ALAHADY 11 SEPTAMBRA 2022
« MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA »
Alahady faha XIII manaraka ny Trinite Alahady ivombokatry ny Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF)

« Ry zanak’olona, ​​mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. » Ezekiela 2:1 « Ry zanak’olona, ​​vokiso ny kibonao, ary fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinana aho, ka, mamy tao am-bavako toy ny tantely izy. » Ezekiela 3:3

Alahady faharoa amin’ny volana septambra ary alahady fahatelo ambin’ny folo manaraka ny Trinite ity alahady ity, izay mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : « MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA ». Alahady natokan’ny FJKM hitondrana amim-bavaka ny Asa Fitoriana ny Filazantsara  ary  alahady miavaka  eto amin’ny Fitandremana noho ny ivombokatry ny AFF, sady indrindra fotoam-pankalazana an’Andriamanitra noho ny nahatratraran’ny Sampan’Asa ny faha 25 taonany.

Rafalimanana Debora no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Ranjakavola Marc, Mpitandrina misotro ronono avy ao amin’ny FJKM Ankadifotsy, kosa no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Tao anaty feon-javamaneno no niditra ireo mpikambana ao amin’ny AFF. Ho fanombohana dia nataony ny hira « Hiara-mandeha Aminao ».

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny Teny fiderana noraisiny tao amin’ny Salamo 96:1-6, novakiana miaraka teo am-pitsanganana : «Mihira fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany; Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly… Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina..»

Natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”  ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nidera ny Anaran’Andriamanitra fa ambony Izy ary ny fitiavany dia mandrakizay. Nisaotra an’Andriamanitra fa miasa ny Fanahy ka samy afaka tonga midera sy mankalaza ary hihaino ny Teny eto amin’ny tempoliny masina. Nisaotra koa noho ny fijoroan’ny AFF nandritra ny 25 taona. Nisaotra fa mitondra amin’ny fitahiana mahatretrika ny Tompo. Tsy tanteraka anefa isika ka mifona sy mangataka famelan-keloka. Mangataka ny Fanahy Masina hanamasina ny Fiangonana, ka hahatsapa fa te hanao zava-baovao ny Tompo. Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany, izay rehetra hatao.

Feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andrianary Rambolamasoandro, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 10, no nanatanteraka ny fotoana. Nosokafana ny Baiboly tao amin’ny Matio 22:39b ary niarahana namaky :  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« , Teny nentiny nitondrana ny hafatra. Nanontany izy hoe : « Ahoana izany hoe « tia namana » ? Valiny : manampy, mikarakara, mivavaka ho azy. Ary « Ahoana izany hoe « tia ny tenany » ? Valiny : mitandrina ny tena tsy ho voaloto, miaro ny tenany. Ary iza no «  Namana » ? Valiny : ao an-trano, dia i Dada sy Neny ; any am-pianarana, ny mpiara-mianatra ; any am-piasana, ny mpiara-miasa, ary ny eo amin’ny fiarahamonina dia ny mpiara-monina. Hoy Jesoa ao amin’ny Matio 22 : 39b hoe  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« . Ny tia ny tenany dia miaro ny tenany tsy ho lasa any amin’ny fahaverezana ka manana ny famonjen’i Jesoa izay tokony hozaraina amin’ny namana. Mikeleza aina, hoy Jesoa. Mandehana ka torio ny famonjena. Tsy ho an’ny lehibe ihany izany fa ho an’ny ankizy koa.

Niara-nitsangana ny fianakaviambe an’ny Sekoly Alahady, nanavao ny fanolorantenany tamin’ny alalan’ny vavaka. Ary naverina niaraka ilay Teny ao amin’ny  Matio 22:39b

Notanterahina ny FFPM 314 : 1, 3 “ Injany, misy feo! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rasolomanana Christian no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotonarivo Holy no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Samy mpikambana ao amin’ny AFF izy ireo.

Ny perikopa voalahatra : Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3 Lioka 4: 42-44 ; Asan’ny Apostoly  8: 1-8.

Ny FFPM 183 :2-4  “ Midina, ry Fanahy ô! ” no nohirain’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana sy nampahatsiahy ny momba ity alahady ity ny Mpitandrina nitory ny Tenin’Andriamanitra ary nivavaka mialoha ny nitondrany ny hafatra noraisiny tao amin’ny Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3

Ezekiela 2 : 1  « Ry zanak’olona, mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. »

Maniraka Andriamanitra. Mpaminany no hirahan’Andriamanitra noho ny maha AFF. Aza mitaredretra, aza mangataka andro, aza be eritreritra, aza be erikerika foana ! Maniraka anao ho any amin’ny jentilisa, Jehovah.

Inona no zava-mitranga ankehitriny ka hanirahan’Andriamanitra antsika toa ny nanirahany an’i Ezekiela ?  Ny AFF dia ny Fiangonana iray manontolo fa tsy olom-bitsy. Mitodika amin’ny fireneny i Jehovah dia ny Fiangonana izany, ny FJKM. Manomboka amin’ny Filoha dia mandalo amin’ny ambaratonga rehetra. Mila fahasahiana izany satria firenena mpiodina sady mafy hatoka, mafy andrina, hoy Jehovah.

Ry zanak’olona, mitsangana ! Tsy teninao no entinao fa ny Tenin’i Jehovah. Hiteny aminao Aho, hoy Jehovah ; koa hianatra amin’Andriamanitra isika, hahafantarana izay tiany tenenina.

Arakaraka ny zava-mitranga no hitondrana ny Teny.

Ezekiela 3:3 « fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao »

Ny hevitr’izany dia hoe tonga hatrany amin’ny tsinainao ny Tenin’Andriamanitra ; tsy mivavabavaka fotsiny, fa olona tena mandray an’ny Tompo, ka mamy ao am-bavany ny Teniny.

Raha hitory tahaka an’i Ezekiela, dia mila fahasahiana tahaka azy. Raha tsy tonga amin’ny fibebahana ny olona hitoriana, dia tsy tafita ny Teny, fa nolambolamboina fotsiny izany. Tsy nisy fahasahiana, tsy nandaitra hatrany amin’ ny tsinay, fa toa ny rano nararaka teny ambonin’ny lamosin’ny vorona.

Ato anatiny ny firenentsika, ny FJKM izany. Tsapa sy hita fa tsy ampy, na tsy misy,  mpanitsy ny firenen’i Jehovah. Noraisin’ny Mpitandrina ho ohatra ny Litorjia FJKM, novakiany ny Lioka 2 : 25-28. Momba ny Fanoloran-jaza io. And 28 : « nitrotro Azy… ». Tokony hotrotroina ny zaza rehefa hatolotra an’Andriamanitra. Misy fanitsiana izany tokony hatao. Amparibe dia isan’ny nanendry misionera hitory tany Anindran-tany, hananganana Fiangonana sy mitarika ny olona hiala amin’ny sampy. Mahagaga ihany hoe nandeha any lavitra, nefa eto Antananarivo dia feno fanompoam-tsampy (Ohatra : Ambohimananarina, Ambohimanambola). Ndao haverina indray ny hafanan’ny Fiangonana hitory ny Filazantsara, tsy ho any Anindran-tany, fa ho eto akaiky. « …ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany » Asan’ny Apostoly 1:8.

Eto Jerosalema aloha, nefa aza variana eto fotsiny, fa mandeha hatrany amin’ny faran’ny tany.

Tamin’ny tonga ny Covid, nakatona ny trano fiangonana. Nahajanona ny Covid ve ny fikatonan’ny trano fiangonana ? Nanangana alitara tao an-tokantrano ny Mpitandrina ary nanao fanompoam-pivavahana an-trano, izay nampitaina eran-tany izany. Tsy miandry an’i Jerosalema ho vita,  fa mitoria, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana. Tsy mangataka andro, tsy miandry : Aza mangina !!! fa firenena mafy hatoka ny firenentsika, firenena maloto molotra, manota eo anatrehan’Andriamanitra.

Manana anjara sy andraikitra amin’izany isika. Hiteny amin’ny ambaratonga rehetra isika, tsy hatahotra. Mampahery ny AFF sy ny Fiangonana manontolo hanana ilay fahasahiana, mahafantatra ny tian’ny Tompo holazaina sy mahafantatra ny toe-javatra mba tsy hiteniteny foana.

Niarahana namaky ny Filipiana 1 : 15 ho fampaherezana tsy ho ketraka. « Fialonana sy fifandirana aza no itorian’ny sasany an’i Kristy, ary fifaliana kosa ny an’ny sasany. » Fantatry ny Tompo daholo fa tsy misy zava-baovao eto an-tany. Aza gaga raha hisy hialona rehefa mitory. Misy mifampiandany. « Kristy no torina, ary mifaly amin’izany aho » (And 18)

« fa lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho » I Korintiana 9 : 16. Ny Soratra rehetra dia avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra.

Hampitombo ny fikarohana efa natao hatrizay isika. Tohizo dia mahefà be, fa ny Tompo efa miteny hoe « MITSANGANA ! »

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ny mpianakavin’ny finoana ary nivavaka izy nangataka tamin’ny Tompo mba haniraka any amin-tsehatra samihafa, ka hanafy hery, hanohana, hanome torohevitra sy torontsaina.

Nitohy tamin’ny fifonana ny vavaka noho ny tsy nanatanterahana ny iraka nataon’i Jesoa. Nangataka famelan-keloka fa tsy nanao izay ankasitrahany.

Natolotra ny famelan-keloka.

« Mandehana, miorena fa efa voavela ny helokareo, noho ny famindrampon’i Jesoa ».

Dia namaly ny rehetra hoe : « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jéhovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

Sambatra ny olona izay voavela » Salamo 32 : 1-2.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena !

Feon-javamaveno fohy ary avy eo dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF) : « Torio Jesoa ».

FANEKEM-PINOANA

Ho fanambarana ny finoanan’ny Fiangonana dia niaraha-nanonona teo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

Rehefa izany, dia nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

TATITRA ASA AFF

Rabako Miora, Mpitantsoratry ny Sampan’Asa AFF, no namaky ny tatitra.

«Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. » Marka 16 :15.

Andraikitry ny Kristiana no manatanteraka izany baikon’ny Tompo izany.

Tatitr’asa septambra 2021 hatramin’ny 11 septambra 2022  no novakiany.

Ny fivorian’ny AFF dia isaky ny alatsianainy hariva ary ny alatsinainy  voalohany amin’ny volana dia miaraka amin’ny Sampana manana herinandrom-bokatra.

Tanteraka ny Tafika masina, tany amin’ny FJKM Ambohipiara, niaraka tamin’ny rafitra ary ny Asa mitohy ho an’ny AFF dia indroa  isam-bolana.

Vita ireo Soratra Masina fampaherezana napetraka ao an-tokotanim-piangonana ary misy ireo sary fampirantina ho fanamarihana ny faha 25 taona.

Novakiana ny hafatry ny Foibe.

Rehefa vita izany, dia nitsangana ny mpikambana nanao ny hira mitondra ny lohateny hoe « Fihavanana » izay nanasàna ny rehetra hiara-hanandram-peo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Ezekiela 3 : 1-3 no noraisiny teo am-piandohana.

Nanantitra ny fiarahabana ny Mpitandrina nitondra ny Tenin’Andriamanitra sy ny vady aman-janany, izay tonga nanatrika ny fanompoam-pivavahana.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana :

Asa ivelany 

. Foibe FJKM:

– Fiantsoana Fanofanana misionera. Izay maniry ny amin’izany dia manatona eny amin’ny FJKM Katedraly Analakely, mitondra taratasy fanolorana avy amin’ny Fitandremana. Efa nanomboka ny 5 septambra ny fisoratana anarana.

– Mankalaza ny faha 20 taona ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM. Ao amin’ny FJKM Faravohitra no hanatanterahina izany. Mangataka fanampiana ny amin’ny fikarakarana ny Komitin’ny fankalazana.

. AFIFAB

Mankalaza Jobily volafotsy ny Radio Fahazavana. Ivon’ny Jobily hotanterahina ao amin’ny FJKM Ambatonakanga ny 17 septambra manomboka amin’ny 9 ora, Sokafy ny onjampeo 88.6 FM. Alahady 18 septambra, fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ihany.

. AFF: Miantso ny tomponandraikitra rehetra fa hisy fampiofanana nasionaly ny 14-16 septambra any Vatomandry, mikasika ny Fitoriana ny Filazantsara.

Asa anatiny

. Misy Asa sy Fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana noho ny maha alahady faha- roa.

. Alahady 24 septambra : Fahalalana Soratra Masina. Jona, jolay, aogositra no ho laza adina. .Ho avy hamangy ny Fiangonana ny Evanjelistra Joelison Leon avy any Pangalana.

Fanentanana mikasika ny 16 septambra: Nasain’ny mpanentana nanotrona azy teny amin’ny alitara ny Filohan’ny Sampana sy Sampan’Asa rehetra ary ny Filohan’ny Vaomieran’ny Aimpanahy. Manan-tantatra io daty io satria io no nanorenana ny Fiangonana Amparibe voalohany. Manomboka izao dia hankalazaina isan-taona ny tsingerinandro. Feno 161 taona ny Fiangonana. Ho fanamarihana izany, dia hisy fanompoam-pivavahana arahina Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Hanomboka amin’ny 5 ora sy sasany ny fotoana. Koa manasa ny rehetra hiara- hiombom-bavaka. Ny antoko mpihira 4 dia hihira hifandimby hanafana ny fotoana.

Hisy fiara hanatitra amin’ny fodiana. Mila misoratra anarana.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

– Misaotra ny Tompo afaka miaraka mivavaka eto amin’ny trano fiangonana ny mpianakavin’ny finoana.

– Mankasitraka ny Birao sy Komity ary ny mpikambana ao amin’ny AFF niketrika ny fetim-bokatra sy fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 25 taona.

– Miara-mientana isika ny amin’ny fotoana zoma 16 septambra.

– Mankasitraka ny Mpitandrina nitondra ny hafatra sy ny vady aman-janany.

– Niarahaba ireo mpanompon’Andriamanitra izay nanorina tokantrano. Nanentana azy ireo hanoratra ao amin’ny Boky Volamena, hametraka soratra fanehoam-pihetsempo ny amin’ny nahavitan’ny fanamasinan’ny fanambadiana.

Fanoloran-jaza : Ny zaza natolotra : Randrianisa Narovaniavo Stephan.  

Natao ny hira FFPM 788 : 1 « Ry Jesoa sakaizan’ny zaza ».

Nomena ny Tenin’ny Soratra Masina ary nataon’ny Mpitandrina ny vavaka. Nanao ny teny fiarahabana ny Mpitandrina sy nanentana ny amin’ny dingana manaraka dia ny Batisa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby  Haja, Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 95:16-17

Ireo fisaorana sy fangataham-bavaka nentin’ny mpianakavin’ny finoana teo amin’ny Fiangonana :

Fisaorana noho ny fanolorana ny zanany an’Andriamanitra ; fisaorana noho ny fahatanterahan’ny fanamasinana ny fanambadiana ; fisaorana noho ny fahavitan’ny Batisa ; fisaorana noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana ; fisaorana noho ny izay rehetra notanterahin’ny Tompo teo amin’ny fianakaviana ; fangatahana vavaka fa hamakivaky ny taom-pianarana vaovao.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany :

Hiran’ny RFF « Lift your voice and sing » ; FFPM 488 : 2 ; FF 4 : 1 ; FFPM 20 : 4 ; FFPM 731 : 4

Ny hira FFPM 512 : 5 « He! matoky aho, Tompo » no hira vavaka nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena.

ASA VAVOLOMBELONA

Rakotondramboa  Ny Kanto Mariska no natao Batisa.

Natao ny hira FFPM 283 : 1 « Manan-jara ry Jesosy, ny mpanomponao »  ary niakatra teny amin’ny alitara ny hatao Batisa sy ny ray aman-dreniny. Novakian’ny Mpitandrina ny Tenin’i Jesoa ho amin’ny fanorenana ny Batisa, sy ny momba ny Batisa ao amin’ny Soratra Masina. Avy eo dia natao ny Fanekena, nitsangana ny Fiangonana ho vavolombelona eo anatrehan’Andriamanitra sy izao tontolo izao. Ary natao ny vavaka.

Feon- javamaneno teo am-pamonjen’izy ireo ny Sakramenta ny toerany

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Misaotra fa Andriamanitra tia. Manentana mandritra ny vola septambra mba hikely aina. Mahatsiaro fa adidy masina izany Fitoriana Filazantsara izany ary ka hijoro ho vavolombelona. Nangataka ny Tompo mba hananana fahasahiana hanatanteraka izany ary hampanantena fandresena. Koa tokony hikely aina amin’izany fitoriana izany ka hahavonjy fanahy maro.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, akany fitaizana, mpitory Filazanatsara, Toby masina mba samy hahavita izay napetaraka taminy. Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, Ny Filoha, ny mpiandraikitra, ny Synodam-paritany, ary indrindra ny SPAA10 tarihan’ny Prezida Synodaly sy ny mpiandraikitra rehetra,  ireo Kristiana rehetra na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Mivavaka noho ny faha 25 taonan’ny AFF. Nivavaka ho an’ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, sy ny ankohonany  Nivavaka ho an’ny fanompoam-pivavahana hotanterahina amin’ny zoma 16 septambra (fahatsiarovana ny nijoroan’izao Fiangonana izao), ny fidiran’ny mpianatra, ho zaza sy tanora mpianatra mahay anie ho an’ny firenena sy ny Fiangonana. Nahatsiaro ireo sahirana, tsy salama, manan-manjo. Ao amin’ny Tompo no misy ny vaholana, fiononana ka ankinina Aminy ny fiainan’izy ireo. Nivavaka koa ho an’ireo manana hataka manokana mba hahazo valiny amin’ny fotoana izay sitraky ny Ray. Nitondra tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Nanao vavaka mangina senton’ny fo ary nofaranana tamin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny FF 18 : 1 “ Afafazo ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.

Ny FFPM 427 : 2 – 3 « Ho vavolombelonao » no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonina ny Trinite.

Nirava tao anaty feon-javamaneno.

Nisy ny Asa sy Fampaherezana

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Fenitra (Mpiofana ho mpitendry)

Nikirakira fafana : Rajaofetra Arielle

Nikirakira fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy