ALAHADY 10 JOLAY 2022

“IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA”

ALAHADY FAHEFATRA MANARAKA NY TRINITE

ITONDRANA AMIM-BAVAKA NY SAMPANA TANORA KRISTIANA (STK) MANERANA NY SAHAN’NY FJKM

IVON’NY FANKALAZANA AN’ ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 65 TAONAN’NY STK ETO AMIN’NY FITANDREMANA

“Mba ho fiderana ny voninahiny izahay” Efesiana 1 : 12a

Niavaka ny fotoana satria ivon’ny fankalazana an’ Andriamanitra ao anatin’ny faha 65 taonan’ny Sampana Tanora Kristiana (STK). Mpikambana ao amin’izany rafitra izany no nandray anjara tamin’ny fandavorariana ny litorjia. 

Ny litorjian’ny fiderana endriny fahefatra no narahina. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nanentana nandritra ny toriteny an-kira.

FANOMBOHANA

Nanao ny hira « Andriamanitra he mahagaga » ny STK teo am-pidirana. Teo anoloan’ny alitara izy ireo no nijoro nanatrika ny mpiangona. 

Taorian’ ny fiarahabana apostolika, nohirain’ny Fiangonana ny FF 48 «  Andriamanitra Fitiavana », narahina vavaka.

TATITRY NY ASAN’NY SAMPANA STK

Ny mpitantsoratry ny fivorian’ny STK Ramananjoelina Natacha no namaky ny tatitry ny asan’ny sampana. Rehefa izay dia novakiany ny hafatra avy amin’ny STK Foibe FJKM. Taorian’izany no nihiran’ny mpikambana ny « ‘Ndreto izahay ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-piangonana, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Timoty voalohany 4 : 15 hoe : “ Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin’izany, mba hiseho amin’ny olona rehetra ny fandrosoanao ”. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

Talata 12 jolay 2022 amin’ny 9 ora maraina: fandraisana sary sy feo miaraka amin’ny FTV karakarain’ny Sampana Fivondronana Laika FJKM.

Asa anatiny

-Alatsinainy 11 jolay 2022 : fanombohana ny herinandrom-bokatry ny sampana Vondrona Fototra Laika (VFL).

-Sabotsy 16 jolay 2022 amin’ny 8 ora sy sasany maraina : hetsika fanaovam-baksiny ho fisorohana ny fiparitahan’ny aretina Covid, hiarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.

-Alahady 17 jolay 2022 amin’ny 8 ora maraina : fivoriana fiheveran-draharaha ao amin’ny Akany Rainimamonjy.

-Alahady 24 jolay 2022 amin’ny 7 ora sy sasany maraina : fanadinana Sekoly Alahady eto anivon’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana ao amin’ny Lycée privé Champania Anatihazo Isotry.

Tenin’ny Mpitandrina

Nanao fiarahabana, fisaorana, sy fanamafisana ny fanazavana ny litorjia endriny fahefatra izay ampiharina sy tsy mbola mahazatra ny Fiangonana izy. Nitaona momba ny rindran-kira hiarahan’ny Rindra Fialamboly sy Fanatanjahantena amin-dRija Ramanantoanina ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga androany alahady. Nanentana izy mba havitrika sy ho tonga maro amin’ny fotoam-bavaka halain-tsary sy feo amin’ny talata eto amin’ny Fitandremana Amparibe, izay halefa amin’ny fahitalavitra dimy amin’ny alahady 17 jolay 2022.

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana Salamo fiderana 145 : 1-6: “Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka o, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka okony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibizany. Ny taranaka rehetra samy hider any asanao amin’izay mandimby azy Sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko.” Amen.

Nanaraka izany ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K2, Arisoa Lanto Fredine, no nitarika izany.

I Sandy dia ankizy vavy izay mazoto mianatra Sekoly Alahady, tsy mba terena izy ary tsy mila aterina. Nisy fotoana izy tsy salama ka natory maraina, koa nentin’ny ray aman-dreniny tany amin’ny mpitsabo. Nitomany izy nony tonga tao an-trano, nahita ny sariny eo an-doham-pandrian’ny ray aman-dreniny, mba hanehoana fa ireo farany dia misaina izay hahasoa azy, mikaroka ny fomba rehetra hahasitrana ny zanany, mainka fa i Jesoa amintsika!

Misy sandany eo amin’i Jesoa isika, mihevitra antsika Izy, tsy manadino sy mikarakara amin’ny fotoana rehetra. Aza misaraka Aminy mihitsy dia ho hitanao ny voninahiny.

Novakian’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny andinin-tSoratra Masina hoe :  » Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory  » Hebreo 13 : 5d.

Nohiraina ny FFPM 759 : 4 “ Ry sakaizan’ny tanora ”, narahina vavaka.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FF 52 : 1 “Avia! torio Kristy”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Filoha teo aloha, Rajaonah Mamy. Andriamampianina Koloina, tomponandraikitra ao amin’ny sokajin’asa fanomezam-pahasoavana, no namaky ny Testamenta Taloha, ao amin’ny Josoa 2 : 1-16. Rasolondraibe Sarobidy no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny voasoratra ao amin’ny Matio 8 : 14-17 sy Timoty voalohany 4 : 11-16.

Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 210 : 1,5 “Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao”. Toriteny an-kira no nanaraka izany.

TORITENY AN-KIRA

Niisa fito (7) ireo hira, noelanelanina vavaka,  nentina namelona ny Hafatra. Navoaka teo amin’ny fafana ny tononkira rehetra nandritra izany. 13 mianadahy no nihira, mpitarika 1, mpitendry zavamaneno 6, izay misy STK avy any amin’ny FJKM Ankadimbahoaka.

Nidera an’Andriamanitra ny zanak’Israely afaka tamin’ny fanandevozana. Ireo apostoly koa sy i Jesoa Kristy talohan’ny niakarany tany an-danitra. Fa maninona isika no midera ? Satria nodidiany hanambara ny fiderana Azy, araka ny voasoratra ao amin’ny Isaia. Rehefa nofidiany isika dia zava-dehibe Aminy ny mitia, tsy misy kisendrasendra, tsy takatsika ny fitondrany. Tsy misy ahiahy ny fiainana fa manana ny lalany Izy, koa matokia Azy.

-HIRA « ANTSO HO ANAO »

-HIRA « LALANA HO AHY »

Te-haneho ny fahatsarany amin’ny alalantsika Andriamanitra. Raiso ny Fitiavany ! Tsara sady mpanao ny tsara Izy. Nahoana i Jesoa Kristy Izay Andriamanitra, tsy mba nanana hatsaran-tarehy rehefa tonga olombelona ? Satria nomeny antsika ny hatsarany, nitafy endri-paharatsiana Izy hahatanteraka ny famonjena antsika. Rehefa mino Azy isika dia nomena hery ho tonga Zanany, dia sahy mihira sy misaotra isika. Tongava manolotena ho isan’ny STK hidera an’Andriamanitra fa izany no antom-pisiantsika eto ambonin’ny tany.

-HIRA « HATSARANAO »

-HIRA « MISAORA AN’I JEHOVAH »

Tsy nofidiany sy anehoany ny fahatsarany ihany isika, fa iraka natao hitaona ny hafa mba hino an’i Jesoa Kristy Ilay velona, nandresy ny fahafatesana. Andao hijoro vavolombelona fa izany no andrasana amintsika.

-HIRA « MPANTSAKA VAVY »

-HIRA « LEHIBE JEHOVAH »

-Sahia mijoro ho fiderana !

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Naharitra 39 minitra ny toriteny an-kira.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana. Nivavaka izy ho an’ny Fiangonana ; ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; ny toby masina sy akany fitaizana. Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10, ny Birao sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny Kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana ; ny zanaka ampielezana ; indrindra ny STK amin’izao fankalazana an’Andriamanitra noho ny 65 taona izao ; ny hanala fanadinana sy ireo hanao tohan-kevitra ; ny sahirana, ny marary, ny manan-manjo ; ireo manana hataka manokana, ary mba ho foana ny aretina covid 19. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara roa ny asa vavolombelona, dia ny Sakramentan’ny Batisa sy ny fanamarihana ny ivon’ny faha 65 taonan’ny STK.

Nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 788 : 1 “ Ry Jesoa Sakaizan’ny zaza” mandritra ny fiakaran’ny ray aman-dreny sy ny zaza Rakotosalama Harizo Nolan hatolotra ho amin’ny Sakramentan’ny Batisa teo amin’ny alitara.

Nitohy tamin’ny fanamarihana ny ivon’ny faha-65 taonan’ny STK ny fotoana. Nandray fitenenana ny Filoha amperinasa Harentsoa Rova. Natombony tamin’ny Teny faneva izany. Notohizany tamin’ny fanazavana ny asa sy tanjona, ny fomba fiasa sy rafitra. Misy sokajin’asa efatra ao : aim-panahy, hira sy mozika, fanomezam-pahasoavana ary fanatanjahantena. Tsangambato mandritra ny fankalazana ny famoahana rakikira voalohany, hahitana hira noforonin’ny mpikambana sy ny fanamiana vaovao hoentin-mihira. Nanao hafatra sy fanentanana ho an’ny tanora koa izy.

Nasaina nitsangana teny amin’ny toerany ny mpikambana. Nisy fitondrana amim-bavaka ho fitokanana ny fanamiana. Nandritra ny fanolorana amin’ny fomban’ny Fiangonana ny ekipa “ basketball ” sy fanolorana “maillots” dia teo amin’ny alitara ny tanora lahy mpilalao naneho santionana “ maillot ” fotsy sy volomboasary. Nentina amim-bavaka izy ireo, sady mbola hiatrika lalao. Nisy feon-javamaneno fohy narahin’ny hira faneva.

Rehefa izay, dia notononin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny fanekem-pinoana nikeanina (laharana faharoa). Nitohy tamin’ny rakitra sy fanononana voady ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Ralaindimby Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny hetahetan’ny Fiangonana. Ny Salamo 37 : 5-6 no novakiany hoe : “ Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana”.

Tao ireo nisaotra sy nangata-bavaka, nanolotra fahafolon-karena; olona any ampita mangataka vavaka noho ny homamiadan’ny nono mianjady aminy; ireo afa-panadinana sy nisondrotra kilasy. Ny hira nangatahin’izy ireo sy nataon’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana rakitra dia FF 14 : 3 “Jesoa apetraka Aminao”, “ Misaotra Anao izahay ”.

Ny hira FFPM 445 : 3 “Jesoa mora fo indrindra” no noredonina ho fanolorana ny rakitra.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” araka ny Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Nisy vavaka ho an’ireo nanao raki-pisaorana sy nangata-bavaka. Natolotra ny Tsodrano. Nohiraina ny FF 26 : 1-3 “Jesosy reharehako”.

Natao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite.

Nifarana tamin’ny 11 ora sy 54 minitra ny fotoana. Niisa

Ralaindimby Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny hetahetan’ny Fiangonana. Ny Salamo 37 : 5-6 no novakiany hoe : “ Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana”.

Tao ireo nisaotra sy nangata-bavaka, nanolotra fahafolon-karena; olona any ampita mangataka vavaka noho ny homamiadan’ny nono mianjady aminy; ireo afa-panadinana sy nisondrotra kilasy. Ny hira nangatahin’izy ireo sy nataon’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana rakitra dia FF 14 : 3 “Jesoa apetraka Aminao”, “ Misaotra Anao izahay ”.

Ny hira FFPM 445 : 3 “Jesoa mora fo indrindra” no noredonina ho fanolorana ny rakitra.

492 ny mpiangona androany.

Nisy asa sy fampaherezana taorian’ny fotoam-bavaka.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry : Randriambeloson Sitraka Fabrice sy ny STK

Fafana : Rakotonarivo Vatsy

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra