ALAHADY 13 NOVAMBRA 2022
« MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY »
ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE

ALAHADIN’NYFITANTANANA NY FANANANA FJKM – ALAHADY IVOM-BOKATRY NY GAZETIM-PIANGONANA – TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA- MANKALAZA AN’ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 45 TAONANY

« Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay » Apokalypsy 1 : 19

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy: «  Miomàna handray ny Mpamonjy» sy nitondrana amim-bavaka ny fitantanana ny fananana. Alahady natokan’ny Fitandremana ho Ivon’ny herinandrom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala ary Ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny fahatratrarany ny faha 45 taonany, izay nisafidianany ny tena faneva « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay » Apokalypsy 1 :19.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Komitin’ny Gazety sy ny Tranokala no nisahana ny fanompoam-pivavahana.
Andrianilaina Six, Loholona, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina eto Amparibe Famonjena,  no nitondra ny hafatry ny Tompo.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-java-maneno, dia nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika: « Ry Fiangonana malala, « Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina ». 2 Korintiana 13:14  ary nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 150 :1-6 : « Haleloia. Midera an’Andriamanitra eo amin’ny fitoerany masina. Midera Azy eo amin’ny habakabaky ny heriny. Midera Azy noho ny asany lehibe ; Midera Azy araka ny haben’ny voninahiny ; Midera Azy amin’ny fitsofana ny anjomara ; Midera Azy amin’ny valiha sy ny lokanga ; Midera Azy amin’ny aponga tapaka sy ny dihy ; Midera Azy amin’ny zava-maneno tendrena sy ny sodina ; Midera Azy amin’ny kipantsona maneno ; Midera Azy amin’ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. » Haleloia.Amen.
Natao ny hira FF 14 Jesoa apetraka Aminao.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Misaotra Anao izahay ry Andriamanitra Rainay ô, fa notaominao ka afaka nanatona Anao amim-pifaliana hihaino sy handray ny Teny fiainana atolotrao anay. Mangataka ny hiasan’ny Fanahinao amin’ny isam-batan’olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Ho tsapanay anie fa te hanao zava-baovao aminay Ianao anio, ka hahazo hery sy hitombo finoana ary hazoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao.

Misaotra Anao koa izahay noho izao fotoana natokan’ny Foibe FJKM izao hitrotroana amim-bavaka ny asan’ny Komity Fitantanana ny fananao. Ny Fanahinao Masina anie hitarika anay hitantana amim-pahamarinana sy amim-panetrentena ny fananao.

Endrey koa ny hafalianay Tompo ô, noho ny nitantananao ny asa fanaovan-gazety Taratry ny Famonjena ka nahatratraranay ny faha 45 taonany ankehitriny. Isaoranay sy iderainay Anao, Loharanon’ny asa izany, Tompo ô. Misaotra noho ny asa vita rehetra, dia tariho izahay amin’ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny Anaranao masina, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amin’ny anaran’i Jesoa. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Rakotozafy Holimalala, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 2 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Teny araka ny Ohabolana 22 :9 « Izay anana maso miantra hotahiana, Satria anomezany ho an’ny malahelo ny haniny» no nentina nangalana ny fampianarana:
Nitomany i Miaro rehefa avy any am-pianarana satria nolazain’ny ankizy fa vary maloto ny vary gasy mena izay sakafony. Tsy vitan’izany fa mbola nakorain’ny namany izy raha nizara ny sakafony tamin’i Soa, ankizy sahirana tao an-dakilasy. Mazoto manome ny malahelo i Miaro ka voatahy. Ny vary mena izay zarainy amin’ny malahelo dia be otrikaina sy mahasalama, ka na dia kely aza sisa no hohanina aminy, dia ampy hiatrehana ny tontolo andro ny hery entiny. Isika no tananan’Andriamanitra ampiasainy manasoa ny hafa.
Rehefa vita izany tantara kely izany dia nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FF 6 :1,2 Ny Teninao

Razafinjato Kaya no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina :
Noho ny fahafahana mihaino sy mandinika ny Tenin’Andriamanitra dia natolotra Azy ny saotra sy dera ary ny haja. Nangatahina ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho an’ny mpamaky sy ny mpitory ny Teny. Nangatahina ny Tompo hampangiana ny feo tsy avy Aminy ary hampitoetra ny Teniny any am-pon’ny tsirairay.

Ireto kosa ny perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Ezekiela 34 :1-10; Lioka 19 : 1-10; Romana 13.11-14.

Robel Hanitra, Tonian’ny Tranokala, no namaky ny Testamenta Taloha.
Rafanomezantsoa Olivier kosa no namaky ny Testamenta Vaovao.
Ny FFPM 205:1-2-3 : Ny Teninao rehetra no nohiraina mialoha ny toriteny.

TORITENY 
Teo am-piandohana dia niarahaba sy nirary soa ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala ny Mpitandrina. Niompana tamin’ny fampitana sy fampahafantarana ny gazety ny hafatra.
Araka ny perikopa, ny bokin’i Ezekiela dia mampahafantatra fa misy mamiravira ny ondrin’Andriamanitra ; ny bokin’i Lioka kosa dia mampiseho ny fahalianan’i Zakaiosy amin’i Jesoa Kristy. Ary farany, ny voalaza ao amin’ny bokin’ny Romana dia manaitra antsika hifoha. Asan’ny Gazety avokoa ireo rehetra voalaza ireo. Miaro ny ondry tsy hampahorian’ny ratsy fanahy ny gazety, mamaly ny filan’ny Fiangonana izy ary manaitra ny rehetra.
Mizara telo ny fampianarana dia ny tanjon’ny gazety, ny mombamomba ny mpanoratra ary ny hoavin’ny gazety no namaranana azy.
Ny tanjon’ny Gazety
Ny voalohany dia mitaiza ny olona rehetra sy ny olona manontolo saina, sy vatana ary fanahy ny Taratry ny Famonjena. Afaka manjifa ny gazetintsika ny olona rehetra na Kristiana izy na tsia.
Ny tanjony gazety manaraka dia ny fanabeazana ny vahoakan’Andriamanitra ho lalim-paka sy mitohy. Ity faharoa ity moa dia mirona any amin’ny fitaizam-panahy.
Anisan’ny tanjona kendren’ny Gazety TaFa ihany koa ny fankafizan’ny mpianakavin’ny finoana  ny maha Mpiangona eto amin’ny Fitandremana Amparibe  Famonjena azy.
Tanjona apetraky ny gazety ihany koa ny hahafahan’ny tsirairay manaraka tsy tapaka ny fiainan’ny Fiangonana. Ankehitriny, na ireo zanaka am-pielezana hatrany ampitan-dranomasina aza dia afaka manaraka ny fiainan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.
Farany, ny Gazety TaFa dia mampatsiahy antsika fa FJKM isika Fiangonana Protestanta Réformé ary Calviniste.

Ny mpanoratra
Eto am-piandohana dia tsara ny mampahafantatra fa mila mpandimby ny mpanoratra.
Miisa folo ireo fepetra tokony hananan’ny mpanoratra
Voalohany tsara raha mahalala ny fototra ijoroan’ny Fiangonana izy.
Mila mahafehy tsara ny fiainan’ny Fiangonana,
Takina ny fahalalana  ny Teolojia fototry ny Fiangonana.
Ilaina ny fahafantaran’izy ireo ny zavatra ilaina sy mahaliana ny vahoakan’Andriamanitra.
Ny fitiavana mampandroso ny Fiangonana amin’ny lafiny maro dia tena zava-dehibe satria sady mampiorina finoana no mahasoa ny mpiara-mivavaka.
Ny fahazotoana mianatra sy manovo fahalalana dia mampitombo sy mampivelatra.
Zava-dehibe ho an’ny mpanoratra ny fitiavana sy fahaizana mizara.
Ny fahaizana mampiteny sy mamintina ny zavatra ambara dia misarika ny fahalinan’ny mpamaky. Ny mpanoratra dia manitsy ireo hevitra sy fironana rehetra avy any ivelan’ny Fiangonana (Apologie). Mila mahay manitsy ireo hevi-diso miforona ao anatin’ny Fiangonana ihany koa ny mpanoratra.
Ny hoavin’ny Gazety
Ny gazetintsika dia miezaka amin’ny lafiny rehetra. Ampiasainy ny fitaovana mendrika ny vanim-potoana ankehitriny hahafahany mikirakira ireo vaovao sy mampita izany. Ireo mpikirakira ny gazety dia misitraka fiofanana homen’ireo olona matihanina.
Harena sarobidy no raiketin’ny Gazety Taratry ny Famonjena.
« Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay. » Amen.

Taorian’ny toriteny dia nanatanteraka ny anjara hiran’ny Sampana Taninketsa.
Ho setrin’ny toriteny dia nanao vavaka ny mpitarika:
Rehefa vita ny vavaka dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana Nikeana ho fampitomboana ny finoana sy firaisana amin’ny mpino rehetra manerantany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA :
Natomboka tamin’ny fiarahabana ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala ny fotoana.
Taratasy avy any ivelany :
-19 novambra: Fihaonamben’ny FDL Synodamparitany Antananarivo andrefana
-26-27 novambra: Fiofanana tafika masina
-20 novambra: Fanasana avy amin’ny SAMPATI Andavamamba mikarakara rindran-kira.
-13 novambra: Fihaonambe FDL Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Fiaraha-mivavaka ao amin’ny Katedraly Analakely.
-18 novambra : Fanokanana ho Mpitandrina an-dRakotobe Andry Harimalala sy ny ankohonany.
Raharaha anatiny
– 14- 20 novambra : Herinandron’ny SAMPATI. Ny alahady faha 14 no ivom-bokatra.

-Hankalaza ny faha 160 taonany ny Sampana Sekoly Amparibe Famonjena. Hanomana Fety Krismasy miavaka izy ireo, izay hanentanana ny fandraisan’ny mpianatra sy sakaizan’ny Sekoly alahady anjara.
-Nisy ny fiantsoana fanambadiana.

HAFATRY NY MPITANDRINA
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra tontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina, ao anatin’ny fandaharana « Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady »
Nambara fa miditra ny desambra 2022 ny Katekomena zokiny ary raisina Mpandray ny alahadin’ny Pentekoty 2023.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana hianatra SeFaLa.

RAKITRA SY FANOMEZANA
Hira: FF12:1 Am-pelantenanao ry Raiko; FFPM 32:1 Aza havela hahalala; FFPM 146 :3 Anao ny dera; FFPM 731 :4 Enga anie ka homba anao Jesoa.
Raki-pisaorana sy voady Masina : Fangatahana fahasalamana ho an’ny zanaka ; Vavaka ho an’ny zaza hatao Batisa ; Fisaorana noho ny soa azo ;Fisaorana noho ny fahafahana fanadinana sy fanohizana fianarana eny amin’ny anjerimanontolo ; Fisaorana noho ny fahavitan’ny fianarana ; Fangataham-bavaka ho an’ny fianarana ; Fangataham-bavaka ho an’ny hoavy ; Fangataham-bavaka ho an’ny asa, ny fianarana, ny fianakaviana. ; Fisaorana noho ny tsingerinandro nahaterahana.

FANOLORANA NY RAKITRA
Ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira : Ry Tompon’ny harena ô.

ASA VAVOLOMBELONA

Anankiroa ny Asa vavolombelona dia :

  • Ny Batisan’ny zaza Razafimandimby David James.
  • Ny fanokanana ireo Trano heva roa na « chapiteaux », Tsangambaton’ny faha 45 taona,  atolotry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala hiasan’ny Fiangonana izay notanterahana taorian’ny fanompoam-pivavahana, mialohan’ny Asa sy Fampaherezana

TATITRY NY GAZETY TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA
Nanana vahiny isika dia ny solotenan’ny AFIFAB, ny solotenan’ny Gazety Tsimihatsaka Vaovao, ny solotenan’ny Gazety Tady ary ny solotenan’ny Radio Fahazavana.
Rakotoseheno Solofo, Tonian’ny Gazety Taratry ny Famonjena, no nandrindra ny fandraisam-pitenenana ka natombony tamin’ny teny fisaorana ny lahateny. Nisaorany ny fanotronan’ireo vahiny, ny mpikirakira ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala, ny mpanohana, ny mpanjifa, ny Mpitandrina ary ny mpianakavin’ny finoana rehetra.
Narahin’ny tononkalon-dRamatoa Ramino Vololona izany, ary nofaranana tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny solotenan’ny AFIFAB.
Ny hira Haleloia (an’i Haendel) no niarahana niredona tamin’ny Fiangonana manontolo. 
Vavaka : Taorian’ny hira dia nentina amim-bavaka ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala ka nisaorana ny Tompo noho ny 45 taona niasana. Nentina amim-bavaka ny mpikambana rehetra ao anatiny. Nangatahina ny Fanahy Masina hitarika azy ireo hahatonga ny asa hitaiza sy hanabe ny tena, saina sy fanahy. Napetraka tamin’Andriamanitra ny hoaviny. Nangatahina ny Tompo mba hampitombo ny fanomezam-pahasoavana ho an’ireo mpikambana hahafahan’ny Fiangonana misitraka ny soa azo avy amin’ny gazety.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nangatahina ny Tompo hampiomana ny olony hitsena Azy. Nentina amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina rehetra mijoro, ny akany fitaizana sy ny sekoly fanabeazana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny sampana sy sampan’asa ary asa, indrindra ny asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ireo Komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’asa ary asa eto Amparibe Famonjena, indrindra ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala. Nentina amim-bavaka ny zaza vao vita Batisa, ny mpanompon’Andriamanitra maniry hianatra SeFaLa, Nentina amim-bavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny manan-manjo. Nentina amim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo rehetra nanatanteraka ny raki-pisaorana sy nanao voady masina. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FF 24:1 Mahereza ny Tompo momba anao.
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FF24.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

Tao an-tokotanim-piangonana no efa nivelatra ny trano heva, Tsangambaton’ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala, ary notapahana ny kofehy ho fanamarihana ny fanokanana. Manarak’izany dia nisy ireo takelaka afaka nahitana ny tantaran’ny Gazety Taratry ny Famonjena nandritra izay 45 taona izay. Rehefa dia nozarana ny mamy (koba) ny mpiankavin’ny finoana tsirairay izay nanatrika ny fotoana.

ASA SY FAMPAHEREZANA
Hira notanterahina nandritra ny asa sy fampaherezana : FFPM 12 Jehovah o, deraina Ianao ; FFPM 176 Avia Fanahy Masina o ! FFPM 354 Ny Mpamonjy no mitady ; FFPM 316 Maizina ny firenena.

HAFATRA : Ny Asan’ny Apostoly 16 :30-31  «Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy  dia hoy izy : Tompoko, inona no mety hataoko, mba hovonjena aho ? Dia hoy izy roa lahy : Minoa an’i Jesoa Tompo dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao » no nangalana izany ho an’ny mpianakavin’ny finoana. Teo am-pamaranana dia ny Teny manao hoe : «Ny sampana rehetra izay mamoa dia karakaraina hamoa bebe kokoa» no hafatra natolotry ny Mpitandrina.
Nohiraina teo am-pamaranana ny asa sy fampaherezana ny FFPM 336 :1 Ampodio izahay, Jehovah no natao.

Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy fizarana koba nataon’ny Gazety Taratry ny Famonjena ho an’ny mpianakavin’ny Tompo.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga : Rajaofetra Phillipe sy Raharinoa Fenitra ary Rajaofetra Antonio (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira ny fafana: Raharijaona Nirina
Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Ramahery Yves sy Harentsoa Rova
Naka sary: Rakotondramboa Andry
Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky.