ALAHADY 07 MARTSA 2021

« Miorena tsara, aza miova » I KORINTIANA 15 : 58
« MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA »

Alahady fahatelo amin’ny Karemy anio, niavaka koa satria Alahady Fandraisana sy nanokanana Diakona vaovao roa. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitarika ny litorjia sy nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana. Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Fiderana an’Andriamanitra

Nisy feon-javamaneno sy teny fampidirana ary fiarahabana apostolika. Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny SALAMO 66: 8-12 hoe: “Misaora an’ Andriamanitsika, ry firenena; ary asandrato ny feo fiderana Azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo. Fa efa nizaha toetra anay Ianao, Andriamanitra ô, efa nanadio anay Ianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy. Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Ianao. Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Ianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Ianao . Noredonina ny hira FFPM 233: 1,2 “O! Ray Malala asehoy “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY

Ny mpampianatra HARENTSOA Louisa ao amin’ny K8 no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina dia ao amin’ny SAL.143 : 10a hoe : « Ampianaro hanao ny sitraponao aho ; fa Ianao no Andriamanitro », izay vavaka nataon’i Davida, mpanjaka lehibe eto amin’ny firenen’ Israely. Nasaina novakina intelo izany, izay no nitaomana ny Fiangonana hiainany ny Tenin’ny Tompo, na amin’ny fifaliana na amin’ny fahoriana. Ny fianakaviamben’ny Sampana Sekoly Alahady, ny ankizy sy tanora dia nasaina nitsangana : nisy vavaka, naverina novakina ilay Teny. Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 307 : 1,5 « Iza no hanompo an’i Jesoa soa? ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain-dRASOLONJANAHARY Fidy, novakiny ny GEN. 22 : 11-20 raha RANDRIAMASIMANANA Hanta no nanohy izany araka ny ao amin’ny JAO. 6 1-13 sy HEB. 11 : 17-19, samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ireo. Natao ny hira FFPM 312 :1,3,4 :« Mitoera, ry Jesosy» mialoha ny toriteny.

TORITENY (famintinana)

Ny perikopa voavaky rehetra no nakana ny hafatra androany.

Ny fizahan-toetra dia manana hevitra hafa: ny fakam-panahy izay ataon’ny devoly. Fa rehefa Andriamanitra no mametraka fizahana dia izay no ampiasana ny teny hoe mizaha toetra ny Tompo. Asan’ Andriamanitra ny mametraka izay tokony hiorenan’ny olona amin’ny finoana. Andriamanitra dia efa mahalala ny zavatra ataontsika fa isika no tiany hahalala raha miorina rehefa misy fizahan-toetra, fitsapana ny tanjaky ny finoan’ny kristiana, fizahana ny fatran’ny fahatokisany an’ Andriamanitra.

  • Ny fitsapana ny tanjaky ny finoana

Zanaka lahitokan’ i Abrahama no nangatahin’ Andriamanitra natao fanatitra nefa efa sahirana izy vao nahazo zaza. Sarotra ny manavaka raha tena avy amin’ Andriamanitra izany fitsapana izany noho ny fisian’ny andriamani-tsy izy tao. Nizahan’ Andriamanitra toetra i Abrahama sady nalain’ny devoly fanahy ihany koa. Ny anjelin’i Jehovah niresaka taminy. Ny zavatra hita tao amin’ny tantara araka ny HEB. and. 19 dia: Andriamanitra mahay manangana ny maty, manatanteraka ny zavatra rehetra. Izay no noraisin’i Abrahama ao amin’ny GEN. 22: 14 anehoany ny finoany fa “Jehovah no hahita ”, mahita izay ataony, ny fanatiny, ny ao am-pony. Izay no nahazoany ny Teny fikasana sy nahatonga azy nomena anarana hoe “Rain’ny mino ”. Fizahan-toetra ny fo no resahina eto. Lehibe, mafy, masina sy tsara ny finoan’i Abrahama araka izany.

 

  • Fizahan-toetra ny fatran’ny fahatokisana an’ Andriamanitra

Ao amin’ny JAO. toko faharoa ka hatramin’ny fahadimy no ahitana ireo famantarana nataon’i Jesoa nahatonga ny olona nanaraka sy nitady Azy. Teo Izy no nizaha toetra ny mpianany nanomboka tany Galilia. I Filipo dia anisan’ny mpianatra nametrahana ny fanontaniana raha tena mitoetra tsara, raha mahavita zavatra tokoa ny Tompo. Fizahan-toetra ny saina no eto. Hita fa kely finoana ny olona.

Ampy, betsaka, mafy orina, mafonja, misy lanjany, mitoetra tsara, maharitra ve ny fahatokisanao ny Tompo?

Mitoetra amintsika rehetra na ny fitsapana ny fatran’ny finoana na ny fizahana ny fatran’ny fahatokisantsika Azy amin’izay andraikitsika. Fandinihantena no ilaina amin’izao fotoan’ny Karemy izao. Aoka isika hamantatra ny momba ny tenantsika raha zavatra tiantsika no hizahana toetra antsika.

Hisy Diakona hotokanana fa ny hafatra dia miantefa amin’ny FDL amperinasa. Nahavita fiofanana izy ireo, amin’izao 2 taona farany izao vao hanao ny asa amin’ny maha Diakona izy ireo, fa ny 2 taona voalohany no fitsapana. Jehovah jerena, Izy no hahita satria nahalala izay tao anatiny. Miantoka ny antson’ Andriamanitra isika. Mandalo isan’andro amin’ny fiainan’ny Diakona koa ny fizahan-toetra. Manao ahoana ianao ao anatin’ny asa efa nekenao hotanterahina teo anatrehan’ Andriamanitra sy ny Fiangonana? Iza no tianao hatao laharampahamehana? Ianao no mamaly izany fa aza mijery olona. Isika kristiana koa izahan-toetra amin’ny zavatra sy endrika samihafa. Tsarovy fa mampiorina anao tokoa ny fizahan-toetra mba handrosoan’ny Fiangonana misy anao.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amena.

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana apostolika (Lah. I) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

RAZAFIMAHARO Maminirina, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany. Novakiny ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR. 17: 3b nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :

  • Sabotsy 13 martsa 2021 maraina : fiofanan’ny Biraon’ny rafitra rehetra ;
  • Misy fianarana Sekoly Alahady rehefa Fandraisana voalohan’ny volana ;
  • Sabotsy 27 martsa 2021 dia an-tongotra (« randonnée ») karakarain’ny K160 eny Ambohitrandriamanitra Ambohijanaka (6 km na 9 km mandritra ny adin’ny 2), miainga eto am-piangonana amin’ny 7 ora maraina, misoratra anarana mialoha eny amin’ny tompon’andraikitra hatramin’ny 21 martsa 2021. Ar 2 000 isan’olona no fandraisana anjara na mandeha fiara iombonana na mandeha fiara manokana ;
  • Fandaminana vaovao manoloana ny fiatrehana ny valanaretina : azo atao ny mitondra razana aty am-piangonana rehefa tsy COVID no nahafaty azy, ferana ho 100 no isan’ny afaka manatrika fotoam-bavaka, ny famangiana any an-tokantrano kosa dia miato.

Nitohy tamin’ny 5 minitra fahasalamana ny fotoana.

5 MINITRA FAHASALAMANA

Ny mpitsabo RAMAHOLISON Jules no nanatontosa izany androany. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny III JAO. 1: 2 no fototra niorenan’izany fizarana izany, manao hoe: “ Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin’ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany “. “ Ny fahasalamana no voalohan-karena”  hoy ny Ntaolo, izay no anaovantsika ezaka mba hahafahana maka ny fepetra rehetra tokony horaisina. Fampahafantarana miisa 10 no natao momba ny toetoetra sy faharetan’ny valanaretina amin’izay zavatra ampiasaintsika isan’andro (baoritra, plastika, volo, …). Matahotra hafanana io “ virus ” io ka aza atao ambanin-javatra ny fanaovana evoka amin’ny kininim-potsy na ravintsara : ny entona no mamono ny soritraretina.

Manaova fanatanjahantena izay mifanaraka amin’ny toe-batanao. Ny fiarovantena sy ny fitsaboana dia mila entina amim-bavaka satria i Jesoa Kristy irery no tena mpitsabo. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.

Nandray fitenenana ny Mpitandrina. Fanentanana no nataony momba ny:

  • fiofanan’ny Birao amin’ny sabotsy izao. Izay tsy ho afaka dia mba mandefa taratasy fialan-tsiny any amin’ny Biraom-Piangonana ;
  • fanarahana fiofanana FITELA ao amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga, olona manana mari-pahaizana Lisansa no afaka manaraka izany ;
  • fitondrana amim-bavaka ny hetsika rehetra kasaina hatao mandritra ity taona 2021 ity ;
  • fampianarana Soratra Masina famaranana ny ao amin’ny Jaona izay mitohy sy halefa ao amin’ny “ Facebook ”.

FANKALAZANA TSINGERINTAONA FEBROARY 2021

Natsangana ireo teraka febroary, noarahabaina sy nirariana soa. Ny Teny nomena azy ireo dia hoe: “Anaka, mihainoa, ka raiso ny teniko; dia hihamaro ny taona hiainanao “OHA. 4: 10. Nisy vavaka. Nanao fanatitra teo amin’ny alitara izy ireo. Ny hira FFPM 627: 3,4 “ Vimbino tsara izahay ” no natao nandritra izany. Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana. 

FANATI-PISAORANA

RALAINDIMBY Tsilavo Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny ISA. 61: 10a. Nandritra ny fanantazana ny fanatitra no nanaovan’ny RFF ny hira: “Ny voninahitra” izay nisy nangataka. Ny hira hafa nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana dia FFPM 338 “Arovy aho Tompo “. Ny olona nanao raki-pisaorana dia: renim-pianakaviana nahazo valim-bavaka; fianakaviana nahazo fahasoavana; renim-pianakaviana sy tovovavy nahatratra ny tsingerintaona nahaterahany; nahita asa; mangata-bavaka ho an’ny tebiteby amin’ny tsy fandrosoan’ny asa sy fanaovana trano.

 

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FF 53: 1 « Havaoziko ilay voady» ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny Asa Vavolombelona ny fotoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Niroso teo amin’ny alitara ireo hotokanana ho Diakona, dia DO-VAN-KHAC Ranarison Tsilavina Francky sy RABEZANDRINA Solohery Nirina. Nomena azy ireo ny Teny fanorenana avy ao amin’ny Soratra Masina narahina hafatra fohy. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny nanaovan’izy ireo ny fanekeny. Nametrahan-tanana tsirairay izy ireo teo am-pandohalehana. Nisy vavaka. Nomena tsodrano izy ireo hahafahany manao ny asany. Rehefa izay dia nataon’ny Firaisan’ny Loholona sy ny Diakona (FDL) ny hira « Andeha ho irakao » (RABAKO RALAMBONIRINA Jean-Jacques). Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Notononina ny toby fitaizana zaza kamboty ; ireo Diakona vao notokanana ; ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana sy ny zanaka am-pielezana ; ny fiofanan’ny Biraon’ny rafitra amin’ny sabotsy ; izay mianatra sy hianatra ao amin’ny FITELA ; ny komity sy hetsika rehetra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy ireo sampana manao fankalazana ; ny Synoda Lehiben’ny FJKM ; ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 25 taonan’ny SPAA 10 (Synodamparitany Antananarivo Andrefana); ireo tratran’ny kere any Atsimo ; ny Malagasy amin’ny fiatrehana ny COVID 19 mba hisorohana izany ; ny olona manana fahasahiranana, ny tsy salama, ny azon’ny tsy fidiny, ny manana hataka manokana ; ireo nanao raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Notohizana avy hatrany ny fotoana tamin’ny Fandraisana. Nohiraina ny FFPM 623 : 1,4 « Mba omeo ahy ». Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesoran’ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 262 : 1 « Indreto izahay ry Jesoa ô !». Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira Antema 1 « MASINA, MASINA, MASINA ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 383 : 1 « O, ry mpanota, aza mandà » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetren-tena. Natolotra ny Diakona ny mofo sy ny kapoaka, tao anatin’izany no nanaovana ny hira FFPM 115 « Jesoa Tompo lehibe », ny FFPM 90 : 1,2« Tsy haiko ny milaza re » no natao nandritra ny nizaran’ny Mpitandrina ny Fanasana taimn’ny Diakona. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra ; nandritra izany no nanatanterahan’ny STK ny anjara hirany. Nisy feon-javamaneno.

FAMARANANA NY FOTOANA

Niditra nandray ny toerany ny Diakona. Ny hafatra nomena dia ao amin’ny DEO. 8 : 5 dia hoe : « Koa aoka ho fantatrao amin’ny fonao, fa tahaka ny fananaran’ny olona ny zanany no fananaran’i Jehovah Andriamanitrao anao ». Nohiraina ny « Antema 16 « Isaoranay Jehonah Tomponay ». Novakiana ny tondrozotra 2021, natolotra ny tsodrano; «  Mialoka Aminao » no nokaloina taorian’izay. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinité masina dia nirava ny Fiangonana tamin’ny 12 ora sy 45 minitra tao anaty feon-javamaneno.

NY TOMPON’ANJARA

Mpitendry : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto sy ny SMZM (notarihin-dRAKOTONARIVO Vatsy)

Niandraikitra ny fafana : RABAKO Tovohery

Nikirakira ny fanamafisam-peo : HARENTSOA Rova

Naka sary : ANDRIAMAMPIANINA Faneva

Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra