ALAHADY 08 MARSA 2020 -

“Miverena amin'ny Tompo Andriamanitrao"

« Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany, raha tsy mibebaka ianao. » (Apokalypsy 2:5)

Nanomboka tamin’ny 9 ora maraina ny fotoana. Rtoa Andrianary Ony (FMKS) no nitarika raha Rtoa Ramino Vololona, no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no narahana.

Fotoana manokana koa androany noho ny maha-8 Marsa ny andro nankalazana ny maha-andron’ny vehivavy azy nitondrana am-bavaka manokana ny vehivavy niara-niombom-bavaka rehetra tao am-piangonana.

Ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana no tompon’anjara androany nanaty  sy nanisa rakitra ary ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona no tompon’anjara amin’ny fiandrasana varavarana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno no nanombohan’ny fotoana. Niarahaba ny fiangonana ny mpitarika ka ny adinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky ho fiderana an’Andriamanitra dia ny tao amin’ny bokin’ny Salamo faha-100.«  Mihobia ho an’i Jehovah, ry tany rehetra.  Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana; Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra; Izy no nanao antsika, ary Azy isika, Dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana, Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana; Misaora Azy, mankalazà ny anarany,   Fa tsara Jehovah; Mandrakizay ny famindram-pony, Ary mihatra amin’ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany. »

Ny hira FFPM 233 and 1-2 no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

SITRAPON'ANDRIAMANITRA SY VAVAKA FIFONANA

Novakiana ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina avy tao amin’ny tenin’ny Soratra Masina Mat 11, 28-30 « Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. »
ary notohizana avy hatrany tamin’ny hira FFPM 622 and 1-2,

Rehefa vita izany dia natao ny vavaka fifonana ary natao ny hira FFPM 742 and 3,

TENY FAMELAN-KELOKA

Nandray ny teny famelan-keloka ny fiangonana, izay nalaina tao amin’ny Zakaria 1, 3« Koa lazao aminy hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro: Miverena amiko ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. » sy Isaia 1,18« Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah: Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, Dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, Dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy. » (Isaia 1:18) ary ho setrin’izany dia natao ny hira FFPM 538 and 1-2,

Ny fanekem-pinoana laharana faharoa no niarahan’ny mpino natao, ary nitohy tamin’ny vavaka mangina izany.

FOTOANAN’NY ANKIZY

I zoky Hanitra mpampianatra ao amin’ny kilasy K2 no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora. Ny teny avy ao amin’ny Jaona 14 ; 6 no nentiny nanao ny fampianarana : «  Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona tsy amin’ny alàlako »

Ny tantara nentiny natao fanehoana dia resaka fanalahidy, nampiseho maro izy teny an-tanany ary nolazainy fa iray amin’ireo ihany mahavoa ny tranony ary na dia hanandrana azy tsirairay aza izy dia tsy hisokatra mihitsy izany. Azo  hoarina amin’ireo fanlahidy maro ireo ny hevitsika olombelona : tsy hoe manao asa soa maro, na hoe mandray andraikitra maro eo anivon’ny fiangonana, na koa  taranaka mpanompon’Andriamanitra dia ho voavonjy. Tokana ihany ny fanalahidin’ny varavaran’ny lanitra dia ny fahasoavana izay raisina amin’ny finoana ao amin’i Jesoa Kristy.

Rehefa vita izany dia nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary natao ny hira FFPM 164 and 1, rehefa vita izany dia nisy ny vavaka.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Rtoa Andry Rakotomanana, sekreteram-piangonana no nanantanteraka izany. Ny teny avy ao amin’ny Lioka 7 : 48-50 no nentiny niatrahaba ny fiangonana :  » Dia hoy Jesoa tamin-dravehivavy : Voavela ny helokao … Ny finoanao efa namonjy anao ; mandehana soa aman-tsara « 

Ireto avy ary ny raharaha eto an-toerana :

  • Alarobia 11 martsa amin’ny 18h : Fivoriana Komity Fiara Fifankatiavana, Fivoriana Komity Toby Antambohomena samy iarahana amin’ny Mpitandrina ;
  • Zoma 13 martsa amin’ny 18h15 : Fandalinana ny Filazantsara araka an’I Jaona sy ny Tendry mialoha roa sosona

  • Sab 14 martsa manomboka amin’ny 9h : Fihofanana ho an’ny tompon’andraikitra rehetra : Birao sy Komity SSAV, Komity sy Fikambanana, Mpiandry, Mpampianatra Sekoly Alahady, … Aza adinoina ny mitondra ny Boky PV sy Bokim-bola ;

  • Ny Alahady 15 martsa amin’ny 8 ora maraina dia hisy fivoriana FIHEVERAN-DRAHARAHA

  • Entanina isika fiangonana handray ny taratasy anaovana ny RECENSEMENT; Averina hatramin’ny 31 martsa 2020.

FANENTANAN'NY MPITANDRINA

Nandray fitenenana ny mpitandrina Raharijaona Solofoniriana ary niarahaba ny fiangonana. Nanao fanentanana maromaro ny mpitandrina toy ny :

 • – amin’ny Setela sy ny Fitela ihany koa izy noho ny fianarana izay efa manomboka.
 • – Entina am-bavaka amin’ity herinandro ity ihany koa ny fiofanan’ny tompon’andraikitra,
 • – Entanina ny rehetra hitondra am-bavaka ny vehivavy rehetra noho ny andro natokana ho azy ireo ny andro anio,

FANATI-PISAORANA

Atoa Ralaindimby Haja, Diakona sady biraom-piangonana no namaky ireo raki-boady. Ny teny avy ao amin’ny bokin’i Isai 41 : 1 no nentiny niarahaba ny Fiangonana,

Ireto avy ary ny hira izay nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana: FFPM 476/2; FFPM 3/1; FF 28/1

Ireto kosa ireo hataka manokana:

 • Renim-pianakaviana mangataka vavaka mba ho sitrana noho ny tsy fahasalamana
 • Tovolahy nahazo asa manolotra raki-pisaorana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra
 • Mpianakavin’ny finona nahatratra ny andro nahaterahina koa mangataka vavaka ny amin’ny androny ho avy
 • Renim-pianakaviana mametraka ny asany sy fiainan-tokantranony ho eo amban’ny fahasoavan’ny Tompo hatrany

Natao hira vavaka ny FFPM 170/4 ho fanolorana ny rakitra

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 176/1,2,4 mialoha izany, Atoa Randrianjafitrimo Christian, Diakona no nanolotra ny perikopa ho vakiana ary nanao ny vavaka mialoha ny vatiteny. Ireto ny Perikopa izay novakiana – 2 Mpa 17 : 13-20 – Lio 13 : 1-5 – Apo 2 : 1-7. Rtoa Randrianjafitrimo Elia, Diakona no namaky nisesy ny tenin’ny Soratra Masina,

Natao ny hira FFPM 356 and 1,2,4 mialoha ny toriteny

TORITENY

Ity bokin’ny Apo 2 ity dia taratasy anisan’ny nosoratan’i Jaona Apostoly ho any fiangonana fito tany Azimenora tamin’ny fiandohan’ny taonjato voalohany. Taratasy natao ho famporisihina, ho fananarana ary ho fampiorenana ny mpino sy ny fiangonana

Misy teny fanalahidy telo anatin’ity taratasy ity : «Fantatro» «Kanefa»; «Mibebaha» « Fantatro ny asanao kanefa mibebaha »

1- Fantatro ny asanao

Miteny amintsika ny Tompo, miteny amin’ny vehivavy rehetra, miteny ny fiangonana manontolo ; teny fampaherezana, famporisihina ho fanomezan-danja, feno fankasitrahana, ary mampisongandina ny hery ao anatintsika.

Mampianatra antsika ny Tompo mba tsy hahazaka ny mpanao ratsy, mba hanana ny faharetana amin’ny finoana, ary mba hanana fikelezana aina amin’ny asa.

2- Kanefa!

Izy io dia teny lakolosy fanairana, fampitandremana, fampieritreretana.

Misy hevitra ihany koa fonosin’io teny io :

 • Teny fampieritreretana,
 • Fanomezan-tsiny
 • Fanamelohana

Voafehy amin’ny fehezanteny anankiray, izay toetra nomelohan’i Jesoa Kristy dia ny : «  fialàna amin’ny fitiavana voalohany, » izany hoe fampihenàna ny fifandraisanao amin’ny Kristy sy Andriamanitra.

3 – Mibebaha

Midika ihany koa hoe miverena, ho famaizana ireo mitotongana ara-panahy, ireo minia mikipy milona anaty fahotàna, fantaro fa tsy azo hanaovana fangalampiery ny Tompo,

Misy ny fanalàna azy ireny tsy ho eo amin’ny toerana misy azy eo anivon’ny fanjakan’Andriamanitra. Manomboka eto am-piangonana izany. Voalaza eto fa Kristy dia manafày , ireo izay tsy mety miverina.  Aza safosafoana ny fahelemenao, sahia manonona amin’ny Tompo ny anaran’ilay helokao ka miverena sy mibebaha.

Fehiny: mihainoa izay lazain’ny fiangonana dia ho fantatrareo ny lalànareo. Amen

Nanao ny anjara hirany avy hatrany ny Sampana Taninketsa taorian’ny Toriteny,

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatontosa izany,

Nentiny nanombohana izany ny fisaorana an’Andriamanitra satria raha teny fanalahidy telo no nitondrana ny hafatra nangalàna lesona dia velombolo ny fiangonana nahare fa fantatry ny Tompo ny asany.

Nanao vavaka ho an’ny fiangonana, ireo mpitondra fiangonana rehetra, ireo mpitory filazantsara tsy an-kanavaka

Vavaka ho an’ny Kristiana rehetra eto anivon’ny fitandremana. Vavaka ho an’ireo izay mpivavaka teto Amparibe kanefa dia tsy niverina intsony, na nitsoaka an-daharana. Ho an’ny mpandray Fanasan’ny Tompo, tsy hangataka andro intsony fa hiditra Fetela, Fitela. Vavaka ho an’ny fiofanan’ny tompon’andraikitra. Vavala ho an’ny sampan’asa ho fampandrosoana ny fiangonana.

Fitondrana am-bavaka ny vehivavy rehetra mba hijeren’Andriamanitra azy ary hitsimbinany azy ireo tsy ankanavaka, hanome azy fahendrena tsara ka hijoroany ho vavolombelona Kristianina hatrany. Vavaka ho an’ireo tsy salama, ireo mana-manjo, ireo azon’ny tsy fidiny mba ho fantany fa Ianao dia eo anilan’izy ireo mandrakariva. Vavaka ho an’ireo izay manana hataka manokana. Vavaka ho an’ireo izay nanao raki-pisaorana rehetra. Izany vavaka izany dia natambatra ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo « Rainay izay any an-danitra ,,, » Amen

ASA VAVOLOMBELONA

Ny asa vavolombelona notanterahina dia fiarahabana ny vehivavy rehetra noho ny andro anio 08 Martsa, andro maneran-tany natokana ho azy ireo.

Ramatoa Raharijaona Bodo vadin’ny Mpitandrina no nitarika izany ka tantaran’ny vehivavy hita taratra ao anaty Baiboly no nentiny nanomboka izany. Ny lohahevitra nalainy dia tantara hita ao anatin’ny Gazety Taratry ny Famonjena mitondra ny lohateny hoe «  Vehivavy hendry sady tsara tarehy »

Nisy avy eo ny fifampitondràna am-bavaka ho an’ireo renim-pianakaviana rehetra, ireo vehivavy tanora sy ankizy ary ho famàranana izany dia ny vehivavy rehetra tsy an-kanavaka.

Rehefa vita izany dia notanterahina ny hira FF 47 «Fiadanana»

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahin’ny fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 580 and 1 . Rehefa vita izany dia novakiana ny Tondrozotra 2020 ary nanolotra ny tso-drano ny Mpitandrina,

Ho an’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra ! Amen

Mbola nisy ny asa sy fampaherezana taorian’ny fanompoam-pivavahana,

TOMPON’ANJARA

 • Mpitendry orga : Andriamizaka Jean Dominique
 • Niandraikitra ny fanamafisam-peo : Hery Lanto
 • Naka ny feo : Ramahery Hasina
 • Diakona nitaty ny rakitra : Vaomeran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana

Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël

Naka sary : Raharijaona Nirina