Alahady 11 Desambra 2022

ALAHADY 11 DESAMBRA 2022
« AN’NY TOMPO NY FANJAKANA » ADVENTO FAHATELO

ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY

FANOKAFANA NY FANKALAZANA NY FAHA 160 TAONA

« Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 :20b

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : «  AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », alahady fahatelo ao anaty advento. Alahady natokan’ny Fitandremana ho Ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady ary fanokafana ny taom-pankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonany.  « Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 : 20b.  Izany no Teny Faneva nofidian’ny Sampana.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Filohan’ny Sampana, Razafindrasata Abel, no nitarika ny fotoana. Rakotoarimanana Jean Roussel, Mpitandrina misotro ronono tao amin’ny Fitandremana atsimon’ny Mahamasina no nitondra ny hafatry ny Tompo ary ireo mpianatra Sekoly Alahady no nanatanteraka ny vavaka sy ny vakiteny.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-java-maneno, dia nanao ny Fiarahabana Apostolika  ary nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Isaia 12 : 4b – 6 : « Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin’ny firenena ny asany. Ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalazà an’i Jehovah, fa asa lehibe no nataony; Ary aoka ho fantatra any amin’ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mihobia, ry mponina any Ziona; Fa lehibe ao afovoanao ny Iray Masin’ny Isiraely. » Haleloia. Amen.
Natao ny hira FFPM 788 : 1, 2 Ry Jesoa sakaizan’ny zaza.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tao anaty tononkalo no nitondran’ny mpitarika ny hafatra izay nisaorana sy niderana an’Andriamanitra noho izao fotoana fanokafana ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Sekoly Alahady izao.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Radanielina Noro, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 7 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Teny araka ny Jaona 1 : 14a  « Ary ny teny tonga nofo ka nonina tamintsika ; » no nentina nangalana ny fampianarana. Avy amin’izany andin-tSoratra Masina izany no nitondrany hafatra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 786 : 1,4 Ny Teninao Jehovah.

Rakotoarisoa Miaro no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Nanao ny famakiana ny teny kosa Rajaofetra Cédric sy Rakotoarisoa Falimandimby

Ireto kosa ny Perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Daniela 7:13-28, Lioka 19:11-28 ary Apokalypsy 11:15-19.

TORITENY 
Teo ampiandohana dia niarahaba ny Mpitandrina, ny Diakona sy Loholona, ny Sampana Sekoly Alahady ary ny kristiana rehetra ny mpitandrina nitondra ny hafatra.

Ny Teny Fanevan’ny Sampana Sekoly Alahady moa no nitondrany ny hafatra. « Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 : 20b. Ilain’ny Fiangonana ny Sampana Sekoly Alahady satria dia mbola betsaka no misento sy mitoreo hoy ny Mpitandrina.

Ny tantaran’i Mosesy sy ny zanak’Israely izay ivoaka ny tany Egypta no nisian’izao Teny izao. Mosesy, ilay lehilahy voafidin’Andriamanitra manokana hamoaka ny zanak’Israely amin’ny fanagejazana tao Egypta. Na dia maro aza ny sedra nandalovan’i Mosesy dia nitsangana izy ka niteny ity teny ity : « Mahereza hianareo » hoy Mosesy. Tena Andriamanitra no naniraka azy ary mba hankahery ireto vahoaka ireto.

Mahereza dia avy amin’ny teny hoe MAHERY + EZAKA. Miverina in-27 io teny io ao anaty Baiboly. Ny hoe « MAHERY » dia anaran’i Jesoa Kristy. Rehefa miteny izy hoe : «  Mahereza ! » dia midika izany fa miaraka aminareo Andriamanitra satria Izy no naniraka Azy hitondra ireto zanak’Israely ireto. Izany dia milaza fahamarinana, fitiavana ary fandresena. Ny teny faharoa hoe « EZAKA » dia fonosan’ny teny hoe « TALENTA ». Io talenta io manko, araka ny I Korintiana 12 : 4, dia zarazaraina ho samy hafa ary samy manana ny azy ary antsoina koa hoe fanomezam-pahasoavana. Avy amin’ny Fanahy izany fanomezam-pahasoavana izany. Noho izany, raha naniraka izany Mosesy dia milaza hoe « Ilay Andriamanitra mahery izay mitoetra ao anatinareo, ilay manana fitiavana ary mpandresy hampitombo ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinareo ». Tsy handeha irery ianareo fa hiaraka aminareo Andriamanitra ka tsy tokony atahotra ianareo.

Nitodika tamin’ny tompon’andraikitra rehetra ny Mpitandrina dia niteny tamin’izy ireo hoe « Mahereza ! », fa Andriamanitra momba anareo. Tsy olona iray no nolazain’i Mosesy eto fa olona maro  satria « HIANAREO » hoy izy, izany hoe ho an’ireo vahoaka rehetra izay niaraka taminy.

« ITONDRAY », raha izany teny izany indray dia toa miainga avy amin’ny teny fototra hoe « AGAPE ». Izany dia milaza hoe « tsy tia tena » fa mizara  ary mihevitra ny hafa ivelan’ny tena. Tia manolotra amin’ny fo madio ary rehefa manome dia mijery an’i Jesoa Kristy Tompo izay nitondra ny hazo fijaliana. Izany fahafoizana izany dia ho amin’ny famelankeloka. Aiza izay mba ho afoinao ho an’ny Tompo ? hoy ny Mpitandrina.

 

Rehefa misy iraky ny Tompo izay tsy maintsy atao dia maro ny sedra mety ho lalovina, manahirana nefa izay fahafoizanao ho an’ny Tompo izay dia tena zava-dehibe. Nitodika tamin’ireo ray aman-dreny izay manatitra ny zaza mandeha mianatra Sekoly Alahady moa ny Mpitandrina ka nanontany hoe mahavita manatitra sy miandry azy ireo ve ianareo sa dia alefa mandeha irery ireo ankizy ireo ? Mila fahafoizana hoy izy rehefa manao ny asan’ny Tompo na mitarika olona hiaraka Aminy.

 

Nitodika tamin’ny tantaran’ny Fiangonana indray kosa ny Mpitandrina. Fantany tsara tokoa ny tantaran’ny Fiangonana satria dia notanisainy ireo Mpitandrina rehetra nifandimby, fantany ny daty nananganana ny Sekoly Alahady ary nilaza izy fa ny Fitandremana atsimon’i Mahamasina izay nisy azy dia zanak’Amparibe satria araka ny tantara dia olona avy eto Amparibe no nalefa nanangana ny Fitandremana Atsimon’i Mahamasina.

 

Izany rehetra izany dia nentiny nilaza fa nivelatra ny asan’Andriamanitra ary mbola manohy izany isika ankehitriny. Azontsika ankehitriny ny dikan’ny teny hoe « mahereza » ary azontsika ny teny izay nampitain’i Mosesy ho an’ireto zanak’Israely.

Nahafantatra na namerina nihaino ampahany amin’ny tantaran’ny Fiangonana ihany koa isika hoy izy ary izany dia fampianarana ho amin’izao fotoanan’ny Sekoly Alahady hankalaza ny faha 160 taonany izao.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao ny tatitra.

An’ny tompo ny fanjakana” hoy ny Soratra Masina “ ny fanjakana amin”izao tontolo izao,

dia efa lasan’ny Tompontsika sy ny Kristiny ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay

Apokalypsy 11 : 15b Izany Tenyizany no nentiny teo am-paindohana ary nanao fiarahabana ny Sampana Sekoly alahady izy.

Ireto manaraka ireto ny vaovao sy raharaha tsara hofantatarina :

Avy any ivelany
FOIBE FJKM : Noho ny fodiamandrin’ny mpiara-miasa eo anivon’ny Foibe FJKM dia nofoanana ilay Antsa Krismasy nokasaina tanterahana ny 11 desambra 2022. Ilazana araka izany ny Maintimolaly Hasin’ny Famonjena.

DEPARTEMANTA FIANGONANA : FP famaranana ny jobily fisotroan-dronon’Atoa Randriambeloson Richard Solonirina mianakavy hatao ny Alakamisy 15 desambra 2022 ao amin’ny FJKM Faliarivo Ambanidia amin’ny 9ora sy sasany.

FEO KANTO – Antsakira faha-10 taona – hatao eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ny 14 desambra amin’ny 4 ora tolakandro.

 

SPAA/Fikambanana Mpitoriteny sy Katekista – Vita fiofanana : Talata 13 desambra 2022 amin’ny 9ora sy sasany, FJKM Ambohijanaka Fivoarana – fandraisana ireo andiany vaovao navoaka ny taona 2022 – entina ny anjara adidy isaky ny mpikambana sy isam-piangonana, ary ny anjara fiveloman’ny Katekista Ivahona isam-bolana.

SPAA/FJKM AMBOHIMARINA Ziona vaovao : Jobily faha -25 taona maha-mpitandrina sy fisotroan-dronono Atoa Rabeharivelojaona Lantoniaina Andrea Mpitandrina mianakavy – sabotsy 17 desambra 2022 amin’ny 9ora sy sasany

SPAA/SAAFF 9 TRANO : 14 desambra 2022 FJKM Imeritsiafindra.

SPAA / KRISMASY SPAA : 16 desambra 2022 VOMM Anjazafoy sy FJKM Ambinintsoa Fitahiana – azo aterina aty Amparibe hatramin’ny alakamisy 15 desambra 2022 ny fanomezana atolotra ireo sahirana.

MPANAZAVA ETO MADAGASIKARA : FP famaranana faha-80 taona MEM sy 75 taona Sampana Mena, Eto Amparibe Famonjena 17 desambra 2022 amin’ny 9 ora hatramin’ny 12 ora. Miomana ny mpanao fafana, sono, Diakona tomponanjara, mpitendry orga sy zava-maneno.

METM SAMPANA TSANTAN’NY BETELA : Antsakira mozika klasika METM Tranovato Betela Fitiavana Avaradoha ny alahady 18 desambra 2022

Raharaha anatiny

Mahatsiaro amim-bavaka ny Sampana Sekoly Alahady noho ny fanokafana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-160 taonany.

Manomboka mianatra ny katekomena anio tolakandro amin’ny 2ora sy fahefany.

Alarobia 14 des 2022 : Fiantsoana ireo birao rafitra rehetra anehoana ny tetibola 2023

Sabotsy 17 des 2022 @ 8 ora maraina : Mpihevidraharaha mahakasika ny Tetibola 2023

Alahady 18 desambra 2022 : Fivorian’ny mpandray ny fanasan’ny Tompo

Taratasy fisaorana : avy amin’ny FJKM Ambohipiara Ziona, noho ny Asa tanteraka ny 27 novambra 2022, fivarotana ireo vokatry ny tany sy valopy nentina nanampiana tamin’ny ezaka tafo.

FANOLORANJAZA

Faly ireo ray aman dreny noho ny nahazoany taranaka ka nanolotra izany zaza izany ho an’Andriamanitra. Rajaona Rina Tiffany no zaza natolotra tamin’izany, nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka.

HAFATRY NY MPITANDRINA
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra tontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina.
Nambara fa manomboka anio ny fianarana ho an’ireo katekomena zokiny izay ho raisina amin’ny Pentekosta.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana hianatra SeFaLa.

Nanamafy ny fiarahabana ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, Rakotoarimanana Jean Roussel, izy ary nisaotra azy noho ny hafatra izay nentiny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity.
Tao ireo nisaotra an’Andriamanitra izay nahazo fahasoavana na sendra ady sarotra, ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fanatanterahin’ny Batisa ny zanany ary nangataka vavaka avy amin’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana. Nisy ny nandray fahasoavana ka nisaotra an’Andriamanitra ; ny nangataka mba ho vita avokoa ireo tetik’asa  izay nokasaina teo aloha sy izay vao ho atao  nisy koa ny nangataka mba ho voaloha ireo trosa izay natao ary nangataka mba tsy hamotika ny fitoriana izay mihatra aminy ankehitriny. Ary tao koa ny nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany ka nisaotra an’Andriamanitra sy nangata-bavaka.

Nisy tamin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana no nangataka ny hira FFPM 164 : 1 Jesosy irery ihany  sy FF 39 : Ray ô mba faniriako

Ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira  FFPM 71 : 3  Mba omeo, mba omeo

ASA VAVOLOMBELONA

Telo ny Asa Vavolombelona natrehina :

  • Sakramentan’ny Batisa : Ny zaza Rakotondramboa Mirasoa sy Razafindramboa Harentsoa Aaron ary Razafintsalama Joshua Fitahiana
  • Fanokafana tamin’ny fombam-piangonana ny faha-160 taonan’ny Sekoly Alahady
  • Fizarana valisoa an’ireo mpianatra Sekoly Alahady nandritra ny taom-pianarana 2021/2022. Ao anatin’izao fanokafana ny fankalazana izao dia nozaraina Baiboly ireo mpianatra tsirairay ireo.
  •  

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nisaotra ny Tompo ny Mpitandrina noho ny hafatra voaray, nahafantarana fa rehefa miteny hoe mahereza dia misy hoe mahery ao ary misy hoe ezaka. Tena fampianarana tokoa ny teninao ka nisaorany ny Tompo izany. Misaotra noho ny hafatra mafonja. Nahafantatra fa tokony ahery izahay rehefa manao ny asanao ka manatanteraka ny iraka. Rehefa misy miteny izahay hoe « itondray ny vokatry ny tany » dia mampatsiahy anay izany mba hizara fitiavana ahazoanay sitraka entina hampandrosoana ny asanao. Nitondra ambavaka ireo Fiangonana rehetra izay manana ny sampana sekoly alahady mba hiroborobo tokoa satria ao tokoa no fototra amin’ny fianarana ny teninao. Nivavaka ho an’ireo mpitory ny Filazantsara mba ahatanteraka ny hazakazaka masina.  Dia toy izany koa ireo toby masina mijoro, ireo fitaizana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, filoha mpiandraikitra foibe, ny Synodamparitany, ny filoha, ny birao, ny mpandraharana, ny Sampana sy Sampan’Asa ary Asa, indrindra ny Asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ny ezaka hita maso izay ho tanterahin’ny Fiangonana mba ho tontosa soa amantsara. Ny komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’Asa ary Asa eto Amparibe Famonjena ao anatin’ny fankalazana. Nentina amim-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana izay nangata-bavaka, ireo izay misedra olana mba ho voavaha izany, ireo izay ao anatin’ny tsy fahasalamana sy ireo nanatanteraka voady sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka .

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FFPM 81:1 Tao an-tsahan’i Betlehema.
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FFPM 81 : 4.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga: Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga)
Nikirakira ny fafana: Rakotonarivo Vatsy
Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto – Andriamahatana Rija
Naka sary: Ramahery Hasina
Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra