ALAHADY 7 FEBROARY 2021
“MAMPIORINA NY MINO NY TENIN'ANDRIAMANITRA”

Alahady fahadimy manaraka ny Epifania ity alahady ity, alahady voalohany amin’ny volana febroary hibanjinana ny lohahevitra vaovao, eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Mampiorina ny mino ny Tenin’Andriamanitra».

Ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika dia nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny Salamo119: 129-135 ho fiderana an’Andriamanitra.

Natao ny hira FFPM 20: 1-2-5: “Tsaroanay tokoa izao” taorian’izany ary nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fitondrany mahagaga, nafahana mivavaka eto. Midera sy manome vonihahitra ny herin’Andriamanitra sy ny fahatsarany. Mahatsiaro fa Andriamanitra dia Fitivavana ka misaotra Azy satria mikarakara amin’ny antsipiriany ny fiainantsika Izy. Mangataka amin’Andriamanitra ny hanatrehany izao fotoana izao, ho feno ny Fanahiny Masina ka ho hery lehibe ho an’ny tsirairay izay tafavory eto. Izay rehetra atao eto anie dia ho voninahitr’Andriamanitra avokoa.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

ANDRIANARIVO Oly, mpampianatra ao amin’ny K1, no nanatanteraka izany.

Nivavaka izy teo am-piandohana. Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny hitondrany tantara sy hafatra dia tao amin’ny Jaona 6: 37b “ary izay manatona Ahy tsy mba ho laviko mihitsy”.

Tantaran’i Lita, jiolahy malaza teo an-tanana no nentiny. Mangalatra, misotro toaka, mangaro-paosy no fiainan’i Lita sy ny namany. Raha teo am-pamakiana trano izy ireo dia tonga ny pôlisy. Tafatsoaka ny naman’i Lita, fa izy kosa no nenjehan’ny pôlisy.

. Nisy trano fiangonana teny amin’ny lalany. Nieritreritra i Lita hoe: “Hiditra ve? Sao dia tratran’ny pôlisy anefa?” Nivavaka izy hoe: “Raha misy Andriamanitra, dia aoka Izy hamonjy ahy, ka hiala amin’ny ratsy fanaoko aho”. Niditra tao am-piangonana ihany i Lita. Nisy Tenin’Andriamanitra tena nanindrona ny fony ka tapa-kevitra i Lita ny hanolotra ny fiainany rehetra ho an’Andriamanitra izy. Jesoa nanome toky fa mandray ny rehetra, tsy manda izay manatona Azy.

Nitsangana ny mpikambana Sampana Sekoly Alahady, namerina namaky ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Jaona 6: 37b, ary nanao ny hira FFPM 772: 1-2 “Manatona, manatona”.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 786: 1, 4: “Ny Teninao Jehovah, izay ianaranay”, mialoha ny vakiteny.

RAZAFINDRABE Mamy Bam, no nivavaka  mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary RAZAFINTSALAMA Hantanirina no namaky misesy ny perikopa voalahatra. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fananana ireo tompon’anjara ireo.

Ny perikopa : Genesisy 15:1-16 ; Lioka 5 : 1-11 ; Romana 4 : 13-25.
Natao ny hira FFPM 190: 1-2: “Ry Fanahy mpanazava”, mialoha ny toriteny.

TORITENY

“Mampiorina ny mino ny Tenin’Andriamanitra”. Izany no lohahevitra fitaizam-panahy hoentina mamakivaky ity volana febroary ity. Ny perikopa nandraisana ny hafatra dia ny Genesisy 15:1-16.

Tantara mampiseho ny fifandraisan’i Abrama amin’Andriamanitra. Nandresy fahavalo maro Abrama, nefa mbola nisy tahotra sy tebiteby tao aminy. Hoy Jehovah: “Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao”. Teny nentiny hampiorenany ny finoany izany Teny izany.

Inona moa ny fampiorenam-pinoana ny amin’ity Teny hoe: “Aza matahotra ry Abrama”

  • Mampahery ny olony, Andriamanitra;
  • Manome toky azy mandrakariva Izy amin’izay mpanompo matoky ka miandrandra Azy.

  • Mampahery ny olony Jehovah Tompo

Ny bokin’ny Genesisy 15 dia maneho zavatra roa lehibe:

  • Mitaona ny olona amin’ny finoana ary hatoky an’Andriamanitra tsara sy hanompo an’Andriamanitra tsy misy fihambahambana

Teny anankiroa no hilazana io fampaherezana io: “Ho ampinganao aho”; “Hamaly vavaka anao”.

Tsy fitaovam-piadiana mahery vaika no nentin’i Abrama, fa vahoaka. Olona mpifindra monina, fa tsy olona hiady akory. Nefa dia nandresy firenena maro izay mitambatra. Notanterahan’Andriamanitra tokoa fa Izy no ampinga. Hita koa izany ao amin’ny Lioka 5: 1-11.

Ny dikan’ny hoe Petera dia vatolampy, afaka miaritra ny zavatra rehetra. Tamin’ny asa nataony, mpanarato izy, tsy nahazo na inona na inona tamin’ity andro ity, fa nitondra tanam-polo mody. Nalain’i Jesoa ny sambony anefa, ary hita ny maha ampinga an’i Jesoa. Nasainy narotsaka indray ny harato. Nanaiky i Petera ary be ny trondro azo. Andriamanitra dia mankahery ny olony tokoa.

 

  • Manome toky ny mpanompony Andriamanitra

Efa kivy mihitsy i Abrama. Rehefa nandinika ny fiainany izy dia lasa vinany manoloana ny Teny nomena azy.

Toa izany isika, miteny amin’ny Tompo hoe:”Mba asehoy ahy ny valim-bavaka omenao”.

Ho fijoroana vavolombelona dia nitantara ny Mpitandrina hoe nitady porofo izy tamin’ny antson’Andriamanitra. Izy mantsy dia tsy mba nahay niteny fa miboredika. Tsy nampoiziny ny fomba nahatongavany tao amin’ny Foibe FJKM, ka lasa nisoratra anarana ho mpiomana.

Toa an’i Abrama nasain’Andriamanitra nivoaka ary nanontaniany raha mahisa kintana izy, sy trondro an-dranomasina. Manome toky Andriamanitra ary dia natoky Abrama.

Mahay ny zavatra rehetra mihoatra noho ny izay fantatsika Andriamanitra. Ny fitahiany dia tena lehibe.

Aoka isika ho tahaka an’i Abrama. Matoky amin’ny zavatra rehetra.

Momba anao foana Andriamanitra, amin’ny fotoana rehetra. Izy no hiantehero amin’ny zavatra rehetra ataonao, na amin’ny tsy misy dikany na amin’ny misy dikany.

Mampijoro antsika ho mpanompony ilay Andriamanitra ivavahantsika. Izy no manome antsika ny fandresena rehetra ho entina manompo Azy sy maneho ny voninahiny amin’ny fiainantsika.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

VAVAKA FIFONANA

Andriamanitra dia manome fahalalana vaovao, mampahery, mitondra amin’ny fandinihan-tena.

Ianao Tompo nampahery an’i Abrama, nanome toky azy. Ho anay rehetra izany Teny izany.

Nivily tamin’ny lalanao izahay ka nitady ampinga hafa ka adino tanteraka ny Teny fikasana.

Mifona izahay noho ny ota efa fantatra, ny tsapa na ny tsy tsapa. Diovy Tompo mba ho afa-pahotana. Ampio izahay hahay hitandrina ny Teninao mba tsy hanotanay intsony”.

Natao ny hira HF 39 “Tompo ô Izay mahita”.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina” (Jaona 5:24)

Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.” (Jaona 3:16)

Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesoa.” (Romana 8:1)

Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 545:1 “Endrey izany hafaliana”, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika.

 Narahina feon-javamaneno fohy izany; avy eo dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana: “Oh, how I love Jesus”.

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

RAZAFIMAHARO Mamy, Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.

« Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » (1 Korintiana 3:17b)

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

Avy any ivelany

FJKM : Herinandro famelabelaran-kevitra momba ny fitiavana

SPA : Toro marika iombonana noho ny Covid 19

SAFIF: Taom-baovaon’ny sampana

FMBM 2021

« Ny Tenin’Andriamanitra, fahatokiana sy fiadanana »

14 febroary: alahadin’ny Baiboly

Anatiny

-Faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena : Sakafo fankalazana ny 21 febroary

-SA: fianarana mifandimby K6/K10 – K1/K5

-VVM: Fivarotana  ranomboankazo isaka ny alahady Fandraisana

-AFF/VMFP 15 febroary: fotoana manokana ho an’ny Mpivady

-Fanamafisana nataon’ny Mpitandrina: Antso ho an’ireo te hanao SETELA;

-Fanentanana : Fiofanan’ny Diakona sy ny Loholona ny tontolo andron’ny sabotsy 13 febroary;

Mitondra am-bavaka ireo komity fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana ary 30 sy 20 taonan’ireo Sampana isaky ny amin’ny 9 ora alina.

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERIN’ANDRO NAHATERAHANY

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo teraka vola Janorary. Ny I Korintiana 2: 9 no Tenin’Andriamanitra natolotra azy ireo: “Izay tsy mbola hitan’ ny maso ary tsy mbola ren’ ny sofina, na niditra tao am-pon’ ny olona, na inona na inona no efa namboarin’ Andriamanitra ho an’ izay tia Azy ”.

Nitondra azy ireo am-bavaka ny Fiangonana.

Ny hira FF7 “Tsy hainay ny hangina ”no nohiraina mandritra ny nanaovan’izy ireo ny fanatitra teny amin’ny alitara.

13 ny isan’reo nanatrika ny fotoana tamin’ny 10 ora ary 33 tamin’ny 7 ora. Nitotaly 49 izany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

RANAIVOSON Jacky, Mpitambolam-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

-Fisaorana an’Andriamanitra noho ny nahazoana fahasalamana, noho ny nahatratrarana ny faha 45 taonan’ny fanambadiana.

Ny hira FF7 no notanterahina tamin’ny rakitra “anniversaire”, ny FF 30 kosa mandritra ny fanantazana ny rakitra, izay niandraiketan’ny Vaomieran’ny Vola.

Ny hira FFPM 432: 2: “Mandra-piavin’ny Tompo, miasà!” no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

Nitohy ny feon-kira mandritra ny fanolorana ny fanatazan-drakitra ary notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina miana-draharaha, izay nitarika ny fotoana ihany, no nanao ny vavaka

Nivavaka ho an’ny FJKM, ireo lamin’asa, fotodrafitrasa, Synoda Lehibe ho tanterahina amin’ny volana aogositra, Synodam-Paritany, Mpitandrina evanjelistra,Toby Fifohazana. Nangata-pitahiana ho an’ny FJKM Amparibe Famonjena sy ny mpianakavin’ny finoana. Nitondra am-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy nangata-bavaka ho an’ireo zaza vita Batisa. Nivavaka ho an’ireo manao taom-pankalazana, mba ho ny herin’ny Fanahy Masina no hitarika ny komity. Hahefa be izy ireo, ho hery lehibe eto amin’ny Fiangonana. Mitondra am-bavaka ireo asam-piangonana rehetra (Vaomiera; SSAA). Mivavaka ho an’ny Mpitandrina, ny Birao. Ireo katekomena anie hiroso lalina tsy ho tratry ny fihemorana.

Fantatrao Tompo ny momba anay tsirairay. Miangavy Tompo, vangio sy sitrano ireo marary, hampaherezo ireo azom-pahoriana. Mitalaho ho an’ny firenena: Sitrano, tsaboy ny valanaretina, vonjeo ny kere, ny tsy an’asa, ny mahantra.

Vavaka mangina hahafahan’ny tsirairay mitondra ny faniriany manokana.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo niara-notononina izany. Ary nisy feon-javamena fohy.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Nitohy avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.

Nohiraina ny FF 28 “Efa voadinikao Andriamanitra o! ” teo am-piomanana.

Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 “Masina, Masina”.

Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM  109:1, FFPM 107, HF 29.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanantazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny hira FFPM 1 : 1, 2, 3.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 427:1 “Ho vavolombelonao » ary novakina ny tondrozotra 2021.

Hafatra: “Miorena tsara amin’ny finoana ianareo” 1 Petera 5: 9

Natolotra ny tsodrano; nohiraina ny hira FFPM 699:7: “Ankehitrio, Anao ny fiderana”. Nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina izany.

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Amena.

IREO TOMPON’ANJARA

Nikirakira ny fafana : RAKOTONDRAMBOA Andry

Nikirakira ny fanamafisam-peo: RAMAHERY Yves

Naka ny sary : RAMAHERY Hasina

Nitendry orga: IRIMANANA Eninkaja

Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy