ALAHADY 16 JANOARY 2022

“MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO”

Fanompoam-pivavahana ho fisaorana an’Andriamanitra ary nitondrana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM

 « Miasà, miovà, mivavaha, miasà »

Dr. Irako Andriamahazosoa

Ity alahady ity dia natokan’ny FJKM ho fitondrana amim-bavaka ny Filoha, dia ny Mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ammi sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2022. Teny amin’ny Coliseum Antsonjombe no nanatanterahina ny fotoana ary nisy fidirana indroa, dia ny tamin’ny 7 ora sy ny tamin’ny 10 ora sy sasany maraina. Ny fidirana tamin’ny 7 ora no taterina amintsika eto. Ny nitarika ny fotoana dia ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Dodaherisoa, mpanolotsaina ao amin’ny Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF). Ny nitondra ny hafatra kosa dia ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka Hary Masy, Filoha mpanampy. Nozaraina roa  izany ny synodamparitany nanatrika ny fotoana. Ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana,  izay misy ny Fitandremana Amparibe Famonjena, sy ny SP Antananarivo Avaradrano, no niditra tamin’ny 7 ora maraina. Azonao henoina eto ny hafatry ny filoha.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy ho fanomezam-boninahitra Azy dia niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 136 : 1-9 hoe : «1 Miderà an’ i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindram-pony. 2 Midera an’ Andriamanitra Avo Indrindra*; Fa mandrakizay ny famindram-pony. [Heb. Andriamanitry ny andriamanitra]. 3 Miderà ny Tompon’ny tompo; Fa mandrakizay ny famindram-pony; 4 Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 5 Izay nanao ny lanitra tamin’ ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 6 Izay namelatra ny tany ho ambonin’ ny rano, (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 7 Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 8 Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 9 Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindram-pony) ». Nohiraina ny hira FF 13 « Mihirà fihirambaovao ».

Nisy vavaka fiderana sy fisaorana ary fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny nahafahana niombom-bavaka, sy nahazoana fitahiana velon’aina.

Nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Daniela 6 : 27 « Manao lalàna aho mba hangovitan’ny olona sy hatahorany eo anatrehan’Andriamanitr’ i Daniela eran’ny fanjakako rehetra; fa Izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay; ny fanjakany haharitra hatramin’ny farany ».

Natao ny hira FFPM 445 : « Jeso mora fo indrindra » taorian’izay.

Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, nangataka famelana noho ny tsy fahatanterahana izany sitrapon’Andriamanitra izany. Natao ny hira FFPM 437 : 1, 2 « Ry Jesoa Kristy Tompo ».

Nomena ny famelankeloka atolotr’Andriamanitra nalaina tao amin’ny Isaia 48 : 9-12 / Salamo 32 : 1–2.

Natao manaraka izany ny hira FF 36 : 1 «  Vahoaka sesehena ».

Niara-nanonona ny Fanekempinoana Apostolika ny rehetra ary nisy feon-javamaneno.

 

RAHARAHAN’NY FIANGONANA
Ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneraly, no nilaza ny raharahan’ny Fiangonana. Anisan’ny voalazany tamin’izany fa misokatra ny fisoratana anarana amin’ny fanadinana ho Mpitandrina ; ny 29 janoary dia natokana ho fifadian-kanina ; hosokafana ny jobily fankalazana ny faha 25 taona ny radio Fahazavana.

RAKITRA SY FANOMEZANA
Taorian’izay dia niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Nanao anjara hira moa ireo antoko mpihira nandritra izay fotoana izay. Ny hira FFPM 275 : 1, 2 « Raisonao ry Tompo soa » no natao ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Natao avy hatrany ny hira FFPM 770 : 1, 4 « Hajain’ny saiko ».
Notanterahina ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora. Ny Mpitandrina Razakarivony Charlot, Tonian’ny Sekoly Alahady Foibe, no nanatanteraka izany. Nanao vavaka izy, ary nasaina nitsangana ireo mpikambana rehetra ao amin’ny Sampana. Ny Eksodosy 20 : 12 « Manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro hianao ao amin’ ny tany izay omen’ i Jehovah Andriamanitrao ho anao » no nentiny tamin’izany. Nambarany fa ireo ray aman-dreny dia ireo niteraka, ny mpitondra fivavahana, ny mpitondra Fanjakana ary nolazainy fa fatiantoka ny tsy fanajana an’ireny. Tantara no nentiny nanazavana izany teny izany.
Nohiraina ny hira Fifohazana 83 : 1, 5 « Ny Baiboly re » mialoha ny vavaka sy ny vakiteny.
Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina Randriana Voahangy, ary nanao ny vakiteny nisesy kosa ireo Tonia telo ao amin’ny Departemantan’ny Fiangonana, Sekoly ary Mpiasa sy vola ary fananana.  Ny perikopa dia ny Isaia 46 : 3-7, Jaona 8 : 52-59 ary ny Romana 11 : 25-32. Natao ny hira FFPM 163 : 1, 3 « Jesosy irery ihany » mialoha ny hafatra.

TORITENY
Ny Filoha mpanampy Andriamampianina Zaka moa no nitondra ny hafatra. Ny boky tao amin’ny Isaia 46 : 1 – 7 no nakany izany.

Andriamanitra dia tokana ihany. Mety ho maro ny karazana andriamanitra teo amin’ny Babyloniana, ka rehefa resy izy ireo dia resy ihany koa ny andriamanitra izay nivavahan’izy ireo. Ny Andriamanitry ny Israely kosa dia ilay tsy miova hatramin’izay ka hatramin’izao. Io Andriamanitra io dia miteny fa tsy ampitenenina. Izy no mibaby, mitrotro ary mitondra antsika. Ny nanjo ny zanak’Israely dia tena Andriamanitra mihitsy no nanao izany mba hahatonga saina azy ireo. Io Andriamanitry ny Israely io no Andriamanitry ny kristiana.

Nisy mpandinika vahiny, hoy ny mpitoriteny, nandalo teto Madagasikara ; Charles Renel no anarany, ary nanao fanadihadiana izy io mikasika ny Malagasy.

Ny razana hoy izy, teo amin’ny Malagasy dia ireo fianakaviana teo aloha, ireo ao am-pasana ary velona ao an- tsaina ny momba azy.

Ny andriamanitra kosa, na hoe andriananahary, dia ireo razana izay efa tsy tadidy intsony ny momba azy. Razana ihany ireo, fa efa razana lavitra.

Rehefa miteny izany hoe ho tahian’andriamanitra sy ny razana, dia tsy ilay Andriamanitry ny kristiana izany. Mitaiza antsika izany ny amin’ny finoantsika kristiana.

Io Andriamanitra io dia mitondra antsika amin’ny fampandrosoana, fifankatiavana, mandroso, manaja ny zon’olombelona.

 

ASA VAVOLOMBELONA

Teo amin’ny asa vavolombelona dia nitondra ny teny ny Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF), ary natao ny hira FF 1 : « Mitsangana ianao ry mino ».

Nanao ny teny fiarahabana ny Filoha, ny mpisolotenan’ ny BMF. (Afaka henoina ato izany fiarahabana izany). Nitondra tononkalo ihany koa moa ho an’ny Filohan’ny FJKM.

Nandray fitenenana ny Filoha Irako Andriamahazosoa, taorian’izay. Teboka efatra no nentiny tamin’izany : Mitrakà, Miovà, Mivavaha, Miasà. Ireo no fitondran-tena tokony hananantsika mandritra ity taona 2022 ity indray.


FAMARANANA

Natao ny hira FF 23 : « Andriamanitra ô, Ry Tompo Zanahary » namaranana ny fotoana. Nomena ny tsodrano ary nirava tamim-pilaminana ireo mpiara-mivavaka tonga tao.