Alahady 13 Febroary 2022

ALAHADY 13 FEBROARY 2022
“MITANA NY TENINY NY TOMPO”
Alahady faharoa
Alahadin’ny Baiboly
« Fa na firy na firy ny Teny fikasan'Andriamanitra, dia ao Aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. » 2 Korintiana 1:20

Alahady narindran’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy sy ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista ity alahady ity ary indrindra koa  alahadin’ny Baiboly.

Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM mandritra ity volana febroary ity dia hoe « Mitana ny Teniny ny Tompo »

Ny Diakona Razafimbelo Holy no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina.

Noho ny fandalovan’ny rivodoza Batsiray dia tsy afaka niara-niombom-bavaka teto amin’ny trano fiangonana ny alahady 6 febroary 2022,  koa ity alahady ity no nanatanterahina ny  fiarahana nandray ny Fanasan’ny Tompo.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 145:10-13/20-21, ho fiderana an’Andriamanitra.

Nohiraina ny FFPM 438:1, 3 « Avia, Jehovah Tomponay » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika.

Nisaotra sy nidera, nanome voninahitra ny Anaran’Andriamanitra. Nisaotra noho ny tombon’andro mbola nomeny na dia nandalo aza ny rivodoza sy ny fizahan-toetra, ary ny fisedrana isan-karazany ka dia notahiany. Nisaotra fa misitraka ny lohahevitra ka tsy misy tsy tanteraka izay efa noteneniny. Nisaotra koa noho ny fitehirizana ny Fikambanana Mampiely Baiboly ka miara-mivavaka noho izany.

Manambara ny Teny fahamarinana ny Tompo nefa mandalo fotsiny izany satria mpanota isika koa mangataka famindrampo sy famelankeloka.

Isaorana ny Tompo noho ny famelankeloka, noho ny ran’i Jesoa. Hiasan’ny Fanahy Masina anie izao fotoana izao.

 

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rabezandrina Lalaina, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K9 no tompon’anjara tamin’ izany.

Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny dia ny Galatiana  6 :7 « Aza mety hofitahina ianareo; Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin’ny olona no hojinjainy ». Niara-novakiana izany ary tantara no nentiny nanazavana izany.

Nisy mpanompon’Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana hanasitrana nalaina dimy lahy fanahy. Naka filanjana izy ireo ary ny iray mody narary. Ny Marka 4:2 no nalain’izy ireo « Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray mararin’ny paralysisa ho eo Aminy, izay nolanjain’efa-dahy. » Nanontany ilay mpanompon’Andriamanitra hoe «Tena voan’ny paralysisa ve ianao ? » Fantatr’ilay mpanompon’Andriamanitra fa tsy marina akory. Nivavahany ary lasa tena lasa nalemy tanteraka tsy afa-nihetsika ilay nisandoka ho marary.

Ny lesona nosintomina amin’izany :

Tsy tokony mamazivazy mpanompon’Andriamanitra, indrindra fa Andriamanitra sy Jesoa. Tsy tokony manao tsinontsinona ireny mpanompon’Andriamanitra ireny. Andriamanitra tsy azo vazivaziana.

Teo am-pamaranana dia nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary natao ny vavaka.

Nitohy ny fotoana, nohirain’ny Fiangonana avy hatrany ny FFPM 426:2 « Manatona Anao » mialohan’ny famakiana ny Soratra Masina.

 

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nilaza ny Perikopa voalahatra ny Diakona Randrianonimandimby Mickael ary nivavaka, nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina. Novakian’ny Diakona Randrianonimandimby Lanto nisesy ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Ny Perikopa : Isaia 55:6-11, Matio 24:32-35, Asan’ny Apostoly 27:21-26. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 205 : 1,2 « Ny Teninao rehetra » mialohan’ny Toriteny.

TORITENY

Ny Matio 24:32-35 no nandraisana ny hafatra. Raha  vao hoe  Matio 24  dia ao an-tsaina avy hatrany ny fiavian’ny Tompo. Manoloana izany dia misy fambara samihafa (Mpaminany sandoka, horohoron-tany, loza…);
Alahadin’ny Baiboly androany koa nasongadina ny Tenin’Andriamanitra izay loharanom- piainana.
« Mitana ny Teniny ny Tompo ». Noho izany:


1-MAMPIOMANA NY OLONA NY AMIN’NY FIAVIANY. (and 32, 33)

Rehefa mahita ireo famantarana ireo dia efa akaiky ny fiavian’i Jesoa. Hita amin’ny zavatra rehetra mitranga ankehitriny izany. Koa efa vonona ve isika handray an’i Jesoa Kristy rehefa ho avy Izy ?


Hita ao amin’ny Apokalypsy 3:20 ny fitiavan’Andriamanitra izay milaza fa efa eo am-baravarana Izy mandondona. Mandondona ao amin’ny fonao Andriamanitra. Izany no finoana kristiana. Ho an’ny kristiana dia Jesoa no tonga eo aminao, fa ho an’ny fivavahana (religion) dia ny olona no manakatra an’Andriamanitra.


2-MAMPAHARITRA NY FANEKENY HO MANDRAKIZAY (and 34-35)
Jesoa Kristy nanao fanekena. Ny ainy no natolony, nalatsany ny rany. Rehefa manao fanekena Andriamanitra dia amin’ny alalan’ny Teniny. Tamin’ny andron’i Abrahama dia tany sy taranaka no fanekena; fa rehefa niditra Jesoa Kristy dia fiainana mandrakizay no nomena antsika. Efa nekentsika ve izany fanekana nataon’Andriamanitra izany ? Fantaro fa rehefa manao fanekena Andriamanitra dia ENY sy MANDRAKIZAY.
2 Korintiana 1:19-20 « fa ny Zanak’Andriamanitra, dia Jesoa Kristy, Izay notorinay teo aminareo, dia izaho sy Silasy ary Timoty, dia tsy eny sy tsia, fa ao Aminy dia eny ihany.  Fa na firy na firy ny Teny fikasan’Andriamanitra, dia ao Aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataonay. »

Ao amin’i Jesoa Kristy ny ENY dia amin’ny alalan’ny AMEN. Jesoa Kristy no mila manjaka eo amin’ny fiainanao.

Mampisaina izany hoe manao ahoana isika manoloana ny fanekena ataon’Andriamanitra sy ny fanekena ataontsika. Ny an’i Jesoa Kristy rehefa eny dia eny. Fa izaho sy ianao ahoana ?

Alahadin’ny Baiboly androany. Tenin’Andriamanitra ny Baiboly.
Fotoanan’ny Saint Valentin izao. Ny mpifankatia mifanoratra taratasim-pitiavana dia mampidobodoboka fo ery ny mamaky ilay taratasy nosoratan’ny olon-tiana. Zava-dehibe ery izany. Andriamanitra koa nanoratra taratasim-pitiavana ho antsika dia ny Baiboly, ka tokony tsy handry ny hamaky ny Baiboly. Raha mahatsapa ianao fa tena tianao Andriamanitra dia tokony hidobodoboka ery ny fonao hamaky ny Baiboly.
Be tombotsoa ny Baiboly. Manova fiainan’ny olona maro ny Baiboly. Raha miaina amin’ny Tenin’Andriamanitra dia tsy misy fiainan-tokantrano mikorontana izany. Ao no ahitana ny tena fitiavana.
Tano ny Tenin’Andriamanitra fa manova.
Mitana ny Teniny ny Tompo : Efa mandondona Izy, mampiomana fa efa akaiky ny fiaviany. Avelao Jesoa hanjaka eo amin’ny fiainanao fa mampaharitra ny fanekeny ho mandrakizay Izy.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen. Feon-javamaneno fohy taorian’ny Toriteny ary nanao ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavany, Andriamanitra izay miteny isan’andro sy mananatra.  Nisaotra koa noho ny Baiboly izay hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra.

Mitana ny Teniny ny Tompo ka mampiomanana ny amin’ny fiaviany, ka tsy ho tampoka izany. Mampaharitra ny Teny ho mandrakizay Izy, koa ho mpankatoa anie isika fa tsy mpihaino fotsiny.

 

FANEKEM-PINOANA

Rehefa izany, dia niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana  laharana faha 2, Fanekem-pinona Nikeana, ho fanehoana ny fitiavan’Andriamanitra sy hijoroana ho vavolombelona.

 

Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feo-javamaneno

 

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-piangonana-Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.

Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia noraisiny tao amin’ny Jeremia 33:14  

« Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, Izay hanatanterahiko ny Teny soa, izay nolazaiko ny amin’ny taranak’ Israely sy ny taranak’ i Joda »

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

Avy any ivelany

Foibe FJKM:

-Antso ho amin’ny famoronana hira sy sary famantarana ny “Hazakazaka Masina”

-Vontosy Filazantsara Madagasikara: Fanokafana fanompoam-pivavahana amin’ny fiteny anglisy ny alahady13 febroary amin’ny 2:30 tolakandro ao amin’ny FJKM Katedraly Analakely

Anatiny

-Mitohy toy ny mahazatra ireo fandaharan’ny Sampana –kerinandro

-Herinandrom-bokatry ny VMFP ny 14-20 febroary. Hisy fandaharana isan-karazany noho ny Herinandron’ny Fianakaviana

–Sabotsy 19 febroary: fivorian’ny Mpihevidraharaha

Ny Mpitandrina:

-Nanamafy ny momba ny Herinandron’ny Fianakaviana, izay vaovao eo amin’ny sahan’ny FJKM.

-Nisaotra ny mpianakavin’ny finoana nahavita ny Vokadehibe 2021. Nasaina nitsangana nitehaka ny Fiangonana no izany.

-Nanao ny Fiarahabana ireo nanana tsingerinandro nahaterahana volana janoary. Nasain’ny Mpitandrina nitsangana izy ireo ary nomeny ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Ohabolana 3:4

Ka dia hahazo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona ianao. »

Nitondra amim-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana nahazo fahasoavana ireo ary nanao Rakitra alitara avy eo. Ny hira FFPM 462: 4 (hira nangatahin’ny mpanao voady) no natao nandritra izany. Notohizana tamin’ny andiny hafa mandra-pahavitan’ny mpanao rakitra.

Niisa 41 izy ireo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-piangonana Mpitan-tsoratry ny vola, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Ireo voady sy raki-pisaorana: fisaorana noho ny tsingerintaona, fiverenena miasa, fahazoana fahasitranana, fahafahana fanadinana, fitohizan’ny dia ho any ivelany; fangatahana fahasalamana.

Ireo hira nangatahina: FFPM 462:4, FF 39:2, FFPM 36:1, HF 43.

 

Ny hira FFPM 3:3 « Isaorana anie Andriamanitsika » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

Nitohy feon-javamaneno teo am-panangonana ireo kitapon-drakitra.

 
VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangataham-pitahiana. Nilaza ny fahatokiana fa mitana ny Teniny hatramin’izay sy mandrakizay ny Tompo ; mampiomana ny amin’ny fiaviany mba hananana fiainana tafaray sy mateza ao Aminy ; mampaharitra ny fanekeny hitoetra mandrakizay ary hiainana amin’ny fifaliana ety ambany masoandro.

Mba ahoana moa ny momba anay ?

Nivavaka ho an’ny Mpitondra Fiangonana, ny Mpitory Filazantsara, ny toby masina manerana ny Nosy,  ny akany fitaizana. Nivavaka ho an’ny Foibe FJKM, SPAA, ho an’ny kristiana rehetra eto Amparibe, ny zanaka ampielezana eto an-toerana sy any Ampita mba hitoetra tsara izy ireo.

Mitondra amim-bavaka ny Fikambanana Mampiely Baiboly mba hipariaka maneran-tany, hahavita soa ny asany. Mitondra amim-bavaka koa ny Herinandron’ny fianakaviana,  ny vokatry ny VMFP izay miara-manatontosa sy miketrika izany. Mivavaka ho an’ny Asan’ny Fiangonana voafaritra ao amin’ny soritr’asan’ny Fiangonana sy ny Vina. Mivavaka ho an’ny  Fankalazana tanterahin’ireo Rafitra sy ny amin’ny fiomanana amin’ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina.

Misaotra an’Andriamanitra  noho ny fiverenan’ny fahafanam-po, ny finiavana sy ny miaina anatin’ny Covid. Ho toy ny tamin’ny lasa anie ny fiainana mba hitombo finoana.

Ireo sahirana, mana-manjo, ny kere, ny traboina, ny very asa : homba azy ireo Andriamanitra ary hanampy ny fitondram-panjakana amin’ny fitsinjovana azy ireo. Mivavaka ho an’ireo manana hataka manokana sy ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina. Hoy ny Tompo : «Mangataha dia omena, dondony dia ho vahana », koa ny vavaka rehetra voatonona na tsia dia mba ho tanteraka anie.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, niarahan’ny mpianakavin’ny finoana izany.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no niara-nanantanteraka ny fotoana. Nohiraina ny FFPM 446:3 « Atolotro Anao ny tenako » teo am-piomanana. Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 « Masina, Masina »

Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 244:1, FFPM 261, FFPM 262. Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanantazana ny Raki-pisaorana sy ny fanangonana ny kapoaka ny « Inona no hahasaraka ahy.». Nanome hafatra ny Mpitandrina:

Koa tahaka ny nandraisanareo an’ i Kristy Jesoa Tompo, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana.
Mazotoa amin’ny fisaorana


Natolotra ny Tsodrano. Ny hira FFPM 579:4 « Aza mba mandalo ahy » no natao teo am- pamaranana ny fotoana. Nipetraka ny Mpandray ary nivavaka mangina.“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”Amena.

IREO TOMPON’ANJARA

·       Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra John ary ireo mpiofana ho mpitendry orga : Rajaofetra Anthonio – Rabiazamaholy Mahery

·       Nikirakira ny fafana Rajaofetra Arielle

·       Nikirakira ny fanamafisam-peoRabiazamaholy Hery Lanto

·       Naka sary Rakotondramboa Andry

·       Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy