ALAHADY 9 AOGOSITRA

Alahady faharoa
« Indro, feno avonavona ny fanahin’ ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, Fa ny marina ho velon’ ny finoany » Habakoka 2:4

Ny Vaomieran’ny Aimpanahy no nanatanteraka ny Fanompoam-pivavahana tamin’ity alahady ity. Alahady fahasivy manaraka ny trinité ary alahady ankalazan’ny FJKM ny Maritora sy mbola hibanjinana ny lohahevitra « Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino » Ny Diakona RABENANDRASANA Jaona no nitarika ny fotoana

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno, rehefa avy nanantanteraka ny fiarahabana apostolika dia nisaotra sy nidera an’Andriamanitra tamin’ny famakiana ny Salamo faha 66 : 1 – 9. Vita izany dia noredonina ny hira FFPM 16 : 1-3 “Avia ry vazatan-tany ô”. Nanao vavaka fisaorana sy fifonana. Andriamanitra dia Andriamanitra Fitiavana. Mifona Aminy noho ny fahotana vita ary matoky sy mino fa mamela ireo mibebaka Izy. Mangataka ny Fanahy Masina hitarika amin’izay rehetra atao ka hiasa mahery.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

RABODOVOLOLONA Lydie, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no tompon’anjara. Vavaka no nanombohany ny fotoana. Ny Matio 6:6 no andinin-tSoratra Masina nandraisany ny hafatra. « Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin’ ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ ny Rainao, Izay ao amin’ ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ ny mangingina no hamaly anao.»
Mila mitandrina mafy tsara isika amin’izao fotoana izao noho ny valan’aretina Corona. Mila mihiboka. Ao antrano no mivavaka, mianatra, manao zavatra maro. Leo ary ity zaza iray ka niresaka tamin’ny reniny.
Tsy mahay miteny mafy angamba hono izy ka tsy maheno ny vavaka ataony Andriamanitra ka mila vidianana fanamafisam-peo (sono) matanjaka be ary hatao avo toerana mba ho mafy ny feo mivaoka ka mba ho ren’Andriamanitra amin’izay ny vavaka ataony momba ny Coronavirus. Tsy mila izany Andriamanitra, hoy ny reniny, fa maheno foana. Mila manana fo madio sy mino rehefa mivavaka, ary matoky. Ho antsika koa izany, na zaza aza isika, dia mihaino antsika foana Andriamanitra ary efa fantany daholo ny faniriantsika rehetra. Mazotoa mivavaka na aiza na aiza misy antsika.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 205 : 1 “Ny teninao rehetra”. Ny Diakona RANDRIAMBELOSON Malalatiana no nanao ny vavaka fangatahana ny fanazavan’ny Fanahy Masina ary ny Diakona RAJAONARISON Lanto no namaky Teny. Ny perikopa voalahatra dia 2 Tantara 24:17-22 ; Lioka 11:47-51 ; Hebreo 11:32-40 Nohiraina ny hira FFPM 210 : 1-5 “Zava-tsoa tokoa” mialohan’ny nitsanganan’ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofo Nirina hitory ny Teny.

TORITENY

Ny andinin-tSoratra Masina nakan’ny Mpitandrina ny hafatra dia ny Hebreo 11:32-40 izay Epistily mitanisa sy miresaka ary manome hevitra ny amin’ny finoana notanan’ny firenen’Israely ary finoana tanan’ny kristiana koa hatram’izay ka mandrak’ankehitriny .
Izany no asongadina amin’izao fotoana mihavaka hitondrana am-bavaka sy hanokanana fotoana ho an’ny Komity Fanorenana ny Tsangabaton’ny Maritiora eo amin’ny FJKM sy eto Amparibe Famonjena ihany koa. Ny lohahevitra banjinintsika sy hitaizana ny fiainam-panahintsika mandritra ity volana aogositra ity dia hoe « Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino »
Io toko faha 11 io dia toa mitaona ny olona hiaina sy hivelona amin’ilay fotokevi-dehibe izay bangoin’ity Epistily ity. Fampianarana tian’i Paoly hiampita koa ka hita any amin’ny Epistilin’ny Romana sy Epistilin’ny Galatiana nalaina tao amin’ny Habakoka 2:4 « Indro, feno avonavona ny fanahin’ ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, Fa ny marina ho velon’ ny finoany » Manambara io fa ny marina amin’ny finoana no velona na ny marina no velon’ny finoany. Fotokevitra roa lehibe no ampitain’ny mpanoratra ao anatin’izany Epistily izany : -Finoana mahavita asa mahagaga -Finoana maharitra ny mafy rehetra izay miseho eo amin’ny fiainana
 • Finoana mahavita asa mahagaga ( Hebreo 11 :32-35)

Tsy ny olona rehetra niasa teo amin’ny fireneniIsraely fa santionany, notsongaina mba hampivoitra izany finoana hitondra hafatra sy aim-panahy

Tsy olona masina be fa samy nanana ny kilemany sy ny fahalemeny nefa nantsoin’Andriamanitra

 • Misy ny nanehon’Andriamanitra asa mahagaga
 • Misy fandresena natolotr’Andriamanitra
 • Fampaherezana natolotra tao anatin’ny fahakiviana

Natsangana sy najoro ny KFTM :

– hatsiarovana sy halalana ny asa nataon’Andriamanitra ka raisin’ny malagasy ho finoana

– hampirehitra tsara ny finoana sy fananatenana

– Najoro ho fianarana sy fanarahana ny dian’ny maritiora

 

 • Finoana niaretana ny mafy teo amin’ny fiainana (Hebreo 11 :36-40)

Misy ny fanehon’Andriamanitra fomba samy hafa araka ny sitrapony

 • Ao no hiaretana fijaliana
 • Ao no hianjadian’ny eso sy latsa
 • Ny fakampanahy mafy sy sarotra sedran’ny olon’Andriamanitra

Avelan’Andriamanitra lalovana izany satria mizaha toetra antsika Izy mba hafantarantsika ny tena finoantsika. Ny asan’Andriamanitra dia ho an’ny olona manokana ary koa ho an’ny firenena manontolo

Alahadin’ny maritiora ity alahady ity. Ao anatin’ny vola aogositra mba hahatonga ny olona hatoky an’Andriamanitra na dia misy sedra aza ny eo amin’ny fiainany. Ny Fiangonana FJKM dia voasokajy ho Fiangonana maritiora. Ipaka any amin’ny fara-tampiony ny zavatra mitranga izao. Ho mafy ny famelin’ity valan’aretina ity ka mila matoky isika. Ny Tompo tsy mampitondra antsika izay tsy zaka. Tsy maintsy misy irika hatafavaoka foana Andriamanitra miasa. Andriamanitra mitondra ny olona tsirairay. Ny finoana dia arakakaraky ny olona. Mila matahira ny finoana ianao ary matoky hatramin’ny fahafatesana satria mino ianao. Na inona na inona mianjady aminao ka mampanaintaina anao dia ireny no hilana anao hijoro amin’ny finoana. Aoka ianao ho maritiora matoky hatramin’ny fahafatesana.
An’Andriamanitra ny voninahitra, ho ahy sy ho anao ny fahafahana mijoro ho maritora matoky hatramin’ny fahafatesana. Amena

Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nisy hiran’ny Sampana Taniketsa.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Rehefa izany dia nivavaka ny Mpitandrina. Misaotran’i Jesoa Kristy noho ny ainy ho fanavotana. Ny fandreseny ny fahafatesana no finoana velona tanan’ny krsitiana. Misaotra koa noho ny lesona roa voaray. Na be aza ny zava-tsarotra lalovana dia manome toky sy fanantenana ny Tompo hahatonga matoky hatramin’ny fahafatesana ka handova fiainana ao amin’i Kristy Mitondra ambavaka ny Fiangonana eo amin’ny sahan’ny FJKM. Vonona hanoy ny asanao izahay Jesoa koa tafio ny herinao ka aza avelanao hivena amin’ny finoana. Fantatrao Tompo ny zava-tsarotra lalovanay ka apetrakay feno eo am-pelatananao izany mba hisy vaha olana. Mivavaka ho an’ny Fitandremana, ny mpianakavin’ny finoana rehetra. Mivavaka ho an’ity alahady ity izay hitondrana am-bavaka ny Komity Fanorenana ny Tsangabaton’ny Maritiora. Mivavaka ho an’ny fiainanan’ny firenena. Mahatsiaro ireo zanaka hiatrika fanadinana, ireny ny ho avin’ny firenena sy ny Fiangonana. Mivavaka ho an’ny raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana amin’ny asam-pivelomana. Ny finoanay sy ny fanantenanay dia na dia mandalo fotoan-tsarotra aza dia mbola manana anao Kristy. Mivavaka ho an’ireo fianakaviana manana havana marary ary misy ny nodimandry, misy ny efa sitrana, misy ny mbola marary. Mametraka ny fitondram-panjakana eto amin’ity Nosy ity eo am-pelatanan’Andriamanitra. Fantarao Tompo ny fikasanay sy ny fanirinay rehetra na dia tsy voatonon’ny vavanay aza fa ao anatinay ao. Hainao ny zavatra rehetra Tompo ô ka atolory anay izany. Ampitoero ho lalimpaka ny fifankatiavan’ny Fiangonanao. Tehirizo mandrakariva ny finoanay mbola hiasanay tsara. Rehefa Ianao no miasa Tompo dia mazoto ny Fiangonanao, mijoro ho vavolombelona.
Izao vavaka izao dia nakambana sy nofaranana tamin’ilay vavaka nampianarin’i Jesoa : « Rainay izay any an-danitra… »

Natao ny fanononana ny fanekem-pinoana laharana faharoa, avy eo dia nohiraina ny hira FFPM 639 : 1-3 “Ry miaramila! Mandrosoa izao.”

FAMARANANA NY FOTOANA

Ny Mpitandrina no namarana ny fotoana, nisaotra an’Andriamanitra tamin’ny nahafahana nanatanteraka ny fotoana  ary nametraka izao hafatra manaraka izao :

 • Aoka hifampitondra am-bavaka mandrakariva isika
 • Arao hatrany ny fandaharam-potoana ao amin’ny Facebook ho an’ny mpiangona mba hitombontsika amin’ny finoana
 • Mandraisa anjara amin’ny Rojom-bavaka
 • Tanterao ihany koa ny adidy izay azontsika atao

Dia ho tanteraka amintsika tokoa anie ny vinantsika izay manao hoe : « Amparibe Famonjena matahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana »

Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano taorian’ny fanononana ny tondrozotra 2020.

Ny Atema faha 5 no hira namaranana ny fotoana

Ho an’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra! Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen

IREO TOMPON'ANJARA

 • Nitendry ny feon-javamaneno: Rabiazamaholy Mahery
 • Nandrindra sy naka ny horonon-tsary sy ny sary : Rabemananoro Jonathan
 • Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy
 • Nikirakira ny feo: Randriamahefa Tinarivony