Alahady 14 Novambra 2021

ALAHADY 14 NOVAMBRA 2021, fotoam-bavaka 9 ora maraina.

Alahady faha XXIV manaraka ny Trinite

Fitondrana amim-bavaka ny fitantanana ny fananan’ny FJKM

Ivom-bokatry ny Asa Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala

“TAFATOETRA NY FON’IZAY MIANDRY NY TOMPO” “Izay rehetra manatona Ahy sy mandre

ny teniko ka mankatò azy, dia hasehoko aminareo izay tahaka azy ” Lioka 6 : 47

Ny Filohan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala,
Andrianilaina Gina, Loholona,
no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina
Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana.
Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

 

 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana dia noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira fanevan’ny faha 160 taona « FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY ».

 « Tafatoetra ny foko Andriamanitra ô, eny tafatoetra ny foko…fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery … » (Salamo  57 : 7 ; Isaia 40 : 31a)

Ny fiarahabana apostolika dia : «Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina.» Amen. (II Korintiana 13 : 14).

Ny andinin-tSoratra Masina fiderana dia ao amin’ny Salamo faha 100 hoe: « Mihobia an’i Jehovah ry tany rehetra. Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika, ary Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana, ary eo an-kianjany amin’ny fiderana. Misaora Azy, mankalazà ny Anarany, fa tsara Jehovah ; mandrakizay ny famindrampony, ary mihatra amin’ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany.» Amen. Ny hira FFPM 8 « DERA, LAZA, HERY, HAJA » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

Vavaka Fiderana sy Fisaorana: Ry Fiangonana, manoloana ny halehiben’Ilay Andriamanitra Nahary, be fitiavana sy be famindrampo ary feno ny fahamarinana, ndeha isika hiondrika am-panajana, hanao vavaka Fiderana sy Fisaorana:” Isaoranay Ianao Andriamanitra ô! Eny isaoranay Ianao fa akaiky ny Anaranao. Mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Famindrampo sy fitsarana no ankalazanay Anao. Ianao, Tompo ô, no hoderainay. Ho Anao anie ny voninahitra ao amin’ny Fiangonana sy ao amin’i Kristy Jesoa hatramin’ny taranaka farany indrindra. Ankehitriny dia misaotra sy midera Anao izahay noho ny nitantananao ny gazety Taratry ny Famonjena ka nanomezanao azy indray tombon’andro hahafahany mamakivaky ny taona faha 45 nisiany teto anivon’ny Fiangonanao sy manerana izao tontolo izao. Isaoranay Ianao noho izany fitondrana mahagaga izany. Dia misaotra anao koa izahay noho ny 160 taona nomenao ny Fitandremana. Tompo ô, ny asa rehetra mbola hotanterahin’ny Fiangonanao, eto amin’ity Fitandremana ity anie, hamirapiratan’ny voninahitrao hatrany. Ianao tompon’ny fiadanana, arotsahy aminay izany hahafahanay mizara izany amin’ny mpiara-belona aminay. Ianao no tompon’ny hery, zarao aminay izany hahafahanay manao ny asanao eo anivon’ny fiarahamonina. Ianao no tompon’ny fahefana, ampitao aminay izany, hahafahanay miroso amin’ny fanavaozana hatrany. Amin’ny Anaran’i Jesoa, Amen.”

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra hoe: Ry kristiana havana, isika no mpaminany ankehitrio, nirahan’Andriamanitra eo anivon’ny fiarahamonina, hahita sy hanampy ny manodidina antsika, ka hanampy azy amin’ny geja mbola mamatotra azy. Toy izao àry ny sitrapon’Ilay Mpahary ambara amintsika Fiangonana : « NyTompo Andriamanitsika dia Tompo iray ihany, koa tiava ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa dia izao : Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. » Amen. (Marka 12 : 29-31). « Sambatra ny mahitsy lalana. Izay mandeha araka ny lalan’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny tenivavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra.» (Salamo 119 : 1,2) Amen. Natao ny hira FFPM 242: 1 « MISAOTRA ANAO IZAHAY, RY RAY ».

Vavaka fiaiken-keloka: Noho ny tsy fahatanterahantsika, ka tsy nananantsika fomba fijery mitovy amin’Andriamanitra, dia tsy nahatanteraka izay sitrapony izany isika, ka andeha hifona. Rehefa avy miteny ny mpitarika hoe: « Koa indreto mivalo sy mifona Aminao », ny Fiangonana kosa hanohy hoe : « Tompo ô, henoy ny vavakay ».

Mpitarika : Ry Tompo Andriamanitra ô! nambara taminay ny sitraponao. Mahatsapa anefa izahay fa tsy nahatanteraka izany. Koa indreto manatona Anao amim-panetren-tena, mivalo sy mifona Aminao.

Rehetra : Tompo ô, henoy ny vavakay.

Mpitarika : Ry Tompo ô, nanota taminao, tamin’ny namanay, tamin’ny firenenay ary tamin’ny tenanay izahay. Diovy ny fonay ho mendrika Anao ary havaozy ny fanahy ato anatinay. Koa indreto izahay mivalo sy mifona Aminao.

Rehetra : Tompo ô, henoy ny vavakay

Mpitarika : Ry Tompo ô, tsy mahay manaja ny tontolo manodidina anay izahay, tsy nandeha tamin’ny fahamarinanao fa ny tianay ihany no nataonay. Koa indreto izahay mivalo sy mifona Aminao.

Rehetra : Tompo ô, henoy ny vavakay

Mpitarika : Ry Tompo ô, misaotra Anao izahay fa fantatray fa mpamindra fo sy mpamela heloka Ianao. Koa raiso ny fifonanay sy ny fitalahonay famelan-keloka Aminao. Noho ny amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy, mamindrà fo aminay, ry Tompo ô. Amen.

Nohiraina ny FFPM 354: 4 « NY MPAMONJY NO MITADY ».

Ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana dia manao hoe: « Na dia mandra-pahantitratreo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsivolo anareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka Izaho ihany no hitrotro. Eny, Izaho no hitondra sy hanafaka. Tongava aminao araka izay irinao.» (Isaia 46 : 4 ; Matio 15 : 28). Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina. « Sambatra ny olona izay voavela ny helony (sy voasarona ny fahotany). Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny » (Salamo  32 : 1,2) Amen.

Nohiraina ny FF 3 : 1 « JESOA VATO FEHIZORO ». Notononina ny fanekem-pinoana apostolika (Laharana 1). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.

FOTOANAN’NY ANKIZY

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faharoa, Randrianjafitrimo Elia, no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia : “Ary amin’izany dia mahareta tsara, ry rahalahy mandra-pihavin’ny Tompo’” Jakoba 5 : 7a.

Ny tantara dia momba an’i Bary. Kivy izy noho ny tranga niseho teo amin’ny fiainany ka nanontany tena raha tena misy sy mamaly vavaka Andriamanitra no sady nanapa-kevitra ny tsy hivavaka intsony. Nandinika ny fihetsiky ny vitsika anefa izy dia tonga saina, nifona tamin’ny Tompo ary niverina taminy.

Tsy voatery hilamina foana ny fiainantsika. Mazàna isika dia mora kivy, mora manome tsiny rehefa misy olana sy sedra mandalo eo amin’ny fiainana. Mety mandalo fitsapana isika kanefa tsy izany no hahatonga antsika tsy hanao ny sitrapon’Andriamanitra fa Izy dia manana hevitra iheverana antsika, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza.

Natsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady niara-namaky ny andinin-tSoratra Masina. Nisy vavaka. Nitohizana avy hatrany ny fotoana.

 

TATITRY NY ASAN’NY GAZETY TARATRY NY FAMONJENA SY TRANOKALA

Ny mpitantsoratry ny fivoriana, Ralaiarimanana Narindra, no nanao ny tatitry ny asan’ny Gazety sy Tranokala. Nofaritana voalohany ny asa sy tanjona narahin’ny fintin’ny asa ankapobeny nandritra ny herintaona. Nampifandraisina tamin’ny tanjon’ny Fiangonana ny zava-misy niainana (aim-panahy, fifandraisana, asa vavolombelona, fananana). Narahina fanentanana sy fisaorana izany ka ny andinin-tSoratra Masina fampaherezana nomena ny mpikambana sy ny Fiangonana dia araka ny ao amin’ny Hebreo 6 : 10-11 DIEM ; Matio 10 : 20 DIEM ; Lioka IO 3 : 6 DIEM hoe : « Fa tsy manao ny tsy rariny Andriamanitra : tsy hohadinoiny akory ny asanareo sy ny fitiavanareo Azy nasehonareo tamin’ny nanompoanareo sady mbola anompoanareo ny kristianina havanareo. Ary dia irinay haneho fahazotoana toy izany hatramin’ny farany ianareo tsirairay avy, mba ho tanteraka tokoa ny zavatra antenainareo… Tsy teny avy aminareo no holazainareo fa teny avy amin’ny Fanahy Masina irahin’ny Rainareo… Dia ho hitan’ny olombelona rehetra ny famonjena avy amin’Andriamanitra ».

Taorian’izany dia nanao ny hira HF 6 : 1,4 “ ANIO, RY TOMPO TIA ”ny mpikambana izay notendrena tamin’ny piano.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ny Teny fanevan’ny faha 160 taona. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka:

        Fitanisana ireo hetsika ao anatin’ny iray volan’ny arsiva sy tranombakoka sy fanentanana ;

        Nambara ny toebola tamin’ny herinandro, notanisaina ny momba ny ankizy natao Batisa, ny fiantsoana fanambadiana sy filazana manjo novakiana ;

        Nisy fisaorana noho ny fahatontosan’ny Garden Party sy ny fiombonana Agape omaly sabotsy teny Analamahitsy avy amin’ny Biraom-Piangonana sy ny K160 ;

        Hanomboka rahampitso alatsinainy 15 novambra 2021 ny herinandrom-bokatry ny Sampana Mpanazava sy Tily ;

Ny sabotsy 20 novambra 2021

        amin’ny 8 ora maraina dia hisy ny fivorian’ny Mpihevi-Draharaha ;

        maraina dia hiofana ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny Akany Rainimamonjy ary ny tolakandro no hisy fivoriamben’ny sampana ;

        amin’ny 9 ora sy sasany maraina no Fivoriambe faharoan’ny Sampana Vokovoko Manga ao am-piangonana ;

        amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro ny Fivoriambe faharoan’ny Sampana Fifohazana (SAFIF) ao am-piangonana ;

        Ny sabotsy 27 novambra 2021 amin’ny 8 ora sy sasany maraina hatramin’ny 4 ora sy sasany tolakandro no hetsika karakarain’ny SAFIF noho ny faha-30 taonany eny amin’ny masera Androhibe-Analamahitsy. Ny raim-pianakaviana hiaraka amin’ny zanany lahy ary ny renim-pianakaviana hiaraka amin’ny zanany vavy. Misy fisoratana anarana momba izany.

Rehefa izay dia nandray fitenenana ny Loholona Rabako Ralambonirina Jean-Jacques nanao tatitra momba ny dia tany amin’ny Toeram-Panomanana Mpitandrina (TPM) Fianarantsoa. 10 mianadahy no solontenan’ny Fiangonana nandeha tany izay niainga teto ny 29 oktobra 2021. Nisy fiofanana momba ny fahaiza-mitarika sy fitantanana nomena ny Mpitandrina ny maraina. Ny hariva kosa dia fizarana vatsy : kojakoja 41 gony no nozaraina ka rehefa samy nahazo ny anjarany mbola nisy ambiny 3 gony. Mpianatra sy mpandraharaha 92 no nomena Ar 10 000 avy. Misy zanaky ny Fiangonana iray mianatra ao. Nofaranana tamin’ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 37 : 3 ny tatitra.

Rehefa izay, nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Nanantitra ny fisaorana noho ny fahatontosan’ny Garden Party izy. Nanao antso mba hidirana SETELA sy SEFALA. Nankasitraka, niarahaba, nirary soa sy nankahery ny mpikambana ao amin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala izy. Nisaotra ny Fiangonana koa noho ny asa vavolombelona tontosa tany amin’ny TPM Fianarantsoa. Notohizana tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATITRA

Ny Biraom-Piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR 3: 17b. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana:

        Misaotra an’Andriamanitra fa nahitam-bahaolana ny fiara simba ; hatao batisa ny zanany ; nahavita fianarana ; nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany ; nahazo fahasoavana, voatokana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ny zanany.

        Ao ireo nangata-bavaka ho an’ny fiainan’ny ankohonany; fa hiatrika fandidiana.

        Nisy nanolotra vola 200 000 Ar ho fampitaovana ny Gazety.

Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana izay nohiraina nandritra ny fanantazana ny rakitra sy fotoam-bavaka dia : hiran’ny Taninketsa “MITOETRA SY MIORINA” ; FFPM 808 : 1 “EO AN-TRATRANAO, JESOSY DIA MAHAFINARITRA” ; FFPM 460 : 3 “ARIO NY TAHOTRAO” ; FFPM 625 : 5 “MPAMONJY SOA MALALA Ô!” ; FFPM 487 : 1 “FANAVAOZANA IZAY MAHAGAGA” ; FF7 : 1 “TSY HAINAY NY HANGINA”.

Ny hira vavaka FFPM 275 : 1 “RAISONAO, RY TOMPO SOA”.no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena. Notohizana ny fotoana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 177 : 1,2 “RY FANAHY MPANAZAVA MITARIHA”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona, Filohan’ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana (VMFP) sady mpanitsy ao amin’ny Gazety Andrianasy Fanja. Ny Diakona, Filohan’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena sady Tonian’ny Tranokala Robel Hanitra no namaky ny Testamenta Taloha, raha ny Diakona, Filohan’ny Vaomieran’ny Fifandraisana sady mpaka sary no namaky ny ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ireto manaraka ireto no perikopa novakiana misesy: Isaia 30: 18-22 ; Lioka 6: 43-49 ; Jakoba 5: 7-11.

Toy izao ny Teny, amin’ny Anaran’ny Tompo: « Koa Jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindrany fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin’ny avo Izy mandra-piantrany anareo, fa Andriamanitry ny fahamarinana Jehovah; Sambatra izay rehetra miandry Azy. Fa ianao, ry firenena mitoetra ao Ziona any Jerosalema, dia tsy hitomany intsony; Fa hamindra fo aminao tokoa Izy, raha reny ny fitarainanao; Eny, raha vao reny izany, dia hamaly anao Izy. Ary homen’ny Tompo mofo fahoriana sy ny rano fahalahelovana ianao; Ary tsy hiery intsony ny mpampianatra anao; Ny masonao hahita ny mpampianatra anao; Fa na mivily ho amin’ny an-kavanana ianao, na mivily ho amin’ny ankavia, ny sofinao dia handre teny ao ivohonao manao hoe: Ity no lalana, ka andehano. Ary holotoinao ny takela-bolafotsy voapetaka amin’ny sampinao voasokitra sy ny takela-bolamena voapetaka amin’ny sampinao an-idina, ka harianao tahaka ny lamba maloto izany; Mialà amiko! no teny hataonao aminy. […]

Fa tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy na hazo ratsy mamoa voa tsara. Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo rehetra; fa tsy misy manoty aviavy amin’ny tsilo, na voaloboka amin’ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ny rakitra tsaran’ny fony; ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy; fa amin’ny haben’ny ao am-pony no itenenan’ny vavany. Ary nahoana ianareo no miantso Ahy hoe: Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manatona Ahy sy mandre ny Teniko ka mankatò azy, dia hasehoko aminareo izay tahaka azy: Tahaka ny olona nanao trano izy, izay nihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin’ny vatolampy; ary nony tondraka ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny riaka, nefa tsy nahahozongozona azy, satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre, fa tsy mankatò, dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin’ny tany, fa tsy nanisy fanorenana; dia namely azy mafy ny riaka, ka dia nirodana niaraka tamin’izay izy; ary loza ny naharavan’izany trano izany. […]

Ary amin’izany dia mahareta tsara, ry rahalahy, mandra-pihavin’ny Tompo. Indro, ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin’ny tany ka maharitra amin’izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fihavian’ny Tompo. Aza mifampimonomonona, ry rahalahy, fandrao hohelohina ianareo; Indro, ny Mpitsara efa mitsangana eo anoloan’ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin’ny anaran’ny Tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro, ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan’i Joba ary efa hitanareo ny faran’ny nataon’ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. »

« Ray masina ô, manamasina anay amin’ny fahamarinana, ny Teninao no fahamarinana ». Amen.

Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 4 : 2,3 “RY FANAHY O”, toriteny no nanaraka izany.

TORITENY (fintina) Ny Lioka 6 : 46-49 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra androany.

Fampianarana sy fananarana no ataon’i Jesoa ny mpianany eto mba hitoetra tsara ny fon’olombelona sy hankatoavana ary hitandremana ny Teniny. Misy ny trano azo antoka sy ny trano mampidi-doza, araka ny fanoharana hita eto.

1)     Ny trano azo antoka

Ny trano azo antoka dia tsara toerana sy mafy fototra, tsy misy atahorana. Izay mitady fahasambarana dia mila manahaka an’i Joba : miaritra sy maharitra na anaty fizahan-toetra aza ny finoantsika.

2)     Ny trano mampidi-doza

Natao kitoatoa, alasafay ny fanorenana ny trano mampidi-doza. Ny zanak’Israely na dia efa atoro aza dia mbola mitady ny ratsy ihany, manompo sampy. Noho izany izay miala amin’Andriamanitra dia mila mitandrina, mandinika ny fomba anambarany ny sitrapony mba ho trano azo antoka.

Alahadin’ny fitantanana ny fananana (FIFA) anio izay mieritreritra hoe inona no fototra mendrika. Nanam-pikasana ny Mpitandrina hanorina sekoly rehefa handeha hisotro ronono noho ny hamaroan’ny mpampianatra eto amin’ny Fitandremana. Rava anefa ny fikasana satria lasan’ny kaominina ny tany, soa fa misy sekolin’ny finoana sy saina ary fanahy amin’ny alalan’ny fananan’ny Fiangonana Gazety.

Ny Gazety dia fanorenana, fitaizana, fanabeazana, fampitomboana, fanatanjahana ny finoana ary natao hahasahana ny olona rehetra sy olona manontolo. Ny fahazavan’i Kristy dia aseho ao, izay ahitana finoana, fanantenana, fitiavana. Miraikitra ao am-pon’ny mpianakavin’ny finoana ampandraisina any an-tokantrano ny fananana Gazety satria ao no ifampizarana sy ampitana famonjena. Koa aoka ny mpanoratra hiezaka hanatratra tarigetra.

Maharaka ny lasa sady mitsinjo ny hoavy ny Gazety, mikendry fampandrosoana koa. Tsy mora ny manao izany asa izany kanefa mivoaka isam-bolana ny Gazety – na nandritra ny fihibohana aza – io no ifampifandraisantsika haharaka ny fiainam-piangonana amin’ny lafiny rehetra.

Tohano ny asa, vidio ny Gazety, tapero mihitsy izany, tohano amin’ny vavaka, ny fampitaovana, ny vola. Ho hitantsika ny tombon’ny trano azo antoka amin’ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Nohirain’ny Taninketsa ny “ C’EST SI BON DE LOUER SON NOM ”. narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavaka koa izy ho an’ny mpitory Filazantsara rehetra, ny kristianin’Amparibe eto sy any ivelany. Eo koa ny tomponandraikitra eto anivon’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala, ny Sampana sy Sampanasa ary Asa rehetra, indrindra ireo manao fankalazana amin’ity taona ity mba ho tanteraka ny fikasana. Tsy diso anjara amin’izany ireo nantsoina hianatra ao amin’ny SEFALA sy SETELA ; ny sahirana hahita vahaolana ; ny marary ho sitrana ; ny mana-manjo hahery sy ireo manana hataka manokana. Ny nanao raki-pisaorana dia voatonona tsirairay. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

 

ASA AVAVOLOMBELONA

Ny hira FFPM 808 : 1 « EO AN-TRATRANAO, JESOSY DIA MAHAFINARITRA » no nataon’ny Fiangonana nandritra ny firosoan’ny ray aman-dreny teo amin’ny alitara. Nisy teny fanorenana, fanekena nataon’ny ray aman-dreny sy mpiantoka, vavaka nataon’ny Mpitandrina. Notononina tsirairay ny anaran’ny zaza/ankizy nisitraka ny sakramenta ka nametrahan’ny Mpitandrina tanana ny loha. Nomena ny sertifikà. Rehefa izay dia nisy vavaka sy Teny fanomezan-toky. Ireto avy no anaran’ireo natao batisa : Ramilison Antsa Ny Avo ; Ranarison Inay Anh ; Ranarison Anh Thihaly. Nitohy ny fotoana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira HF 19: 1,3 “HOY NY TOMPO MANDEHANA” raha namonjy ny toerany ny ray aman-dreny sy zaza natao batisa. Notononina ny tondrozotra 2021 hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka ANTEMA 5 “INDRO NY ARON’NY MANDANAO”.Nisy vavaka mangina sy Trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 30 minitra ny fotoana. Nisy asa sy fampaherezana taorian’izany.

 

 

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto

Nitendry piano : Rabiazamaholy Mahery

Nitendry harmonia : Rajaofetra John

Fafana : Rabako Tovohery

Fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Vola sy Vaomieran’ny Fifandraisana

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra