ALAHADY 13 MARTSA 2022
“ MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO ”
Alahady faharoa amin’ny karemy

« Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. » Jaona 14 :6

Alahady faharoa amin’ny karemy androany. Ny Mpitandrina evanjelistra avy any amin’ny FJKM Ambohidroa, Synodamparitany Ambalavao Tsienimparihy, Rakotondrambola Simon Armand no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Nisy koa ny asa sy fampaherezana amin’ny maha alahady faharoan’ny volana. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy Rasolonjanahary Fidy no nitarika ny fotoam-bavaka, nanaraka ny litorjia amin’ny endriny faharoa. Azonao henoina ato ny hafatra. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Nisy feon-javamaneno fidirana sy fanolorana ny evanjelistra hitory Teny ary fiarahabana apostolika. Rehefa izay dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 92 : 1-5 hoe : « Tsara ny hidera an’i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina sy ny fahamarinanao nony alina amin’ny valiha tory folo sy amin’ny feon-dokanga. Fa ampifalinao amin’ny nataonao aho Jehovah ô ; ny asan’ny tananao no hihobiako. Jehovah ô, akory ny halehiben’ny asanao ! Lalina indrindra ny fisainanao. »

Noredonina ny hira FFPM 24 : 1,2 « Ny lanitra ao ambony » ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faharoa, Ratiarison Vall, no nitarika izany. Natsangana ny ankizy sy ny tanora nanao ny hira FFPM 761 : 1,3 “ Ry Jeso, Zoky be fitia”. Nisy vavaka.

Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM mandritra ny volana dia hoe : “ Mamaly ny faharatsiana ny  Tompo ” ary ny Teny fanevan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia “ Miorena tsara, aza miova ”. Ny faharatsiana dia mahatonga antsika tsy miorina tsara ao amin’ny Tompo. Mamaly antsika amin’ny faharatsiana ataontsika Izy. Anisan’ny faharatsiana mora atao sy sarotra ialana ny lainga. Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny fampianarana fohy dia :  » Esory aminao ny vava mandainga… Haringanao ny mpiteny lainga  » ao amin’ny Ohabolana 4 : 24a ; Salamo 5 : 6a. Fadio ny mandainga manomboka anio, mahavoa anao sy ny manodidina anao izany, mba tsy ho isan’ny tsy hatokisan’ny olona ianao. Nasaina novakian’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny Teny. Nisy vavaka nataon’ny mpitarika nasaina naverina. Toy izao izany : « Jesoa ô ! Misaotra Anao aho fa nampianatra ahy indray Ianao androany. Tena tsy tianao ny lainga ary aringanao izay rehetra mpandainga koa manomboka anio Jesoa ô, dia esory amiko ny lainga ary ny Fanahinao Masina hanampy ahy hahazoako mahavita izany. Amin’ny Anaranao Jesoa. Amen ». Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 183 : 1,2 “ Midina ry Fanahy ô! ”. Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana Rabako Tovohery, novakiany koa ny Salamo 5 : 1-12 raha Rabako Miora no nanohy izany araka ny ao amin’ny Jaona 3 : 17-21 ; Romana 3 : 9-20. Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 262 : 4 “ Indreto izahay, ry Jeso ô ” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny toerana iasan’ny Evanjelistra Rakotondrambola Simon Armand :

Synodamparitany lalana fahefatra no mankany Ambalavao, 400 Km avy eto Antananarivo. 36 Km avy eo an-tampon-tanàna ny Fitandremana. Ambondrombe no eo avaratra ary eo atsimo ny Parc National Andringitra. Ratsy ny lalana, bisikileta no andehanana. Fiangonana efatra no entina ankoatra ny renivohi-pitandremana, 4 Km no zana-piangonana akaiky indrindra. Manam-bady sy manana zanaka roa ny evanjelistra. Momba ny fiainan’ny mponina amin’ny ankapobeny : mivavaka ny olona any saingy mbola misy manompo sampy. Vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Batsirai tsy mbola afaka namangy ny renivohi-pitandremana satria misy tetezana tapaka, ny rano tsy tia vahiny, tsy azo itana ny lakana.

Vatsim-panahy

Ny Salamo 5 no niompanan’ny hafatra androany.

Tsy maintsy hiaina eo amin’izao tontolo izao feno faharatsiana i Davida mpanao salamo ka nila torohevitra avy amin’Andriamanitra, izay asongadiny ao anatin’ny tonombavany. Andriamanitra izay ivavahany dia mpitsara marina, tsy tia faharatsiana. Tanisainy ao ny toetran’ny mpanao ratsy : mpirehareha, mpiteny lainga, mpamono olona.

Tsy manana henatra izay miaina amin’ny faharatsiana, helohin’Andriamanitra. Ny ataonao ihany no hitsarany anao. Na eo aza anefa izany, Andriamanitra dia tia ny mpanota fa mankahala ota kosa. Hoy i Jesoa ao amin’ny Lioka 5:32 :“ Tsy avy hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka “. Tsy miova Andriamanitra fa mandinika antsika tsirairay avy, manara-maso ny fiainantsika. Manainga antsika ny Tompo hiala amin’ny faharatsiana. Aoka izay ny fireharehana fa i Jesoa Kristy velona no hataontsika rehareha. Aoka izay ny lainga. Mitaona antsika ny Tompo tsy hamono olona.

Faritra mena ny kaominina tamin’ny 2013 : teo akaikin’ny trano vadim-piangonana no mirefotra ny basy. Ireo dahalo ireo hay olona ao anatin’ny Fiangonana ihany. Izany no itoriana ny Filazantsara, anirahin’ny Tompo. Ny andrasan’ny Tompo amintsika dia hanampy ny olona mba ho velona, hahatanterahany ny asa fanompoany.

Aoka isika hibebaka, andao hanao ny sitrapony sy handà izay mety ho faharatsiana rehetra.

I Davida dia mangataka ny fitarihan’ Andriamanitra amin’ny dia tsy maintsy hirosoany. Vao maraina izy mangataka Aminy hitarika azy amin’ny lalan’ny fahamarinana hamakivakiana ny tontolo andro satria tsy maintsy hiaina hiaraka amin’ny olon-dratsy.

Araka ny eo amin’ny and. 12 : rehefa manao ny marina dia Andriamanitra mitahy sy miaro. Tena fitahiana manana amby ampy arahim-pankasitrahana feno no ataony, ao amin’i Jesoa Kristy no fanatanterahana izany satria Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana (Jaona 14 : 6) ka izay rehetra mino Azy dia ankasitrahan’Andriamanitra.

Ataovy tafatoetra ao amintsika i Jesoa Kristy velona. Ivelomy ny fahamarinana na aiza toerana ametrahany antsika, na eo aza ny sedra. Tsy mora ny asa kanefa rehefa manao ny asany sy miaraka Aminy dia Izy no mitahy, mikarakara, miaro. Aoka isika ho kristiana modely, andao hanana ny toetrany isika amin’ny androm-piainantsika, ho marina amin’ny lafiny rehetra.

Ialao izay mety ho faharatsiana fa tia ny marina Izy ary ho anisan’izany anie isika!

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nihira ny “ Misaora an’i Jehovah ” ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.

Manoloana ny hafatr’ Andriamanitra, menatra sy mangahiahy izahay fa tsy nahatanteraka izany. Meloka eo anatrehanao izahay na amin’ny fihetsika na amin’ny fiteny, indrindra amin’ny fisainana. Mahatsiaro tena ho tsy mendrika eo anoloanao. Koa ankehitriny dia manatona mibebaka Aminao izahay, mangataka famelan-keloka Aminao izahay.

Loary mangina eo anatrehan’ Andriamanitra ny helokao, mibebaha ianao…

Jesoa Kristy ô! Mifona Aminao mba tsy hanarianao anay noho ny otanay fa sasao amin’ilay rànao soa izahay satria ao Aminao irery ihany no misy ny famonjena sy ny famelan-keloka. Sasao madio izahay ho afa-keloka ary diovy izahay mba ho afa-pahotana. Koa ekeo re ny fifonanay ho hanitra hankasitrahinao eo andapan’ny fahamarinanao. Noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anay, Tompo ô no angatahinay izany. Tononina sy ataonay izany vavaka izany amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy anay. Amen.

Notononina teo am-pitsanganana ny fanekem-pinoana nikeanina (Laharana 2). Nisy feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratry amin’ ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Jaona 3 : 17 : “ Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao ”. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

  • Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 11 ora antoandro ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana : fotoana hankalazana ny faha 45 taona naha-mpamoron-kira an-dRakotonirina Jean de Dieu ao amin’ny Ampifitia.
  • 23-25 martsa 2022 ny sampanasa Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA 10) dia hanao lasy fiofanana any Amoron’ Irihatra (7 km miala an’ Arivonimamo), ao amin’ny Foibe AFF ny fisoratana anarana sy any amin’ny SPAA 10.

Asa anatiny

  • Hanomboka rahampitso 14 martsa 2022 ny herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa.
  • Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 8 ora maraina: fivorian’ny mpihevi-draharaha.
  • Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 9 ora : Fivoriambe voalohan’ny Sampana Vokovoko Manga.
  • Sabotsy 26 martsa 2022 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : famelabelaran-kevitra hotarihin-dRakotoarivony Hubert, lohahevitra : “ Ny Fiangonana manoloana ny LGBT “.
  • Alahady 20 martsa 2022 tolakandro : Jazz fiderana hiarahana amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) sy ny Cercle Germano-Malagasy (CGM).
  • Fitoriana any an-tokantrano (Fitoantoka) amin’ny endriny vaovao : hisy ny fifandraisana amin’ny alalan’ny antso an-tariby, ny dinika, isika rehetra no hanatanterahana izany mandritra ity taona ity ho fitoriana sy fampaherezana (édification). Ny AFF sy ny Vaomieran’ny Fifandraisana dia mandray ny mombamomba ny Mpiangona.
  • Oktobra 2022: fiofanan’ny tomponandraikitra andiany faharoa.

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba ny Fiangonana, nisaotra ny tomponanjara, nanamafy ny firariantsoa ny evanjelistra sy nanentana amin’ny rakitra am-baravarana. Nisy koa ny antso ho an’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo manana fikasana handalina ny Soratra Masina ao amin’ny SETELA SY FITELA sy hanao fanadinana ao amin’ny toeram-panomanana Mpitandrina. Apetraka amin’Andriamanitra, hoy izy, ny asan’ny Fiangonana kasaina amin’ity taona ity.

FANOLORAN-JAZA

Natao ny hira FFPM 245 : 3 « Ray ô! Asehoinao » nandritra ny firosoan’ny ray aman-dreny sy zaza teo amin’ny alitara. Nisy Teny avy ao amin’ny Soratra Masina sy vavaka teo am-pitsanganana. Randrianarison Ilon’Ny Aina Andriantsoa no zaza natolotra. Nisy tsodrano. Nitohy tamin’ny voady ny fotoana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 5 : 7 : “ Fa izaho kosa noho ny haben’ny famindram-ponao dia hiditra ao an-tranonao ; hiankohoka manatrika ny lapanao masina amin’ny fahatahorana Anao aho ”. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : renim-pianakaviana handeha lavitry ny ankohonany, mangata-bavaka tsy ho azon’ny fakampanahy, ho an’ny famitana trano sy fanohizana ny fianaran’ny ankizy. Tovovavy nahazo fahasoavana nandritra ny taona na dia nandalo ny mafy aza, mangata-bavaka mba hahazo hery hiatrehany ny adidiny. Ny hira nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana ireo, izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra dia FF 32 : 1 “ Aza avela hahalala ”.

Ny hira vavaka FFPM 4 : 4 “ Mamy ny Fitianao ”no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.

Nisaotra izy noho ny hafatra : Andriamanitra marina, masina, Fitiavana maneho ireo toetra ireo amin’ny olona, Andriamanitra tsy tia ratsy, tsy tia lainga, mamaly ny tsirairay amin’ny asany. Notononina ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, Mpitory Filazantsara mba hiverina amin’ Andriamanitra, hiala amin’ny ratsy, ho velona, ho vita ireo andraikitra.  Nentina amim-bavaka koa ny toby masina rehetra, ny akany fitaizana, ny foibe FJKM isan’ambaratongany sy ny mpandraharaha, ny synodamparitany manerana an’i Madagasikara indrindra ny SPAA10 hahavita ny asany, ho lohany mandrakariva amin’ny fijoroana vavolombelona, eo koa ny Antananarivo Renivohitra sy ny Manodidina (ARM).

Voatonona ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana, na ireo tonga sy ny tsy afaka noho ny antony samihafa, efa miverina ny fitiavana miara-miombona fa iriana hitombo sy hivelatra, hiverina ny hafanampo. Eo ny zanaka ampielezana na aiza ny misy azy. Ny Mpitandrina evanjelistra nitory Teny sy ny ankohonany, ny asa fanompoany dia nentina teo amin’ny Tompo, toy ny nitondrana ny asan’ny Fiangonana voafaritra araka ny tondrozotra ; ny rafitra manatanteraka fankalazana amin’ity taona ity ; ny hiditra SETELA sy FITELA, hanao fanadinana ho Mpitandrina fa harena sarobidy ny manana olona maro afaka mitory sy mampianatra. Tsy diso anjara ny sahirana, marary, mana-manjo, traboina, very asa, tsy manan-kialofana, kere, indrindra taorian’ny rivo-doza, mba hitahiry ny finoany izy ireny sy hitodika amin’ Andriamanitra. Misy ireo manana hataka manokana ; ny nanao raki-pisaorana ; ny manana voady anaty mba samy handray ny valim-bavaka tandrify azy avy. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny vavaka.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 625 “ Mpamonjy soa malala ô ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ”  Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 338 “ Arovy aho, Tompo ”. Nisy vavaka mangina sy trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 10 ora sy 52 minitra ny fotoana. Nitohy tamin’ny asa sy fampaherezana izany. Nisy rakitra am-bavaravarana ho fanohanana ny evanjelistra amin’ny asany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery sy Randriambeloson Sitraka

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly sy Randriamasimanana Andrianavalona

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Harentsoa Rova sy Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra