ALAHADY 19 DESAMBRA 2022
“AN’NY TOMPO NY FANJAKANA”
Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF)

Alahady famaranana ny Taom-pankalazana an’Andriamanitra ho an’ireo Rafitra dimy tamin’ity taona 2022 ity

 « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » Lioka 12 :35 

Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF) eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Ary koa alahady famaranana ny taom-pankalazana ho an’ireo Rafitra dimy eto amin’ny Fitandremana, dia ny STK : 65 taona, ny STKZo 65 taona, ny SAMPATI : 60 taona, ny Gazety Taratry ny Famonjena  45 taona, ny AFF 25 taona. Izy ireo sy ny FMKF no nifarimbona tamin’ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana. Alahady mamarana ny Advento izao alahady izao ary mbola  hibanjinantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy FJKM hoe : “AN’NY TOMPO NY FANJAKANA”.

Rakotonarivo Holy no nitarika ny fotoana ary Razanamparany Clément no nitondra ny hafatra. Samy avy ao amin’ny FMKF ireo tompon’anjara ireo. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo 47 : “Mitehafa tanana, ry firenena rehetra, mihobia ho an’Andriamanaitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Mandresy firenena maro Izy ho ambanintsika, ary firenen-tsamy hafa ho ambanin’ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika Izy, dia ny voninahitr’i Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza an’Andriamanitra, eny mankalazà, mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin’ny  firenen-tsamy hafa, Andriamanitra mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenen-tsamy hafa miangona ho olon’Andriamanitr’i Abrahama. Fa an’Andriamanitra ny ampingan’ny tany Avo indrindra Izy..» ”  Amena !

Natao ny hira FFPM 351 :1, 3 “Tsy hangina re ny hoby noho ianao ry Ziona” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

Nisy ny vavaka fisaorana sy fiderana taorian’izany.

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Raverombolamanana Fanja, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 7 no nanatanteraka ny fotoana.

 

Taorian’ny vavaka, ny Teny araka ny Romana 8 : 18 « Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika » no nentina nisintonana ny fampianarana.

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady namerina ny andinin-tSoratra Masina, ary notanterahina ny hira 758 :1 “Izahay ankizy ”.

 

Mialoha ny vavaka sy ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, nohiraina ny FFPM 64 :1-2 « Injany hiran-danitra ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Andrianilaina Gina (Gazety Taratry ny Famonjena) no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny perikopa voalahatra hovakiana androany : Mika 5 : 1-5 ; Lioka 12 : 32-40 ; I Korintiana 15 : 24-28.

Ratavao Sitraka (SAMPATI) no namaky ny Testamenta Taloha, ary Rahajanirina Michelle (STKZo) no namaky ny Testamenta Vaovao.

Ny hira FFPM 225 : 1-5  “Aty an-tranonao izao”  no niarahan’ny Fiangonana niredona mialoha ny toriteny.

TORITENY

Razanamparany Clément no nitondra ny hafatra. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Lioka 12 :32-34 no nisintonana ny hafatra sy nanaovana ny fampianarana ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.

Ny hafatra nataon’ny Tompo tamin’ny mpianany dia ny fifantohana sy ny fanankinan-doha amin’Andriamanitra hatrany ary ny fananana fo mahay mandanjalanja  mandrakariva.

1 –  Ny zavatra ataon’ny mpino no manamarika ny maha mpianatry ny Tompo azy

Misy toetra tsy maintsy tokony ho hita eo amin’ny fiainana maha kristiana, hamantarana ny maha mpianatr’ i Jesoa antsika. Voalohany, ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana ary ny fitiavana dia ny fananana fifaliana mizara ho an’ny hafa. Faharoa, hisy fiantraikany eo amin’ny toe-panahintsika izany. Harena ho lovain’ny mpino any an-danitra no ao amin’izany fanjakana izany, satria tsy an’izao tontolo izao intsony izy.

2 –  Takin’i Jesoa ny mpino hiomana sy hiambina mandrakariva     

Zavatra tsy maintsy ataon’ny mpino ny miomana sy miambina mandrakariva. Isika dia olona efa niova fo, isika no tompon’ny familiana, ka mahita ny lalana tokony haleha : Be ny sampanan-dalana sy ny zavatra maro mety hanenligelina. Ny Soratra Masina no mametraka ny « panneaux de signalisation » manazava ny lalana.  « Aoka hisikina ny valahanareo » Fitondrantenan’ny mpanompo izany. « … sy hirehitra ny jironareo » Izany no fijoroana ho vavolombelona, fanehoana ny maha an’Andriamanitra, Ilay fahazavana izay tsy maintsy  hisongadina hanala ny aizina mandrakotra ny fisainan’ ny tontolo izao  eo am-piandrasana ny Tompo.

3 – Ny fitiavan’Andriamanitra mamaly soa ny mpino miandrandra Azy

Ho avy hamaly soa ny mpanompony mahatoky Izy, koa dia fifaliana ho an’ireo ny fahatongavany. Vita izay nasain’ny tompony natao, ka dia faly hanompo azy ireo indray ny tompony. Ary ianao, moa azonao antoka ve izao asanao izao ? Tsy efa naniraka anao va Andriamanitra ? (Matio 21 :28)

Fehiny : Ny andrasan’ny Tompo amintsika dia ny hialana amin’ny fanaon’izao tontolo satria ny tena sy ny asan’i Kristy no fahombiazan’ ny Filazantsara.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.                                                  

Taorian’ny feon-javamaneno, dia natao ny vavaka Fifonana sy ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra. Nifona noho ny tsy fahatanterahin’izany hafatra nomena izany.  

 Niarahan’ny Fiangonana natao ny hira FFPM 225 :1-5 « Aza mba mandalo ahy ». Nomen’ny mpitarika ny Teny famelan-keloka ary taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 68 : 1-3 « Re tokoa ny feon’anjely » ary novakiana ny Fanekem-pinoana apostolika laharana fahatelo.

Mialoha ny tatitra sy ny hira FF 33 : 1-2 – 3 « Inty aho Jesoa » noredomin’ny FMKF, dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana : « Feon’anjely ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana no nitondra ny raharaham-piangonana. Ny Soratra Masina ao amin’ny Lioka 12 :35  « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » no nanombohana izany.

Fanoloran-jaza

Taorian’ny filazana ny raharahan’ny Fiangonana dia nisy ny fanoloran-jaza ka ny zaza Raharijaona Ranaivosolo Miangola Irintsoa no natolotra tamin’izany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ranaivoson Jacky, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Apokalypsy 1 :19 « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay, »

Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 170 : 1 « Ry Jeso ! ny fitiavanao » ; FF 12 « Am-pelantananao ry Raiko » ; FFPM 460 « Ario ny tahotrao » ; FFPM 539 « Faly dia Faly » ; Misaotra anao izahay (Saholimalala)

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena., noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 434:4 “ Ny foko ry Mpamonjy ”, ary feon-javamaneno taorian’izay.

Niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Teo amin’ny Asa Vavolombelona dia nisy ny sakramentan’ny Batisa sy ny famaranana ny taom-pankalazana.

  • Batisa : Ny zaza Randrianasolo Manjatosoa Hope no nentin’ny ray aman-dreniny niteraka sy mpiahy. Natao ny hira FFPM 813 :1 « Tia zaza, tia zaza » raha nandroso teny amin’ny alitara ny zaza sy ny fianakaviana.
  • Famaranana ny Taom-pankalazana : Nasain’ny Mpitandrina niroso teny amin’ny alitara solontena roa avy any amin’ireo Rafitra dimy. Nasaina nitsangana teny an-toerana ihany ny mpikambana. Rehefa vita ny vavaka sy ny fanambarana fa mifarana ary ny taom-pankalazana dia noraisin’ny Mpitandrina tanana ireo solontena ary nandeha namonjy toerany avy eo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 81 :1-2 “ Tao an-tsahan’i Betlehema ”. Notononina ny Tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 77 :1-2 « Tonga indray re ny Noely ». Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite.

Feon-javamaneno no namarana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana mpitendry orgue)

Nikirakira fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly