ALAHADY 15 JANOARY 2023
« MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO »
FANOMPOAM-PIVAVAHANA NITONDRANA TAMIM-BAVAKA NY FILOHAN’NY FJKM MIANAKAVY SY NY TAOM-PIASANA 2023

« Miorena tsara, aza miova » 1 Korintiana 15 : 58b

Nikatona avokoa ny trano fiangonana teto amin’ny Synodamparitany teto Antananarivo (SP10; SP11; SP12; SP 19), satria notanterahina, teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny fanompoam-pivavahana natomboka tamin’ny 9 ora sy sasany maraina.

Nisy ny Asa sy Fampaherezana ny maraina tamin’ny 7 ka hatramin’ny 9 ora.

Ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Dodaherisoa, Mpanolotsaina, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka,  Filoha Mpanampy, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ireo antoko mpihira mitambatra eo anivon’ny Foibe FJKM no nanafana ny fotoana.

Samy nanana ny toerany sy ny fandaminany ireo Synodamparitany efatra.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Niara-noredonina mafy, teo am-pitsanganana, ny hira faneva fanentanana ny « Hazakazaka Masina » : Handeha isika hiaraka.

Rehefa, dia nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika ary niaraha-novakiana ny Salamo 92:1-5, ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra : « Tsara ny hidera an’i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, Ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina Sy ny fahamarinanao nony alina, Amin’ny valiha tory folo sy amin’ny feon-dokanga. Fa ampifalinao amin’ny nataonao aho Jehovah ô ; Ny asan’ny tananao no hihobiako. Jehovah ô, akory ny halehiben’ny asanao! Lalina indrindra ny fisainanao. »

Natao ny hira  FF 9 : Isaorana anie Jehovah.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra Ray Mpahary izao rehetra izao. Andriamanitra nanome tombonandro hahavelomana, nanome taona vaovao hahafahana manatanteraka ny «Hazakazaka Masina» hamakivakiana ny taona 2023. Napetraka teo am-pelantanan’Andriamanitra ny fanomanana ity fotoana ity, izay hitondrana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM mianakavy sy ny taom-piasana 2023. Raiso ho hanitra hankasitrahanao izao fanompoam-pivavahana izao, Andriamanitra ô, hanambaranay manakoako fa tsara ny Andriamanitray, Izay velona sy mamelona ary miteny. Andriamanitra velona mandrakizay. Mangataka ny Fanahy Masina hitarika mandritra ny fanompoam-pivavahana manontolo. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

Noraisina tao amin’ny  bokin’Isaia 45 :11-13 izany.

« Izao no lazan’i Jehovah ny Iray Masin’ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin’ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny; ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny aminy rehetra. Izaho no nanaitra azy io tamin’ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haravoko avokoa; izy no hanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia halefany, nefa tsy amim-bola amin-karena, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. »

Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia noventesina ny hira FFPM 461 : 1, 6 Aoka ho an’Andriamanitra.

VAVAKA FIFONANA

Ny ota dia manosika hivarina,  fa ny lalan’ny fifonana sy ny fibebahana no mitarika hiarina.

Re teo ny Teny izay toky tsy mamitaka. Ianao Ray no namorona sy nahary anay ary renay teo ny sitraponao mba ho fiainanay. Indrisy anefa Tompo, fa tsy tanterakay ny Teny izay nomenao, tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Ny Teninao no manome antoka ny hoavy, nefa tsy matoky izany izahay. Ny zanako sy ny asan’ny tanako, hoy Ianao, aoka ho adidiko ihany, nefa izahay tsy miankina Aminao Ray, fa miezaka miavo-tena, miankina amin’ny zavaboaary, miankina amin’ny olombelona, miankina amin’ny fahaizana sy fahalalanay samy irery, ka matetika no tsy tafavoaka noho ny tsy fitokiana Anao Andriamanitra. Andry fiorenan’ny fahamarinanan’ ny Fiangonana, nefa mikaviavia. Mamindrà fo, mamelà heloka Andriamanitra ô.

Nohiraina ny FF 22 : Tsy mendrika ahy mpanompo.

FAMELAN-KELOKA ATOLOTR’ANDRIAMANITRA 

Natolotra ny Teny famelan-keloka. Noraisin’izay mibebaka marina, teo am-pitsanganana. 

 « Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe: Mahalalà an’i Jehovah; Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra. Hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra, hoy Jehovah; Fa havelako ny helony, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. » Jeremia 31 : 34. 

Rehefa, dia noventensina ny hira FFPM 79 : Sambasamba Zanahary. Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana ary ho fijoroana vavolombelona koa, dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika, laharana I.

FILAZAN-DRAHARAHA

Ny Mpitandriana Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneraly, no nanatanteraka izany.

FIAINAM-BAVAKA SY RAKITRA SOA

Nohazavain’ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Dodaherisoa, fa hoe fitaovana mahomby amin’ny fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra ao anatin’ny fotoan-tsarotra, ny fiainam-bavaka sy ny rakitra soa.

*Ny fiainam-bavaka dia ny finoana izay hamafisina sy hatsaraina.

  • Hamafisina ny fiaraha-mivavaka isaky ny amin’ny 8 ora alina ;
  • Hatsaraina amin’ny vavaka 24 ora /24 ora : ny Kristiana rehetra, ny Fiangonana rehetra, ny SSAA, ny Komity, ny Vaomiera hifandimby hivavaka ora iray avy isan’andro ; (mifandimby tsy tapaka) ao anatin’ny 24 ora. Misy boky kely mivoaka manomboka izao : « Kristiana FJKM miorina tsara amin’ny fiainam-bavaka ». Voalamina sy voarindra ary mora arahina amin’io boky kely io ny fanatanterahana izany vavaka mandritra ny 24 ora /24 ora izany.

*Ny rakitrasoa na rakitra zavatra (tsy vola ihany) dia hotanterahina indray mandeha isam-bolana, manerana ny Fitandremana FJKM rehetra. Baikon’i Jesoa Kristy izy io, lasa fitaovana lehibe hahazoana mitory ny Filazantsara, hahatonga ny olona hahafantatra be be kokoa ilay Andriamanitra Raintsika (Matio 5 : 14-16) « Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin’ny vata famarana, fa apetrany eo amin’ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin’izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo imason’ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra. ») Amin’ny alalan’ny rakitra soa na rakitra zavatra no hahazoana manampy ny sahirana, ny traboina, …

RAKITRA 

Nanatanteraka hira ireo antoko mpihira nandritra ny fanantazana ny rakitra.

Nohiraina ny FFPM 441 : 1, 3 Raiso aho, Tompo ô  ho fanolorana ny rakitra.

FOTOANA HO AN’NY  ANKIZY SY NY TANORA 

Nasaina nitsangana daholo ny ankizy sy ny tanora teo am-panaovana ny hira FFPM 786 :1,4 Ny Teninao Jehovah, izay ianaranay.

Ny Mpitandrina Razakarivony Charlot Patricien, Tonia SSA, no nanatanteraka izany. Nivavaka izy. Ny Ezekiela 37 : 6 « ary hasiako fofonaina ianareo ka ho velona; ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah » no nangalany ny hafatra.

Avy amin’Andriamanitra ny fofonaina mahavelona, ka isaory Izy raha mbola velona ianao, nahatratra ity taona vaovao ity.

Tantaran’ity mpanao baolina kitra malaza nahita ankizy, zanak’olona sahirana, nilalao baolina teny amin’ny arabe. Nomeny vola mitovy avy ireo ankizy, ka nasainy nividy izay tiany avy. Ny iray tsy nandeha nividy zavatra, fa variana nijery ilay mpanao baolina malaza. Raha nanontaniana izy hoe maninona no tsy nandeha nividy zavatra, dia namaly hoe nomenao vola 10 000 Ar, maimaimpoana aho, ka mety ve raha omeko anao ny 1 000 Ar, ho fisaorako anao ? ary ny 9 000 Ar, no holaniako. Nanaiky ilay mpanao baolina malaza. Rehefa niverina ireo naman’ity ankizy, dia hoy ilay mpanao baolina malaza hoe : « Manam-pahendrena ity namanareo iray ity, ka ho fisaorako azy dia omeko 100 000 Ar izy ». Ny antony, hoy izy, dia tsy nisy nisaotra ahy ianareo, fa izy kosa nisaotra ary nanome vola ahy ho marik’izany.

Hafatra : mahaiza misaotra an’Andriamanitra amin’ny rivotra izay omeny hivelomantsika isan’andro. Manokàna fotoana hisaorana an’Andriamanitra. Mahafoiza ampahany amin’izay omeny anao, ho fisaorana Azy.

Naverina novakiana ny Soratra Masina ao amin’ny Ezekiela 37 : 6.

Nofaranany tamin’ny vavaka izay nasainy naverina notononina mafy.

« Andriamanitra Tompo Mpahary anay ô ! Ianao no manome fofonaina mahavelona, ho anay. Misaotra Anao izahay noho izany. Mampianara anay hahafoy ho Anao ihany, koa hanehonay ny fisaorana Anao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena ».

Natao ny hira 823 :1, 2, 3 Hoderaina tokoa, mialoha ny namakiana ny Soratra Masina.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Randrianja Voahangy, Mpitahiry vola, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nivavaka  mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny Tompo, fa tamin’ny Teny feno fahefana no namoronany ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra eo aminy. Nomen’ny Tompo ny Teny tonga nofo hahatanteraka ny sitrapony. Misaotra fa afaka mamaky ny Teny Masina amin’ny teny malagasy. Raha hamaky ny Teny ireo voatendry amin’izany, ary raha hampita ny hafatra ny mpanompon’Andriamanitra, dia mangataka ny Fanahy Masina  hanazava ny Teny rehetra izay horenesina.

Ny Mpitandrina Robson Radolalaina Johary, Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana no namaky ny Salamo 33 : 4-11 ; Rakotondranaivo Domoina, Tonian’ny Departemantan’ny Sekoly no namaky ny Matio 11 : 25-27 ary Andry Nirina Velosoa, Tonian’ny Departemantan’ny Mpiasa sy ny olona ary Fananana sy ny Famokarana, no namaky ny Apokalypsy 4 : 9-11.

Nohiraina teo am-pitsanganana ny Salamo 25 :1-4 mialoha ny nanambarana ny Hafatr’Andriamanitra.

TORITENY

Ny Salamo 33 no nanompanan’ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka ny toriteniny, fa ny andininy faha 12 no notsongainy : « Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany. » Raharaham-pirenena, fiainam-pirenena, firenena no ambara eto amin’ity Salamo  33 ity. Nozarainy telo toy izao ny toriteny :

  • Ny andininy faha 5 manao hoe : « Tia fahamarinana sy rariny Andriamanitra. Henika ny famindrampon’i Jehovah ny tany…» Tena fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny fanaovana sy ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny rariny. Manasararotra olana sy ny famahana olana ny hala-bato, ary lafo ny sandan’ny hala-bato, satria tsy marin-toerana izay mitondra ny fanjakana vokatr’izany, voatery mampiasa   « clientélisme » sy « intimidation », ary tsy hisy fampandrosoana mety handeha, tsy hisy fampivoarana ho an’ny tsirairay sy ny isan-tokantrano.
  • Ny andininy faha 7: « Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy ». Mitory firaisana amin’Andriamanitra isika, raha mahay mitahiry sy mitantana ny ranomamy, izay sarobidy ankehitrio satria tsy maharaka ny tinady intsony ny tolotra. Mitombo ny isan’ny mponina, ny isan’ny indostria, ny fiompiana sy ny fambolena izay mila rano betsaka, nefa ny ranomamy mihena. Izay manana ranomamy no ho tafita. Harem-be sy fiderana an’Andriamanitra ny fahaizana mitantana ny ranomamy satria hitovy fisainana Aminy isika : « Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy ».
  • Ny faha 16 sy 17: « Tsy misy mpanjaka voavonjin’ny hamaroan’ny miaramilany ; ny olo-mahery tsy voavonjin’ny haben’ny heriny…». Hoy i J. Calvin : « Arakaraka ny hananan’ny olona fiarovana tsara sy mafy no hialany amin’Andriamanitra, satria mitoky amin’ny ara-tafika izy.» Tsy mahavonjy azy anefa izany. Isaia mpaminany 2 : 4 : « Ary hitsara ny adin’ny jentilisa Izy, ka hampiaiky firenena maro ; Dia hanefy ny sabany ho fangady ireny, Ary ny lefony ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra hifamely Na hianatra ady intsony ». Ny famokarana sy ny fampamokarana ihany no miteraka toe-karena mandroso. Ampitomboy ny tetibola mahakasika izany, raha tiana ho tafarina ny firenena. Mitombo ny an’asa rehefa mitombo ny toe-karena ary hihena ny tsi-fandriampahalemana.

Ho famaranana : Fiderana an’Andriamanitra ny fampandrosoana ny asa sy ny toe-karena. Fiderana an’Andriamanitra ny politikan’ny rano tsara tantana.

Tsy  lany andro amin’ny fitadiavana ny tompon’andraikitra ny Fiangonana sy ny Kristiana fa avy hatrany dia manala ny ratsy

Voninahitra ho an’Andriamanitra. Amena.

 

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY FANGATAHANA

Randriamamonjisoa Georges Henri, Mpanolotsaina, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nanatanteraka izany.

ASA VAVOLOMBELONA 

*Fankasitrahana ireo telo voalohany tamin’ny fifaninanana sary famantarana sy hira fanentanana « Hazakazaka Masina ».

Sary famantarana : Randrianjafimanana Zo Fitia (FJKM Anjanahary Maritiora), Razafimanantsoa Niandry Tiana (FJKM Ambatomaro Fehizoro), Ramavo Andriamanga Arsène (FJKM Ambatomena).

Hira fanentanana : Andrianarilala Honoré (FJKM Kanana Vaovao Ambohimalaza Firaisana), Rakotoniaina Minosoa (FJKM Tanjombato Maritiora), Randriavatonarivo B. Jean Gracieux (Toeram-panomanana Mpitandrina Ambatonakanga, taona faha 4).

Ny Filohan’ny FJKM no nanolotra azy ireo ny mari-pankasitrahana.

*Fiarahabana ny Filohan’ny FJKM, Dr Irako Andriamahazosoa Ammi, mianakavy.

Razakasoa Timoty, Filoha mpanampy, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nitondra ny teny.

Natao teo am-pitsanganana ny fitondrana amim-bavaka. Taorian’ny tenin’ny mpitarika hoe « Ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina ô ! » dia mamaly ny Fiangonana manao hoe « Arovy, ampaherezo, ary vokiso fiadanana ny mpanomponao ».

Rehefa vita ny vavaka dia nisy hira natolotra ny Filoha ho amin’ity taona vaovao ity.

Nandray fitenenana ny solotenan’ny fianakavian’ny Filohan’ny FJKM. Tononkalo no nataony tamin’izany.

Nitsangana nandray anjara fitenenana ny Filohan’ny FJKM. Nisaotra sy nidera an’Andriamanitra ary nanao teny fiarahabana ho an’ny sokajy rehetra. Niarahaba noho ny Krismasy 2022, izay tena zava-dehibe, satria amintsika Andriamanitra, ka tsy avelany ho irery eto amin’izao tontolo izao isika. Miaraka amintsika Izy, amin’ny lafim-piainana rehetra. Niarahaba koa noho ny taona 2023.

Nisaotra ny rehetra ny Filoha noho ny fahatongavana sy fanotronana, satria tena betsaka ny fitiavana. Nisaotra izy ny amin’ny teny firariantsoa rehetra izay natao. Amin’ny foto-pisainana malagasy dia « ny teny soa, sakafo », koa nisaotra indrindra izy, fa tsy teto ihany ny teny fa tao ny sms sy mailaka marobe izay tsy ho voavaliny.

*Aina ny rano. Namokatra rano ny FJKM, « Aina » no anarany. Eo am-pamitana ny taratasy ara-panjakana, hahafahana manaparitaka io vokatra io.

Nofaranany tamin’ny vavaka ho an’ny taom-piasana 2023. Vavaka fohy izay nasainy naverina isaky ny miato izy.

« Jesoa ô ! Ianao no Tompo sy Mpamonjy anay. Tahio ity taom-piasana ity hamirapiratan’ny voninahitrao mihoatra noho ny tamin’ny lasa. Ary raiso ny fanoloran-tenanay ho mpiara-miasa mitoky Aminao. Dia misaotra Jesoa ô, ny amin’ny valim-bavaka efa azo sy ny valim-bavaka raisinay sahady, ary ho Anao Irery ny voninahitra. Amin’ny Anaranao Jesoa. Amena ».

FAMARANANA 

Nitsangana handray ny Tsodrano izay natolotry ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka ny Fiangonana.

Mialoha izany dia nohiraina ny FF48 Andriamanitra fitiavana Ianao.

TSODRANO : « Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao ; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah, ka hamindrafo aminao ; Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ; ka hanome anao ny fiadanana. » Amena. (Nomery 6 : 24-26.)

Nipetraka nanao vavaka mangina.

Ho an’Andriamanitra Irery ihany ny voninahitra !

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.

Sary : Capture vidéo FTV – Kolo TV