ALAHADY 12 JONA 2022
« MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO »

Alahadin’ny Trinite sy fitondrana amim-bavaka ny sekoly FJKM

Alahady fankalazana an’Andriamanitra noho ny ivom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena

“Fa na dia velona amin’ny nofo aza izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo”  II Korintiana 10:3 

Alahadin’ny Trinite sy alahady natokana ho an’ny sekoly FJKM. Alahady ihany koa ivom-bokatra sy nitondrana tamim-bavaka ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena, noho ny 52 taona niderany an’Andriamanitra. Alahady nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : “ Mampanjaka ny fahefany ny Tompo”.

Robel Hanitra, Diakona, Filohan’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina, Randriamisaina Landison, Filoha AFF Foibe, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

 

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena sy ny Maintimolaly.

Rehefa nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra nentin’ny Fiangonana nanandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo 95 :1-6. : “Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah ; Aoka isika hanao feo fifaliana ho an’ny Vatolampy famonjena antsika. Aoka hankeo anatrehany amin’ny fiderana isika ; Aoka hanao feo fifaliana ho Azy amin’ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah. Ary Mpanjaka lehibe ambonin’ny andriamanitra rehetra Izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin’ny tany ; Ary Azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa Izy no manao azy, Ary ny tany maina dia noforonin’ny tanany. Avia, ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika ; Aoka isika handohalika eo anatrehan’i Jehovah, Mpanao antsika.”  Amena !

 

Natao ny hira FFPM 171 :1, 2 “Jeso, Mpanjaka malaza !” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka fiderana nentin’ny Fiangonana ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra : « Manainga izany androm-pifaliana masina izany izahay satria  tratra ny androm-bokatra. Ivom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena anio ry Tompo, nankalazana sy niderana ny anaranao masina nandritra izay 52 taona izay. Taona maro tokoa no nandalo, ary efa mpanompo maro no nifandimby ka misaotra anao izahay ry Ray. Dera, laza, hery, haja, saotra ho Anao ry Andriamanitra o ! noho ny fitahianao ho anay, noho ny tombon’andro mbola nomenao anay mpianakavin’ ny finoana tsirairay avy manatrika eto. Tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao, ny antony andaharanao ny fiainanay. Koa dia misaotra anao ry Tompo. Amena ! »

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Razafimaharo Fanja, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 5 no nanantanteraka ny fotoana.

Ny teny araka ny Apokalypsy 3 : 20, Baiboly DIEM, « Indro mijoro eo am-baravarana Aho, sady mandondona ; ka raha misy olona mihaino ny feoko sy mamoha ny varavarana, dia hiditra ao an-tranony Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy hiara-misakafo Amiko. »

Nisy ny fanontaniana napetraky ny mpitarika nanao hoe : Inona ao amin’ny vatana moa ny varavarana e ? Mila mihaino tsara ny feo isika izay vao mamoha ny varavarana, fa tsy izay mandondona dia hovohaina.

Tantara nomena ny lohateny : « Dadabe hafakely » no nentiny nitondrana ny hafatra. Nisy Dadabe telo karazana hitan’ity renim-pianakaviana iray teo akaikin’ny fonenany indray maraina handeha hiantsena izy. Nahita ireto lahy antitra be ireto izy, ka nasainy nandroso tao an-trano fa nampalahelo be ny mijery azy ireo. Dia nilaza izy ireo fa tsy afaka miara-miditra, ka dia niala tsiny. Miverena any an-trano dia ampahafantaro anay hoe iza aminay telo mirahalahy ireto no hampidirina ao an-tokantranonareo.

 • Dadabe fahombiazana
 • Dadabe harena
 • Dadabe fitiavana

Nasain’ireto Dadabe telo ireto niady hevitra sy nisafidy ny ankohonany.

Nisafidy izy mivady fa i Dadabe harena no hampandrosoina, satria ny vidim-piainana efa midangana, ny fahantrana efa misoko miadana ihany koa ; efa leon’ ny fanenjehana ora isan’andro sy ny trerona lava amin’ny « patron » any am-piasana, efa leon’ ny fiainana miafy foana ity.

Ho an’izy telo mianadahy zokiny kosa dia i Dadabe fahombiazana no nosafidiany, satria te ho tafita be amin’ny zavatra rehetra ataony izy ireo, na fianarana na amin’ny asa ; sady rehefa tafita mantsy dia mahakevokevoka ny ray aman-dreny, ary izany koa ny tanjony amin’izao.

Ho an’ny faravavy dia i Dadabe fitiavana no tiany hampidirina ao an-trano, satria inona no dikany raha toa ka i Dadabe harena na i Dadabe fahombiazana no hampidirina ato an-trano, nefa isika ary tsy misy fifankatiavana sy tsy misy fiombonana ?

Tapaka ary ny hevitry ny rehetra tao an-trano fa i Dadabe fitiavana no hampandrosoina. Nampandrosoina ary i Dadabe fitiavana, nitsangana ihany koa i Dadabe fahombiazana sy Dadabe harena. Gaga ilay ramatoa, i Dadabe fitiavana no nosafidiana ka ny Dadabe telo no niara-niditra. Namaly tamim-pitsikiana ny iray nanao hoe raha toa i Dadabe fahombiazana na i Dadabe harena no nosafidianareo dia tena tsy maintsy nijanona tokoa ny roa taminay, fa ianareo nisafidy an’i Dadabe fitiavana hampidirina ato aminareo. Na aiza na aiza no misy an’i Dadabe fitiavana dia manaraka eny foana i Dadabe fahombiazana sy Dadabe harena.

 

Hafatra ho antsika ankizy sy ny tanora :

Manontany antsika ny Tompo hoe iza amin’ireo Dadabe telo ireo no tazantsika ao an-tokantranontsika ao anio ?

Safidio i Dadabe fitiavana hiditra ao an-tokantranontsika sy ao amin’ny fontsika indrindra indrindra, satria io fitiavana, io no lehibe indrindra.

 

Taorian’izay tantara izay, nisy ny vavaka niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady niredona : « Jeso o, manaiky ny hidiranao ny tokantranonay aho, ary manaiky koa aho ny hidiranao ato am-poko. Amena ! »

 Notanterahina ny hira FFPM 786 :1, 4 : “Ny teninao Jehovah ! ”, mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rafaralahidimy Liva no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ireto kosa ny perikopa voalahatra hovakiana androany : II Tantara 20 : 5-9 ; Lioka 6: 1-5 ; 2 Korintiana 10: 1-11.

Andrianandrasanarinaivo Fitia Harisoa no namaky ny Testamenta Taloha ary Rabiazamaholy Andrianina  kosa no namaky ny Testamenta Vaovao.

 

Ny hira FFPM 243 :1, 2, 3 : “ Mivory eto izahay ”  no nohirain’ ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra, ny Mpitandrina Randriamisaina Landison

dia niarahaba ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena noho ny androm-bokatra sy ny andro nitondrana tamim-bavaka ; ny andro natokana ho an’ny sekoly FJKM, ny Alahadin’ny Trinite.

 

Ny Teny nentina nitondrana ny hafatra dia tao amin’ny II Tantara 20 : 5-9, izay manambara ny foto-kevitry ny tantaran’ny famonjena, izany hoe ilay fifamatoram-piainan’ny vahoakan’Andriamanitra amin’Ilay Andriamanitra izay mamonjy azy, ary fisehoana amin’ny endrika isan-karazany izay maneho izany fifamatoram-piainana izany, ka hahatsapan’ny vahoaka mandrakariva fa tena Andriamanitra mahatoky Ilay tena ivavahany ary anehoan’Andriamanitra mandrakariva fa Andriamanitra mahatoky Izy. Asehony amin’ny alalan’ny fahefany izany na dia mivadibadika aza ny vahoakany indraindray, ary ampifandraisina amin’ny lohahevitra amin’ity volana ity manao hoe : « Mampanjaka ny fahefany ny Tompo ».

Nomena lohateny ny toriteny hoe : « Ny vahoaka sy ny fahefan’Andriamanitra eo amin’ny fiainany ». Mizara roa ny fampianarana.

Manao ahoana moa ny endrik’izany eo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra sy Ilay Andriamanitra ivavahan’izy ireo :

 

 • Ny vahoaka dia vahoaka mivavaka sady miasa

Ny eo amin’ny and. 4-5 dia milaza ny tonom-bavaka araka ny perikopa. Ary ny tonom-bavaka nataon’izy ireo teto dia tonom-bavaka fangatahana.

Eo amin’ny and. 9, no ahitana ny vavaka fangatahana amin’ny finoana satria anehoan’izy ireo ny maha Izy Azy an’Andriamanitra.

Ny and. 6-7, dia mampiseho fa manana fahefana amin’ny olona sy ny toe-javatra rehetra Andriamanitra, raha ny and. 7-9 kosa dia maneho fa Andriamanitra tsy mivadika amin’ny vahoakany. Ny vavaka izay ataon’ny vahoakan’Andriamanitra dia tsy mijanona ho tonom-bavaka ihany, fa tonom-bavaka mitohy amin’ny asa.

Ny vavaka eto dia vavaka mitohy amin’ny asa. Ary nomena toromarika izay vahoaka miasa. Nasaina niasa izy ireo, izany hoe nanao nihira fiderana araka ny and. 16-17 sy ny and. 20-21.

Eo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra dia tsy afaka misaraka ny vavaka sy ny asa. Ny vavaka dia vavaka amin’ny finoana. Ny finoana dia miteraka asa, ary ny asa dia atao araka ny itarihan’Andriamanitra azy. Ny fitarihan’Andriamanitra dia ny hifidy ny Hasin’ny Famonjena hidera an’Andriamanitra. Asan’ny vahoakan’Andriamanitra ny fihirana fiderana an’Andriamanitra mifampitohy amin’ny vavaka.

Asa voatokana ny fisian’ny antoko mpihira. Ny anjaran’ny vahoakan’Andriamanitra eto dia manokana ny antoko mpihira hihira.

Eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana, tena mivavaka isika, tena miasa isika, dia izay asa hitarihan’Andriamanitra antsika dia ao anatin’ny vavaka. Noho izany ampifanaraho hatrany ny asa sy ny vavaka.

 • Andriamanitra mihaino sy mamonjy

Ny and. 9b dia manasongadina ny fomba fahatakaran’Andriamanitra. Anjara asan’Andriamanitra eo amin’ny vahoaka ny mamonjy, ary tena fantatry ny vahoakan’Andriamanitra fa Andriamanitra mihaino io Andriamanitra io araka ny and 4.

Mihaino sy mamonjy Andriamanitra, eo amin’ny and. 14-15, and. 21.

Ny zavatra nitranga teto dia nifamono ny fahavalo. Ny andrasan’ny zanak’Israely eto dia ny hanafaka azy amin’ny fahavalo. Manome toromarika Andriamanitra amin’ny hanaovan’ny vahoaka ny asa. Jeso Kristy no manafaka izao tontolo izao amin’ny geja. Ny fiainantsika eto ambonin’ny tany dia fiainana feno geja amin’ny fomba maro isan-karazany. Ny olona mahatoky an’i Jehovah, ny olona mivavaka amin’Andriamanitra. Ny olona manana an’Andriamanitra ho toky, dia anehoan’Andriamanitra ny fahefany mandrakariva manafaka ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Ny fiainantsika rehetra dia kendren’Andriamanitra ho izany.

 

Ry antoko mpihira Hasin’ny Famonjena, asain’Andriamanitra mihira ianareo. Tsarovy ! Ao ambadiky ny hira ataonareo, Andriamanitra te hanafaka olona. Ary rehefa ataonareo amin’ny marina ny hiranareo, dia miasa koa Andriamanitra, ary misy olona te ho afaka any.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena !

Taorian’ny toriteny dia nanantanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“ Tompo ô, misy ny asa tsara, asa lehibe izay nomenao anay dia ny hitarihika ny olona ho tonga mpianatrao. Mila mivavaka tokoa ny olonao ary manaraka izany amin’ny asa. Matetika nefa dia eo am-bava fotsiny ihany fa tsy arahin’asa. Mifona aminao satria tsy nahatanteraka izany. Mifona fa tia tena loatra izahay ka tsy mahalala afa-tsy izahay. Raha miteny izahay hoe « tsy hanao intsony », « mangataka famelana » dia toa eo ambavanay fotsiny izany fa tsy arahinay asa ary tsy ataonay am-pitiavana. Tompo ô dia mangataka indray izahay ny hamelanao anay heloka, ahazo izany fitsaharana izany ka hitandrina sy hieritreritra Anao hatrany ny amin’ny zavatra rehetra ataonay.

Ahatsiaro sambatra izahay ry Tompo, satria voavelanao ny helokay ary voasaronao ny fahotanay. Amen »

Ho fanavaozana indray ny fanekem-pinoana dia ny fanekem-pinoana apostolika laharana faharoa no nentina nanambara izany.

TATITRY NY ASAN’NY ANTOKO MPIHIRA HASIN’NY FAMONJENA

Ny Salamo 104 : 33 : “Hihira ho an’i Jehovah aho, raha mbola velona koa. Hankalaza an’Andriamanitro aho, raha mbola miaina »  no nentin’ny tompon’andraikitra, Rambeloson Mitsoa, niroso tamin’ny tatitra.

Nofaranany tamin’ny Jakoba 2 :26 manao hoe : « Fa maty ny tena, raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa » izany.

Teo am-pamaranana dia naneho ny fisaorany ho an’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana manontolo izay nitondra tamim-bavaka sy niaraka niombom-bavaka ny tompon’andraikitra.

Taorian’ny tatitra dia nanao ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-piangonana no nanantanteraka izany. Ny Soratra Masina ao amin’ny Galatiana 5 :16 no nanombohana izany : « Fa hoy izaho : Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny fialan’ny nofo ianareo ».

Alahadin’ny Trinite, alahady natokana ho an’ny Sekoly FJKM, ary alahady famaranana ny herinandrom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena sy ny Maintimolaly.

Toy izao no tsara ho fantatra amin’ny asan’ny Fiangonana:

Avy any ivelany :

 • Foibe FJKM :
  • Alahady 12 jona 2022 : FJKM Analamahitsy, fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy.
  • Asabotsy 18 jona 2022 amin’ny 09ora sy sasany : fanompoam-pivavahana, FJKM Atsimon’ny Mahamasina, faha 40 taona naha Mpitandrina Rabeantonina James.
  • Alahady 19 jona 2022, 10 ora maraina : FJKM Ambohitantely, 30 taona niasan’Atoa Randrianasolo Justin mivady.
  • Zoma 24 sy asabotsy 25 jona 2022 : FJKM Ambatonakanga, Tsenaben’ny Maritiora, fisoratana anarana ny alatsinainy 20 jona 2022.
 • Synodamparitany andrefana :
  • Alahady 12 jona : Alahady sekoly FJKM Ambohitrolomahitsy.
  • Alarobia 15 -16 – 17 jona 2022 : FJKM Ambatolampy Fahazavana Ambohitrimanjaka, Tafika Masina AFF.
  • Alakamisy 16 jona 2022 : FJKM Antanetibe Fitiavana : mpihevi-draharaha sy komity lehibe Sampana vokovoko manga.

Raharaha anatiny :

 • Fitondrana tamim-bavaka sy famaranana ny herinandrom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.
 • Alatsinainy 13 jona 2022 : manomboka ny herinandrom-bokatry ny Sampana vokovoko manga sy ny Rantsana fanantenana.
 • Talata 14 jona 2022 amin’ny 6ora hariva : fivorian’ny komity fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.
 • Asabotsy 18 jona 2022 amin’ny :
  • 8ora maraina : fivorian’ny Mpihevi-draharaha
  • 2ora : fotoam-pivavahana ho an’ireo hanala fanadinana, izay karakarain’ny SAMPATI, eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena.
  • 2ora sy sasany : fankalazana ny Fetin’ny ray hiarahana amin’ny Sampana Lehilahy Kristiana sy ny AFF, ao amin’ny Akany Rainimamonjy.
 • Alahady 19 jona, aorian’ny fanompoam-pivavahana : ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo,
 • Alahady 26 jona 2022 : Alahadin’ny taranaka eto amin’ny Fitandremana sy hanaovana ny hetsika gasigasy noho ny Fetin’ny fiverenan’ny fahaleovantena.

 

Nanentana ny Mpitandrina ny amin’ny fitondrana amim-bavaka ny sekoly FJKM.

Voka-dehibe voaray anio 12 jona 2022 : 20 029 600 Ar.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-piangonana no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Isaia 59 :1 « Indro ny tanan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalondalovana, fa mahare », izy. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo amin’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka amin’ny asa. Nisy koa ny  ny renim-pianakaviana iray nahazo fahasalamana.

 

Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany: « Haleloia (Handel) » izay notanterahin’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.

Ny hira vavaka fanolorana ny rakitra nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana dia ny FFPM 432 : 3 “ Mandra-pihavin’ny Tompo, mivavaha ” ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanoloran-tena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany. Ny nangatahina dia ny fiainana ny hafatra avy amin’ny toriteny ka sady hivavaka no hiasa ary handray ny vokatry ny fandresena  araka ny haben’ny indrafon’ Andriamanitra.  

Tamin’izany ihany koa no nitondrana tamim-bavaka ny Fiangonana manerana izao tontolo izao, ny mpitondra Fiangonana rehetra, ny mpitory ny Filazantsara, ny toby masina izay miorina, ny akany fitaizana, ny sekoly FJKM, ny Foibe izay tarihan’ny Filoha FJKM sy ireo mpiara-miasa aminy, ny mpiandraikitra Foibe, ny synodamparitany rehetra, ary nangatahana vavaka manokana ihany koa ireo mpanompo izay nitondra ny hafatra androany sy ny ankohonany avy, ireo mpanompon’Andriamanitra izay nanao ny voadiny sy raki-pisaorana teo anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana. Vavaka ho an’ny ankizy sy ny lehibe hanala fanadinana sy ny fisondrotana kilasy, ny sahirana, ny tsy salama, ny manan-manjo, ny kere, ny tsy manan-kialofana, sy ireo manana hataka manokana.

Fanateram-bokatra mandritra ity volana jona ity,

Nofaranana tamin’ny vavaka « Rainay Izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny hira FFPM 298 :1 , 3 : “ Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano ary noredomina ny hira HF 14. Nisy vavaka mangina sy fanonononana ny Trinite ary feon-javamaneno taorin’izay.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja, Rabiazamaholy Hery Lanto, ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno

Nikirakira ny fafana : Raharijaona Nirina

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves sy Rova Harentsoa

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly