ALAHADY 18 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady fahatelo – Alahady faha XIV manaraka ny Trinite

Alahady ankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana

« Andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana » Lioka 14:17b 

Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny masina androany alahady faha 18 septambra 2022. Ity no alahady  faha 14 manaraka ny Trinite ary mbola  hibanjinantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA” ary alahady ankalazantsika an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana teto Amparibe.

Ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana androany dia nosahanin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. Ny Diakona Rakotovololona Malalatiana  no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary ny litorjia fahatelo no nanatanterahina izany.

Nandray ny Evanjelistra Joelison Rolland avy ao amin’ny FJKM FIADANANA isika, amin’ny synodamparitany Mananjara Pangalana – SP23, faritr’i Nosy Varika no misy azy.

Izy rahateo no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra.

FISAORANA SY FIDERANA

Ny Apokalypsy 7: 10-12  no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera ny Tompo Andriamanitsika : “ dia niantso tamin’ny feo mahery izy nanao hoe: Ny famonjena anie ho an’Andriamanitsika, Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy ho an’ny Zanak’ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mbamin’ny loholona sy ny zava-manan’aina efatra, dia niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin’Andriamanitra nanao hoe: Amena! Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana anie Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amen.”

Natao ny hira HF 14  ”Haleloia”  ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra ô! Rainay Izay any an-danitra, Rainay tokana Ianao nefa telo Izay Iray: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay. Notaominao izahay ka tafavory eto amin’ity tranonao ity indray, noho ny fitiavanao sy ny fitarihanao hiombom-po amam-panahy, hidera sy hisaotra ary hanome Voninahitra Anao, fa Ianao Andriamanitra dia tsy maintsy mitombo , ary izahay kosa dia tsy maintsy mihena. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Ianao. Misaotra Anao izahay noho ny fitahianao sy ny fanampianao, na dia mifamaofao amin’ny toe-javatra samihafa aza ny fiainanay, na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Ry Tompo Andriamanitray ô! Misaotra Anao eram-po, eran-tsaina izahay noho ny nitehirizanao ny Fiangonana nandritra izay 161 taona izay. Tsy tambo isaina ny fahasoavana  nomenao anay tsirairay avy, tao anatin’izany. Teo koa anefa ny zava-tsarotra nolalovan’ny Fiangonana. Soa fa teo Ianao Jesoa Tompo ô! Afaka mamindra aina aminay, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, Izay  miasa manankery, ka mahatonga ny Fiangonana mijoro mandraka ankehitriny, amin’ny adidy masina,  dia ny fikelezan’aina amin’ny fanohizana ny asam-pamonjena notanterahinao dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin’ny olombelona rehetra. Misaotra Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ô!. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ilay Lohan’ny Fiangonana  no anaovanay izany vavaka izany. Amen”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ravaoaritompo Norolalao,  mpampianatra ao amin’ny K7, no nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

Ny Teny araka  ny 1 Timoty 4: 12   »  Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao amin’ny fiteny, amin’ny fitondran-tena, amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana » no nitondrana ny fampianarana.

Ity Teny ity dia miantefa indrindra amin’ny ankizy sy ny tanora satria voalaza fa isika Fiangonana manontolo no tokony hitory ny Filazantsara. Ao anatin’izany anefa, moa mahavita sy azo hitokisana  tokoa ve ny ankizy sy ny tanora amin’ny asa fitoriana?

Mazava ny fepetra apetrak’i Paoly eto, ho an’ny tanora, raha te ho tonga fianarana ho an’ny mino izy :

  • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITENY
  • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITONDRAN-TENA
  • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITIAVANA
  • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FINOANA
  • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FAHADIOVANA

Natao ny hira FFPM 772 : 2 “Manatòna, manatòna”. Narahina vavaka nisaorana an’Andriamanitra izany ary nitondrana tamim-bavaka ny tanora mba ho vonona, vanona ary vahatra eo anivon’ny Fiangonana sy ny fiarahamonina.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredonina ny hira HF 13 : 1  “Fitiavana kanto”.

Nitari-bavaka Randrianjafitrimo Christian, Diakona. Randrianjafitrimo Elia, Diakona, no namaky misesy ireo perikopa voalahatra hovakiana androany dia ny  Testamenta Taloha , araka izay hita ao amin’ny   Salamo 71: 14-24,  ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily araka ny  Lioka 14:15-24  sy ny  2 Timoty 4 : 1-8.

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana nohiraina ny hira FF 10: 2 “ Mivavaka aho satria” ary rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.

TORITENY

Teo am-panombohana dia nivavaka ny Evanjelistra nangataka ny Fanahy Masina, hitari-dalana. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana tamin’ny fiarahabana apostolika  izy dia  niroso tamin’ny  fanambarana ny hafatra izay nalaina tao amin’ny Lioka 14:15-24.

Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIKELEZA  AINA AMIN’NY ASA  FITORIANA” isika ankehitriny.

Jesoa Kristy miresaka momba ny Fanasana  no hita amin’izao perikopa izao.

Hevitra roa no azo havoitra amin’izao fanoharana nataon’ny Tompo izao.

 

I-Manasa olona ho amin’ny fanasana ny Tompo ka izay nasainy, tsy tonga namaly ny antso. (and. 15-20)

Ao anatin’izao fanoharana izao ny Tompo no mampiseho ny fisiana fanasana  sy fiarahana misakafo. Endrika iray anehoan’ny Tompo ny fanjakan’Andriamanitra ny fiarahana misakafo, hisiana korana sy fifaliana ary hiram-piderana.

Mandefa fanasana ny tompon’ny fanasana ary manantena mba ho tonga amin’ny fanasana ireo olona izay nantsoina sy niantefan’ny fanasana. Tsy fanasana an-tsoratra no nalefa fa ny mpanompon’ny tompom-panasana mihitsy no nalefa  niantso ireo nasaina.

Mampieritreritra anefa ny zava-mitranga  fa  nilaza ho tsy afaka sy niala tsiny avokoa ireo izay nasaina. Tsy nataon’izy ireo ho laharam-pahamehana ny fanasana fa ny azy aloha no notanterahiny. Tsy tao an-tsain’ny nasaina mihitsy ny fisahiranan’ny tompom-panasana sy ny fikarakarana izao fanasana izao.

Ry Havana, zava-dehibe amin’Andriamanitra tokoa ny fanasany antsika ho amin’ny  Fanasana. Ny olona nasaina dia efa navahan’ny Tompo mihitsy.

Diso fanantenana anefa Izy manoloana ny fialan-tsiny nataon’ireo olona izay nomena fanasana, koa nahoana moa izy no tsy ho tezitra manoloana izany?

Hampahafantarina eto ry Havana fa ratsy ny manao izay mahatezitra ny tompon’ny fanasana dia Andriamanitra izany. Manao tsinontsinona sy ambanin-javatra ny fanasana ataon’ny Tompontsika.

II Manasa olona ho amin’ny Fanasana ny Tompo ka izay tsy nasainy no tonga (and. 21-22)

Eto dia ny olona izay tsy nihevitra akory ny hahazo fanasana no indro voantso.

Tsy misy fizahan-tavan’olona ny fanjakan’Andriamanitra.Manana anjara ao ny olona voahiliky ny fiarahamonina sy natao an-jorom-bala.

Hita eto ihany koa ny endriky ny fiala-nenina ataon’ny Tompo.

Rehefa nantsoina mantsy ny olona teny an-dalambe dia mbola tsy feno ihany ny trano. Ireto olona ireto dia tsy mba nisalasala; tsy niady hevitra fa rehefa tonga ny mpanasa dia namaly ny antso izy ireo.

Tsy maintsy hilofosantsika amin’ny fitoriana ny Filazantsara dia satria tena mbola miala nenina ny Tompo, fa hoy Jesoa: “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry” Jaona 10:16.

Ny fitoriana amin’ny olona rehetra sy amin’ny olona manontolo no adidintsika. Asain’ny Tompo isika ary tandindon’ny fanjakan’Andriamanitra ny Fanasan’ny Tompo izay hanasany antsika mba hiray latabatra Aminy.

Tao anatin’izao toriteny izao dia naka fotoana ny Evanjelistra mba hitantarany ny zava-misy sy ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny Fitandremana izay naha-voatendry azy hiasany. Toerana tena lavitra, mandeha lakana miainga amin’ny 6 ora sy sasany eo Mananjary ary tonga amin’ny 7 ora alina; avy eo mandeha an-tongotra mandritra ny adiny telo vao tonga any Fiadanana. Orana mandava-taona ny any. 20 no isan’ny Fiangonana teny am-boalohany fa ny 4 lasa any Mahanoro, izay akaiky azy kokoa.

Raha fintinina dia tsy mora ny asa , betsaka ny asa mila tontosaina hitaizana ny olona; na ireo efa nandray ny Tompo, na ireo izay mbola ho taomina handray ny Filazantsara. Mbola tena lalim-paka ny fanarahana ny fomban-drazana sy ny fomban-tany. Ny Tangalamena no to teny, ka izay lazainy rehetra no tsy maintsy arahana. Ny nanatona ny Tangalamena no nataon’ny Evanjelistra voalohany. Nilaza ny Tangalamena fa tsy misy mahazo milevina ao amin’ny fasan-drazana, izay rehetra tsy manaraka ny fomban-drazana. Nisy trangan-javatra toy izao : handalo fitsarana ny FJKM. Maty ny zanaky ny Tangalamena. Nampanantsoina i Pasitera ka natahotra, nivavaka mafy. Kanjo nangataka ilay Tangalamena hanaovana “litorjia”, fa tsy araka ny fomban-drazana. Niteraka tsy fifanarahana sy fisarahana teo amin’ny fiarahamonina indray izany… Mahatezitra azy ireo ny fifaneraserany amin’ny Tangalamena. Tena mbola maro ny zava-tsarotra atrehina any, na ny mikasika ny fanambadiana, na ny fomba fiainana andavanandro, na ny fampiasana fanafody… Ahoana ary ny fomba hanalana izany rehetra izany ?

Koa mangataka izy mba hitondrana amim-bavaka ny Asa tontosaina, ary manao antso any amin’ny tafika masina izay tsy mbola nisy mihitsy.

Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.

 

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Misaotra ny Tompo fa tsy nataony diso anjara amin’ny hanim-panahy, izay nampitondrain’ny mpanompony, ny Fiangonana. Nanao fanoharana ny Tompo ny amin’ny fampakaram-bady. Ianao no tompon’ny fanasana, kanefa indrisy fa diso fanantenana Ianao. Ireo nasaina tsy tonga, fa ireo tsy nasaina indray no tonga. Menatra sy mangaihay izahay manoloana ny sitraponao. Tsy mba manery anay na manao amboletra amin’ny fiainanay fa manome safidy malalaka ho anay. Mifona izahay noho ny toetranay, tsy nanaovana laharam-pahamehana ny fanasanao, variana amin’ny zavatry ny tany izahay fa tsy nisaina ny zavatry ny lanitra. Mamindrà fo aminay, ary mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao soa izahay Jesoa Kristy Ilay niharitra ny mafy teo amin’ny hazofijaliana. Nandresy ny fahafatesana  tamin-kery sy voninahitra izay fototry ny finoanay , ary handresenay ny endri-pahafatesana rehetra dia ny fahotana sy ny faharatsianay sy ny fahazaran-dratsinay. Toroy lalana izahay Fanahy Masina o, hikelezanay aina fatratra amin’ny fitoriana ny Filazantsara satria baikonao izany. Miasà mahery Ianao Fanahy Masina satria tsy hefan’ny herinay izany fa Ianao Jesoa Kristy no mametraka ny teny ao ambavanay amin’ny alalan’ny Fanahy Masina hahatonga ny asa ho tanteraka.

Tendreo izahay satria maika ny asanao, ary mametraka ny mpitory Filazantsara rehetra eo am-pelantananao fa voasoratra hoe : “Indro Aho momba anareo mandrakariva ambara- pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.”

.

Natao ny  hira FF 37:2   “Fa tsy misy hafaliana”  ary taorian’izany dia nandray ny Teny famelan-keloka ny Fiangonana, fa hoy ny Tompo: “Ataoko ahoana e! ny fahafoy anao;  hositraniko ny fiodinanao; ka tsy ho avy amin’ny fahatezerana mirehitra Aho fa fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika; ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”.

Natao ny hira FFPM 424:1- 2  “Tsaroako dia tsaroako”.Rehefa izany dia nanambara ny finoany tamin’ny fanambarana ny Fanekem-pinoana fahatelo ny Mpianakavin’ny finoana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanolotra ny asa hotanterahina.

Teo am-piandohana izy dia niarahaba ny Fiangonana tamin’ny  tenin’ny mpanao Salamo hoe :

Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fiderako Anao …ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao ahoSalamo 71:14 ; 17b.

Avy any ivelany :

  • AFIFAB : Jobily volafotsy Radio Fahazavana, alahady 18 septambra amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro : fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Ambatonakanga – valopinjobily.
  • SEFALA FOIBE : Fihaonambe 23 – 25 septambra any Toamasina.
  • INSTITUT SUPERIEUR PROTESTANT PAUL MINAULT : Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana 2022-2023 ho an’ny mpianatra nahazo Baccalauréat, sokajy tsy ankanavaka, ka maniry hahazo ny mari-pahaizana Licence en Sciences agronomiques, filière Agroalimentaire na Elevage. Manatona ny birao ISPPM eny amin’ny Foibe FFPM Vohipiraisana Ambohijatovo na miantso ny 034 06 975 97.
  • KOMITY 20 TAONA MAHA MPITANDRINA : RAKOTONINDRAINY JAONA, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly amperinasa FJKM. Hisy ny fankalazana  an’Andriamanitra ny alahady 15 oktobra, amin’ny 3 ora tolakandro, FJKM Faravohitra.

Raharaha anatiny :

  • AIM-PANAHY : Nanao fanentanana sy fampahafantarana ny Fiangonana ny solotenan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, Rabenasolo Rija, fa hotanterahina ny alahady 25 septambra 2022 ny Fahalalana Soratra Masina fanaontsika isan-taona. Alaina ao amin’ny perikopa jona -jolay – aogositra 2022 ny laza adina rehetra.

 Tenin’ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny famindrampony ka nahatontonsantsika izao fanompoana masina izao.

Nankasitraka ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy ny Firaisan’ny Sampana ary koa ny fientanan’ny Fiangonana manontolo tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana. Ny hira rehetra nandritra ny fanompoam-pivavahana dia ireo nohiraina ny zoma 16 septambra ary hira noforonin’ireo mpamoron-kira avy eto Amparibe.

Nampahery ny Evanjelistra amin’ny Asa tanterahiny.

FANOLORAN-JAZA

Ny zaza Andrianarivo Irako Nehemia no naroso sy natolotra  ho amin’ny Fanoloran-jaza

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Tao ny zanaky ny Fiangonana nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany; tao ny nangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny olana eo amin’ny taratasin’ny taniny; nisy ny mpanompon’Andriamanitra nisaotra Azy noho ny valimbavaka; ankohonana iray nandray valimbavaka ka nisaotra ny Tompo; tao ny ray aman-dreny nisaotra ny Tompo fa nahatratra ny faha 80 taonany; nisy ny nangata-bavaka noho ny zanany tsy salama.

Ireto ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FF 48:1 , FFPM 461:6 , FFPM 20:1 , FFPM 482:1 , FF 32:2 , “Mialoka Aminao”.

Ny hira  HF 11:2 “Ny fitiavanao ry Jesoa Mpamonjiko”  no notanterahina ho fanolorana ny rakitra.

Nanatanteraka ny anjara  hirany  ihany koa ny STK tamin’ity alahady ity.

VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka fangatahana no nisaorana ny Tompo noho ny fahatanterahan’ny fanompoam-pivavahana androany  ary nangataham-bavaka ho an’ireo olona izay nanefa ny voadiny tamin’i Jehovah.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahina ny hira HF 43 “Vavaka”  ary taorian’izany dia notononina ny Tondrozotra 2022 .

Nametraka ny Tsodrano ny Mpitandrina ary ny hira HF 12 :1, 5  no namaranana ny fotoana.

NY DERA SY NY LAZA ARY NY VONINAHITRA ANIE HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy Rajaofetra Anthonio (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery