ALAHADY 10 APRILY 2022
“ MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO ”

Alahadin’ny sampandrofia

Ivombokatry ny sampana Dorkasy

« Ary izany no nitsenan’ny vahoaka Azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany Izy. » Jaona 12 : 18

Alahadin’ny Sampandrofia androany ary koa alahady ivombokatry ny Sampana Dorkasy eto amin’ny Fitandremana.

Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM dia hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Filohan’ny sampana Rakotonarivo Ramanantsoa Domoina no nitarika ny fotoana ary Ramatoa Raharijaona Bodo kosa no nitondra ny hafatra.

Ny litorjia endriny fahatelo no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA.

Nisy feon-javamaneno fidirana. Rehefa izay, dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 15 hoe : « Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny tabernakelinao? iza no honina ao an-tendrombohitrao masina?

Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony; Tsy manendrikendrika amin’ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hahafa-baraka ny namany, Tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an’i Jehovah; tsy mivadika amin’ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, Sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly hanameloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay». Amen.

Noredonina ny hira FFPM 151 : 1, 3 « Miakara miakara » natao tamin’ny feon’ny fifohazana ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy fahafito, Randriamahefa Thierry, no nitarika izany. Niainga tao amin’ny bokin’ny Romana 8 : 28Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo”.

Tantara sy fanoharana no nentiny tamin’izany. Nisy tanora izay, hoy izy, izay tena sady mazoto amin’ny asa fitoriana no mazotoa amin’ny fianarana. Rehefa zoma hatramin’ny alatsinainy izy dia mandeha manao ny asa fitoriana ary rehefa talata hatramin’ny alakamisy kosa izy dia mianatra.

Indray andro, nirahin’ny Mpitandrina izy, toy ny mahazatra, manao ny asa fitoriana. Fanadinana izy any am-pianarana ny herinandro manaraka, ka tsy maintsy tonga maraina ny alatsinainy. Avy be nefa ny orana, ary tena tsy nisy fiara afaka nandeha mihitsy. Tsy afaka niatrika ny fanadinana izy noho izany, ka tsy nahazo ny mari-pankasitrahana hahafahana miatrika “stage”, izay tokony ho atao taorian’ny valim-panadinana.

Tena nalahelo izy ary nanapa-kevitra fa tsy handeha hanao ny asa fitoriana intsony, tsy nety tonga tany am-piangonana intsony.

Indray andro anefa, dia nisy olona iray tonga tao aminy hilaza vaovao. Nilaza io olona io fa niharan-doza ireo olona niara-nianatra taminy, izay nandeha nanao “stage” ka maty avokoa.

Tonga saina izy tamin’izany ary dia niverina nibebaka tamin’Andriamanitra. Izay hoy ilay mpitarika hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy ny tanora nanao ny hira FFPM 787 : 4 “ ‘Zay mahakolokolo”. Nisy vavaka taorian’izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 205 : 4 “ Ny teninao rehetra ”. Razanarivelo Laure  no nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ary Razafy Andrianaivo Michelle no nanatanteraka ny vakiteny. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Dorkasy ireo tompon’anjara ireo. Ny Perikopa : Isaia 26 : 1-11; Jaona 12 : 12-19 ; Romana 8 : 31-39.

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 314 : 4 “ Injany misy feo ” mialoha ny toriteny.

 

TORITENY

Alahadin’ny Sampandrofia ny andro anio. Ny Filazantsara araka ny Jaona 12 : 18 no nitondrana ny hafatra: “Ary izany koa no nitsenan’ny vahoaka Azy…”.

Ny hoe “Azy” dia soloina hoe Izy na i Jesoa.

Nanomboka nihasarotra ny fisehoan’i Jesoa teo amin’ny vahoaka satria misy ny fikasana hamono Azy.

Ity fiakarana any Jerosalema ity dia efa voasoratra hatry ny ela. Nomen’ny mpitoriteny lohateny moa ity anio ity, ka nataony hoe “Ny fitsenan’ny vahoaka an’i Jesoa Kristy”.

Misy hevitra roa no nitondrany sy nampitany ny hafatra :

– Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka.

– Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka.

 1. Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka

Nisy ny fahagagana nataon’i Jesoa mitory ny maha Mesia Azy ary nisy ihany koa ny fahagagana fanafahana amin’ny geja mampahory eo amin’ny fiainana. Izany rehetra izany dia mitory ny fiainan-danitra izay mitondra fiadanana zato isan-jato.Noho ireo famantarana ireo, teraka ny fihetsiky ny vahoaka nampiseho ny finoana tao anatiny.

 • Tsy natahotra ireo vahoaka ireo : na dia nisy aza ny sakana dia nahofahofany ny lambany. Ny finoana tao anatiny dia tena zava-dehibe satria nanala ny tahotra tao aminy. Izany finoany izany no nitsenany ny Tompo.
 • Nahatoky ny fahefana nananan’i Jesoa ireo vahoaka ireo : resy lahatra ireo ny amin’ny maha Mpamonjy an’i Jesoa Kristy.

Ho antsika amin’izao vaninandro izao dia ny ao amin’ny Romana 8 : 35; 38; 39 no fihetsika tokony hananantsika. Tsy tokony hisaraka amin’Andriamanitra isika, na inona na inona zavatra manjo sy mitranga.

Raha manana finoana ianao dia manana hery sy fahefana. Raiso izany finoana izany hoy ny mpitoriteny. Raha efa manana ianao dia ampitomboy. Hafa mihitsy izany finoana kristiana izany. Nanentana ireo Dorkasy ny mpitoriteny mba hanamafy izany finoana izany. Anisan’ny asa ataon’ny Dorkasy ny famangiana ireo vehivavy voafonja. Ny finoana ao anatiny no manosika sy manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana izany.

Maro ny endrika azo hanehoana izany finoana izany hoy ny mpitoriteny.

2. Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka

Ny hoe fanandratana indray dia hoe fampiakarana ambony ary fankasitrahana. Rehefa nitondra zava-dehibe teo amin’ny fiainan’ny olona iray ianao dia ankasitrahany, omeny voninahitra. Matetika mpanjaka no omena izany.

Misy antony roa no nahatonga ny vahoaka hanandratra Azy.

 • Noraisiny ho toy ny mpanjaka lehibe Jesoa. Jesoa izay tonga hanafaka amin’ny fanjanahana. Ny finoana dia efa tao anatin’ireo vahoaka ireo.
 • Ilay hiaka nataon’ireo olona ireo hoe “HOSANA” dia fiantsoana fanavotana. Miantso vonjy ireo satria nanana fanantenana.

Ampandrosoy eo amin’ny tantaran’ny fiainantsika Andriamanitra. Mahereza, hoy ny mpitondra ny hafatra. Izany no fihetsiky ny olona taloha, fa mba ahoana kosa ny adidiko sy ny adidinao amin’izao?

Efa nandresy ny fahafatesana ny Tompo. Reseo ny endrim-pahafatesana eo amin’ny fiainantsika amin’ny alalan’ny fampandrosoana an’i Jesoa.

Aza miraviravy tanana, mandraisa andraikitra. Mila fibebahana eo anatrehan’Andriamanitra izao fotoana izao.

Filazantsara manova tantara, hoy isika FJKM. Herinandro masina isika izao, tongava manatrika ny fotoana ary manatreha alim-bavaka. Tano ny finoanao ary hamafiso izany.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay, dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.

Nisaotra noho ny Tenin’Andriamanitra. Nangataka ny Tompo mba hitari-dalana. Noho ny tsy fahatanterahan’ny anatra dia nahatsiaro menatra. Nangataka ny Tompo izy mba hahatanteraka izay andrasan’ny Tompo amin’ireo kristiana.

Natao ny hira FFPM 310 : 2Misy maro ao an-tsaha mitaraina” mialoha ny nanambarana ny famelan-keloka. Nalaina tao amin’ny Ezra 9 : 6-15 ny famelankelona nolazain’ny mpitarika.

Natao ny hira FFPM 36 : 1Moa ho haiko tantaraina” taorian’izany.

Niaraka nanonona ny fanekem-pinoana laharana faharoa ny mpianakavin’ny finoana ho fanavaozana indray izany finoana izany.

TATITR’ASAN’NY SAMPANA DORKASY

Nanao tatitry ny asa ny mpitantsoratra Radimiarilalao Eléonie. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Ara-panahy : Fandalinana ny Soratra Masina; fotoam-bavaka talata; fiofanan’ny tomponandraikitra; lasy tselatra; fotoana zoma hariva sy ny alatsinainy.
 • Asa vavolombelona : famangiana zokiolona sy “crèche” ao amin’ny Faculté de théologie – fanampiana ny Pasteur aumônier sy ireo vehivavy voafonja – famangiana sy fanampiana ny Toeram-Panomanana Mpitandrina ( TPM ) Ambatondrazaka.
 • Fifandraisana : nanao ny fivoriambe voalohany.
 • Fanatrehana ny fiainam-piangonana toy ny vokadehibe, ny Herinandron’ny Fanahy Masina; ny trano atsimo.

Nisy moa ny hafatra avy amin’ny Foibe izay novakiana ihany koa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratry amin’ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao.

Anisan’ny voalaza tamin’ny raharaha ireto manaraka ireto :

 • Ny Fikambanana Mpampiely Baiboly dia hanatanteraka lasy any Mantasoa ny 06 hatramin’ny 08 mey 2022. Ny fandraisana anjara dia 50 000 Ar.
 • Ireo mpiomana ho Mpitandrina dia mangataka tolo-tanana amin’ny fikarakarana ny fivoahan’izy ireo.
 • Nisy ny Batisa sy asa fampaherezana taorian’ny fotoam-pivavahana.
 • Nanomboka amin’ny 3 ora anio ny Herinandro masina, izay niarahana amin’ny sampana Sekoly Alahady; Hanomboka amin’ny 6ora15 foana kosa izany manomboka amin’ny alatsinainy.
 • Hiditra amin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana amin’ny Alahady Paska 17 aprily.

Nanao fanentanana ny solontenan’ny Firaisan’ny sampana momba ny amin’ny alim-bavaka ny Zoma masina. Nanomboka ny antsam-panahy ny antokom-pihira Hasin’ny famonjena tamin’ny 6 ora sy 15 minitra ary hotohizana amin’ny Alim-pandresena, manomboka amin’ny 8 ora sy 30 minitra. Niara-nijoro teny anoloana avokoa ny Biraon’ny Firaisan’ny sampana.

Tenin’ny Mpitandrina

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba ny Fiangonana, nisaotra ny tompon’anjara, niarahaba ny Dorkasy ary nanentana indrindra ny amin’ny Andro Paska.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ny voady. Ny FFPM 172 : 3 Hoderaiko lalandava” sy ny FFPM 515 : 3Tsara lova, ry Jesoa” no hira voady nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza mianadahy roa no natolotry ny ray aman-dreniny ho amin’ny Sakramentan’ny Batisa : Raharinirina Camille Vanona sy Raharinirina Aro Mael.

Natao ny hira FFPM 248 : 2 « Nitondra ny zaza » ary nandroso ny fianakaviana mba hahatanteraka izany.

Rehefa vita izany dia nanao ny anjara hirany ny STAF « Raha re ».

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.

Nivavaka izy ho an’ireo mpitondra Fiangonana, hahay sy hiomana amin’ny fitsenana an’i Kristy; ireo toby masina, ireo akany fitaizana mba hahay hitodi-doha amin’Andriamanitra ary hahay hitsena an’Andriamanitra eo amin’ny fiainany. Nivavaka izy ho an’ireo tomponandraikitra SPAA, izay tarihin’ny Filoha synodaly; ho an’ireo mpandraharaha; ho an’ny ARM mba hiroborobo amin’ny asa fitoriana; ho an’ny asan’ny Fiangonana izay nentina amim-bavaka mba handroso, hahefa. Nentina amim-bavaka ny Herinandro masina mba ho tontosa soa aman-tsara, ny Dorkasy mba hahavita ny asa izay iandraiketany. Ireo voafonja tsy fidiny, dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka koa. Ireo izay nanao voady, izay nahazo fahasoavana ary nandray fitahiana; ireo fianakaviana izay nahazo tombon’andro dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka avokoa. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo amin’ny famaranana ny fotoana dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 643 : 1, 2:O! mandrosoa mba ho tena mpandresy”.

Novakiana ny tondrozotra ary nanolotra Tsodrano ny Mpitandrina. Natao ny andininy 3 tamin’ny hira FFPM 643 teo ihany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Harentsoa Rova

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija /Randriamahefa Tiana

Naka sary : Raharijaona Nirina  

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra