona ny Zanany lahitokana mba ho famonjena ahy sy ianao. Tsy afaka miala amin’izany ny mpitory na iza na iza.

II Timoty 4 :2 « mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana ». Asa fanompoana miorina amin’ny tenin’Andriamanitra, teny ivelomana. Izay mihinana no ho velona. Izy no manome sakafo, izay voky ihany no mandeha. Ny fandalinana na fiofanana natao dia baikon’ny Tompo. Asa misiona no andrasan’i Kristy. Isika Fiangonana dia tompon’antoka zato isan-jato amin’ny fanapariahana ny tenin’Andriamanitra. I Petera 5 : 2-3 :« Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ny sitrapo, tsy amin’ny fitiavana harena maloto fa amin’ny zotom-panahy ». Tsy ho mpanjakazaka, amin’ny anjara fiandrasana, fa ho fianaran’ny ondry ».  

Fehiny : Tsy misy fitomboana ara-panahy raha tsy miala amin’izao tontolo izao. Rehefa an’ny Tompo isika dia tokony hanana fifaliana. Raha misy zavatra mahatezitra, dia tokony tsy hilona maharitra amin’izany, fa mitodika amin’Andriamanitra.

 

Ho famaranana ny fampianarana sy fampitana ny Tenin’Andriamanitra, niarahan’ny Fiangonana  niredona  teo am-pitsanganana ny hira FFPM 351 : « Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona ».

 

Nisy ny feon-javamaneno.

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka izany isika. Nasandratra ny vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra. « Andriamanitra tsara, isaorana  ny fotoana nomenao anay. Tsapanay fa Ianao dia tsy mitsahatra miteny aminay. Tokony hanambara hira fiderana  hitaona  ny mpino hanambarana ny fiderana Anao izahay amin’ny asa fanompoana, hizara ny fiofanana. Nomena  maimaim-poana izahay dia tokony hizara maimaim-poana. Maro ny tsy tanteraka ary mifona Aminao izahay Tompo. »

Toy izao ny teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : « Dia ho fafazako rano madio ianareo, ka hadio, ny mba afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka .hanaraka azy » Ezekiela 36 :25-27. Amena.

Nohiraina teo am-pitsanganana ny hira FFPM 547 : 1-4 : « Ry Jesoa Tompo tianay »  narahan’ny fanekem-pinoana laharana fahatelo sy ny vavaka mangina.

TATITR’ASA

Razanarivelo Laure no nanao ny tatitry ny asan’ny Fikambanana Mpitoriteny sy Katekista (FMK) ary ny vita fiofanana. II Timoty 2 :2 « Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan’ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany koa » no teny fanevan’ny Fikambanana ary nentina niarahabana ny Fiangonana sy nanazavana ny andraikitra sy ny tanjon’ny Fikambanana.

Taorin’ny tatitra dia nanao ny anjara hirany mpikambana, hira FF 24 :2 « Mandrosoa, miasà ».

 
RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ny Biraom-piangonana, Razafimaharo Maminirina, no nanatanteraka izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I Korintiana 3: 17b : « Fa masina ny tempolin’Andriamanaitra, dia ianareo izany ». Toy izao ny asa nisongadina, tsara ho fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:

 

Raharaha ivelany :

·        Talata 21 desambra : FJKM Paragoay – Krismasy Synodamparitany andrefana

Raharaha eto an-toerana :

·        Sabotsy 18 desambra :

o   fanadiovana faobe ny trano fiangonana niarahana tamin’ny Vaomieran’ny  Fananana

o   fanaovana vaksiny niarahana tamin’ny K160 taonan’ ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena

·        Sabotsy 25 desambra : fidirana in-droa : amin’ny 7 ora sy amin’ny 10 ora. Tsy misy ny fisoratana anarana fa mitondra taratasy misy ny anarana, ny adiresy sy ny laharana finday izay omena ny tompon’andraikitra mialoha ny hidirana ato am-piangonana

·        Alahady 26 desambra :

o   Fidirana indray mandeha amin’ny 9ora

o   Fivoriana ankatoky ny Fandraisana

·        Fizarana valisoaho an’ ireo mpianakavin’ny finoana afa-panadinana ofisialy/ara-panjakana, ireo mpianatra mpitoriteny, mpiomana ho Mpitandrina

·        Mitohy hatrany ny fivorian’ny sampana, sampan’asa eto amin’ny tananan’ny Fiangonana

·        Antsoina ireo zokiolona 70 taona mihoatra mba hisoratra anarana hanavaozana  indray ny lisitra natokana ho amin’izany

·        Mitohy ny fiainan’ny Fiangonana. Hohamafisina ny fepetra ara-pahasalamana noho ny fihanaky ny valanaretina. Entanina ny mpianakavin’ ny finoana tsirairay hanaraka izany fepetra izany : fanasana tanana, elanelana iray metatra, fanaovana arovava orona,….

FANOLORAN-JAZA

Nohiraina ny hira FFPM 813 : « Tia zaza ». Ny zaza Rabenandrasana Arivero Soa Miahy no natolotra sy nentina amim-bavaka tamin’izany.

 
RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana, Ralaindimby Haja, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao xxxxx .Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana  sy ny hira nangatahiny :

·        Hira FFPM 2 :1 : « Misaora an’i Zanahary » noho ny nahavitan’ny Concert de Noel an’ny RFF

·        Hira FF 7 :1 : « Tsy hainay ny hangina », noho ny nahatratrarana ny faha 30 taonan’ ny fanambadiana.

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanolorantena, nohiraina teo am-pitsanganana  ny hira FFPM  545 :1 « Endrey izany hafaliana ».

 
ASA VAVOLOMBELONA

Fitondrana amim-bavaka sy fizarana valisoa notanterahiny STK Zokiny ho an’ireo afaka fanadinana ara-panjakana, sy ireo nahavita  ny fiofanana ary ny mpianatra Mpitandrina.

Salamo 103 :1 « Misaora an’i Jehovah ry fanahiko, Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina ».

 
VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany.

Nitondra amim-bavaka ny Herinandro sambatra sy ny fahasalaman’ny mpianakavin’ny finoana, ny Krismasy sy ny fetim-bokatra, ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ka nomena valisoa, ny fikambanan’nyy mpitoriteny sy ny katekista ary ny mpianatra nahavita fiofanana, ny Sampana sy sampan’asa eto anivon’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena, ireo nanana taom-pankalazana 20 sy 30 taona, ireo mankalaza ny jobily, ny komity faha 160 izay hamarana ny fankalazana, ireo manana fahasahiranana, ny tsy salama,ny  manana fahoriana,  ny manana  hataka manokana, ireo nanao raki-pisaorana, ny RFF izay nahavita ny Concert de Noel, ireo nahatsiaro ny tsingerinandro nanorenana ny fanambadiana. Ireo mpanompo nandray anjara tamin’ny voka-dehibe, sy  izay mbola  hanatanteraka izany amin’ny hoavy. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 338 « Arovy aho Tompo». Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotry ny Mpitandrina  ny tsodrano. Nipetraka ny Fiangonana. Notononina ny Trinite.

 
IREO TOMPON’ANJARA

·        Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto

·        Nikirakira ny fafana : Rabiazamaholy Mahery

·        Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves

·        Naka sary : Ramahery Hasina

·        Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly