ALAHADY 13 SEPTAMBRA 2020

" Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra "

Ny fotoana faharoa tamin’ny 9 ora no tanterina amintsika izao. Ramilison Diamondra Mpitandrina mianadraharaha no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina,Mpitandrina eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe Famonjena no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ramatoa Rabiazamaholy Léa no nanatanteraka ny vavaka ary Ramatoa Rabako Miora no nanao ny vakiteny.

Ny Filipiana no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Alahady ivom-bokatra sampan’Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) anio araka ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Septambra izao dia ny hoe « Miasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ».

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 89 : 8 – 18« Jehovah Andriamanitry ny maro o, iza no mahery tahaka Anao, Jehovah? Ary manodidina Anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoan’ny ranomasina; Raha manonja ny alony, dia mampitsahatra azy Ianao. Ianao nanorotoro an-Rahaba ho tahaka izay voavono; Ny sandrinao mahery no namielezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, Anao koa ny tany; Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo. Ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy  ny atsimo. Ianao no nahary azy; ny anaranao no ihobian’I Tabara sy Hermona. Manantsandry mahery Ianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenan’ny seza fiandriananao; Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly; Jehovah o, amin’ny fahazavan’ny tavanao no handehanany. Ny anarano no hifaniany mandrakariva; Ary ny fahamarinanao no hisandratany. Fa voninahitry ny heriny Ianao; Ary amin’ny fankasitrahanao no hisandratan’ny tandrokay. Fa an’I Jehovah ny ampinganay; Ary an’ny Iray Masin’ny Israely ny mpanjakanay.”

Nohiraina ny hira FFPM 16 :1,2 « AVIA RY VAZANTANY O ». Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

Zoky Rabezandrina Solohery Nirina, Mpampianatra ao amin’ny K5 no nanatontosa ny dimy minitra ho an’ny Sekoly Alahady. Ny Salamo 34:1 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Hisaotra an’I Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy ».

 

Tantara fohy momba ny mpanjaka Afrikanina anakiray sy tandapa kristianina  no nanatsoahina ny hafatra. Taloha tamin’ny fanjakan’Andriana dia nisy ny tandapa sy ny mpanjaka. Anisan’ny fialamboly tian’ny mpanjaka tamin’izany ny mandeha miaza any anaty ala lavitry ny fanjakany. Tsy maintsy miaraka aminy hatrany ny tandapany amin’izay rehetra alehany. Amin’ny zavatra sy ny fotoana rehetra dia miteny foana ilay tandapa manao hoe : “mahereza sy misaora fa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa”.

 

Marihina fa ny mpanjaka dia tsy tia mivavaka, ary tsy afaka ao am-bavan’ity tandapa vontom-pinoana ity kosa ny tsy maintsy hisaotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra satria “miara-miasa hahasoa izany”.   Indray andro, raha andeha nihaza ny mpanjaka dia sendra biby masiaka tampoka (tigre) niantoraka taminy. Voavonjin’ilay tandapa ihany ny mpanjaka saingy naratra mafy ary tapaka tanteraka ny rantsan-tanany anakitelo. Nampaherezin’ny tandapa izy sady nanamafisiny ilay teny mahazatra azy hoe:”ny zavatra rehetra mahasoa avokoa”. Tezitra mafy ny mpanjaka ka nampidiriny am-ponja ny tandapany satria nataony fa mbola mamazivazy azy ihany amin’izao fahavoazany izao.

Rehefa sitrana soa amantsara ny mpanjaka diam bola niverina nihaza indray satria tiany loatra izany. Tamin’izany fotoana izany indrindra dia babon’ireo “olon-dia” loza be izy ka nofatorana mba hatao sorona na fanatitra ho an’andriamanitra izay notompoin’izy ireo. Rehefa nodinihin’ilay mpioson-tsampy ity mpanjaka ity dia voatery novotsorana sy noroahina hody any aminy satria tsy mendrika noho izy manana kilema, satria tapaka ny rantsantanany, ka manota fady ny vahoaka nitondra azy tao an-tanana. 

Resy lahatra tanteraka ny mpanjaka fa tena marina ara-bakiteny tokoa ilay teny fanevan’ilay tandapa ka navoaka ny gadra izy ary nomena valisoa noho ny hafaliany. Niteny nanontany indray ny mpanjaka nanao hoe : tamin’ny nanagadrako anao ry tandapa, inona no mahasoa ny amin’izany? 

Namaly ny tandapa : raha tsy nigadra aho dia tsy maintsy ho tafara-dalana niaraka taminao ihany, ary izaho izay tsy manan-kilema no ho nataon’ireo olon-dia sorona tamin’ny toeranao.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny tantara fohy nataon’i Zoky Solohery Rabezandrina, ary araka ny Perikopa androany dia nanao ny vavaka sy vakiteny  tao amin’ny Genesisy 42:18-21 Ramatoa Rabiazamaholy Lea. Ary notohizan’i Ramatoa Rabako Miora ny famakiana ny teny soratra masina  tao amin’ny Matio 21: 23-32 ; Filipiana 2 : 12-18. 

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. 

Ny andinin-tsoratra masina nangalana ny hafatra dia ao amin’ny Epistily nosoratana tany Filipiana 2:14

Fampianarana sy fanentanana ny amin’izao vanim-potoana izao. Hafatra roa no apetraky ny Apostoly Paoly ho fanentanana sy famporisihana antsika ny amin’ny fiantrehany fiverenana amin’ny fiainan’ny fiangonana:

1- Famporisihina ny asa amin’ny fahamasinana kristianina
Araka izany dia hitantsika fa manana fahalemena ny olombelona, misy ihany koa ny tsy fahataterahana. Hita amin’izany ny kilemantsiaka. Hitantsika amin’izany ny fahotana mivaingana ny tantara ny Adama sy Eva.
Maninona no manao ny tsara kanefa ny ratsy ihany no

Misy hafatra telo no azo aseho :
• Asa amin’ny fanekena marina ny Tompo
• Meteza tarihin’ny fanahy masina
• Mahalala fa Andriamanitra no miasa ao amin’ny mino

Misy raim-pianakaviana manakarena mananjanaka roa lahy. Olona samy manahirana ireto zanany ireto.

Zoky : tsy nanaiky ny hanao ny asa, kanefa nibebaka ihany izy taty aoriana.
Zandry : tena handeha, noheverina fa tena zaza hendry, hay manana programa hafa koa.

2- Fananarana sy fanentanana hanao ny asa fanompoana amin’ny fitiavana. Matio 5:16

• Fankatoavana ny baiko izay omen’Andriamanitra
• Mahavita tanteraka amin’ny fahamarinana sy ny fahatsarana rehetra

Natao ny hira FFPM 164 “JESOSY IRERY IHANY”, taorian’ny toriteny. Taorian’ny vavaka fifonana dia noredonina ny hira FFPM 413:3-4 “RY JESOA BE FITIA”, Nohiraina ny FFPM 427 : 2 “HO VAVOLOMBELONAO” izay narahanz ny fanekem-pinoana Nikeana laharana faharoa. Nisy feon-javamaneno fohy, novakian’ny Mpitandrina mianadraharaha Ramilison Diamondra, ny hafatry ny Sampana AFF avy amin’ny foibe,

VAOVAOM-PIANGONANA

Novakiana ny andinin-tsoratra masina Zakaria 2-14 no nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :

    • 13 ka hatramin’ny 18 septambra: foana ny fankalazana fihaonambe izay saika atao any amin’ny Toby Soatanana
    • Natao ny fanentanana ny amin’ny fanajana ny fepetra hamehana ara-pahasalamana efa napetraka : fanasana tanana mialoha ny hidirana, fanaovana aro vava, fanajana ny elanelana iray metatra
    • 13 septambra : mianatra ny katekomena anio alahady. 
    • Alahady 26 septambra : manao ny fisintonana kosa ny katekomena manomboka amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny tananan’ny fiangonana
    • Alahady 16 septambra : fanompoam-pivavahana ho an’ny zokiolona sy ireo olona marefo manomboka amin’ny 9 maraina. Angatahana mba hisoratra anarana mialoha ireo maniry hanatrika izany
    • Alahady 20 septambra : Sampana Dorkasy sy Taninketsa
    • Alahady 27 septambra : fifaninanana Soratra Masina. Alaina aty am-piangonana ny laza adina, averina ny alahady 04 oktobra ny valiny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 535 “FINARITRA NY MANOME”. Ny FFPM 275:1-2 « RAISINAO RY TOMPOSOA » no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangantaham-pitahiana. Nentina am-bavaka:

        ◦ ny mpitondra fiangonana, mpitory ny filazantsara, ny fitaizana any amin’ny toby, mpianakavy ny finoana, zanaky ny fiangonana eto an-toerana sy any ivelany, 
        ◦ ny birao sy komity ary ny mpikambana ao amin’ny AFF eto amin’ny fitandremana sy manerana ny sahan’ny FJKM, 
        ◦ ny tanora manao ny fanadinana sy mbola hiatrika ny fanadinana, 
        ◦ ny firenena, fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga isan-tsokajiny, ny vahoaka, ireo manana andraikitra amin’ny fahasalamana sy ny fitsaboana, mpitandro filaminana, 
        ◦ ireo sahirana, tsy salama, manana manjo, manana hataka manokana sy mangataka vavaka any antokantrano

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 622 :1,3 « MBA TANTANO RAIKO O» ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira  FFPM 625 :5 « MPAMONJY SOA MALALA O » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. 

IREO TOMPON'ANJARA

• Nitarika ny fotoana:Ramilison Diamondra, Mpitandrina
• Nitari-bavaka : Rabiazamaholy Léa
• Namaky ny Tenin’ny Soratra masina: Rabako Miora
• Nitory ny teny: Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
• Namaky ny raharaham-piangonana: Mamy Razafimaharo
• Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fananana
• Fafana : Rajaofetra Arielle
• Fanamafisam-peo:Rabemananoro Jonathan
• Mpitendry orgue: Rabiazamaholy Herilanto
• Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly
• Naka ny sary : Ranaivoson Joël