ALAHADY FAHA 14 FEBROARY 2021
MAMPIORINA NY MINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen'ny Ray azy izany.” Jaona 6 : 65

Misaotra ny Tompo lalandava isika fa afaka niray fo sy fanahy ary niombom-bavaka teto an-tranon’Andriamanitra, androany faha 14 febroary 2021. Ity no Alahady faharoa amin’ny volana febroary , izay alahady faha 6 manaraka ny Epifania ary natokana ho Alahadin’ny Baiboly, eto anivon’ny FJKM. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra hoe: “MAMPIORINA NY MINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA”.

Ny fotoana androany dia niandraiketan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. RATIARISON Joris, Diakona, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny  litorjia fahatelo fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Nitendry ny orga  RAJAOFETRA Philippe. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana ny mpitarika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nanandra-peo ny Salamo faha 95 and. 1-6 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra: “Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah; Aoka isika hanao feo fifaliana ho an’ny Vatolampy famonjena antsika. Aoka hankeo anatrehany amin’ny fiderana isika; Aoka hanao feo fifaliana ho Azy amin’ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah, Ary Mpanjaka lehibe ambonin’ny andriamanitra rehetra Izy. Eo an-tànany ny fitoerana lalina amin’ny tany; Ary Azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa Izy no nanao azy, Ary ny tany maina dia noforonin’ny tànany. Avia, ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika; Aoka isika handohalika eo anatrehan’i Jehovah, Mpanao antsika; Amen !”
Ny hira faha 267 and1,6 “He ny andon’ny maraina” no nasandratra ho fiderana sy fisaorana ny Tompo Andriamanitsika.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Raha nanatanteraka ny vavaka fiderana  kosa ny Fiangonana dia toy izao no nambaran’ny votoatin’izany :

“Ry Tompo sy Lohan’ny Fiangonana ary mpanavotra anay o, tonga eto anatrehanao izahay hisaotra sy hankalaza ary hidera ny Anaranao be voninahitra. Tombom-pahasoavana ho anay ny ahafahanay mandia izao fotoana izao, izay natokana ho Alahadin’ny Baiboly. Mahatsiaro tokoa izahay fa fahasoavana lehibe ho anay ny manana ny Baiboly , ilay Teny vavolombelona ho anay, mampiorina anay mba hino Anao. Ry Andriamanitra Tomponay o! tafavory izahay noho ny fitiavanao sy ny antsonao satria notaominao ka voavonjy, nosamborinao ka resinao. Vokiso ny zava-tsoa eto an-tranonano izahay ary aoka ny Teninao  tsy hiverina foana  Aminao raha tsy efa nahavita izay efa nanirahanao azy. Tariho izahay  ary tohano fanahy mazoto mba hahaizanay manome voninahitra Anao mandrakariva amin’ny  androm-piainanay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy miaraka Aminao Rainay any an-danitra ary ny Fanahy Masina . Amen!”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

ANDRIANTSEHENO Hanitra, mpampianatra ao amin’ny Kilasy Voalohany  no nanatanteraka izany. Ny  Lioka 9: 20 no nitondrany ny hafatra: “ Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe: Ny Kristin’Andriamanitra.”

Nambara tamin’izany ary fa raha te hahafantatra marina tokoa an’i Jesoa Kristy isika dia amin’ny alalan’ny famakiana ny Teniny no hahafantarantsika izany ary izany no hahafahantsika mifandray Aminy bebe kokoa.
Rehefa vita ny hafatra dia nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady niaraka nanatanteraka ny hira faha 753 and 1. “Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa’.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia noredonin’ny Mpianakavin’ny Finoana ny hira 205 and. 1,2 “Ny Teninao rehetra”.

Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahan- dRANAIVOSON Voahangy, diakona, ary taorian’izany dia novakina misesy ny perikopa izay voalahatra androany.

Ny Testamenta taloha dia araka izay hita ao amin’ny  2Tantara 34:29-33.

Ny Testamenta vaovao sy ny Epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Jaona 6:60-71 ary ny Hebreo 6:13-20. RANAIVOSON Jacky, Diakona, no namaky izany.

TORITENY

Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra “MAMPIORINA NY MINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA” isika ankehitriny. Ho fampiorenana indrindra ny finoana dia tsy toriteny no notanterahin’ny Mpitandrina fa fampianaram-pinoana. Ny teny araka ny Jaona 6 : 65 no nanompanany izany fampianarana izany.

“Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen’ny Ray azy izany”.

Tamin’ny fotoana izay nandinihana manokana sy nampianarana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy araka ny Jaona ity teto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena dia noresahina manokana ny mikasika indrindra ny atao hoe TENDRY MIALOHA ROA SOSONA.

Maneho izany indrindra ity perikopa izay voalahatra hotorina anio ity.

Ity teny ity dia mitovy amin’izay hita ao amin’ny Jaona 6:44 ihany koa.

Eo anoloan’ny fanambaran’i Jesoa sy ny fampianarana izay ataony dia hita fa misaraka roa  ny hevitra teo amin’ny fiarahamonina izay mandre ireny fanambarana nataon’ny Tompo ireny.

 

Ireo mandray sy mino ny Teny

 

Ny voalohany dia ireo izay mino sy mandray ary miaina  ny Teny  fa etsy andaniny kosa dia eo ireo izay tsy mino sy mandà ary mimonomonona , tezitra amin’ny  Tenin’i Jesoa.

Araka izany ary dia inona tokoa moa no mahatonga ny olona mandray sy mahalala ny fampianaran’i Jesoa ary inona kosa no mahatonga iretsy ankilany izay mandà ny fampianarana, tsy mety mandray ary tsy mety mino fa mimonomonona ary mandao an’i Jesoa.

Mazava ny valin’ireo fanontaniana ireo araka ity perikopa ao amin’ny Jaona 6:65 ity fa ny olona izay  nandray an’i Jesoa dia ny olona NOMEN’NY RAY Azy .

 

Rehefa avy nanatanteraka ilay fahagagana ny Tompo tamin’ny namahanany ny olona tsy omby dimy arivo lahy dia nampianatra ny momba ny mofon’aina Jesoa.

Rehefa vita io fampianarana mikasika ny mofon’aina io dia eto indrindra ny Tompo no manambara fa satria nomen’ny Ray azy  ireo dia afaka manatona sy mandray an’i Jesoa izy.

Zavatra telo no azo ambara amin’izany :

 • Taomin’ny Ray ny olona afaka manatona an’i Jesoa (and. 44)

Ny Ray mihitsy no mitaona ny olona hanatona an’i Jesoa

 • Ampianarin’ny Ray ny olona hahalala ny zava-miafin’ny finoana.

Ny Tenin’i Jesoa dia Fanahy sy Fiainana (and 63).

 • Afaka mandray ny votoatin’ny fampianarana ny olona.

Manambara izany indrindra ny fanambaran’i Petera manao hoe: “ho any amin’iza moa izahay, ao aminao no misy ny Tenin’ny fiainana mandrakizay” , ary mbola mambarany ihany koa fa “Jesoa no ilay Masin’Andriamanitra”.

Raha mijery ny voalahatra indray isika araka ny 2 Tantara 34, araka ny perikopa androany ihany dia misy zavatra mahagaga ihany koa satria raha mijery ny tantaran’i Josia mpanjaka isika dia voalaza fa mbola zaza 8 taona izy no nandray ny fanjakana.

Ny anarana hoe JOSIA dia iray tarika amin’ny hoe JESOA, ary ny heviny aza dia mitovy ihany dia ny hoe Jehovah no mpamonjy.

Rehefa feno 16 taona i Josia dia  efa nihevitra ny hamerina sy hanadio ny fivavahana teo amin’ny Israely izay tao anatin’ny fanompoam-tsampy.

Rehefa nanjaka 12 taona i Josia dia noravany avokoa ny fanompoan-tsampy rehetra teo amin’ny Israely. Mazava ihany koa ary eto fa Andriamanitra mihitsy no manome an’i Josia ho fanavotana ny Israely tamin’ny fanompoan-tsampy.

 

Ireo tsy mino sy mandà ny Tompo

Inona kosa ary no mahatonga ny olona izay tsy nety nandray ny Tompo sy nampimonomonona ny olona?

Ny valiny dia satria tsy nomen’ny Ray azy izany.

Rehefa tsy nomen’ny Ray ary tsy notaomin’ny Ray hanatona an’i Jesoa ny olona dia mijery ihany ireo fa tsy mahita ary mihaino ihany ireo fa tsy mandre.

Ny fahagagana nataon’ny Tompo dia hitan’ny olona nefa tsy fantany akory ny hevitr’izany.

Zavatra telo no azo hambara amin’izany:

 • Tia ny tenany mihoatra ny fitiavany an’Andriamanitra ireto olona ireto.

Ny kibony no nataony ho andriamanitra ka tsy takany ny fahagagana  nataon’ny Tompo.

 • Tsy nihevitra ny hino an’i Jesoa

Donto ny fony fa ny hanina no tao an-tsainy. (and 40-59)

 • Tsy te hiala amin’ny finoan-drazany ireto olona ireto. (and60-64)

 

Ry Havana ! Alahadin’ny Baiboly anio ka isaorantsika Andriamanitra.

Tokony hanohana ny fampielezana ny Baiboly isika.

Aoka ho zava-dehibe amintsika ny nahafahana nandika ny Teny amin’ny fitenin-drazantsika.

Ny Tenin’Andriamanitra no mahatonga ho amin’ny finoana marina ka hahatonga antsika mijery ka mahita, mihaino ka mandre ary hahalalantsika fa notaomin’ny Ray isika noho ny fanarahana  izay voasoratra amin’izany Baiboly izany.

Manana anjara tokoa isika dia izaho sy ianao ka mandray izany Teny izany.

 

Anio ihany koa dia fantatsika fa natao ho fankalazana ny fetin’ny mpifankatia.

Noraisin’ny Fiangonana ihany koa io fotoana io  ho fitaizana ny vahoakan’Andriamanitra, hahatonga ireo mpifankatia hiorina eo amin’ny vatolampin’i Kristy ary hiroso  ho amin’ny fanambadiana kristiana ary ho fanamafisana ny fifankatiavan’ny mpivady efa niroso tamin’izany fanambadiana kristiana izany, hiaina amin’ny fitiavan’i Kristy.

Isika izao no efa notaomin’i Kristy ho tenan’i Kristy, hanahaka an’i Kristy ho isan’ny Fiangonana.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Manoloana ny hafatra dia nisy ny vavaka ho setrin’ny Tenin’Andriamanitra nataon’ny mpitarika. Manoloana ny hafatra dia tsy tanteraka isika koa dia nangataka ny famelan-keloka avy amin’ny Tompo noho izany. Ny Tompo anie hampiorina antsika amin’ny finoana sy ny fitiavana ary fahamasinana . Ho mpanompo mahatoky sy handray ny fanavaozam-panahy avy amin’ny Tompo.
Rehefa izany dia noredonin’ny Mpianakavin’ny Finoana ny hira 244: 1,5 Ry Jesoa mba henoinao ny feonay mpanomponao”

FAMELAN-KELOKA

Izao  no teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana: “Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana hoe: Indro avaoziko ny zavatra rehetra ary fafako ny ranomaso rehetra amin’ny masony. Ary tsy hisy fahafatesana intsony sady  tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha, fa indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ary dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na ho mby an-tsaina akory aza. Fa tahaka ny lanitra  vaovao sy ny tany vaovao  izay ataoko no haharitra eo anatrehako hoy Jehovah. Dia toy izany no haharetan’ny taranakareo sy ny anaranareo. Amena”

FANEKEM-PINOANA

Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana. Ny fanekem-pinoana Nikeana no notanterahan’ny Fiangonana tamin’izany.

Mialoha ny fanambarana ny raharahan’ny Fiangonana dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa tamin’ny alalan’ny hira hoe : “Adorons Le Seigneur”.

ASAN’NY FIANGONANA

RAKOTOMANANA Andrimbazotiana, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanatanteraka izany.

Ny 1 Kor.3:17 no nentiny  niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana.

 • Nisy ny taratasy fampahafantarana ny torohay manoloana ny Covid 19 nalefan’ny Foibe FJKM sy fampirisihana ny Fiangonana hanao ny dimy minitra ho an’ny fahasalamana
 • Herinandrom-bokatry ny VMFP io herinandro vao mitsidika io.
 • Hisy ny fanompoam-pivavahana amin’ny alarobia izao izay natokana ho an’ny zokiolona.
 • Nisy ny fanoloran-jaza dia ny zaza RAHARIJAONA RANAIVOSOLO

Iharantsoa Solofonirina.

 • Hisy ny fivorian’ny mpihevi-draharaha ny sabotsy 20 febroary 2021 amin’ny 8 ora maraina.

Nisaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ny tombon’andro nomeny ny Fiangonana
Nitaona ny Fiangonana ho amin’ny fidirana SETELA.
Nitaona ny Fiangonana hitrotro am-bavaka ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy ireo sampana manatanteraka fankalazana.            Rehefa izany dia niroso tamin’ny fanoloran-jaza araka izay efa voambara tetsy ambony.

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Ny Biraon’ny Fiangonana RANAIVOSON Jacky no namaky izany.

Ireto no hira nangatahan’ny Mpianakavin’ny Finoana izay nanatanteraka ny voady sy raki-pisaorana: FF 34 : 3; FF 37 : 2

 • Nisy ny Mpianakavin’ny finoana izay nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany
 • Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny valimbavaka izay noraisiny .

Ny hira 356 and 3 no nentina nanolorana ny rakitra.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nangataham-bavaka ho an’ny toby masina. Nivavaka koa ho an’ny:

– mpitory ny Filazantsara;

– Fiangonana mba hazoto amin’ny asa tsara;

– hetsika tanterahin’ny Hasin’ny Famonjena anio;

– ireo izay hiditra SETELA;

– Komitin’ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana;

– Rafitra manatanteraka ny taom-pankalazana;

– Synoda lehibe FJKM;

– Faha 25 taonan’ny Synodam-paritany  SPA10;

– Fikambanana Mpampiely Baiboly;

– Fankalazana ny fetin’ny mpifankatia;

– sahirana, ny marary, ny voan’ny tsy fidiny sy ny tsindry hazolena;

– nanatanteraka ny raki-pisaorany sy ny voadiny.

Nivavaka ho an’ny tokantrano kristiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 731: 3, mialoha ny tondrozotra

Natao ny famakiana ny tondrozotra ary rehefa izany dia natolotra ny tsodrano.

Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FFPM 175 and 6, izao fanompoam-pivavahana izao .

IREO TOMPON’ANJARA

Teo amin’ny fafana: RABAKO Tovohery

Nandray an-tsoratra : RABAKO Tovohery

Niandraikitra ny fanamafisam-peo: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto

Naka ny sary: RAKOTONDRAMBOA Andry