ALAHADY 06 SEPTAMBRA 2020

" Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra "

Ny fotoam-bavaka voalohany tamin’ny 7 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao araka ny fandaminana ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana. Andriantsilavina Nofy, Mpitandrina miana-draharaha no nitarika ny litorjia. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana. Alahadin’ny Fivoriamben’ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany. Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo amin’ny alahady voalohan’ny volana anio. Solontena 5 avy amin’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena no nitarika ny hiran’ny Fiangonana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SAL 111 manao hoe : “ Haleloia. Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho, eo amin’ny fivorian’ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan’ny Jehovah, ka dinihin’izay rehetra mankasitraka Azy. Madera sady malaza ny asany ; ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy ; miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina izay matahotra Azy ; tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin’ny asany nasehony tamin’ny olony, tamin’ny nanomezany azy ny lovan’ny jentilisa. Ny asan’ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana ; mahatoky avokoa ny didiny rehetra ; mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an’ny olony Izy ; efa nanorina ny fanekeny mandrakizay Izy ; masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrana ; fahalalana tsara no ananan’izay rehetra mankato izany ; maharitra mandrakizay ny fiderana Azy ” Noredonina ny hira FFPM 167 : 1-3 “ MIDERA NY ANARANAO ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana sy fifonana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Natao ny hira FFPM 512 : 2 “ HE ! MATOKY AHO TOMPO. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

Rambeloson Mitsoa, Diakona sady mpampianatra Sekoly Alahady no nitarika. Vavaka no nanombohany izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia I JAO 4 : 18a hoe : “ Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny Fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra ”. Fanoharana momba ny fomba fiainan’ny vitsika no natao : ny fanangonana sakafo. Tsy ny tahotra ho bedy no anaovana fanitsiana antsika fa fitiavana. Tokony hiezaka ny hifankatia isika ho fanarahana ny Tenin’i Jesoa. Rehefa manao asa fanompoana isika dia noho ny fitiavantsika an’Andriamanitra ka hanaovantsika ny asany. Tia antsika Andriamanitra, sahia mijoro vavolombelona. Natsangana ny ankizy sy tanora dia nivavaka ny mpitarika. Nanaraka izany avy hatrany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain-dRalison Rakotovao Hanta Harivelo, Diakona. Namaky misesy ny perikopa voalahatra ao amin’ny HAG 2 : 1 -9 ; 14 : 1-9 ; LIO 12 : 16-21 ; I KOR 3 : 10-15 dia Ratovohery Ratobison Lanto, Diakona. Natao ny hira FFPM 460 : 1-3 ” ARIO NY TAHOTRAO “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia LIO 12 : 16-21, izay fanoharana teo amin’i Jesoa Kristy sy ny mpianany, fampitandremana ny amin’ny fiharian-karena diso tafahoatra. “ Ilay mpanankarena adala ” no lohahevitra azo omena ny hafatra. Mizara roa izany.

 

 • Nametraka ny anton’ny fiainany tamin’ny hareny ity mpanankarena ity

Ny “ thésoriseur ” (avy amin’ny teny grika) dia olona manan-karembe nefa harena tsy miasa fa mitoby, any amin’ny zavatra tsy mahasoa no itondrany izany anehoany fitiavantena sy fireharehana. Zavatra 3 no fonosin’izany teny izany : jamba io olona io, mitoky amin’ny fitak’i Satana izy, manao ny hareny ho solon’ Andriamanitra. Tsy mby ao an-tsainy ny Tenin’i Jesoa ao amin’ny MAT 6 : 33. Mafy fo sy tsisy fiantrana ihany koa izy, mitady harena sy mampitombo izany hatramin’ny famonoana olona mihitsy aza.

 

 • Manao an’Andriamanitra ho tsy misy ity mpanankarena ity

toetsaina mitsambiki-mikimpy no hita eto. Ny Soratra Masina mampieritreritra antsika dia ao amin’ny MAT 6 : 19-20 hoe  : “ Aza mihary harena ho anareo eto an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manami-trano sy mangalatra. Fa miharia harena any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mangalatra manami-trano na mangalatra  “ Aiza no hiafaran’izany mpanankarena adala izany ? Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra. Eo amin’ny and.19, ateraky ny fitiavan-karena ny filibana, fandaniana ny herimpo amin’ny zavatra maro tsy mahasoa, manao ny kibony ho andriamanitra izy (mihinana sy misotro), tsy mitsinjo ny fiarahamonina, izay ananany fifaliana amin’ny fiainana mandalo, ny ankehitriny ihany no omeny fahafinaretana satria mila izany ny vatany, tsy manan-tompo ny fiainany, mandeha tsisy tanjona izy tsy mahalala izay hiafarany.

Tokony nitondra fiovana ho antsika ny fihibohana. Misedra olana ara-bola ny synodamparitany sy ny foibe ankehitriny ka mila vonjy, tohana, tanana izy ireo. Hihaino sy hijery fotsiny ve isika tahaka ity mpanankarena adala ity ? Aoka isika hiasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra. Mikatsaha ny fahamarinana sy ny fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amena.

Nalefa ny hiran’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena “ Ny fitiavanao anay” (J.S. Bach).
Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika avy eo, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana apostolika (Lah. I) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.
Rehefa izay dia ny vaovaom-piangonana no nambara.

VAOVOAM-PIANGONANA

Rakotomanana Andry no nanatanteraka izany. Novakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 70 : 4 no nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana : Nisy .fanentanana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana

 • Fanentanana ny Fiangonana avy amin’ny Trano famoaham-boky ANTSO FJKM hanjifa ny fampitaovana amin’ny fidiran’ny mpianatra ho fanohanana ny asan’ Andriamanitra.
 • Ny hetsika sôsialy ataontsika dia mitohy hatrany. Ar 4 277 000 no voavorintsika ho fanohanana ny asa iombonana.
 • Miverina mianatra ny katekomena anio.
 • 13 septambra 2020 alahadin’ny sampanasa AFF
 • Volana septambra : DORKASY – TANINKETSA -Katekomena – fahalalana Soratra Masina

 

Rehefa izay dia nandray fitenenana ny Mpitandrina. Natsangana ny mpandray nomena ny Teny LIO 22 : 12 ; KOL 3 :2-4. Iainana izany maha-mpandray izany ary mila manana faharetana @izany firaisana izany mba hiara-hiseho @Kristy @voninahitra isika rehefa tonga Izy. Nisy vavaka. Nitohy tamin’ny fanamarihana ny fankalazana tsingerintaona ny fotoana.

FANKALAZANA TSINGERINTAONA VOLANA JONA-JOLAY-AOGOSITRA

Ny Teny nomena ireo mpianakavin’ny finoana natsangana ireo dia ao amin’ny I KOR 21 : 22 “ Omban’Andriamanitra ianao amin’izay rehetra ataonao”. Nisy vavaka ho azy ireo ary nanao fanatitra alitara izy ireo. Feon-javamamaneno no notaterahina nandritra izany. Tsy nisy fandraisan’ny Mpitandrina tanana fa fizarana taratasy fahatsiarovana isan’olona.

FANATI-PISAORANA

Hira natao nandritra ny fanatazana ny rakitra ny FFPM 432 “ MANDRA-PIHAVIN’NY TOMPO “

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 4 : 4 “ MAMY NY FITIANAO “ ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana ny fotoana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitarika izany vavaka izany. Ny hiainan’ny Fiangonana ny hafatra nambara nandritra ny toriteny no hataka voalohany. Nentiny amim-bavaka koa ny Fiangonana sy mpitondra Fiangonana ary mpitory ny Filazantsara rehetra ; ny toerana fitaizana ireo niharan’ny tsy fidiny ; ny kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana ; ny mpandray ny Fasan’ny Tompo tsy ankanavaka ; ny asan’ny Fiangonana rehetra (ivelany sy anatiny) ; ny sahirana, marary, mana-manjo ; ny firenena ; ny mpiasa rehetra tsy handairan’ny asan’i satana). Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 9 : 4  » RY TOMPO ZANAHARINAY  » nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Mitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ho fanomanam-panahy dia ny hira FFPM 183 : 1-3 “ MIDINA RY FANAHY O ! “ no natao. RABENANDRASANA Nandrianina dia nanao vavaka. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no nanohizana ny fotoana. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira A1 « MASINA, MASINA, MASINA ». Rehefa izay, novakiana ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 295 : 1 “ MIORENA MAFY TSARA “ dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary ny Diakona lahy kosa ny kapoaka, tao anatin’izany no nanaovana ny hira FFPM 305 “ O ! MIASA SAKAIZA “. Nony voazara ny mofo sy kapoakan’ny Fiangonana dia ny Diakona indray ny notoloran’ny Mpitandrina mofo sy kapoaka. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira 469 « MAMY, RY JESOA NY FITIAVANAO » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nanaty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 306 “ MAMAFAZA VOA KA AZA MBA MALAINA “. Nomena ny hafatra avy amin’ny Soratra Masina ao amin’ny I TAN 22 : 16. Natao ny hira FFPM 307 : 1 “ IZA NO HANOMPO AN’I JESOA SOA ? “ mialoha ny fanononana ny tondrozotra 2020 sy fanolorana ny tsodrano. Ny andininy fahadimy amin’io hira io no noredonina avy eo. Nisy vavaka mangina sy fanononana trinité masina dia nirava ny Fiangonana tamin’ny 8 ora sy 43 minitra tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON'ANJARA

 • Nandray an-tsoratra: RALAIARIMANANA Narindra
 • Nitendry ny orga: RAJAOFETRA John
 • Nandrindra ny horonon-tsary : RABEMANANORO Jonathan
 • Naka ny horonon-tsary : RAHARIJAONA RASETAMANANA Solofonirina
 • Naka ny sary : RAKOTONDRAMBOA Andry
 • Nikirakira ny fafana : RATIARISON Joris
 • Nikirakira ny feo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony