TATITRA FANOMPOAM-PIVAVAHANA
ALAHADY 14 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha IX manaraka ny Trinité

Alahady natokan’ny Foibe FJKM ho alahadin’ny Maritiora

sy ny Komity Fanorenana ny Tsangambaton’ny Maritiora (KFTM)

« Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany» I Petera 4:12

Alahady faharoa amin’ny volana aogositra 2022, Alahadin’ny Maritiora ny andro anio,   ary  fotoana mbola ibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny FJKM ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao: « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana tamin’ny endriny Litorjia faharoa. Rakotomanana Andry, Biraom-piangonana sady mpitoriteny, no nitondra ny hafatra. Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, Mpitandrina avy ao amin’ny FJKM Saint-Pierre, Philadelphie La Réunion, no nanatanteraka ny Asa vavolombelona.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny Mpitandrina ary niaraha-namaky ny Salamo 146 :1-10 ho Fiderana an’Andriamanitra : Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; Eny, hankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa;

Aza matoky ny lehibe, Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny fofonainy, ka miverina ho amin’ny taniny izy; Ary amin’izay indrindra no hahafoanan’ny fikasany. Sambatra izay manana an’Andriamanitr’i Jakoba ho Mpanampy azy Sady manantena an’i Jehovah Andriamaniny, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, Ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, Izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, Izay manome rariny ho an’ny ampahoriana, Izay manome hanina ho an’ny noana. Jehovah mamaha ny mpifatotra;

Jehovah mampahiratra ny jamba, Jehovah mampitraka ny mitanondrika; Jehovah tia ny marina; Jehovah miaro ny vahiny Ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondratena, Fa mamadika ny lalan’ny ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehovah, Hatramin’ny taranaka fara mandimby Andriamanitrao, ry Ziona. Haleloia.Amena!

Nitohy tamin’ny hira FFPM 201 : 1, 2, 3, 4 “Midina, Tomponay” izany.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Misaotra ny Tompo noho ny famindrampo izay nomeny ary manolotra ho Azy ny dera sy ny laza. Noho ny fahamasinany dia tsy tanteraka isika ary tsy mendrika eo imason’Andriamanitra. Tsy mahay mankalaza Azy noho ny fizahan-toetra. Mangataka ny famindrampony sy ny famelana ny heloka, mba ho raisiny ho hanitra hankasitrahana. ny hira sy ny vavaka izay hatao. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotoarisoa Faralahy, Biraon’ny Sekoly Alahady no nanatanteraka ny fotoana.  Natsangana niaraka tamin’ny Fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ireo ankizy sy tanora rehetra.  Nivavaka nisaotra ny Tompo izy noho ny nahatanterahan’ny fihaonambe tany Mahajanga.

Natao ny hira FFPM 808: 1Eo an-tratranao Jesosy” taorian’ny vavaka.

Nitohy tamin’ny hira FFPM 824: 1, 2 “Ry Andriamanitra nahary” ny fotoana, ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FFPM 824: 1, 2: “Ry Andriamanitra nahary”. Ny perikopa voalahatra ka novakiana: -Testamenta taloha: I Mpanjaka 18:21-39; -Filazantsara: Lioka 12:22-31; -Epistily: I Petera 4:12-19.

Rakoto Hajaniaina Ginot no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotoarivony Lisy no namaky ny Teny. Diakona ireo.

Ny FFPM 244: 1, 2, 4: “Ry Jesoa! mba henoinao” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-piangonana sy mpitoriteny no nitondra ny hafatra. Ny bokin’i I Petera 4: 12; 19 no nakany izany. Nohamafisiny fa natao hitondrana amim-bavaka ny Komity fanorenana ny tsangambaton’ny maritiora ny anio ary ahatsiarovana ireo maritiora rehetra noho ny fitiavany an’Andriamanitra sy ny faharetany noho ny amin’i Kristy. Fanontaniana ny hoe: “Ny fiainana kristiana dia fiainana maritiora, koa moa ve, efa sedra nahazo anao ny maha Kristiana anao?” Efa nandalo tao an-tsaintsika ve izany? Ary raha fiainana kristiana dia fiainana maritiora, moa ve mbola misy ny maritiora ankehitriny? Teboka roa no nentiny nitondrana izany hafatra izany:

*Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra                                                   *Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana

Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra”: Asan’Andriamanitra ny fizahan-toetra fa ny fakam-panahy kosa dia tsy avy Aminy. Ny fiombonana fiainana Aminy dia ny fanahafana Azy. Ny fanaratsiana noho ny amin’i Kristy, ny fanasoketana ny tenanao noho ny Aminy, izany no tena fiainana kristiana, hitondra fihavaozana eo amin’ny fiainanao. Ny fizahan-toetra no mitarika antsika hiombona amin’Andriamanitra. Ny fakam-panahy kosa dia manalavitra anao Aminy.

Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana: Izay ampitondraina fahoriana, dia aoka ny fanaovan-tsoa no havaliny. Ny Kristiana dia mitondra hazofijaliana toa an’i Kristy. Tsy ny fahoriana, fisarahana aman’olona, na aretina, fa ny fandavana ny tena noho ny sitrapon’Andriamanitra. Dingana iray hanarahana ny Tompo ny fandavana ny filan’ny nofo, izay tsy sitrapon’Andriamanitra. Mandava ny tenanao hahafahanao mijoro ho vavolombelona. Diniho izay filan’ny nofontsika, lavo izany raha hita fa hitondra any amin’ny ratsy. Ataovy zava-dehibe ny fanahinao, ny fanahin’ny namanao, mba ho mendrika an’Andriamanitra Rainao.

VAVAKA SETRINY SY FANGATAHANA FAMELAN-KELOKA

Nanao ny vavaka fifonana ny Mpitandrina.

Misaotra noho ny fitiavana izay natolotr’Andriamanitra. Misaotra noho ny hafatra mampianatra izany fiainana maritiora izany.Maro ny ady sarotra, ny fahoriana, ny fanenjehana izay mihatra sy manjo. Mangataka ny Tompo hitahy mba tsy ho tarihin’ny filàna, ka ho resy. Mangataka ny fampaherezana avy Aminy rehefa sendra izany fizahan-toetra izany. Ny Fanahy Masina anie ho hery hiaro n’inona n’inona ady atrehina ary Izy ihany koa hampiaina ny maha Kristiana antsika. Amena.

FANEKEM-PINOANA

Ho fanavaozana ny finoana dia niaraha-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha.

« Koa tahaka ny ny nandraisanareo  an’i Kristy Jesoa ho Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin’ny fisaorana. » Kol. 2: 6-7

      Raharaha eto an-toerana

– Tsy eto ny Raiamandreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny “Recyclage Pastoral” any Morondava.

– Mivahiny eto amintsika ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, avy any amin’ny Fitandremana FJKM La Réunion, hanatanteraka ny sakramentan’ny Batisa mandritra ny Asa vavolombelona izy.

– Fiheveran-draharaha ny sabotsy 21 aogositra ho avy izao amin’ny 8 ora sy sasany maraina.

– Handray Evanjelistra amin’ny alahady 21 aogositra dia ny Mpitandrina Rakotozanany Miantra.

– Antsoina ny Komity Fisotron-dronono Mpitandrina mivady hivory ny talata 16 aogositra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.

– Noho ny fankalazana ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana sary pika sy sary miloko ary lahatsoratra, izay hiantsoana ny mpianakavin’ny

finoana. Hita eo an-tokotanim-piangonana ny andindininy momba izany.

Filazana manjo:

– Andriamanalinarivo Antonio Hubert, ny talata 30 jolay, 56 taona.

 – Rasolofo Andrianasolo Olivier, ny alakamisy 4 aogositra, 71 taona.

– Razananoro Louise, ny talata 9 aogositra, 84 taona.

-Ramanantsoa Laza Noely, 41 taona.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza nandray ny Sakramentan’ny Batisa: Radanielina Lovaniaina Manantsoa.

Ny ray aman-dreniny: Radanielina Mamy Harimisa sy Rakotoson Vanessa Rolande Volahasina. Ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa no nanatanteraka izany.

FANDRAISAM-PITENENAN’NY MPITANDRINA

Nisaotra ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa mivady izy, noho ny fivahinianany ary ny fanaovana ny fitsofan-drano ny Batisa.

Niarahaba ny tokantrano vao: Rakotoarivony Alan Noel mivady sy nitondra amim-bavaka azy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana ny FFPM 630: « Ry Jesosy mba tantano ».  Maro ireo nanao raki-boady : ny handeha hianatra any ivelany nangataka vavaka sy fampaherezana; ny ray aman-dreny misaotra noho ny fampihaonana ny fianakaviana sy nahatontosan’ny fanambadian’ny zanany; ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny amin’ny zanaka afa-panadinana ka nifindra kilasy; ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany.

FANOLORANA NY RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FFPM 275: 3 « Raisonao ry Tomposoa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanolorana ny rakitra.

Nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF): Mitoetra sy miorina” an-dRajaofetra John.

VAVAKA FANGATAHANA

Misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavana nasehony tamin’ny mpanompony, ny Teny nahafahana nibanjina ny fitiavana asehony amintsika olombelona. Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM amin’ny fampandehanana ny asa; ny toby masina sy ny synodamparitany SPAA10 hijoro vavolombelona hatrany; ny Mpitandrina lasa nanao ny “Recyclage pastoral”; ny Mpitandrina any amin’ireo fihaonambe samihafa.

Nentina amim- bavaka ireo mpanompo nanao ny voady masina; ireo rehetra azom-pahoriana hahazo fampaherezana; ireo tsy salama; ireo manana olana; ireo miatrika fizahan-toetra; ny firenena ho voaaro amin’ny aretina. Nentina amim-bavaka koa ireo izay manana hetaheta ka nanao vavaka mangina.

Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra” sy ny fanononana ny Trinite masina izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 645: 3 “Jesosy Kapiteninay… Indreo, ny maritiora soa”.

Notononina ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 175:6 “Avia, Fanahy o! … Mitomoera aty …” sy ny Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe

Nikirakira fafana : Andriamasimanana Andry Naval

Nikirakira fanamafisam-peo : Rova Harentsoa

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra