Alahady 11 aprily 2021

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Dorkasy eran’ny sahan’ny FJKM

« Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »

Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy mandritra ny volana aprily manao hoe: « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »
RAHARITSALAMA Hantanirina, Diakona sampana Dorkasy no nitarika ny fotoana.
Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Litorjia amin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana tamin’ny fito ora.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ny Salamo 29: 1-2 no novakina hoentin-manome voninahitra an’Andriamanitra. Noventesina ny hira FFPM 146: 1 sy 2 avy eo.

VAVAKA

Natolotra ny Tompo ny saotra sy ny dera ary ny laza noho ny fitiavany sy ny mbola fitahiany. Nangatahana ny Fanahy Masina hanatrika ny fotoana mba hitondra fihavaozana ho an’ny mpianakavin’ny finoana sy ho voninahitry ny Tompo.

FAMAKIANA NY VAKITENY

Nohiraina ny FFPM 142: 1 sy faha 4 mialoha ny vakiteny.
Vavaka: RAKOTONDRAMBOA Mirana no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny. Saotra, dera, laza ary voninahitra no natolotra ny Tompo, ary nangatahana ny Fanahy Masina hampitoetra ny Teny ao am-pon’ny tsirairay.
Tenin’Andriamanitra:  Hanitra RAKOTONDRAMBOA Hanitra, Diakona no namaky ny Teny. Izany dia nalaina tao amin’ny:             

  • Rota 4: 1-2;
  • Lioka 24: 15-24;
  • Efesiana 5: 1-2

TORITENY

Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM141: 1 sy 4 mialoha izany. Natomboka tamin’ny Fiarahabana Apostolika ny toriteny. Ny Lioka 24:13-24 kosa no nangalana azy.
Araka ny lohahevitra banjinintsika, ny teny hoe: mampiorina dia midika ho fananganana zavatra izay mety ho vaovao na fanarenana ny simba.
Niandrandra fanantenana ny mpianatry ny Tompo noho ny fampianarany sy ny fahagagana nataony. Rehefa voahombo sy maty ny Tompo dia diso fanantenana izy ireo.

Niseho tamin’ny endriny maro izany fahakiviana izany, ary tonga hatramin’ny tsy finoany ny fanambaran’ireo vehivavy nahita ny fasana foana, ary efa tafatsangana i Kristy. Na teo aza anefa izany dia nampiseho tamin’ny mpianany i Jesoa fa velona Izy, ary niaraka tamin’izy ireo indray ka nanangana ny fanantenany.
Isika dia mitovy amin’ireo. Manantena ny Tompo isika kanefa indraindray dia tsy mifanaraka amin’izay antenaintsika ny zava-miseho. Ohatra amin’izany ny zava-misy ankehitriny. Nangataka isika hahafoana ny Covid-19, kanefa vao mainka mirongatra ny aretina. Kivy ny zanak’olombelona. Ao anatin’ny fahakiviantsika anefa no hanehoan’ny Tompo amintsika fa velona Izy, Hahatonga antsika ho mpandresy dia mila mino sy mahatoky ny Tenin’andriamanitra isika. Aoka tsy ny olana no hobanjinintsika fa ny Tenin’Andriamanitra ka hahatonga antsika hanangana fanantenana sy hampitombo ny finoantsika, tahaka ireo vehivavy nanambara ny fitsanganan’ny Tompo. Ny vehivavy no nahita voalohany ny fitsanganan’ny Tompo, satria izy ireo dia mavitrika amin’ny fampielezana vaovao. Ianareo vehivavy, ambarao ny Filazantsara. Aoka ho mpilaza vaovao mahafaly sahala ireo vehivavy nahita ny fasan’i Jesoa foana isika.
Noho ny fitiavany antsika dia nanolotra ny Zanany ho antsika ny Tompo, tahaka izany koa i Kristy, noho ny fitiavany ny Rainy sy ny zanak’olombelona dia natolony ny ainy ho fanavotana antsika. Zanaka nirian’Andriamanitra isika. Aoka isika handeha amin’ny fitiavana ka hanary ny toetra ratsy taloha. Na dia nihiboka tany am-ponja aza i Paoly dia mbola nahavita nampahery ny Kristiana handeha araka ny fitiavana. Na dia ao anaty fiarahamonina tsy tia fahamarinana sy mora tezitra aza isika, dia tokony hahery hampiseho toetra feno fitiavana. Aoka ho teny tsara sy feno fahasoavana no hivoaka ny vavantsika ary hahay hamela heloka sy hiaiky heloka isika.  Mandehana amin’ny mazava, manaova ny tsara. Takin’ny Tompo ny fanehoantsika ny finoantsika. Aza mibanjina ny olana fa mahatokia sy minoa ny Tenin’Andriamanitra. Asehoy fa na misy aza ny olana dia mahay maneho fitiavana ianao.
Mampiavaka ny Dorkasy ny fanaovany asa soa. Aoka ianareo tsy hahery amin’ny teny fotsiny ihany fa amin’ny asa ihany koa dia ny asa soa izany.
Ny Fanahy Masina anie hanangana ny fanantenana sy ny finoana ao anatinareo sy hampitobaka ny fitiavan’Andriamanitra ao anatinareo.
Teo am-pamaranana dia nirary Paska feno fahasoavana ho an’ny Mpianakavin’ny Tompo ny Mpitandrina.

Vavaka setry ny Toriteny

Nisaorana ny Tompo noho ny Teniny sy ny fitiavany izay mandresy ny fahafatesana sy mitondra fanantenana. Nangatahana Izy hampiorina ny finoan’ny mpanompony sy hampifikitra azy ireo amin’ny Teniny.

FANEKEM-PINOANA

Niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana faharoa ho fijoroana vavolombelona.  Rehefa izay dia i RADIMIARILALAO Eléonie koa no nitondra ny tatitry ny sampana Dorkasy nandritran’izay erintaona izay.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Nambara ireo raharaha anatiny sy ivelany.
NY RAHARAHA IVELANY :
Nambara ireo fandraisana anjara tamin’ny hetsika rehetra teto amin’ny Fiangonana toy ny fotoam-bavaka isaka ny talata, ny alahady Mpitandrina.
Nampahafantarina ny Fiangonana ny fanohanan’ny sampana ny fampiofanana Mpitandrina.
Tsy adino ny fanatanterahana ny asa soa toy ny fanohanana ny toeram-pitsaboana, ny fitsidihana toby fitaizana ankizy, ny fanampiana ireo voafonja vehivavy eny Antanimora.
Notaterina ny fanarahan’ny sampana fiofanana sy ny fandraisany anjara tamin’ireo hetsika tany ivelany.

 

Amin’ny alalan’ny valopim-bokatra no hanatanterahana ny vokatra. Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia voafetra ihany ny tontosa.

NY RAHARAHA ANATINY :
Namafisina ny fampahatsiahivana mahakasika ny fisorohana ny Covid-19. Efa miverina misokatra ny trano fiangonana ary manaja ny fepetra fisorohana ny aretina. Mivory ny Mpihevi-draharaha ny sabotsy izao amin’ny 8 ora.

Hafatry ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina

Ny Efesiana 5: 1-2 no nentin’ny Mpitandrina ampaherezana ny Sampana Dorkasy sy ny Mpino, tamin’ny endriny rakitsary izay nalefa teo amin’ny fafana. Aoka isika hoy izy, hanahaka an’Andriamanitra sy handeha amin’ny fitiavana ary nirary soa ho an’ny Sampana Dorkasy hahatontosa ny asany ny Mpitandrina.

RAKITRA SY NY FANOMEZANA

Feon’orga no nentina nanatontosa ny fanatazan-drakitra. Nohiraina avy eo ny FFPM 441:1 sy 3 ho fanolorana ny rakitra.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fanolorany ny tenany ho avotra ho an’ny mpanota. Nentina am-bavaka ny mpianakavin’ny finoana, ny namana sy ny havana ary ny Mpitandrina sy ny ankohonany. Nentina am-bavaka ny FJKM, ny firenena, ny Mpitondra ary ny vahoaka mba handresy ny Covid-19. Nofaranana tamin’Ilay vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Notokana tamin’izany ny fanamiana vaovao an’ny Sampana Dorkasy.
Vavaka: Nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nahafahana nanatanteraka ny fanokanana ny fanamiana. Nentina am-bavaka izany fanamiana izany mba hanome voninahitra ny Tompo ny fisalorana azy.
Nentina am-bavaka ihany koa ny mpikambana hanome voninahitra ny Tompo.
Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’ny fanompoam-pivavahana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 133: 1 sy 5 ary novakina ny Tondrozotra mialohan’ny natoloran’ny Mpitandrina ny Tsodrano.

IREO TOMPON’ANJARA:


Nikirakira fafana: RAZAFIMAHARO Kanto,  RABIAZAMAHOLY Mahery
Naka ny rakitsary: HARENTSOA Rova
Nitendry orga: RANAIVOSON Jacky
Nandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana