ALAHADY 15 MARSA 2020

Alahadin'ny Sampan'Asa momba ny Fampandrosoana - SAF/FJKM.
Alahady nanaovan'ireo Mpiandraikitra Mpanazava sy Tily fanekena sy fanolorana ireo Tonia vaovao.

« Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovah Andriamanitrareo» (Joela 2:13a)

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fotoana ary ny Misionera Joharivelo Fanambinana, manatontosa ny asa misionera any amin’ny Kaominina Bevoay amin’ny anaran’ny Fiangonana Amparibe Famonjena, no nitory ny tenin’Andriamanitra. Ny Joela 2,12-17  no tenin’Andriamanitra nangalana ny  toriteny.Ny Diakona Rakotonarivo Claudia sy Rakotonarivo Herinirina ao amin’ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona no nivavaka sy namaky ny Tenin’Andriamanitra. Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. Nisy 905 ny mpianakavin’ny finoana niara-nihombom-bavaka androany.

FIDERANA SY FISAORANA AN'ANDRIAMANITRA

Niarahana namaky ny Salamo 90,1-6 « Tompo ô, efa fonenanay hatramin’ny taranaka rehetra Hianao.  Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, Na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, Dia Andriamanitra Hianao hatramin’ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin’ny vovoka Hianao ka manao hœ: Miverena, ry zanak’olombelona. Fa eo imasonao ny arivo taona dia toy ny fandalon’ny omaly, Ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin’ny alina. Manindao azy tahaka ny riaka Hianao torimaso izy; Amin’ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. Amin’ny maraina mamony izy, nefa mora miova; Amin’ny hariva voajinja izy ka maina. » Taorian’ny famakiana ny Salamo dia nohiraina ny FFPM 31: « Misaotra Anao izahay ry Ray « 

VAVAKA FIDERANA SY FISAORANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany ka nanomezany ny Zanany lahy tokana ho famonjena antsika sy ny fanomezany antsika ny Fanahy Masina izay mbola mampijoro ny fiangonana. Nisaorana ny Tompo noho ny fitantanany. Noho ny fahotana vita dia nangatahina ny famelan-keloka. Nangatahina ihany koa ny fanatrehan’ny Tompo hanamasina ny fotoam-pivavahana.

DIMY MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

Rajaofetra Chantal no nanatanteraka izany ary ny Salamo 119: 18 no nangalana ny hafatra. Fampitahana ny journal intime sy ny Baiboly no nentina nampiditra ny resaka. Ny journal intime dia boky mirakitra ny tsiambaratelon’ny olona iray izay izy tenany ihany no manoratra azy.

Ny Baiboly kosa dia tsiambaratelon’Andriamanitra amintsika zanany. Andriamanitra mihitsy no nanoratra ny Baiboly tamin’ny alalan’ireo mpanompony. Ireto misy santionany amin’izany tsiambaratelo izany: Kolosiana, 3,21; Tononkiran’I Solomona 8,4; Kolosiana 3,18; Kolosiana 3:20

Taorian’izay hafatra fohy izay dia nohiraina ny FFPM 549,2 « Ny tsiron’ny fiainana« . Tao amin’ny vavaka nataony no nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany sy ny fampianarana natolony. Nangatahina ny Tompo mba ho voatahiry tsara any anatin’ny tsirairay ny hafatra.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Ny Diakona Rakotonarivo Herinirina no nanao ny vavaka nisaorana ny Tompo noho ny teny izay atolony antsika, nangatahina Izy ampitoetra tsara ny Teny aty am-pon’ny tsirairay ka ho tonga mpihaino mpakato ny mpanompon’Andriamanitra. Nangatahina ny Fanahy Masina hiasa any anatin’ny mpitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Diakona Rakotonarivo Claudia no namaky ny teny ka ny Perikopa androany dia ny Joela 2,12-17, Matio 12, 38-42, Asan’ny Apostoly 11,19-20.

Taorian’ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 409,1-3 « Ry zaza mpiodina mba miverena »

TORITENY

Ny Misionera Joharivelo Fanambinana manatontosa ny asa misionera any amin’ny Kaominina Bevoay no nitory ny Tenin’Andriamanitra.Natomboka tamin’ny fampahafantarany ny tenany sy ny ankohonany ny toriteny.

Taorian’izay dia nampahafantatra ny fiangonana ny toeram-piasana izay iadidiany izy.Nambarany tamin’izany fa any amin’ny fokontany Maharenina sy Androangabe no iasany, izay ao amin’ny Kaominina Bevoay. Raha handeha any dia ny lalam-pirenena fahafito no arahina ka eo amin’ny tampon’Ihorombe no mivily mihazo an’I Faradofa. Eo indray no mandeha mihazo ny lalana manaraka an’I Ranomafana ary 17 Km miala eo dia tonga ao Bevoay.

Rehefa vita ny fampahafantarana ny tanàna dia niroso tamin’ny fampisehoana ireo karazan’olana sedraina amin’ny asa fanompoana ny Mpitandrina. Ny olana lehibe izay sedrain’ity lehilahin’Andriamanitra dia ny fanjakan’ny fanompoan-tsampy. Mbola mitazona ny fivavahan-drazana ny ankamaroan’ireo mponina. Mpimasy avokoa ny ankamaroan’ny raim-pianakaviana eo an-tanàna. Vitsy ny mpivavaka. Na ireo miditra any an-tranon’Andriamanitra aza ny olona dia tsy mbola mahafoy ny fomban-drazana. Efa  nisy fiangonana Katolika teo an-toerana saingy ringana izany noho ny fihetsika tsy mendrika nataon’ny olona teo an-tanàna. Nisy fotoana ny Misionera ankehitriny nandefasan’ireo mpimasy maingoka. Ny sakafo omen’ny manodidina azy dia sakafo avy nanaovana ny fomban-drazana. Amin’ny maha maodely azy amin’ny fomba fiainana araka ny sitrapon’Andriamanitra dia sady tsy mihinana izany ny tenany sady mananatra ireo mpiara-monina ny fomba tokony hatao raha hanaraka ny Tompo. Rehefa nahazo ny hanatra ny manodidina dia niova ihany ny fomba fiainany.

Teo am-pamaranana ny toriteny dia nanao fijoroana vavolombelona ny Mpitandrina. Nisy lehilahy iray nanan-janaka marary efa teo am-bavahaonan’ny fahafatesana. Nanatona ny Misionera izy ary niangavy azy mba handeha any an-tranony hitondra am-bavaka ny zanany izay marary. Tsy nandeha anefa ity mpanompon’Andriamanitra ity satria tsy naheno ny  Tompo nibitsika nanoro hevitra taminy. Rehefa tonga tany an-trano ity mpanompon’Andriamanitra ity dia naheno ny bitsik’Andriamanitra. Naniraka azy handeha hamonjy ilay zaza marary Andriamanitra.Nambaran’Andriamanitra aza fa Izy tenany no naniraka ilay rain-jaza hangataka famonjena amin’ity Misionera ity. Nandeha tany amin’ilay zaza marary ny Mpitandrina, nojerena, feno olona ny trano, nisy mpimasy ihany koa tao an-trano. Nivavaka ny Misionera, rehefa vita ny vavaky ny mpanompon’Andriamanitra dia nitsangana ihany koa ilay mpimasy mba hanao ny anjara tandrify azy saingy noraran’ny tompo-trano. Akory ny hagagan’ny iray trano fa sitrana ilay zaza. Nanomboka teo dia nitombo isa ireo olona namonjy ny trano fivavahana amin’Andriamanitra.

Taorian’izay fijiroana vavolombelona izay dia nanambara tamin’ny mpianakavin’ny finoana ity Misionera ity fa manana andraikitra amin’ny fiangonana any Bevoay ny mpanompon’Andriamanitra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena.

Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny STK.

VAVAKA SETRIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany ary nisaorana ny Tompo noho ny fanomezany ity lehilahin’Andriamanitra ity misolo tena ny fitandremana any Bevoay.Nangatahina ny Tompo hanohana ny mpanompony hampisy fahazavana be any amin’ity faritra anjakan’ny fanompoan-tsampy ity. Nangatahina ihany koa ny Tompo hijery manokana ny fianakavian’ity mpanompony ity.

Nangatahina ny Tompo mba hampody indray  ireo zanak’Andriamanitra miverin’dalana.

Ho fanehoana amin’Andriamanitra ny finoana dia niaraha-nanonona ny fanekem-pinoana fahatelo.

RAHARAHAN'NY FIANGONANA

Ny mpitantsoratry ny Fiangonana Rakomanana Andry no nanolotra izany. Ireto avy no nisongadina tamin’izany:

 • Ho fanohanana ireo mpiomana ho Mpitandrina taona faharoa dia hisy rindran-kira karakarain’izy ireo anio ao amin’ny FJKM Andrainarivo hiarahana amin’ny Laurent Rakotomamonjy.
 • Noho ny faha 25 taonan’ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana dia ho tontosaina ny 27 Martsa izao ny fanompoam-pivavahana fanokafana izany taon-jobily izany ao amin’ny FJKM Rasalama Maritiora manomboka amin’ny 9ora sy sasany.
 • Ny FJKM Ambohipiara Ziona dia fiangonana miara-mandroso amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Noho ny fankalazany ny Jobily faha-50 taonany dia manasa antsika izy ireo hiaraka mivavaka aminy ny 29 Martsa amin’ny 9 ora.
 • Ny STK Ivandry dia mikarakara fifaninanana ara-panatanjahatena Basket ball sy foot-ball koa manasa antsika izy ireo handray anjara amin’izany.
 • Ho tontosaina ao amin’ny Le Pavé ny 21 Martsa izao amin’ny 8ora sy sasany ny Forum Economique Chrétienne ; Mr ANDRIAMPARANY Ricky izay mpianakavin’ny Tompo eto Amparibe Famonjena no mikarakara izany ka dia manasa antsika izy handray anjara amin’izany.
 • Nambara ny fiangonana ny toetry ny vola
 • Nampatsiahivina ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo fa hisy ny Ankatoky ny fandraisana amin’ny heriny anio.
 • Nampahafantarina ny vahoakan’Andriamanitra ireo fandaharam-potoana mandritry ny herinandro
 • Novakiana ihany koa ireo taratasy avy amin’ireo Sampana sy sampan’asa ary Vaomiera.
 • Amin’ity herinandro ho avy ity ny erinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa. Araka izany dia hisy ny famelabelaran-kevitra ny alatsinainy ho avy izao amin’ny enina ora latsaka fahefany. Ny Alarobia kosa amin’ny 12 ora atoandro dia hisy ny fampianarana Soratra Masina. Ny Zoma hariva tahaka ny mahazatra dia hisy fanompoam-pivavahana andraisan’ny Sampana Taninketsa anjara.
 • Ny 28 Martsa dia hanao fitoriana filazantsara amin’ny ankizy 5 ka hatramin’ny 12 taona ny AFF any amin’ny FOFIKRI ka arivo ariary ny fandraisana anjara.
 • Nentanina ny tsirairay mahakasika ny fisorohana ilay aretina Corona Virus

Nanentana ny Mpitandrina amin’ny fianarana SETELA sy FITELA.

FANOLORAN-JAZA

Natolotra ho an’Andriamanitra ny zaza RATIARISON Isaia Joris Edgar sy RATIARISON Peneloppe Vall Irinah. Natao amin’ny vavaka nisaorana ny Tompo noho ny fanapahan-kevitry ny Ray aman-dreny. Nangatahina tamin’ny Tompo ny fandraisan’ny Ray aman-dreny sy ny fianakaviana ary ny fiangonana andraikitra manoloana ny fitaizana ny zaza araka ny fomba Kristiana.

VOADY SY RAKI-PISAORANA:

Ireto avy ny hira nangatahin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana: FFPM 545,1 / FFPM 283,5 / FF 37,3 / FFPM3,1 / FF 26,1.Toy izao avy ireo voady sy fangatahana : Fisaorana noho ny fanambinana, Fangataham-bavaka noho ny andraikitra azo ho fanompoana ny Tompo,Fangataham-bavaka ho an’ny fahasalaman’ny Raim-pianakaviana, Fisaorana noho ny tsingerin-taona sy fahafaham-panadinana

Ny hira nanolorana ny rakitra dia ny FFPM 33,3: « Tompo Andriamanitray »

VAVAKA FANGATAHANA:

Nangatahina ny Tompo mba hamerina ireo ondry nania.Nentina am-bavaka ireo tanora nahazo anjara andraikitra vaovao ao amin’ny SAMPATI.  Nentina am-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy raki-boady  . Notrotroina am-bavaka ireo manana hataka manokana. Nentina am-bavaka ireo sahirana, tsy salama, mana-manjo, tratry ny tsy fidiny sy tsindry hazolena. Nentina am-bavaka ny mpanompon’Andriamanitra nitory ny teny. Nentina am-bavaka ny fiangonana sy ireo mpitondra fiangonana ary mpitory teny.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.

ASA VAVOLOMBELONA:

Nisy ireo tompon’andraikitra Mpanazava sy Tily nanao fanekena:

 • ANDRIAMAHATANA Cindy – Akela Mpiandraikitra Louveteau-
 • RADIMIMANANA Rivo Itokiana – Filoala Milefitra Mpiandraikitra tomp-toerana-
 • RANDRIAFARA Miranto – Kantsy Manoa Mpiandraikitra mpanampy-

Sy fanolorana Tonia:

 • RANDRIANANDRASANA David –Siely Miharina Tonia Tily –
 • RAZARASOA Josie – Sihotsy Tabia Tonia Mpanazava –

Tao amin’ny vavaka no nisaorana ny Tompo noho ny fahatontosan’ny  asa vavolombelona. Nentina am-bavaka ireo tompon’andraikitra mba hahavita an-tsakany  sy an-davany ny asan’Andriamanitra.

FAMARANANA

Ny FFPM 485 « Moa Jesosy ve tsy ahy » no nohiraina mialoha ny namakiana ny tondrozotra sy nanalorana ny tsodrano ary ny FF 91 « Fa sambatra izay mitoetra » no natao taorian’izay.

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitarika ny fotoana: Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina
 • Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: Rajaofetra Chantal
 • Vavaka mialoha ny vakiteny: Rakotonarivo Herinirina
 • Vakiteny: Rakotonarivo Claudia
 • Nitory ny teny: Ny Misionera Joharivelo Fanambinana
 • Raharaham-piangonana:
 • Fafana : Ranaivoson Joel
 • Fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova
 • Mpitendry orgue: Ranaivoson Jacky
 • Diakona tompon’anjara: Vaomieran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana
 • Diakona niandry varavarana : Vaomiera Asa Vavolombelona

Naka ny sary : Rakotondramboa Andry . Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana.