ALAHADY 13 JONA 2021
Alahady faharoa amin’ny volana

Alahady faharoa manaraka ny Trinité Ivom-bokatry ny Hasin’ny Famonjena sy famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 taona

“ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA”

Alahady faharoa manaraka ny Trinité ity alahady ity, fitondrana am-bavaka ny Sekoly FJKM, ary eto anivon’ny Fitandremana, dia alahadim-bokatry ny Sampana Hasin’ny Famonjena.  Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM dia hoe: « Anorenana ny maha kristiana ny finoana ».

Fanompoam-pivavahana miavaka ity alahady ity, namaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny Jobily volamenan’ny Hasin’ny Famonjena, ka notendrena nandritra ny fotoana rehetra ny “piano tsangambato”, narahan’ireo mpitendry ao amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM).          

ROBEL Hanitra, Filohan’ny Hasin’ny Famonjena, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny faharoa no notanterahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno no natao teo am-pidirana ary ny hira “Misaora misaora” an-dRANAIVO RANARIVELO no noventesin’ny Hasin’ny Famonjena teo am-panombohana.

Rehefa vita ny fiarahabana apostolika dia novakin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo faha 100: 1-10, ho fiderana an’Andriamanitra.

Natao ny hira FFPM 21 : « Derao Andriamanitra » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika.

Misaotra sy midera an’Andriamanitra Ray amin’ny alalan’i Jesoa Kristy.  Faly afaka miombom-bavaka. Misaotra noho ny soa rehetra izay tsy takatra akory. Eny, maro ny sedra nolalovana noho ny valanaretina nefa asandratra hatrany ny voninahitr’Andriamanitra.Tafavory mety hitondra ny mavesatra, mety hizara ny hafaliana, mety te hampitombo ny finoana, mety hivavaka fotsiny nefa na inona na inona dia misaotra an’Andriamanitra noho ny fahasoavana narotsany. Misaotra noho ny fotoam-bokatry ny Hasin’ny Famonjena izay afaka nidera nandritra ny 51 taona.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

RABIAZAMAHOLY Léa, mpampianatra ao amin’ny K7, no nanatanteraka izany.

Nanontany izy hoe: “Inona moa ny lohahevitra banjinin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara amin’ity volana jona ity?”

“Anorenana ny maha kristiana ny finoana”.

Ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny II Timoty 1:8a no noraisiny, nentiny nanamafisana ny fanorenana ny maha kristiana: “Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika”.

Nivavaka mialoha ny tantara izay manamafy ny fanorenana ny maha kristiana. Misaotra ny Tompo fa mbola afaka mandray ny Teniny. Mangataka mba ho ny feon’Andriamanitra irery ihany no ho re.

Tantaran’i Mino sy i Faly no nentiny. I Mino dia avy amina fianakaviana kristiana somary sahirana, fa mazoto mivavaka. Ry Faly dia fianakaviana kristiana ihany koa, manan-katao, saingy tsy dia mazoto mivavaka. Indray andro nasain’i Faly nisakafo tany aminy i Mino, koa nanafatrafatra ny renin’i Mino ny amin’ny fahalalam-pomba ary indrindra tsy manadino mivavaka mialoha ny misakafo. Voaroso daholo ny sakafo ary nasain’ny rain’i Faly nihinana i Mino nefa tsy nihinana mihitsy ka nanahy ny rain’i Faly sao misy sakafo tsy tian’i Mino na tsy zakany, na koa, sao dia tsy salama. Tiako daholo ny sakafo, hoy i Mino, saingy tsy mbola nivavaka isika, tsy mbola notahian’ny Tompo ny sakafontsika. Menamenatra avokoa ny rehetra. Nisaotra an’i Mino ny rain’i Faly nampahatsiahy izany ary nitsangana nivavaka izy.

Nitsangana ny Sekoly Alahady rehetra namerina izany Tenin’Andriamanitra izany hijoroana vavolombelona sy hanorenana ny maha kristiana ary nivavaka, nisaotra ny Tompo fa afaka nijoro teo anatrehan’Andriamanitra; mijoro ho vavolombelona na aiza na aiza misy.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 241: 1-4 « Ry Jeso ô! Midina » mialoha ny vakiteny.

ANDRIAMAHADISON Henintsoa no nanolotra ny perikopa voalahatra  ao amin’ny Testamenta Taloha : Eksodosy 2 : 1-10, sy Testamenta Vaovao: Jaona 1 : 35-42 ; Romana 12 : 3-8, izay novakiana misesy. Nivavaka izy mialoha ny namakian’i RAKOTOARIVELO Asara ny andalan-tSoratra Masina. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Hasin’ny Famonjena avokoa ireo tompon’anjara ireo.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 179: 1 « Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Jaona 1: 35-42 no noraisin’ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra nakany ny hafatry ny toriteny. Roa alahady izao no nandraisana ny lohahevitra hoe: “Anorenana ny maha kristiana ny finoana”.

Tsy tonga kristiana ny olona raha tsy manana fifandraisana amin’i Jesoa izy, ary fifandraisana mivoatra.
Izany no resahan’i Jaona eto amin’ity perikopa ity.

Ny antsoina hoe kristiana dia izay mandray toriteny ka tonga mpanara-dia an’i Jesoa, ary mijoro vavolombelona amin’ny fiarahany amin’i Jesoa ihany koa ka mitaona olona hafa ho mpanara-dia an’i Jesoa toa azy.

Zavatra telo no vokatry ny toriteny noraisin’ny mpianatra, hita ato amin’ny perikopa:

 

A- Mpianatra mijery an’i Jesoa

Ny andininy faha 36 no manamarina izany “ary nijery an’ i Jesosy nitsangantsangana izy ka nanao hoe: Indro ny Zanak’ ondrin’ Andriamanitra!

Ny ataon’ny kristiana dia mibanjina ny maha Izy Azy. Jesoa Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra.

Anarana nomen’i Jaona mpanao batisa io. Mampahatsiahy ny Zanak’ondrin’ny Paska, mampahatsiaro ny fanafahana tany Egypta (Eksodosy 12). Ondry koa no natolotra tao amin’ny Tabernakely, ondry natao fanatitra ho an’Andriamanitra. Ny Mesia no voalaza fa ondry hovonoina mampiseho faharetana, fahoriana sy fahavononana ho faty.

Ny amin’ireo rehetra ireo dia Jesoa no antsoina hoe ondry, tsy manan-tsiny Izy. Fanatitra ho an’ny fahotana Izy. Mamonjy antsika mpanota, raha mibanjina ny maha Izy an’i Jesoa isika dia:

1) Tahaka an’i Jaona izay nitarika ny mpianany tao amin’i Jesoa.

Ny mpitarika dia tokony hibanjina an’i Jesoa ka hitarika ny olona amin’ny finoana, ka isika Fiangonana dia hanaiky ireo mpitarika ireo.

2) Mijery Azy amin’ny fotoana rehetra, amin’izay atao rehetra. Mila mandrava sakana maro tahaka an’i Zakaiosy izay nandrava ny sakana rehetra, izay tsy nahitany ny Mpamonjy satria fohy kely izy.

Betsaka ny sakana ankehitriny, be ny manahirana tsy hahatongavana amin’ny finoana. Ny finoana dia ny fijerena an’i Jesoa ao anatin’ny zavatra tsy misy nefa antenaina hisy ao anatin’ireny.

3) Midera sy manome voninahitra Azy noho ny asam-pamonjena vitany. Fiainan’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena izany fiderana an’Andriamanitra izany. Manao laharam-pahamehana izany fiderana ny Tompo izany amin’ny maha mpianatry ny Tompo azy.

Mila manahaka ny Zanak’ondrin’Andriamanitra isika amin’ny toetra. Ny ondry dia manana endrika faharetana, fanetren-tena ary fahalemem-panahy.Toetra fanehoana ny maha kristiana ireo. Hita ao amin’ny Romana 12 ny adidin’ny kristiana amin’ny hafa. Tao Roma dia nanindrahindra ny tenany ireo olona tao amin’ny Fiangonana ka nanarin’i Paoly hanana fanetren-tena. Ny finoana dia mila ampiasaina amin’ny fahatokiana an’Andriamanitra ka haneken’ny tsirairay ny fahasamihafana ao anatin’ny Fiangonana mba hisian’ny fiombonana amin’ny finoana hatrany.

Isika rehetra nomen’Andriamanitra fanomezam-pahasoavana, ka tsy hanana fanetren-tena sy fiombonana isika, raha tsy manana ireo toetra telo ireo dia ny faharetana, fanetren-tena ary fahalemem-panahy.

Koa mijere an’i Jesoa isika, aza menatra mibanjina Azy, aza miherikerika. Maneke hihatsara hatrany manahaka ny toetran’ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra.

 

B-Mpianatra manaraka an’i Jesoa

Ny andininy faha 37 hatramin’ny faha 39 no entina manazava izany.

Raisina manokana ny and. 37: “Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka an’ i Jesoa.”

Mamantatra ny toerana misy an’i Jesoa ny mpianatra manaraka Azy: “Raby ô! Aiza Ianao no mitoetra?” (and. 38). Eo no ho eo ny valitenin’ny Tompo fa tsy mampiandry Izy. “Hoy Izy taminy: Avia, fa ho hitanareo.” (and. 39).

Ny tena finoana dia miainga avy amin’ny fahatokiana avy ao am-po, avy amin’ny fifandraisana amin’i Jesoa. Ny mitady ny fonenan’ny Tompo dia mitady ny Tompo ihany. Tsy fantatrao ny toerana misy an’i Jesoa raha tsy mandeha ianao dia mahita hoe eto no misy Azy.

Misy antson’ny Tompo ankehitiny hahatongavana amin’ny finoana. Mila mandeha isika ary mahita. Izay no hahatongavantsika ao amin’ny finoana. Raha hampiharina eo amin’ny fiainantsika izany dia izao: manaraka Azy ka vonona manaiky ny fepetra apetrany. Izany hoe miala amin’ny fankahalana; mila mandeha amin’ny finoana ka tsy mitady tombontsoa manokana ho an’ny tena; mila fiombonam-piainana Aminy amin’ny fotoana rehetra, tsy asiana fepetra.

Ianao ve niala tamin’ny zavatra rehetra ka nanaraka Azy? Nohadinoinao ve ny hevi-diso, ny fahotana sy ny fanadinoina? Nankininao tamin’i Jesoa ve ny tenanao?

Ny ampaherezana antsika dia ny fanarahana an’i Jesoa, tsy mahakivy, tsy mampijaly. Jesoa mahalala fa misy manaraka Azy ary mitodika Izy mijery, mitantana ny diantsika.

Ao anatin’ny fanarahana ny Tompo dia ireto no tadidiana: mitady, manaraka, mitoetra, mahita.

 

D-Mpianatra mitondra olona ao amin’i Jesoa

Ny andininy faha 42 no anamarinana izany: “Dia nitondra azy ho any amin’ i Jesosy izy.” Efa resy lahatry ny maha Mesia an’i Jesoa ireto mpianatra ireto, ka nandehandeha nanambara izany tamin’ny hafa, nijoro vavolombelona, nahataona mpanara-dia vaovao. Ny efa nahita no mandeha mampahita. Ny olona mandray an’i Jesoa dia mandray fahasoavana, mahazo famonjena ary mizara. Izany no atao hoe kristiana. Mijoro vavolombelona fa efa hitany ny Mpamonjy ka tonga olom-baovao izy. Tsy olona menatra miseho eto amin’izao tontolo izao fa olona hahataona olona.

Firy taona izay no efa nivavahanao ka nahataona olona tao amin’ny Tompo? Efa 50 taona izao ny Hasin’ny Famonjena no nitory an-kira. Firy tamin’ireny toriteny an-kira ireny no efa nahakasika antsika, ka naharesy lahatra antsika hoe hanara-dia ny Tompo, ka nametraka finoana taty anatin-tsika?

Raha sanatria tsy mbola tanteraka izany dia izao no fotoana ampatsahivan’Andriamanitra antsika fa tena mila mijoro isika.

Araka ireo rehetra ireo, hoy ny Tenin’Andrimanitra hoe: “ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy” (Jakoba 2:17).

Tandremo! Aza avela hisy hahasakana anao hanambara izany fahasoavan’Andriamanitra izany, fa notaomina isika ho mpianatry ny Tompo dia tanteraho izany antson’ny Tompo izany. Ny didy lehibe napetrak’i Jesoa dia hoe: “Mandehana ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olona rehetra”.

Mijere an’i Jesoa, manaraha Azy ary mitondrà olona ao amin’ny Tompo. Hotanteraka anie izany hampiorenana ny finoantsika.

Voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany.

 

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny mpitarika ny fotoana ihany no nanatanteraka izany.

“Mamy ny Tenin’ny Tompo, tafalentika aty anaty ny hafatra, nefa tsy nahatanteraka ny maro tamin’izany. Maro ny fahasoavana narotsaky ny Tompo, nefa tsy mendriky ny hanonona ny anarany akory. Betsaka ny fiteny sy ny fihetsika izay tsy mifanaraka akory amin’izay lazain’ny vava, koa mifona. Mpiantra sy mpamela heloka Andriamanitra. Noho ny hafatra dia hitady sy hitoetra eo amin’ny Tompo, hampitombo finoana ka hampiorina tokoa ny maha kristiana. Mangataka ny Tompo hitantana, ka hibanjina Azy hatrany ary hanolo-tena indray hanaraka ny sitrapony.

FANEKEM-PINOANA

Niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana laharana faha 2 ho fanavaozana ny fanoloran-tena.

Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feon-javamaneno.

Nanao ny anjara hirany avy hatrany ny Sampana Taninketsa (STAF).

TATITR’ASAN’NY HASIN’NY FAMONJENA

RAHAJARIZAFY Bakoly no nanao ny tatitra.

Ankino amin’ i Jehovah ny asanao, Dia ho lavorary izay kasainao. » Ohabolana 16 : 3

Tatitry ny asan’ny Sampana nanomboka ny 6 desambra 2020 hatramin’izao alahady 13 jona 2021 izao.

Tokana fanantenana”, hira noforonon-dRAKOTOARIVONY Noel, no nohirain’ny antoko mpihira taorian’ny tatitr’asa.

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

RAZAFIMAHARO Maminirina, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany. Teo am-panombohana dia novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Kor. 17: 3b « fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany. »
Toy izao manaraka izao no santionan’ny ilaina hofantarina:

-Tontonsa omaly sabotsy 12 jona ny hetsika fanaovana vaksiny hiarovana amin’ny aretina covid-19 izay nokarakarain’ny Komity Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana. 92 ny mpianakavin’ny finoana vita vaksiny.

Miantso sy manentana ny rehetra izay tsy mbola nanao vaksiny hanatona ny toerana “vaksiny” manerana ny Nosy; sarobidy ny aina sy ny fahasalamana.

-Mitohy hatrany ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana, manaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra;

-Mandritra ny Asa Vavolombelona no nanatanterahana ny famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena;

-Mitohy toy ny mahazatra ny fivorian’ny Sampana isan-kerinandro;

-Mitohy ny fanompoam-pivavahana zoma hariva, manomboka amin’ny 5 ora hariva;

-Manomboka ny alatsinainy 14 jona ny herinandrom-bokatry ny Sampana Vokovoko Manga sy Rantsana Fanantenana;

-Fivorian’ny Mpihevidraharaha: sabotsy 19 jona amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny fiangonana

-Ankatoky ny Fandraisana: alahady 20 jona aorian’ny fanompoam-pivavahana;

-Sampana Taninketsa: mikarakara mofomamy noho ny Fetin’ny ray ny alahady 20 jona;

-Komity faha 160 taonan’ny Fiangonana: fanomanana hetsika gasigasy, fifaninana kabary mahatsikaiky, seho ary filatroana. Ny andinindininy dia hita ao amin’ny pejy Facebook “Fankalazana ny faha 160 taona”. Ny fotoana farany hisoratana anarana dia ny alahady 20 jona.

RAKITRA SY FANOMEZANA

ANDRIAMASINORO Tantely, Biraom-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana

Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra ” (Salamo 103:2)

Ny hira FFPM 515: 1 sy 549: 1 no nohiraina tamin’izany.

Ny hira HF 10: 4 « He manolo-tena aho ry Tompoko malalako » no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

Notohizina tamin’ny feon-javamaneno.

ASA VAVOLOMBELONA

Famaranana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 50 taona nijoroan’ny Sampana Hasin’ny Famonjena

Hoy ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina hoe: “Eo amin’ny rafitry ny Fiangonana sy momba ny Fiangonana dia jobily mihitsy izao. Koa dia “Jobilin’ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena”.

Nitsangana teny an-toerana ny Hasin’ny Famonjena. Fiarahabana no voalohan-teny nataon’ny Mpitandrina, fa nahatanteraka soa aman-tsara izany taom-pankalazana izany. Ny faharoa dia fahanginana fohy, iray minitra, noho ny fodiamandry ny raiamandreny nitarika ny Komity.

Nivavaka ny Mpitandrina.

Nohirain’ny Hasin’ny Famonjena ny hira fanevan’ny faha 50 taona, “Fitoriana am-pifaliana” noforonin’i IRIMANANA Eninkaja.

Teo am-pitsanganana ihany no nanononan’ireo mpikambana ny teny faneva ary avy eo ny Fiangonana manontolo niredona hoe: “Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana… Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy”.

Nofaranana tamin’ny tehaka izay nanakatonana ny jobily.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nanohy nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina.

“Nampianatra Ianao Tompo fa mandritra ity volana jona ity dia fanorenana ny maha kristiana ny finoana. Sitrakao Tompo ny nandraisanay ny hafatra sy ny fampaherezana momba izany. Ny mpianatrao Tompo dia tokony hanana fifandraisana sy fifamatoram-piainana Aminao, ka mijery Anao Jesoa Kristy, mitady Anao ary mandray fahasoavana sy mazoto mizara izany amin’ny hafa.

Indreto izahay nandray ny hafatrao sy ny Teninao, ataovy mahatahiry izany amin’ny finoana mba ho hita marika eny amin’ny fiainanay ny maha kristiana.

Mitondra am-bavaka ny mpitondra Fiangonana rehetra, ny mpitory ny Filazantsara tsy ankanavaka, ireo toby masina sy akany fitaizana manerana ny Nosy. Mivavaka ho an’ny Birao Mpiandraikitra Foibe, ny Filohan’ny FJKM sy ireo mpiara-miasa aminy ; mivavaka ho an’ny Synoda lehibe FJKM izay hatao amin’ny volana aogositra, izay efa nahemotra aman-taonany ny fanatanterahana azy ; mivavaka ho an’ny Sekoly FJKM manerana an’i Madagasikara ; mivavaka ho an’ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana , ny Filoha, ny Birao, ny mpiara-miasa rehetra. Eo am-pelantananao ny Sampana sy Sampan’Asa, Asa, ny Vaomiera rehetra eto amin’ny Fitandremana. Mivavaka manokana ho an’ny Hasin’ny Famonjena eto am-pamaranana izao taon-jobily izao, hahavita dingana lehibe mihoatra noho izay 50 taona lasa izay. Eo am-pelantananao Tompo ireo rafitra rehetra manao fankalazana amin’ity taona ity. Mivavaka ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana ary ireo zanany am-pielezana rehetra. Mivavaka ny amin’ny fahasalamana, Ianao hiaro, hanasitrana, homba amin’izay rehetra fikarakarana an’ireo an-dalam-pitsaboana. Fantatrao Tompo fa mahery vaika ity covid-19 ity, maniry izahay ny hiasanao amin-kery. Mivavaka koa ho an’ireo mandalo fahasahiranana mba hahita vahaolana ao anatin’izao vanim-potoana sarotra izao, ireo manan-manjo hahita fiononana sy faherezana. Mivavaka ho an’ireo manana hataka manokana mba hahazo valiny Aminao amin’ny fotoana izay sitrakao. Ireo izay nanefa voady sy nanao raki-pisaorana satria nahatsapa sy nahita ny fitahianao, ny famindram-ponao, na ny eto an-toerana na ny any Ampita, Ianao Tompo hijery sy hitsinjo ireny mandrakariva. Zanakao ireo Tompo, asan’ny tananao, ka raiso ho adidinao mandrakariva.

Izany vavaka izany, dia fifaliana ho anay hatrany ny manakambana azy ho amboara tokana amin’ilay vavaka nampianarinao manao hoe “Rainay izay any an-danitra…”

Amena

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 54: 1-2 « Finoana, fanantenana, fitiavana » ary novakina ny tondrozotra 2021.
Natolotra ny tsodrano.
Nohiraina ny hira HF 14 « Haleloia, mihirà fihiram-baovao! », nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra!
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amena.
Feon-javamaneno teo am-piravana

IREO TOMPON’ANJARA

  • Nikirakira ny fafana : RAHARIJAONA Nantenaina
  • Nikirakira ny fanamafisam-peo : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
  • Naka ny sary : RABEMANANORO Jonathan
  • Nitendry orga : IRIMANANA Eninkaja
  • Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy