Alahady faha-06 Desambra 2020

Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »

Mihobia ho an’i Jehovah amin’ny fifaliana, …. Fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy ». Alahady 6 Desambra 2020. Alahady faharoa manaraka ny advento ary alahady voalohany hibanjinantsika ny lohahevitra hoe  « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino ». Andro lehibe eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana satria dia ivon’ny jobily fankalazana ny faha 50 taona ny sampana Hasin’ny famonjena. Sampana velona eto anivon’ny Fiangonana niorina ny 17 May 1970. Ny filohan’ny sampana Atoa Robel Hanitra, no nitarika ny fotoana, ny filohan’ny komity 50 taona, Atoa Rabemila Mamy no nanao ny vakiteny ary ny mpanolotsaina eo anivon’ny komity 50 taona, Atoa Razafy Ianja kosa no nanao ny vavaka. Nanao ny tantara ho an’ny ankizy sy ny tatitry ny sampana dia ireo mpitantsoratry ny sampana, Rtoa Rahajarizafy Bakoly sy Rtoa Rambeloson Mitsoa. Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.
Tena nampihetsipo ny fotoana anio satria dia niara-niombombavaka tao avokoa ireo mpikambana Hasin’ny Famonjena tranainy izay tena maro dia maro tokoa.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Vao vita ny feonkira fidirana dia nanao ny hira « Mihobia ho an’i Jehovah » (Ranaivo Ranairovelo) ireo mpikambana ankehitriny miaraka amin’ireo tranainy ireo.

Novaikiana ny Salamo 100 ;111 ;9-10 ho fiderana an’Andriamanitra.
Rehefa izany dia natao ny hiran’ny finoana 33 « O Ingao ny hirampifaliana » (Ramilison Paul). Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana.

Ny feonjava-maneno avy hatrany taorian’izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy ny tompon’andraikitra. Ny teny tao amin’ny Oha 17 :17a « Izay tia tokoa dia tia amin’ny andro rehetra » no teny nozaraina. Nitondra tantara kely izy tamin’izany. Natao ny hira Ffpm 790 : 1 ary nofaranany tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 244 : 1, 2, 4 mialoha ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Genesisy 49 : 8-10, Matio 1 : 1-17, I Korintiana 12 : 1-3.
Natao ny hira « Handeha ho irakao » (Rabako Ralambonirina Jean Jacques) mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny teny faneva « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ….fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » Salamo 100 :2a ; Sal 111 :10b.

Ity teny faneva ity no novelabelarin’ny mpitandrina tamin’ny hafatra izany nentiny.
Salamo faha100 dia fiderana ankapobeny. Nanao fanatitra ho fiderana ireo noho ny fanambinan’Andriamanitra.

Ny salamo faha111 kosa dia Salamo Haleloia lehibe. Amin’ny fotoandehibe dia tsy maintsy vakiana ity Salamo faha 111 ity.

Salamo manabara ny haja sy voninahitra ihany koa ity faha 111 ity. Nozarain’ny mpitandrina roa ny hafatra : mitory amin’ny fifaliana

1.  Mitory amin’ny fifaliana
Ny olona mitory amin’ny fifaliana dia olona efa nanaiky an’i Jesoa ho tompon’ny fiainany ka manaiky mba hizara izany. Raha eritreretina izany dia afaka sintomina ireto manaraka ireto :
    a. Olona manolo-tena hanompo no mitory amin’ny fifaliana. Mahatsapa ny fitiavan’Andriamantira ireo olona ireo ka dia manolo-tena izy.
    b. Manda-tena mihitsy hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra. Eo no anehoana ny fankasitrahana an’Andriamanitra.

Tsy mora ny mitory amin’ny fifaliana fa mila fandava-tena sy fanolora-tena mba hanaovana ny asa masina.
Ny toriteny an-kira no atao. Ny hira izay atao dia sady ahavoa ny fo ary koa ny saina. Ny feon’ny hira dia mandona ny fo ary ny tonony dia mamelombelona ny saina.
Vao misy mamoron-kira dia efa fitoriana sahady izay.
Fanambaram-pinoana ampahibemaso koa izay manao asa fitoriana izany. Fijoroana vavolombelona izany asa atao izany. Rehefa miaino manko ny olona dia jereny avokoa ny zavatra rehetra.
Fijoroana vavolombelona ankira koa izany fanaovana toriteny an-kira io.
Rehefa nandinika ny tantaran’ny Fiangonan ny mpitandrina tao anatin’ny 50 taona lasa ao amin’ny mpikambana, dia nilaza fa 1/8 dia diakona avokoa, ¼ dia biraon’ny Fiangonana. Tiana ambara dia isan’ny fikambanana mitaiza olona handray andraikitra izany sampana izany.

2. Maharitra amin’ny fanompoana
Izay matoky ny famonjeNy no afaka aharitra amin’izany fanompoana izany. Ny olona izay maharitra dia manana antoka ny amin’ny famonjen’i Kristy.
Ny olona maharitra dia mahasedra ny zavatra rehetra ka omen’ny Tompo fahaiza-manao enti-manompo. Izay mino dia mandray hery.
Ny olona maharitra dia vonona hiatrika izay zavatra mitranga. NY olona mandroso amin’izany dia izay mahatahotra an’Andriamanitra ka vonona hankato Azy. Raha izany no tanjona ao anatin’ny antoko mpihira dia tanteraka izany.
Hanadinana anao io fiharetanao io ka fotoanany izao raha toa ka hiovanao. Tokony atao fiainana izany asa fanompoana izany mba ahafahana manatanteraka ireo voalaza ireo.
Raha manaiky an’i Jesoa isika dia nino ny hafatra sy ny tenin’Andriamanitra isika. Tanteraho amin’ny zoto ny asa mba hisian’ny fifaliana mba ho tanteraka ny fifaliana ara ny nolazain’i Paoly.

VAVAKA FIFONANA

Nanao ny vavaka setrin’ny ny tenin’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izay. Ary ho fanavaozana ny fanolorantena dia niaraka nanonona ny fanekempinoana laharana voalohany ny mpianakavin’ny finoana.
Tokony manao ny asa sy adidy rehetra isika, atao amin’ny fifaliana ary mba aharitra mandrakizay.
Nisy ny feonjavamaneno taorian’izay.

TATITRY NY SAMPANA

Niroso tamin’ny tatitry ny sampana ny tompon’andraikitra. Asa nanomboka ny tapaky ny taona 2019 hatramin’izao fotoana izao no nolazaina. Niendrika tononkalo mo no nitondrana izany tatitra izany ka anisan’ny voalaza ny fanokafana ny faha 50 taona ny desambra 2019, ny fiarahabana tratry ny taona ary antsampanahy PAska izay nalefa tamin’ny pejy facebook ny Hasin’ny Famonjena sy ny Fiangonana.
Nanao ny hira « Rojompiderana » (Robel Hanitra) ny mpikambana Hasin’ny famonjena taorian’izany.

RAHARAN'NY FIANGONANA

Niroso avy hatrany tamin’ny raharahan’ny Fiangonana ka Atoa Razafimaharo Mamy no nitondra izany. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
    • Voka-dehibe ny eto amin’ny fitandremantsika amin’ity volana ity ary ny 25 Desambra no ivony
    • Fotoana ho an’ny Sekoly Alahady ny amin’ny herinandro 07/12 hatramin’ny 13 Desambra 2020.
    • Fizarana loka ho an’ireo afaka fanadinana ny Alahady 20 Desambra
    • Ny Alahady 27 Desambra no alahdy ho an’ny FDL
Nanampy fanentanana moa ny mpitandrina momba ilay voka-dehibe ny Fiangonana amin’ity taona 20020 ity.

RAKITRA & FANOMEZANA

Niroso tamin’ny famakiana ireo voady ary koa fanaovana ny rakitra. Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 545 : 1 ho fanolorana ny rakitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Nitsinjara ho maromaro ny asa vavolombelona tamin’ity fotoana jobily volamena ny Hasin’ny famonjena ity.
Nanomboka tamin’ny fijoroana ho vavolombelona izany. Atoa Rambeloson Jeannot no nanomboka izany. Izy moa dia anisan’ireo mpikambana mbola velona, ary mbola manatevina ny mpikambana ankehitriny, nandrafitra ny Hasin’ny famonjena tamin’ny nitsanganany tamin’ny taona 1970. Nilaza tantara ny amin’ny noforonan’ny sampana izy.
Atoa Andrianilaina Andrianasolo no nandray ny fitenenana nanaraka azy. Izy dia nanonona ireo olona izay nomena mari-pahatsiarovana tamin’ity jobily ity. Tao anatin’izany dia nomena « certificat » fahatsiarovana ireo :

 • nandrafitra ny sampana voalohany ka mbola velona, niisa 27 izy ireo.
    • Tsangambato ara-panahy napetraky ny sampana : dia ny sampana taniketsa, ny mpitandrina Ramilison Diamondra, ny mpitandrina Raharilavitra Roland, ny mpitandrina Sam Chuen Jacques Bruno
    • Ny filoha nifandimby izay niisa 8
    • Ireo rehetra namoronkira miisa 17
Nomena valisoa koa ireo izay nandray anjara tamin’ny fifaninana hira faneva sy ny saripamantarana 50 taona. Tamin’ny hira faneva, ny nahazo ny voalohany dia Atoa Irimanana Emilson Enikaja, ny faharoa dia Aoa RAzafindrabe John Bam sy Rafaralahidimy Liva ary ny fahatelo kosa dia Rajaofetra John. Teo amin’ny sary famantarana kosa nahazo laharana voalohany mitovy Atoa Andriamizakason Toky Axel sy Rasolofosoandraibe Miora Pamela. Natambatra ho iray moa ny sary famantarana nataon’izy ireo.
Taorian’ny fanolorana certificat dia niroso tamin’ny fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana ny jobily faha 50 taona ary nanaraka izany dia natolotra ihany koa ny tsangambato « piano ».
Notendrena voalohany izany « piano » izany rehefa avy natolotra ary rehefa izany dia nanao ny hira faneva faha 50 taona ny sampana.
Nanao ny teny fisaorana ny filohan’ny komity ary nisaotra sy nanolotra fahatsiarovana ho an’ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina ihany koa.
Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izay ary niomana amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

Tao anaty fotoampivavahana moa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Famaranana
Rehefa avy nanome ny hafatra ny mpitandrina dia natao ny hiran’ny finoana « Haleloia, mihira fihirambaovao » (Rabary). Novakiana ny tondrozotra, nomena ny tsodrano, ary natao ny hira Ffpm 79 namaranana ny fotoana.
Nizara mofomamy ho an’ireo mpivavaka rehetra tao moa ny Hasin’ny Famonjena.

IREO TOMPON’ANJARA:
Mpanao fafana: Solofo RAKOTOSEHENO
Mpikirakira fanamafisam-peo: Yves RAMAHERY
Naka ny Sary: Hasina RAMAHERY / Joël RANAIVOSON
Mpandray an-tsoratra: Hanitra ROBEL