Alahady 14 Martsa 2020

Alahady faha-efatra amin’ny Karemy
« MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA »

Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra « Mampiorina ny mino ny filazantsara ».
RABENASOLO Muriel no nitarika ny fotoana.
JOHARIVELO Fanambinana Misionera any amin’ny Kaominina Bevoay kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra.

FANOMBOANA NY FOTOANA

Ny Salamo 146 no novakiana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra
Rehefa voavaky ny Salamo dia noventesina ny FFPM 438,1-3

Vavaka

Nisaorana ny Tompo noho ny famindram-pony sy ny fotoana nahafahana nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. Nangatahina ny Fanahy Masina hanatrika ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra sekoly alahady RAMINO Lalaina no nitarika izany. Ny Salamo 34,1a no nangalana ny hafatra “Hisaotra an’I Jehovah lalandava aho; Ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy”
Ny anatra azo noraisina tamin’izany dia ny tokony isaorana an’Andriamanitra na inona na inona mitranga. Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 488,1.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nisaorana ny Tompo noho ny fampahatsiahivany antsika fa ilaina ny fahaizana misaotra ary noho ny fitiavany antsika sy ny tsy fanadinoany antsika. Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 439, 1 – 2 ary Nanao ny vavaka mialohan’ny vakiteny ny diakona RAJOHARISON Hanta Oliva nisaotra ny Tompo noho ny fahafahana mandray ny teninyindray ary ihany koa noho ireo zavatra rehetra nitranga tamin’ny fiainana.
Nangatahina ny Fanahy Masina hanazava ny saina sy ny fo ahafahan’ny tenin’Andriamanitra mitoetra aty anatintsika. Izy nivavaka ihany no namaky ny Deoteronomia 8,1-14 ary ny diakona Do Van Francky no namaky ny Lioka 22,24-32  sy ny II Korintiana 7,7-15 . Nofaranana tamin’ny hira FFPM 534,1-3 izany.

TORITENY

Ny Deoteronomia 8,2-6 no nangalan’ny Mpitandrina Misionera avy any Bevoay JOHARIVELO Fanambinana ny toriteny. Ny olombelona dia mandala fizahan-toetra sy fakam-panahy. Ny fizahan-toetra dia avy amin’Andriamanitra nentiny anamafy orina ny olony? Ny fakam-panahy kosa dia avy amin’I Satana izay ampiasainy anozongozonana ny finoana. Ny andalan-tSoratra Masina izay toriana amintsika anio dia manambara fa manoloana ny fanadinoantsika ny sitrapon’Andriamanitra dia ampatsiahiviny antsika amin’ny alalan’ny Teniny izany. Mitaona antsika mba hanetry ten any Tompo ahafahan’ny vononahiny hiseho amintsika.
Farany dia anarin’Andriamanitra tahaka ny fananaran’ny olona ny zanany isika.

Talohan’ny nametrahan’Andriamanitra ny zanak’Israely tao Kanana dia nozahana toetra nandritry ny efapolo taona tany an’efitra ny zanak’Israely mba ahafahany mahatsapa ny haben’ny voninahitr’i Jehovah sy anefeny ny toetry ny zanany.
Rehefa hitsena ny Tompo eny amin’ny rahon’ny lanitra isika dia toe-po sy toe-tsaina manao ahoana no itsenantsika Azy. Manoloana ny fitsapana mahazo antsikadia mila mandini-tena isika Kristiana indrindra amin’izao Karemy izao.
Ny olona miova fo rehetra dia ampandalovin’Andriamanitra fizahan-toetra avokoa ahafahany mandeha arak any Fanahy. Jesoa ilay tsy manana ota no airery ihany no afaka mamonjy antsika.
“Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, …” Jaona 17,3
“Satria raha manaiky an’i Jesoa ho Tompo amin’ny vavanao hianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty, dia hovonjena hianao. Fa amin’ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin’ny vava noanekena hahazoana famonjena.”
Andriamanitra dia maniry ny itomboantsika amin’ny fahalalana Azy syn y anarahantsika azy ary ny anavaozantsika ny fanolorantenantsika sy anatanterahantsika ny sitrapony.
Katsao ny fanjakany sy ny fanjakany, meteza ho mpinompankatoa ahafahanao mahazo ny satro-boninahitra.

Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia natao ny vavaka fifonana sy ny hira fifonana FFPM 312, 1-5.

FAMELAN-KELOKA

Jaona 5,24 “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho helohina; fa tafafindra niala tamin’nyfiainana izy”
Efesiana 2,8 “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra.”
Natao ny hira FFPM 543,1 mialoha ny famakiana ny fanekem-pinoana laharana faharoa.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ny diakona RAKOTOMANANA Andriambazotiana biraon’ny fiangonana no nanatontosa izany androany. Manomboka Ny Alatsinainy 15 Martsa izao ny erinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa
Ny talata 15 Martsa no fivorian’ny Dorkasy
Alarobia 16 Martsa Fampianarana Soratra Masina
Zoma 6ora sy sasany ariva fotoam-bavaka iarahana amin’ny Taninketsa
Sabotsy 20 Martsa famangian’ny Taninketsa nyAkany Fialofana Tangaina
Ny 20 Martsa izao no fivoriamben’ny SLK syn y Sampana Mpiangaly Zava-maneno

Ho fankalazana ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena dia hisy ny randonnée ho karakarain’ny fiangonana any Ambohitrandriamanitra ny 27 Martsa ko any fara fisoratana anarana dia ny Alahady 21 Martsa izao.
Hisy ihany ko any fifaninanana Cover.
Avy izany dia nanao fanentanana ny filohan’ny K160 i RAMANANARIVO Andry:
Nanamafy ny ahavitrian’ny mpianakavin’ny finoana handray anjara amin’ilay Randonnée ny tompon’Andraikitra
Nazavaina ihany ko any mahakasika ny fifaninanana Cover, ho hita ao amin’ny pejy facebook  “Fankalazana ny faha-160 taona – FJKM AMPARIBE FAMONJENA” ny andinindininy mahakasika izany.

Fotoana 5 minitra Fahasalamana

RAZAFINDRAVELONA Nirina no nanatontosa izany androany. Namafisina tamin’ny mpianakavin’ny finoana ny fihetsika fisorohabna ny Covid-19
Nampatsiahivina ny fomba fifindran’ny aretina, indrindra fa ny fisorohana izany toy ny elanelana iray metratran ny fanasana tanana matetika, ny fijanonana an-trano raha nifanerasera tamin’ny olona mitondra ny tsimok’aretina, mila mijanona an-trano ihany koa raha toa ka mitondra ireo soritr’aretina,…

Fanentanan’ny Mpitandrina

Namafisin’ny mpitandrina ny fihetsika fisorohana ny Covid-19
Namporisika ny mpianakavin’ny finoana handray anjara amin’nireo etsika fankalazana ny faha-160 taonan’ny FJKM Amparibe famonjena ny Mpitandrina
Nampahafantatra sy nanentana ny mpianakavin’ny finoana mpandray ny fanasan’ny Tompo ihany ko any Mpitandrina mba hanaraka ny fiofanana Filière Théologique pour le Laïcsna FITELA.

FANATI-PISAORANA

Natao ny hira fanampiny 48 nandritra ny fanatazana ny rakitra ary ny FFPM 434,4 nandritra ny fanolorana ny fanati-pisaorana.

Vavaka fangatahana

Nisaorana ny Tompo noho ny fampiorenany ny zanany amin’ny fizahan-toetra
Nisaorana ihany ko any Tompo noho ny fampianarany antsika mba hanetry tena syn y fampahatsiahivany antsika ny sitrapony.
Nentina am-bavaka:
ireo tompon’Andraikitra mpanatontosa ny asan’Andriamanitra;
ireo Kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjnena;
Ny zanaka am-pielezana;
Ny Misionera JOHARIVELO Fanambinana sy ny ankohonany;
Ireo manolo-tena hanaraka ny fiofanana FITELA;
Ny Komity syn y hetsika rehetra tontosain’ny fiangonana;
Ny Synoda lehibe ho tontosain’ny fiangonana any Sambava;
Ny avana any atsimo ianjadian’ny mosary;
Ny famongorana ny valan’aretina Covid-19
Ireo rehetra tratry ny tsy fahasalamana;
Ireo sahirana
Ho famaranana izany vavaka izany dia natao ny vavaka nampianarin’ny Tompo

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 579, 1-2
mialoha ny nanambarana ny Tondrozotra 2021 ary rehefa izany dia natolon’ny Mpitandrina ny Tsodrano.
Nofaranana tamin’ny hira FFPM 579, 4 sy vavaka mangina ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA:

Mpitendry : RAJAOFETRA John

Niandraikitra ny fafana : RAZAFIMAHARO Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : RANDRIAMBOLOLONA Mamisoa

Naka sary : RAHARIJAONA RASETAMANANA Solofonirina

Nandray an-tsoratra : ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana