ALAHADY 17 JOLAY 2022

« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA »

Alahady fahadimy manaraka ny Trinite

Alahady Ivom-bokatry ny Sampana Vondrona Fototra Laika sy nitondrana tamim-bavaka ny VFL manerana ny sahan’ny FJKM

« Ka dia tonga fianarana ho an’ny mino rehetra… ianareo” I Tesaloniana 1 : 7a

Alahady natokana nitondrana tamim-bavaka ny Sampana Vondrona Fototra Laika. Alahady fahatelo mbola nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : «Iorenana amin’ny finoana ny fanompoana».
Rajaonarison Rivo, Diakona, Filohan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika eto amin’ny Fitandremana, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny Teny. Ny Litorjia amin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA

Taorian’ny Fiarahabana apostolika ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia niarahana namaky ny Salamo 106:1-5.
Nohiraina avy eo ny FF 45: «Hira Fiderana».
Napetraka teo ambany fitarihan’Andriamanitra ny fanompoam-pivavahana. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana noho ny fitahiany nandritra ny herinandro ka nahafahana nanatrika ny fanompoam-pivavahana androany. Nangatahina ny Fanahy Masina hanavao indray ny fanolorantena.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ramino Lalaina, mpampianatra K 10 A, no nitondra ny hafatra.

 «Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena» Romana 10:13.
Manana zavatra manahirana isika rehetra ary samy mila vonjy amin’Andriamanitra. Antsoy Jesoa dia ho voavonjy ianao. Maro ny antony tsy hafahantsika miantso ny Tompontsika. Anisan’izany ny tsi- fahalalana, ny fanadinoana ary ny tsy fisian’ny fotoana. Mila mivavaka sy mamaky ny Tenin’Andriamanitra matetika isika.

Nataony ny tantaran’ilay siny nasiana vato lehibe, vatokely, fasika, rano, nefa tsy mety feno. Sahala amin’izany ny fotoanantsika. Raha jerena dia toy ny feno, kanefa dia mbola afaka hangalana fotoana ho an’ny Tompo ihany.
Antsoy ny Tompo vakio ny Baiboly ary vavaka tsotra no ataovy, mahaiza misaotra sy mankasitraka amin’ny valimbavaka azo.
Taorian’izany hafatra fohy izany dia nohiraina ny FFPM 808 « Eo an-tratranao Jesosy ».
Noho izany fampianarana fohy izany dia nisaorana ny Tompo ary nangatahina Izy mba hitantana sy hitari-dalana ny ankizy sy ny tanora.


Nohiraina ny FFPM 550: 1, 2 « Ry Tompo ô, ny tany maina », ho fanohizana ny fotoana.

VAKITENY

Nialoha ny vakiteny dia nanao vavaka Andriamahatana Rado ka nangatahina ny Fanahy Masina hiasa any anatin’ny mpamaky ny Teny sy hanokatra ny fo ary ny saina amam-panahin’ny mpihaino, mba hafahana mandray ny Tenin’Andriamanitra. 
Notohizana tamin’ny hira FFPM 163: 1, 3 « He Jesosy Tokintsika » izany vavaka izany.
Andriamahatana Michèle no namaky ny Teny, araka ny perikopa:
Salamo 116: 12-19
Marka 6: 7-13;
ITesaloniana 1: 1-10.

Ny Marka 6:7-13; Matio 5:47b « Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? »
ary ny Jakoba  2:18b:  « Ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin’ny asako » ny Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.


Jaona mpanao Batisa dia nitory ny fibebahana ary nanao ny Batisan’ny fibebahana. Notohizan’i Jesoa izany fitoriana ny fibebahana izany ary nasainy notontosain’ny mpianany. Rehefa nirahin’i Jesoa ny mpianany dia nomeny fahefana. Nino ny Tompo izy ireo, ka nandeha tamin’ny fahatokisana. Nahita maso ny asa mahagaga nataon’ny Tompo ka dia tena nahatoky Azy tokoa. Resy lahatra ny mpianatra, ka nahita vokatra tany hampanatontosana ny asan’Andriamanitra. Rehefa nitory Teny tany Tesalonia i Paoly dia maro ireo olona nandray an’i Kristy.
Mirona amin’ny fanatontosana ny asan’Andriamanitra ny Laika. Tsy tokony ho voafitaka isika hoe mivavaka fotsiny dia mandeha ny zavatra rehetra. Mila miasa amin’ny finoana isika. Niasa tamin’ny fahatokisana tsy misy ahiahy ny mpianatry ny Tompo. Nahazo fahefana izy ireo ka nahazo hery.
Rehefa mahazo ny fahefana enti-miasa avy amin’Andriamanitra ny irany dia mahazo hafanam-po.
Rehefa maniraka i Jesoa dia tsy mamela antsika ho irery, fa omeny antsika ny heriny sy ny fahefany, Izy no miasa ao anatintsika. Na ny fikasana na ny fanaovana dia Izy Tompo no manatontosa izany.
Rehefa tsy misalasala dia mizotra ara-dalana ny iraka sady mahomby ny asan’Andriamanitra. Araka izany dia manàna fanantenana. Tao anatin’ny Salamo 116:12-19 dia tojo olana lehibe mety hanafaka ny ainy sy hanala baraka azy ity mpanoratra Salamo ity. Ny fanantenany dia ny fametrahany ny fiainany teo amin’Andriamanitra. Mamaly vavaka Andriamanitra, tsy mamela antsika ho irery Izy ary mamoaka antsika ho mpandresy. Mila olona vonona, vanona sy vahatra ny Tompo. Ny Kristiana tsotra dia tsy mba manana anjara andraikitra ao amin’ny Fiangonana. Ny tombonandrontsika avy amin’Andriamanitra dia tokony hatokantsika hampandrosoana ny asany. Teny filamatry ny Vondrona Fototra Laika ny hoe « Inona no ataonao mihoatra noho ny an’ny sasany?» Tsy tokony hidonanam-poana sy hijanona ho Kristiana tsotra isika, fa tokony handray anjara fanompoana. Manafaingana ny fiavian’ny Tompo ny fampandrosoana ny asany. Sampana velona tsy mialon-jafy ny Vondrona Fototra Laika. « Izaho haneho ny finoako amin’ny asako », raiso ny andraikitrao hampandroso ny asan’Andriamanitra. Tohano ny Vondrona Fototra Laika amin’ny fidirana ho mpikambana. Tohano ara-bola sy ara-pitaovana ihany koa.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

VAVAKA FIFONANA

Mibaribary eo anatrehan’Andriamanitra ny fahotantsika. Mihaino vavaka sy mamela heloka anefa Izy. Araka izany, noho ny fahotana vita dia natao ny fifonana sy nangatahina ny famelan-keloka.
Narahin’ny hira FFPM 403 « Ry Jesoa Tompo tsara ô » izany vavaka fifonana izany.

FAMELAN-KELOKA

« Fa halaiko avy any amin’ny jentilisa ianareo ary hangoniko avy any amin’ny tany rehetra ka ho entiko any amin’ny taninareo, ka hadio, sy mba ho afaka amin’ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary Fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo   hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko hanaraka Ahy».
Taorian’ny Teny fanolorana ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 122: 2, 3: « Hitako izao sakaiza ».
Ho fanehoana sy fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo.

TATITRY NY VONDRONA FOTOTRA LAIKA

Rabako Hantavololona no namaky ny tatitra.
Nandray anjara feno tamin’ny fiainan’ny Fiangonana ny sampana. Anisan’izany ny fanompoam-pivavahana niraisana, niarahana tamin’ny Foibe teny amin’ny Coliseum;
ny fanompoam-pivavahana fankalazana ny faha 25 taonan’ny SPAA10  teny Mahabo; ny fanatontosana ny alahadin’ny Mpitandrina; ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana amin’ny Advento; ny fiarahabana ireo mpiara-mivavaka nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana; ny fandraisana anjara amin’ny alahadin’ny Firaisan’ny sampana.
Maro koa ireo asa sosialy nokarakarainy sy nandraisany anjara toy ny fizarana menaka ho an’ny mpianatra Soratra masina, ny fanohanana ireo mpiomana ho Mpitandrina, ny fanatontosana ny hasoavan-jaza teto amin’ny tananan’ny Fiangonana,…
Novakiana ny hafatra avy any amin’ny Filohan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika Foibe, izay manentana ny mpikambana hanana toe-panahy kristiana; ny fampahatsiahivana fa ny Fanahin’Andriamanitra no hahavitana asa lavorary noho ny hafa. Nentanina ny mpikambana mba handefitra sy hanana finoana ary fanantenana amin’ny zavatra rehetra.
Taorian’ny tatitry ny sampana dia nanatontosa ny anjara hirany izy ireo.

RAHARAHA'NY FIANGONANA

Ny Sekretera mpitantsoratry ny Fiangonana, Rakotomanana Andry no nitondra izany.

Ho aminareo anie ry Fiangonan’Andriamanitra ny fiadanan’i Jesoa Kristy Tompo. 

Ny tsara ho fantatra mahakasika ny asam-piangonana iantsoan’ny Tompo antsika ho tanterahina.

Avy any ivelany 

– Foibe FJKM, departemanta Fiangonana : 25, 26, 27, 28, 29 jolay 2022 isaky ny atoandro amin’ny 12 – 2 ora: fampiofanana ho Misionera hitory amin’ny Tanora ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ;Misionera hitory amin’ny Ankizy, FJKM Andrainarivo Fahasoavana.

-Alahady 17 jolay 2022 amin’ny 2h30, ao amin’ny FJKM AtsimonImahamasina, Jobily volafotsy Mpitandrina Randrianantenaina Lazandrainy, Mpiandraikitra foibe, mpampianatra eny amin’ny TPM Ivato ary Filoha Mpanampy Sampana Fifohazana Foibe FJKM. FJKM – SEFALA.

-Sabotsy 23 jolay 2022, 9ora 30 ao amin’ny FJKM Amboniloha Jerosalemako : fivoriamben’ny Sampana Lehilahy Kristiana Faritra Atsinanana.

-Alahady 24 jolay, 3 ora, FJKM Katedraly Analakely, velan-kevitra momba “Ny fahalalam-pomba, ny fahaiza-miaina ary ny fitaizana kristiana”. Mpandray anjara : Rakotoanosy Marie Michèle, mpanoratra boky, sy n y Mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mickael.

-01-05 aogositra 2022 tontolo andro, fiofanana fitoriana Filazantsara eo anivon’ny FMMB Analamanga, ao amin’ny FMMB Antaninarenina. Sarany : Ar 20.000

-SPAA: Tolotrasa ho an’izay manana Baccalauréat no miakatra, mahafehy tsara ny “informatique”. Ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana dia mitady « Secrétaire administratif ». Ny antontan-taratasy fangatahan’asa dia aterina eny amin’ny Ivo-toerana Ambohibao alohan’ny 30 jolay 2022.

– 23-25 septambra 2022, fihaonamben’ny SEFALA manerana ny Nosy. Any Toamasina ho an’ny SP Antananarivo Andrefana.

 

Raharaha anatiny

Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro.

-STK: taratasy fisaorana noho ny fanohanana azy tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny 65 taona sy fanatontosana ny herinandrom-bokatra.
-Manomboka ny alatsinainy 18 jolay ny herinandrom-bokatry ny Rantsana Fialamboly sy Fanatanjahantena (RFF).

-Sekoly alahady, Fanadinana SPAA 10, alahady 24 jolay 2022 : K1 -K5, eto Amparibe : K6 – K10 : Lycée Privé Champagnat Anatihazo Isotry. Fotoana : eo amin’ny FJKM Andavamamba Kristy Velona amin’ny 7 ora maraina.

-Alahady 24 jolay amin’ny 2 ora sy sasany : fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy ho fanatanterahana ny vinan’ny FJKM 2021- 2025 sy ny fanapahan-kevitry ny synodalehibe faha19 ny hisian’ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy isam-pitandremana. Hisy mialoha ny antsam-piderana amin’ny teny anglisy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-boady


-Fisaorana noho ny fahafahana fanadinana;
-Fangatahana vavaka fa hanala fanadinana;
-Fahatsiarovana fianakaviana nodimandry;
-Fisaorana noho ny valimbavaka sy fahasoavana noraisina;
-Fangatahana fanafahana amin’ny zava-mahadomelina;
-Fangatahana fahasalamana.


Ireo hira natao:

 
-FFPM 18:1 «Ny feonay rehetra izao»


-Hira RFF : « Mifaly Aminao ny foko Andriamanitra ô »; « Tompo ô Fantatrao »; « Fa lalina »
-FF 37: 2 «Fa tsy misy fahoriana»


-Hasin’ny Famonjena: « Inona no havaliko »


-FFPM 164:1 « Jesosy irery ihany »


-FF 3:1 « Jesoa Vato fehizoro »


-FFPM 623:4 « Mba omeo ahy »


-FFPM 731:6 « Enga anie ka homba anao Jeso »


-FF 26:1 «Jesosy reharehako »


-FF39:“Faniriako”
 

Hira nanolorana ny rakitra sy fanomezana ary fanavaozana ny fanolorantena: FFPM 275: 4:“Raisonao ry Tompo soa”

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fahatontosan’ny fanompoam-pivavahana. Nentina tamim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina sy ireo akany fanabeazana. Nentina tamim-bavaka ny Synodamparitany, indrindra ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Nentina tamim-bavaka ny Kristiana eto Amparibe Famonjena sy ireo zanaka am-pielezana miaraka amin’ireo rafitra rehetra indrindra ny Vondrona Fototra Laika sy ny STK, izay hanatontosa rindrankira. Nentina tamim-bavaka ny mpanala fanadinana rehetra sy izay hiatrika fanohanan-kevitra (soutenance). Nentina tamim-bavaka ireo sahirana, ny marary, ny manan-manjo   sy ireo Malagasy rehetra manoloana ny hasarotan’ny fiainana. Nentina tamim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo rehetra nanatanteraka raki-pisaorana sy voady masina.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FFPM 338 « Arovy aho, Tompo ».

Niarahana nanonona nyTondrozotra 2022: “Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, , Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo.”
Natolotra ny Tsodrano.

Teo am-piravana dia nohiraina ny Antema 16, narahina vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga: Irimanana Eninkaja sy Rabiazamaholy Mahery
Nikirakira ny fafana: Rabako Tovohery
Nikirakira ny fanamafisam-peo: Randriamahefa Tiana
Naka sary: Rabemananoro Jonathan
Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky Noely