ALAHADY 08 JANOARY 2023
“MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO”
Alahady I Epifania - Alahady fandraisan-tanana ireo mpanao raharaha eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena

« Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo » Jaona 8 :36

Alahady natokana ho fiarahabana ireo mpanao raharaha eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Alahady voalohany manaraka ny Epifania ary hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy manao hoe : “ MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO”.

Alahady faharoa ihany koa amin’ity taona 2023 ity izay mbola hifampiarahabana noho ny nahatratrarana ny taona vaovao.

Andriambelomanana Andry, Mpiandry, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny hira fanevan’ny jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofoniriana sy ny feon-javamaneno, dia nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika, nanolotra ny Teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra nentin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo 149 : “ Haleloia, mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah. Ny fiderana Azy eo amin’ny fiangonan’ny olona masina. Aoka ny Isiraely hifaly amin’ny mpanao azy. Aoka ho finaritra amin’ny Mpanjakany ny zanak’i Ziona. Aoka hidera ny anarany amin’ny dihy izy sy hankalaza Azy amin’ny ampongatapaka sy ny lokanga. Fa sitrak’i Jehovah ny olony. Ravahany famonjena ny mpandefitra. Aoka ny olona masina hifaly amin’ny voninahitra. Aoka hihoby tsara eo am-pandriany izy. Aoka hisy fanandratana an’Andriamanitra eo am-bavany sy sabatra roa lela eny an-tanany. Hamaliany ny jentilisa sy hamaizany ny firenena maro. Hamatorany ireo mpanjakany amin’ny gadra sy ny olo-malazany amin’ny gadra vy. Mba hanaovany ny fitsarana voasoratra. Voninahitry ny olony masina rehetra izany. Haleloia.   Amena !

Natao ny hira FFPM 746 :1, 3 “Mifalia ry Sakaiza” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Andriamanitra Rainao ô ! Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ianao. Midera Anao mankalaza Anao. Manome voninahitra Anao fa mbola notarihan’ny Fanahinao Masina ka tody ary tafatoetra eto an-tempolinao mba hisehoan’ny voninahitrao. Mankalaza Anao izahay fa Andriamanitra Masina Ianao. Andriamanitra be famindram-po Ianao, ary misaotra Anao noho ny amin’i Jesoa Kristy Zanakao, izay natolotrao ho avotray, ho faty mba hamonjy anay, hisolo heloka anay noho ny fitiavanao anay. Ka eo anoloan’izany fitiavanao izany indrindra Tompo ô, dia mahatsiaro ho menatra sy mangaihay izahay, mahatsapa ny maha mpanota sy meloka anay, na teo amin’ny fiteny, ny fanao, ny fijery, ny fandeha, eny hatramin’ny fieritreritray dia mahadiso anay eo anatrehanao. Tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao hoatra Anao eo am-pototry ny hazofijalianao fa ny fantatray sy hinoanay Tompo, fa ny fo torotoro sy mangorakoraka dia tsy mba nataonao tsinontsinona.

Ka Ianao Jesoa tsy hamela anay ao anatin’ny honahonan’ny fahotana, fa sarihinao amin’ny mahazakam-pitiavanao, mba hodiovinao sy ho sasanao mba ho afa-keloka ka ho fanatitra velona masina ary sitrakao Andriamanitra.

Dia aoka izahay rehetra izao Tompo mba samy hiasan’ny Fanahy Masina, ka handray sy hivelona amin’ny Teninao, izay Teny fiainana, hitombo, hihatsara, hihavao indray amin’ny fitondran-tena masina dia ho voninahitry ny Anaranao izao fanompoana tanterahinay izao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tomponay, izay Lohan’ny Fiangonana no hanaovanay izany vavaka izany. Amena. ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rado Navalona, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 6, no nanatanteraka ny fotoana.

Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Asan’ny Apostoly 3 : 19a « Koa miambena ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo » no nentiny nisintonana ny fampianarana sy nampifanoharana tamin’ny tantara  mahakasika an’i Bema sy ny rainy.

Indray andro, tezitra i Bema ka niteny tamin’ny rainy nanao hoe : “Dada a! omeo ahy izay tokony ho anjara fananako dia avelao aho handeha. Handeha ho aiza ianao? hoy ny rainy. Zaza vao fito ambiny folo taona monja. Tena leo be ny miara-miaina aminareo aho ry Dada! Aiza ve! Tsy mba afaka manao izay sitrapoko mihitsy aho fa ny sitraponareo foana no tsy maintsy tanterahina. Tena tsy mila izay volanareo intsony aho ka! Tsy mila izay fanampiana avy aminareo intsony ihany koa. Izaho koa aza handrahoana sakafo intsony ary aza sasana intsony koa ny lambako. Miverena ianao, hoy ny rainy.

Rehefa voarainy tamin’ny rainy izay mety ho fananany dia lasa izy nandeha, Nolaniany tamin’ny fiainan-dratsy avokoa izay nomen’ny rainy azy. Nisotroany, nifohany, nilokany, fa ny tena loza dia nakany vehivavy janga. Rehefa laniny izay teo am-pelantanany dia niandry kisoa an’olona tany an-tsaha no nataony ary niaina sy nivelona tamin’ny hanin-kisoa.

Fa indray andro dia nirenireny tany an-tsena i Bema. Nifanena tamin’ny vehivavy iray izay nitondra enta-mavesatra.  Hoy izy: Madama o! aiza mba ho entiko iny entanao iny dia mba omeo vola kely aho hamidianako mofo, fa tena noana be mihitsy aho izany. Izaho anie efa hatramin’ny alina no efa tsy nisakafo e! Hoy ilay ramatoa tamin’i Bema : « Aiza ny ray aman-dreninao? ». Namaly i Bema : « Any ry zareo ka! ». « Tena mahantra be mihitsy angaha ry zareo? » hoy ilay ramatoa. « An! an! an! Ka ! manana ny ampy izy ka ! » hoy Bema. « Fa ahoana izany no mahatonga anao tahaka izao? » « Ka izaho mihitsy anie madama no niala tamin’izy ireo! Izaho koa mba te ho « libre » koa » « Diso ianao hoy ilay ramatoa, miverena any amin’ny rainao fa sasa-miandry anao izy » « Tsy aleonao ve manambitamby an-drainao toy izao mirenireny tahaka izao. Mba jereo anie ity paozinao ! tena mampalahelo be mihitsy. Ny volonao lava, mila bangoana sy hetezana, ny akanjonao maloto sady rovitra, ny tongotrao tsy mikiraro akory, ny tenanao mahia sady amin’izay hoatran’ny misy fofona. Raha izaho aloha ianao, dia miverina any amin’i Dada aho e ».

Rehefa nieritreritra teo i Bema, dia hoy izy anakam-po : « Tena dondrona tokoa aho, tena adala mihitsy, inona moa no tsy hiverenako any amin’i Dada?  Ndry! any izy izay manakarama olona be dia be, misakafo tsara, mipetraka amin’ny trano madio sy milamina, ary izaho ity mba ahoana? Andeha hiverina any aminy aho dia hifona fa tena tsy mety mihitsy ilay nataoko. ». Dia lasa izy ka nifona tamin’ny rainy.

Fanazavana azontsika avy amin’io tantara io :

Rain’i Bema : kisarin’ilay Mpahary antsika olombelona dia i Jesoa Kristy izany.

Bema : ilay zanaka adala, oharina amintsika olombelona mpanota.

Vehivavy teny an-tsena : ireo mpitondra Fiangonana manoro sy mananatra ary manitsy antsika.

Ny lesona tiana ampitaina :

 • Andao isika hanatona an’ilay Mpahary antsika olombelona, ka hifona sy hibebaka Aminy amin’ireo fahotantsika rehetra, amin’izay ota mbola manelingelina antsika, na koa amin’ireo heloka mbola tsy nekentsika tamin’izao fotoana izao.
 • Aza mangataka andro intsony, tonga dia tapaho ny hevitra dieny mbola vao miandoha ny taona fa afaka mamono ny fahotantsika Izy
 • Andao hiverina Aminy raha toa ka efa nania fa vonona Izy hamela ny helotsika.

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady namerina ny andinin-tSoratra Masina, ary notanterahina ny hira 481 :1 “ Ry Tompo be fitia ”.

Mialoha ny vavaka sy ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, nohiraina ny FFPM 177 :3 sy 4: « Ry Fanahy Mpanazava ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny perikopa voalahatra novakiana androany :  Isaia 45 : 9-13 ; Matio 14 : 13-23 ; Romana 9 : 19-26.

Robel Hanitra no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Testamenta Taloha. Ramahandry Hanitra kosa no nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Vaovao. Samy Diakona avy ao amin’ny Vaomiera Fifandraisana izy ireo.

Ny hira FF 10 : 2  “ Mivavaka aho satria”  no hira niarahan’ny Fiangonana niredona mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Matio 14 :13-23 no nisintonana ny dinika sy resaka ary fampianarana ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.

 

Inona no tena fahariana ataon’i Tompo ?

Tantara malaza ao amin’ny Baiboly, in-efatra (4) miverina no manambara ny mahakasika io andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Matio io.

Ny fahariana eto dia milaza Famonjena : Eo amin’izay simba mankeo amin’ny vaovao na mihavao

Ny famonjena : asa ataon’i Jesoa (Mesianique)

Ny fanjakan’Andriamanitra : tsy misy zavatra ratsy intsony fa feno fahafinaretana.

Fanoharana ao amin’ny (Genesisy and.3)

Ny asam-pamonjena : fahariana vaovao izay olona latsaka tao anaty fahotana mba ho isan’ny olona voavonjy.

(Jaona and 3) : ny fahaterahana indray dia tsy misy olona miverina an-kibon-dreniny fa ianao olon-dehibe no ateraka am-panahy ao amin’i Tompo.

Fomba maro no fanehoana ny fahariana, fa roa no hojerentsika :

 • Fanasitranana ny aretina : fahavoazana mitondra amin’ny fahafatesana, mitondra mankany amin’ny fiainana ny fahavelomana.
 • Famokisana ny olona maro ao anatin’ny hanoanana :
  • Jaona and. 6: ny ampitso dia mbola nitady an’i Jesoa
  • Fanafahana mba tsy ho resin’ny fahafatesana amin’ny hanoanana
  • Fanafahana amin’ny fahasahiranana : fanehoana fa hanana fiainana vaovao ao Aminy no iarahana amin’i Tompo

 

Boky Isaia dia mizara telo (3) :

 • Isaia voalohany : miresaka ny Isiraely miaraka amin’i Jehovah Andriamanitra.
 • Isaia 45 faharoa : mijaly, babo, mitaraina, manome tsiny an’Andriamanitra ny olona.
 • Isaia fahatelo : fanafarana, fodiana any an-tanindrazana.

Jaona 8 :36 « Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo ».

Rehefa manaiky an’i Jesoa dia tonga voaaro, vaovao.

VAVAKA FIFONANA

Natao ny vavaka fifonana sy ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra: « Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra ô ! mihoby Anao hatrany ny fanahinay ary misaotra Anao noho ny Teninao, manankarem-pahasoavana ny Teninao ka ampy mizara ho anay tsirairay avy ireto, mizara ho an’ny zanakao Ianao Andriamanitra ô, satria asan’ny tananao izahay ka adidinao na ny fanahinay na ny tenanay , koa aoka izahay tena hivelona tokoa ary tanteraka amin’izany Teninao izany, satria ny Teninao Tompo dia aina ho an’ny mahazo azy tokoa  ary fahasalamana ho an’ny nofo rehetra.

Koa aoka ary izahay ry Jesoa Tompo ô, ho mpihaino mpankatoa fa tsy ho mpihaino manadino, ka hanapaka any anatinay tsirairay avy izao anie ny Teninao fa tsy very hanjavona tahaka ny voa teny an-dalambe izy ka voahitsakitsaka tsy nisy hasiny, na teny ambony vatolampy ka naniry tamin’ny hataitairana sy fihetseham-po fotsiny, na teny anaty tsilo voagejan’izao fiainana izao. Fa amboary ho tena tany lonaka hanirian’ny Teninao izahay, ka haniry avo folo heny sy zato heny ato anatinay izany, ka raha avy notoriana taminay ny Teninao Tompo dia hody ho finoana ho anay tokoa izany, ka hampazoto anay ho amin’ilay fanompoana mahatretrika. Noho ny Aminao sy ny Anaranao Jesoa Kristy Ilay Teny tonga nofo no hanononanay izany vavaka izany. Amena ». 

Niarahana namaky ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

 Taorian’ny feon-javamaneno, dia nanao ny anjara hira ny Sampana Taniketsa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana”

Razafimaharo Mamy, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany.

Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Joba 36 :22a no nanombohana izany.

Toy izao no tsara ho fantatra amin’ny asan’ny Fiangonana:

 • Fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy, androany eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.
 • 15 janoary 2023 : fanompoam-pivavahana eny amin’ny Coliseum hitrotroana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM mianakavy noho ny taona vaovao 2023.
 • 21 janoary 2023 : Fambolen-kazo iombonana.
 • 22 janoary 2023 : Fiarahana miombom-bavaka eran-tany karakarain’ny FFPM ao amin’ny Katedraly Ambohimanoro.
 • 24 janoary 2023 : Taom-baovao Synodamparitany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindraibe Bam, Biraom-piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 61 : 8 .

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : Hasin’ny Famonjena : « Entre tes mains » – « Dera laza hery haja saotra » ; FFPM 539 : 1 « Faly dia Faly » ; FF 14 :3 « Jesoa apetraka Aminao » ; FFPM 731 : 1 « Enga anie ka homba anao Jesoa »

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena, noredomin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 748:1 “ Havaozy Tompo ô”, ary feon-javamaneno taorian’izay.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany.

Nentina amim-bavaka ny taom-pianarana ho an’ireo hiditra Setela, Sefala ; ny taom-pakalazana ny faha 160 taona ny Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena ; ny fitrotroana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM mianakavy sy ny fiarahana hiombom-bavaka noho ny taona vaovao 2023, eny amin’ny Coliseum amin’ny 15 janoary.

Nentina amim-bavaka ihany koa ireo mpianakavin’ny finoana nanana hataka manokana sy fisaorana ary nanao voady masina noho ny loza nahazo tamin’iny taona lasa iny ; ho amin’ny fiainany, ny asany sy ny hoaviny ; ny fahavitan’ny trano ankehitriny izay nentina amim-bavaka ny fanatanterahana izany, ny fangatahana ny fahasalamana ho an’ny reniny sy ny taom-pianarana ho an’ny zandriny ; ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny vina ho an’ny ankohonana, ny hahasitranan’ny reniny any amin’ny hopitaly.

Nofaranana tamin’ny vavaka « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

ASA VAVOLOMBELONA

 • Natao ny hira FFPM 808 : 1 “Eo an-tratranao Jesosy” mialoha ny fanorolona ny zaza: Andrianasolo Iloanah.
 • Fiarahabana ireo mpanao raharahan’ny Fiangonana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 471 :1 “ He Sambatra aho Jesoa raha miaraka Aminao ”. Notononina ny Tondrozotra 2023. Natolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny Tsodrano ary noredomina ny hira FFPM 471 :1 «Dera Laza ry Mpanjaka ». Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinité ary feon-javamaneno taorian’izay.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe ; Rajaofetra Anthonio sy Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Rakotondramboa Andry

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly