ALAHADY 17 APRILY 2022 “MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO” ALAHADIN’NY PASKA

 » Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay manome antsika ny fandresena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika » IKorintiana 15:57-58

Fotoan-dehibe nankalazan’ny Mpino Kristiana ny Fandresen’ny Tompo androany alahady 17 aprily 2022. Ny lohahevitra banjinina sy mbola ifampitaizana eto amin’ny sahan’ny FJKM di any hoe “ Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ”.

Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary nanao ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatry ny Tompo.

Ny IKorintiana 15:57 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny Fiangonana.

Novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 96:1-6: “ Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany. Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny, Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, Sady mahatahotra fa ambonin’ny Andriamanitra rehetra. Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; Fa Jehovah no nanao ny lanitra. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina.” Amen.

Noventesina ny hira FFPM 146:1-3 “Anao ny dera”.

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana noho ny nahafahan’ny mpianakavin’ny finoana nankalaza ny andro Paska 2022. Manompo Andriamanitra velona isika. Isaorana ihany koa ny Tompo noho ny nahafahana miara-miombom-bavaka satria roa taona misesy izao no tsy afaka niara-nankalaza izany andro Paska izany. Koa hira fiderana no nasandratra ary ny Firaisana latabatra amin’ny Tompo dia efa fandresena ho an’ ny mpino.

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

 Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika « . IJaona 5:4

Nohiraina ny FFPM 142:4-5 “Tafatsangana tokoa”. Taorian’ny vavaka fifonana, ny hira FF 20 “Jeso Fitiavana” no noredonina ary narahan’ny Teny famelan-keloka izay nataon’ny mpitarika.

Fa Izy nanendry ahy tamin’ny tanany ankavanana ka nanao hoe: Aza matahotra, Izaho no Voalohany sy Farany. Dia Ilay velona, efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakarizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsy hita”. Apokalypsy 1:17b-18.

Natao ny hira FFPM 141:1 Efa velona tokoa”, ary niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Nohiraina ny FFPM 758:1: “ Tsarovy e! rankizy ” mialoha ny nitondran’ny mpampianatra K7 Raverombolamanana, ny hafatra fohy ho azy ireo. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Ohabolana 22:6: “ Zaro amin’ny làlana tokony alehany ny zaza, ka rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. ” no nangalana ny hafatra fohy.

Hafatra nampitaina:

–        Izao taonanareo izao rankizy sy tanora no tsara hizaranareo manao zavatra tsara.

–        Ny ratsy tsy mila ampianarina fa tonga ho azy. Ny mianatra ny tsara no mila fotoana ela.

–        Maniry ny ankizy sy ny tanora ho olom-banona ny mpanabe sy ny ray aman-dreny.

Tian’ny Tompo hamafisina amintsika amin’izao andro Paska izao ny hahatonga antsika ho tena mpandresy amin’izay endri-pahafatesana misy eo amin’ny fiainantsika. Antony lehibe mahatonga ny ray aman-dreny sy ny mpanabe tsy mikely aina mampianatra ny Tenin’Andriamanitra ny hahatonga anareo hino an’i Jesoa sy ho olom-banona araka an’Andriamanitra mandra-pahantitra anareo.

–        Ny hoe “Zaro amin’ny lalana tokony alehany” eto dia izay lalana marina nosoritan’Andriamanitra fa tsy izay heverintsika ho marina akory. Ny lalana marina dia hahatonga anareo hino an’i Kristy. Ambaran’ny Tenin’Andriamanitra fa “ I Jesoa Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ”.  

Ho fehiny, tantara mahakasika an’i Mino, ankizivavy 9 taona, no entina amintsika. Efa nozarin’i Dada sy Neny manao fotoam-bavaka isan-kariva ao an-trano i Mino. I Dada sy Neny no manao ny vavaka fangatahana amin’ny farany. Tsy mbola nahatsiaro nandray valim-bavaka tamin’ny olana iray lehibe tao amin’ny an-tokantrano anefa izy ireo, na dia efa ela aza no nangataka izany tamin’ny Tompo. Nolazain’i Dada sy Neny tamin’i Mino izany, mba hataony antom-bavaka manokana izany olana efa nivavahana ela izany. Nahavariana fa afaka andro vitsy monja dia novalian’Andriamanitra mihoatra noho izay nangatahana ilay olana lehibe nentina tamim-bavaka. Ny ankizy sy ny tanora tokoa, rehefa zatra mivavaka sy mahery mivavaka dia henoin’i Jesoa manokana. Taty aoriana dia lasa dokotera mpitsabo sy mpitory Filazantsara nikoizana tamin’ny marary i Mino.

Na dia aorian’ny fahafatesana aza dia mbola hanomanan’i Jesoa fiainana izay rehetra mino Azy.

VAOVAOMPIANGONANA

IKorintiana 15:58 “… miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo”.

–        Raharaha anatiny

o   Fanatanterahana ny Voka-dehibe hataon’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena: Alahadin’ny Pentekosta.

o   Herinandrom-bokatry ny STKZo, manomboka ny alatsinainy 18 aprily.

o   Fivorian’ny Mpihevidraharaha: sabotsy 23 aprily, amin’ny 8ora maraina.

o   Ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo: alahady 24 aprily

o   Sekoly alahady, K1 hatramin’ny K10, hanao fampianarana fivoahana an-tsaha ny sabotsy 23 aprily. Toerana: Antsofinondry. Fiaingana: 7ora30 eo amin’ny Sekoly Saint-Michel Amparibe.

o   Sampana Laika, fivoriamben’ny sampana ny sabotsy 23 aprily amin’ny 10 ora, ao amin’ny Akany Rainimamonjy.

Nisy ny fifampiarahaban’ny mpianakavy ny finoana noho ny nahatratrarana ny Paska 2022, izay notarihin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Tao amin’ny andinin-tSoratra Masina Romana 8:37:  no nakana izany: “Mpandresy ao amin’i Kristy… iainantsika ry Amparibe Famonjena ”.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Salamo 8:1: “Jehovah Tomponay o, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra, nataonao eny amin’ny lanitra ny voninahitrao”.

Hira voady nangatahana : RFF : Ampianaro – FF 32:3 : “Aza avela hahalala” – Mialoka Aminao – RFF : Ianao no heriko.

Noredonina ny hira fanolorana ny rakitra FFPM 432:2:  “ Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Mialoha ny fankalazana ny tenin’Andriamanitra dia nohiraina ny hira FFPM 133: 1: “Efa namangy ny olony”. Nitondra amim-bavaka ny Soratra Masina sy nanao ny vakiteny, araka ny Perikopa androany, Ramatoa Raharijaona Bodo. Izany dia nalaina tao amin’ny Testamenta Taloha Isaia 25:1-9 sy Testamenta vaovao Jaona 20:1-10; IKorintiana 15:57-58.

Noredonina ny hira FFPM 164:1 “ Jesosy irery ihany ” .

TORITENY

Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny nangalana ny hafatra, nandraisana izany fitaizam-panahy izany dia avy ao amin’ny Soratra Masina IKorintiana 15:54:Ny fahafatesana noresena ka levona”.

Hafatra roa no tsoahina ao anatin’io andinin-tSoratra Masina io:

  • Finoana azo antoka :

Ny teny “noresena” eto araka ny teny grika, dia azo adika ihany koa hoe : nongotana, natelina, lany, potika, ka tsy hita intsony. Toy ny biby kely natelin’ny biby lehibe noho izany ny fahafatesana.

  • Fanantenana mafy orina

 Rehefa niseho tamin’ny mpianatra 11 lahy i Jesoa dia nanolotra sy nandray ny Fanahy Masina ireo mpianatra ireo. Velona ny fanantenana na dia efa saika niverina amin’ny asa sy ny fiainana andavanandrony aza ireo mpianatra ireo. Raha mpanohitra resy dia tsy nahita afitsoka intsony.

Voatelina ny fahafatesana, ny fahafatesana dia fahavalo goavana ary matahotra daholo ny zavaman’aina rehetra. Manomboka teo rehefa naseho ny sary hoe ny biby kely laniny biby lehibe dia natahotra daholo ny rehetra. Hoy ny tenin’ny Soratra Masina “Raha zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo”.

Isaia 25:8 “Hofoanany tsy hisy mandrakizay fahafatesana”. Raha tsy efa nitsangana ny Tompo dia tsy mino ny mpianatra. Ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty no fototry ny toriteny sy ny finoan’ny Kristianina. Maty maritiora daholo ireo Apostoly rehetra satria mafy ny fanenjehana. Matoa isika maharitra dia noho ny finoana.

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanao ny anjara hirany ny STK.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.

–        Misaotra noho ny nahafahana niara- niombom-bavaka tamin’izao Paska 2022 izao.

–        Mivavaka ho an’ireo toby masina, ireo akany fitaizana, ny isan-tokantrano, ny isam-pianakaviana ary ny faritra rehetra.

–        Mivavaka ho an’ny Foibe FJKM, ny Filoha ary ny Birao miara-miasa, mba hahatanteraka ny asa.

–        Mivavaka ho an’ny Synodamparitany rehetra ary indrindra ny Synodam-paritany andrefana.

–        Mivavaka ho an’ny toerana Antananarivo renivohitra izay sehatra iasana, ho an’ny Kristiana rehetra, ny zanaka any am-pielezana na aiza na aiza misy azy ireo. Aza avelanao ho mpianatra manadino fa mahatsiaro ny iraka ataonay izahay, ry Tompo.

–        Mivavaka ho an’ireo sahirana, ireo marary, ireo mana-manjo, ireo voafonja tsy fidiny, ireo tratran’ny kere, ireo traboina, ireo tsy manan-kialofana.

–        Mivavaka ho an’ireo mpanompo mahatsiaro ny fahasoavanao ry Tompo, ireo saika tratran’ny loza ka narovanao tamin’ny sandrinao mahery ry Tompo.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka fangatahana izany.

FAMARANANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 128:1 “ Efa velona ny Tompo ” ary novakiana ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no notohizana. Nipetraka ny Fiangonana nanao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite masina.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

Feon-javamaneno teo am-piravana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson, no nitarika ny fanompoam-pivavahana nandritra ny Fandraisana.

Ireo hira natao:

Hira FF 39:1

Antema 1

FFPM 184

FFPM 98

FFPM 107

FF 41

FFPM 310: 1

Natao ny vavaka. Notantazana ny raki-pisaorana ary nangonina ny kapoaka.

Hafatra :

« Fa na dia tsy manatrika anareo amin’ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin’ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsi-fiovan’ny finoanareo an’i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana ». Kolosiana 2 :5-7

IREO TOMPON’ANJARA

  • Mpitendry orga: Rabiazamaholy Mahery – Rabiazamaholy Hery Lanto
  • Nikirakira fafana: Randriamasimanana Andrinavalona
  • Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova
  • Naka sary: Rabemananoro Jonathan
  • Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly