Alahady 21 Martsa 2021

Alahady faha-dimy amin’ny Karemy

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena (STAF)

Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …Jaona 15: 16a

“MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA”

Alahady fahadimy amin’ny Karemy ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eto amin’ny sahan’ny FJKM, hoe: « Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra ».

Ary koa alahadin’ny Sampan’Asa momba ny Fampandrosoana (SAF) eto anivon’ny FJKM.

Fotoana miavaka ihany koa noho ny ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa (STAF), koa ireo mpikambana ao amin’ny Sampana no nanatanteraka ny fotoam-pivavahana.  Amin’ny maha fankalazana ny faha 30 taonan’ny Sampana dia nisalotra fanamiana vaovao izy ireo. RANDRIAMASIMANANA Hanta no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miza-draharaha RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

 

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno teo am-pidirana, dia nanao anjara hira ny Sampana Taninketsa (STAF). Rehefa vita ny fiarahabana apostolika dia namaky ny Salamo 11: 1-7, teo am-pitsanganana ny Fiangonana, ho fiderana an’Andriamanitra.

Natao ny hira FFPM 16: 1 – 2 « Avia ry vazantany o! » taorian’izany ary nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika.

Nisaotra sy nidera an’Andriamanitra izy noho izao fotoana izao. Nisaotra noho ny nanomezany an’i Jesoa Kristy. Nisaotra koa fa tojo izao fotoana ho an’ny Sampana izao. Na misedra andro sarotra aza dia eo Jesoa. Mpanota tsy nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra ka mifona. Mangataka ny fanatrehan’Andriamanitra feno.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Lanto, mpampianatra ao amin’ny K2, no nanatanteraka izany. Nasainy nitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ireo rehetra ao amin’ny Sekoly Alahady nanao ny hira FFPM 772: 1, 5 « Manatòna, manatona » ary nivavaka, nisaotra an’Andriamanitra. 

Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny nitondrany tantara sy hafatra dia tao amin’ny Salamo 107: 6 “Dia nitaraina tamin’ i Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny tamin’ ny fahatereny;

Mahavariana, hoy izy, fa misy olona eo amin’ny fiainany dia tsy mba manana manahirana. Kamboty ray sy reny i Mahefa. Mahatsapa banga na teo daholo aza ny fitaovana ilainy rehetra. Sendra nahare toriteny izy ka nitaraina tamin’Andriamanitra. Nanaitra an’i Mahefa izany, fa misy vahaolana hay ny fiainana. Afaka mamonjy Andriamanitra na tsy hitan’ny masontsika aza. 

Hafatra: Aza misalasala mitaraina amin’Andriamanitra.

Nofaranany tamin’ny vavaka ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, nisaotra ny Tompo Jesoa, misaotra fa tia manokana Izy. Nangataka famonjena ho an’ireo namana tsy mbola mahalala an’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 210: 1 « Zava-tsoa tokoa » (Feony zafindraony), mialoha ny vakiteny.

RANDRIAMASIMANANA Antenaina no nivavaka  ka nanohy avy hatrany tamin’ny famakiana ny Testamenta Taloha ; ny Testamenta Vaovao dia nifandimbiasan-dRABIAZAMAHOLY Haga sy RANDRIAMASIMANANA Andrinavalona. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Taninketsa avokoa ireo tompon’anjara ireo.

Ny perikopa voalahatra dia ny Jeremia 20: 11-13; Lioka 8: 11-15; I Petera 1: 3-9.

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 183: 2 “Ka raha re ny Teninao …” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Toriteny niompana tamin’ny Perikopa no nataon’ny Mpitandrina miza-draharaha RAMILISON Diamondra.

Mbola ao anatin’ny fandinihana ny “Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra”. Midika izany hoe ny mpino dia miorina noho ny fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra dia zavatra sarotra hampandalovin’Andriamanitra ny olona, toa an’i Joba. Ny vokatry ny fizahan-toetra dia fiorenana

Nalaina natao ohatra ny ovy sy atody. Samy hafa ireo akora ireo. Ny ovy mafy rehefa manta ary lasa malemy rehefa masaka, ny atody kosa malemy ny ao anatiny ary lasa mafy rehefa andrahoana. Toy izany ny miorina, manana hery enti-manohitra.

 

Maharesy fakam-panahy ny mpino miorina (Lioka 8)

Mifanatrika amin’ny Tenin’Andriamanitra (Voa nafafy). Nomena ny Tenin’Andriamanitra ny olona rehetra satria tiany ho tonga amin’ny famonjena.

 Misy karazany efatra ireo namafazana ny Teny (voa), hita ao amin’ny and.14:  ireo mandre ny Teny nefa mora voarebirebin’ny devoly ;  ireo mandray fa tsy maharitra; ireo voageja ka tsy mahavanona ny Tenin’Andriamanitra.  Isika tsy ao amin’ireo sokajy telo ireo fa isika no maharesy, ao amin’ny and 15: voa nafafy teny amin’ny tany tsara. Mandre ny Teny amin’ny fo sady tsara no marina, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana. Tsy ny fo rehetra no hitoeran’ny Teny fa ny fo nihaona tamin’ny Tompo.

Ahoana ny fontsika ankehitriny?

Ny Tenin’Andriamanitra raisinao dia tokony hitondra vokatsoa eo amin’ny fiainanao.

Ny olona maharesy fakam-panahy dia mahatahiry ny Tenin’Andriamanitra.

 

Miaina amin’ny fanantenana ny mpino miorina (1 Petera 1)

Ny fanantenana eto dia miorina amin’ny zavatra roa:

And.4: ny fisian’ny lova miandry

And. 6: ny fizahan-toetra.

Ny finoana an’i Jesoa Kristy no fiainana izany.

Misedra fahoriana isika ankehitriny, fampahoriana koa ataon’ny hafa. Mila ho kivy isika.

Mitaona antsika ny Tenin’Andriamanitra.

Rehefa miaina amin’ny fanantenana dia feno hafaliana. Misy fiantraikany any amin’ny tsy mpino izany, hijoroana vavolombelona.

 

Manana fiainam-piderana ny mpino miorina (Jeremia 20)

And.13 “Mihirà ho an’ i Jehovah, miderà an’ i Jehovah; Fa Izy namonjy ny fanahin’ ny malahelo tamin’ ny tanan’ ny mpanao ratsy.” Mahagaga ny fisian’ny fiderana eto nefa tao anatin’ny fampijaliana izy. Ren’Andriamanitra anefa ny fitarainana ka niditra an-tsehatra Izy. Ny antom-piderana? Momba antsika ny Tompo (and. 11); Mahafantatra ny fahavalo ny Tompo (and. 10)

Manana fifaliana fa mino sy matoky fa hamonjy Andriamanitra. Na misedra ny mafy aza dia aza hatsahatra ny fiderana sy ny fisaorana an’Andriamanitra. Mankalaza amin’ny Teny, amin’ny hira fiderana, amin’ny fanaovana ny asa. Raha marary dia miderà, raha sahiran-tsaina dia miderà … Ny Taninketsa dia modely ho an’ny fianakaviana, ho an’ny mpiara mianatra … mitaona ny olona ho amin’ny fiderana noho ny fahaizana mihira.

Tsy hatsahatra ny fiderana fa miasa Andriamanitra hampandresy antsika mandrakariva. Reseo ny fakam-panahy, hamafiso ny fanantenana, miderà ny Tompo … Jaona 15: 16 “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa … Teny fanevan’ny Taninketsa nandritra ny 30 taona izany.

Nofidiana ianareo, natokana: misy fanamasinana izany. Miady amin’ny fakam-panahy nefa ampaherezin’ny Tompo. Tondrozotra amin’izao taom-pankalazana izao io, fiderana an’Andriamanitra mandra-pahatonga ao amin’ilay lova mandrakizay.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

Misaotra an’Andriamanitra noho ny fanambarany ny sitrapony nefa tsy nahatanteraka izany isika koa manetry tena mifona. Ny finoanay anie hiorina Aminao tokoa hanananay fanantenana ao anatin’ny fakam-panahy sy fizahan-toetra. Natao ny hira FF20: 1 “Jesoa Fitiavana”.

FAMELAN-KELOKA

Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho” (Isaia 44: 22)

 

TATITR’ASA (STAF)

Feon-javamaneno fohy mialoha ny tatitr’asan’ny Sampana Taninketsa. RAZAFIMITSOA Malalatiana no nanatanteraka izany. Jaona 15: 16a “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …”. 

Tatitr’asa septambra 2020 hatramin’ny martsa 2021. Vita ny tatitra dia nanao ny anjara hiran’ny Sampana. Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 539: 1 sy 4: “Faly dia faly”, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana faha 3.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

RAKOTOMANANA Andry, Sekretera Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.  « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » (1 Korintiana 3:17b). 

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

-Avy any ivelany

Fanasana FJKM Andrainarivo: antsan-kira. Paroisse internationale: 28 martsa: fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy

 

-Anatiny

Fiomanana amin’ny fankalazana ny Paska. Mitohy ny fanompoam-pivavahana isaka ny zoma hariva. Ankatoky ny Fandraisana: alahady 28 martsa 2021 aorian’ny fanompoam-pivavahana fidirana voalahany. Fanompoam-pivavahana ho an’ny Zokiolona: alahady faha 3. Miditra in-droa hatrany ny fanompoam-pivavahana isaka ny alahady: amin’ny 7ora sy amin’ny 10ora. Voafetra ho 200 ny isan’ny mpiangona.

Fotoana 5 minitra Fahasalamana

RAZAFINDRABE John Bam, Biraom-piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Soratra Masina noraisiny dia ny Ohabolana 4:  1-2 izay mivaky toy izao: « Ry zanaka, henoy ny anatry ny Ray, ary tandremo, mba hahazoanareo ny fahalalana tsara. Fa anatra tsara no omeko anareo; Aza mahafoy ny lalàko. »

Nanome fampahalalana momba ny zava misy ankehitriny: miova ny “Coronavirus”, tonga ny “variant sud africain”. Momba ny “Covid” amin’ny ankapobeny: ny olondehibe no tena azon’ny “Coronavirus”. Ny fiantraikany amin’ny tsirairay, ny fahasitranana, ny fifindran’ny aretina dia mandra-pahasitrana. Ilaina fantatra sy hitandremana: Izay efa voan’ny “Coronavirus”dia mety mbola hiverenany. Nandray fitenenana ny Mpitandrina miza-draharaha : niarahaba manokana ny STAF tojo amin’izao fotoana izao. Mampahery hamokatra ho an’ny Tompo. Manentana amin’ny fanarahana ny fepetra fiarovana amin’ny valanaretina. Mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitandrina mianakavy. Amin’ny 9ora alina, isan’andro, samy manandram-bavaka fiadiana amin’izao aretina izao, ho an’ny marary…

RAKITRA SY FANOMEZANA

 Ny hira FF 10 no nohiraina teo am-panantazana ny rakitra.  Ny hira FFPM 432:2: “Mandra-piavin’ny Tompo, miasà!” no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

Nitohy ny feon-kira mandritra ny fanolorana ny fanantazan-drakitra ary nihira ny Sampana Tanora Kristiana (STK) mialoha ny vavaka fangatahana.

Vavaka fangatahana

Misaotra ny Tompo fa afaka miantoraka, manolotra rakitra fanavaozana ny fanoloran-tena.

Mivavaka ho an’ny hetsika atao amin’ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, ny faha 20 sy 30 taonan’ny Sampana, hiteraka fahazotoana sy fifaliana ; mivavaka ho an’ny FJKM sy ny rafitra ao aminy, ny fiomanana amin’ny Synoda lehibe, ny SAF FJKM.

Manoloana ny “Coronavirus”, mivavaka amin’Andriamanitra hijery ireo marary, ireo mpitsabo sy mpikarakara, ny vahoaka malagasy manontolo, ireo mpitondra. Mangataka mba hitodika marina amin’Andriamanitra ny Malagasy.

Mangataka fampaherezana, aro sy fitantanana ny mpianakavin’ny finoana, mpitondra tena kamboty. Ao Aminao Tompo no misy ny fahasoavana rehetra koa jereo ireo azom-pahoriana , kivy, hiatrika zava-tsarotra …

Mivavaka ho an’ny Raiamandreny Mpitandrina sy ny rafitra rehetra. Ho famonjena ho an’ny olona rehetra anie ity Fiangonana ity. Vavaka mangina ho an’ny tsirairay ary nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra”

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 12: 1 “Am-pelatananao ry Raiko” ary novakina ny tondrozotra 2021.

Natolotra ny tsodrano. Nohiraina ny hira FF12: 2 “Am-pelatananao ry Raiko”. Nofaranana tamin’ny Amena nohiraina. Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.

 Feon-javamaneno teo am-piravana.

IREO TOMPON’ANJARA:

  • Nikirakira ny fafana : RABAKO Tovohery
  • Nikirakira ny fanamafisam-peo: RAKOTOVOLOLONA Lova
  • Naka ny sary : HARENTSOA Rova
  • Nitendry orga: RAJAOFETRA Philippe
  • Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy