ALAHADY 05 JONA 2022
“ MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO ”

Alahady Pentekosta sy Voka-Dehibe

« …dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany sady niteny taminy hoe : Fiadanana ho anareo ! Rehefa nilaza izany Izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo.  Ary hoy indray Jesosy taminy : Fiadanana ho anareo… »

Jaona 20 : 19-21

Niavaka ny fotoana noho ny Pentekosta izay anombohana ny fisalorana zioga mena. Alahady voalohany amin’ny volana jona ihany koa, nandraisana ny Fanasan’ny Tompo, niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana teraka volana mey miisa 64 ; sady ivon’ny voka-dehibe ka 707 no isan’ny mpiangona nanao rakitra alitara.

Nanomboka tamin’ny 8 ora sy sasany ny fotoam-bavaka androany. Ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana, raha ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana dia natao ny fiarahabana apostolika. Ny Salamo 145 : 1-7 hoe : “ Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, sy hankalaza ny Anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ; ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona ; ary ny fahelehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy sy hihoby ny fahamarinanao. ” Ny hira FFPM 1 : 1, 2, 5 “ Andriananahary masina indrindra ” no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny Matio 28 : 18-19 manao hoe : «  Ary Jesoa nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe : Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ; koa mandehàna ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. ». Notononina ny “ Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra” Salamo 119 : 1-2.

Natao ny hira FFPM 470 : 1, 3 “ Ny foko, ry Mpamonjy “ narahina vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 174 : 1, 2 “ Fanahy Masina ô!”

TENY FAMELAN-KELOKA

Nomena teo am-pitsanganana izany manao hoe : « Mamindra fo sy miantra Jehovah ; mahari-po sady be famindrampo Izy… Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak’olona manana fahefana ety ambonin’ny tany hamela heloka ». Salamo 145 : 8 ; Marka 2 : 10a. Hoy ny mpitarika hoe : « Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina, miderà ny Tompo” ka niara-namaly ny Fiangonana hoe : “ Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’I Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. ” Salamo 32 : 1-2. Nohiraina ny FFPM 480 : 1 “ Mamin’ny foko, ry Jesoa ô! ”

Notononina ny fanekem-pinoana apostolika (laharana voalohany). Vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy no nanohy izany.

FOTOANAN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K8, Rajaonarivelo Yasmina, no nitarika izany.

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia : “Misaora amin’ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon’ Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa ho anareo.” I Tesaloniana 5 : 18.

Mpiarahavavy, mandalo eo amina mpangataka isaky ny handeha hianatra no notantaraina. Isaky ny nanome vola izy roa dia nahazo tsodrano tsara. Fa nisy fotoana tsy nanana izy ireo, ka tezitra be ilay mpangataka ary teny nanafintohina no nataony. Nalahelo izy mirahavavy. Nony tonga tany an-trano izy ireo, dia nitantara tamin-dreniny izay namely azy hoe : “Aza tezitra, aza malahelo fa izany no toetry ny olona; andao isika hisaotra fa izany no fampianaran’ Andriamanitra. ” Ny lesona sintonina dia hoe: isika koa mba nanao ny tsy mety sy nanao ratsy nefa i Jesoa tsy mba tezitra fa mivavaka ho antsika isan’andro eo anilan’ny Ray. Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Naverin’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny andinin-tSoratra Masina ary narahiny vavaka.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1 : 8.

Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

Novakiana ny hafatra Pentekosta avy amin’ny Foibe FJKM.

Noho ny faha 25 taonan’ny Firaisan’ny Diakona sy Loholona eo anivon’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA 10) dia mikarakara fifaninana sary famantarana sy hira faneva izy ireo; ao an-tokotany ny tsara ho fantatra momba izany.

Asa anatiny

 • Alatsinainy 6 jona 2022 : fiantombohan’ny herinandrom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.
 • Talata 7 jona 2022 amin’ny 6 ora hariva : Fivorian’ny Vaomieran’ny Fananana.
 • Alarobia 8 jona 2022 amin’ny 6 ora sy fahefany hariva : Fivorian’ny Vaomieran’ny Vola.
 • Alahady 12 jona 2022 amin’ny 8 ora maraina : fivorian’ny komitin’ny Gazety Taratry ny Famonjena.
 • Sabotsy 18 jona 2022 maraina : Fiheveran-draharaha hanaovana tatitra ara-bola.
 • Sabotsy 18 jona 2022 tolakandro : Vavaka ho an’ny mpanala fanadinana karakarain’ny Sampana Mpanazava sy Tily (SAMPATI).
 • Alahady 19 jona 2022 : Ivom-bokatry ny Sampana Vokovoko Manga; Ankatoky ny Fandraisana
 • Alahady 19 jona 2022 : Fanolorana fanomezana ho an’ny kamboty latsaky ny 18 taona karakarain’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno, misoratra anaratra alohan’ny 12 jona 2022 izay voakasika
 • Alahady 26 jona 2022 : “Hetsika gasigasy” noho ny fankalazana ny fiverenan’ny Fahaleovantena.
 • Mampahafantatra ny komitin’ny gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala , fa tonga eto an-toerana ary efa miasa ny tsangambatony voalohany noho ny faha 45 taonany: “ Ordinateur de bureau complet, marque Hewlett-Packard, misy unité centrale i5 core, 8 Giga, Windows 11 professionnel, Ecran 27 pouces; Clavier, hahafahana manohy ny asa fanompoana. Ho an’ Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra.

Nandray fitenenana ny Mpitandrina. Fisaorana ny Komitin’ny trano atsimo, izay vita fitokanana omaly no nataony. Nentanina ny Fiangonana hijery izany vokatry ny herim-pony izany. Mbola misy zavatra vitsy tsy vita ilana tolo-tanana.

Tomombana ihany koa, hoy izy, ny herinandron’ny Fanahy Masina. Nisaorany ny Vaomieran’ny Aim-Panahy sy ny Asa Fitoriana Filazantsara, izay hita fa mivoatra.

Vita ny ady fototra sy vato fehizoro tsangambato fananana an’ny SAMPATI anehoana fa velona sy mihetsika ny Fiangonana ka sahy manao fanamby sy fotodrafitrasa ny sampana.

Anio no ivon’ny fanateram-bokatra. Nisaorana izay efa nahavita ary noentanina izay tsy mbola nanao, fa fanoloran-tena ho an’ny Tompo izany, ho fankasitrahana Azy ary haterina amin-kafaliana. Mandritra ity volana jona manontolo ity no azo andraisana izany.

FIFAMPIARAHABANA PENTEKOSTA 2022

Ny Asan’ny Apostoly 4 : 31b no nakana izany :“ Ho feno ny Fanahy Masina ianao, ry … ”

FANKALAZANA TSINGERINTAONA VOLANA MEY

Natsangana ireo teraka volana mey, notolorana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 21 : 3. “ Fa notsenainao fitahiana soa izy ; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena “. Nisy fiarahabana, firariantsoa ary fitondrana amim-bavaka azy ireo, izay niroso teny amin’ny alitara nanao fanatitra. Ny HF 12 “ FENO TOKY “no nataon’ny Fiangonana nandritra izany.

FANATITRA ALITARA NOHO NY VOKA-DEHIBE

Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana Mpitantsoratry ny Vola, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra andinin-tSoratra Masina. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’Andriamanitra sy mangata-bavaka fa raim-pianakaviana nahatratra ny faha 90 taonany ; fianakaviana mahatsapa fa notantanan’ny Tompo ny fiainany ; nahazo valimbavaka ; mba hotahiana ny zanany tonga soa eto an-tanindrazana ; renim-pianakaviana mitalaho hiarovana ny zanaka sy ny firenena amin’ny loza, ny fakampanahy mba ho afaka ka mba ho feno fitoniana.

Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireo, izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra dia : FFPM 471 : 1 “ E sambatra aho Jesoa ” ; FFPM 338 “ Arovy aho, Tompo ”.

Nanao hira ny Sampana TANINKETSA.

Nisy famakiana voka-dehibe naterina teo amin’ny Vaomieran’ny Vola nanomboka tamin’ny herinandro, andiany voalohany. Nanao hira ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly. Novakiana ny voka-dehibe andiany faharoa. Nanao hira ny Sampana Tanora Kristiana. Novakiana ny voka-dehibe andiany fahatelo. Nasiana feon-javamaneno taorian’izay. Ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena no nanohy izany.

Ny hira vavaka FFPM 432 : 2 “ Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha “ no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanoloran-tena.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 176 : 1, 2 “ Avia, Fanahy Masina ô ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny vadin’ny Mpitandrina, Raharijaona Bodo, no sady namaky misesy ny perikopa voalohatra araka ny Nomery 11 : 16-25 ; Jaona 20 : 19-23 ; Asan’ny Apostoly 4 : 27-31. Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 133 : 1, 4 “ Efa namangy ny olony ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia ao amin’ny Jaona 20 : 19-23, izay Teny  anisan’ireo novakiana tamin’ny fotoana fanantanterahana ny asa sy fampaherezana, fanorenana ny fanomezana fahefana handroaka demonia sy hanasitrana.

MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO

Ao amin’ny Testamenta Taloha, ny fiadanana tsy hitan’ny olona mihitsy, tsy fantany, tsy niainany tao anatin’ny fahalavoana, raha tsy niverina tamin’ Andriamanitra izy ireo. Rehefa tafasaraka amin’ny Tompo ny olona dia tsy misy fiadanana fa tebiteby sy fijaliana.

Misy fiadanana roa ambaran’ny Tompo rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy ka niseho tamin’ny mpianany:

 • Nanonona fiadanana ny Tompo mba hinoana ny fandreseny
 • Ny fiadanana hamita ny iraka ampanaovin’ny Tompo.
 • Fiadanana hino ny fandresen’i Kristy

Nisy fotoana nanenjehana an’i Jesoa Kristy, nahatonga Azy ho tafasaraka tamin’ny mpianatra, nihatra hatramin’ny fahafatesana izany, nahatonga tahotra izany : nihidy aman-trano izy ireo no tonga teo afovoany Jesoa nanonona ny fiadanana mba hinoany. Matahotra fahafatesana ny manan’aina, eto anefa dia asehon’i Jesoa fa resy izany.

Zavatra roa no naseho :

 • Ny fandraisana ny Fanahy Masina : olona voatokana hanao asa manokana ho an’Andriamanitra ihany no nahazo izany ao amin’ny Testamenta Taloha, fa eto dia ny mpianatra lasa nahazo, dia hahazo koa izay rehetra mino.
 • Ny fahefana mamela heloka: teo amin’ny fivavahana jiosy dia tsy nisy nahazo nanao izany fa Andriamanitra irery no mamela heloka sy manana fahefana. Eto dia nomen’i Jesoa Kristy ny mpianatra rehetra izay mino Azy izany.

Izany no fampanjakan’Andriamanitra ny fahefana, fanehoany ny Fitiavany, ny famindrampony.

Andriamanitra te haneho amintsika lalandava izany Fitiavany izany ao amin’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny fandraisan’ny olona ny Fanahy Masina. Ho an’izay rehetra vita batisa dia manana sy tarihin’izany. Aoka hifaly amin’izany isika. Rehefa manaiky iasany, izay aloaky ny vavantsika dia fiadanana ho an’ny manodidina antsika.

 • Fiadanana hamita iraka izay ampanaovin’i Jesoa

Nanofana ny mpianatra nandritra ny telo taona ny Tompo. Rehefa manonona ilay vavaka isika hoe “ ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra ”, dia milaza fiadanana hahafahana manantanteraka iraka izany, fifaliana anaty. Ao no ananana fahombiazana avy amin’ Andriamanitra hanantanterahana ny asa fanompoana. Zavatra roa no vokatr’izany Teny izany :

 • Mba hahatoky ny herin’ny Tompo ny olona amin’ny fanantanterahana ny asa, dia hiseho ny fanomezam-boninahitra Azy, araka ny Matio  28 hoe : “ Indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao ”.
 • Ny Tompo dia miaraka mandrakariva amin’ny olony ary asehony ny famindrampony

Ny firenen’Israely efa nampahitana loza folo. Rehefa afaka tao amin’ny tany nandevozana izy ireo dia mbola nimenomenona, nitaraina sy nitalaho ny olona fa te hihinan-kena, fitarainana izay ren’Andriamanitra satria maniratsira. Eo no nahatonga ny Tompo naka an’i Mosesy, mba homena ny Fanahy hatarika ireo foko 12.

Manao ahoana kosa isika ankehitriny ? Mandritra ny fanokanana ny tomponandraikitra, misy fametrahana sy fandraisan-tanana. Iraka izany handraisana ny Fanahy Masina ho entina manompo. Ireo zokiny amin’ny maha Diakona ataovy misongadina mihoatra noho ny an’ny vaovao ny asanao. Tsy olona iray no manokana ny Mpiandry fa maro. Tadidio izany andraikitrao izany fa tsy zavatra kely. Hadinina amintsika izany. Toy izany koa ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Aza avela handalo foana amintsika na atao tsinontsinona izany fanomezam-pahasoavana izany.

Nilatsaka tamin’ny andro Pentekosta ny Fanahy Masina. Mankalaza andro fotsiny ve ianao manatrika eto ? Nomen’ny Tompo handraisantsika fiainana izany hahalalana fa zanaka voatsangana isika. Raha fiainana izany, ho an’ny feno ny Fanahy Masina dia Pentekosta ny fiainantsika isaky ny manao asa fanompoana, isaky hanatitra fanatitra, … ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra. Manana andraikitra isika hanapariaka izany amin’ny hafa.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Nasiana feon-javamaneno fohy. Nohirain’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ny “ Mihirà Fihiram-baovao ” narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hinoana ny fandresena ny fahafatesana sy hananana fiadanana. Nivavaka koa izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; ny toby masina sy akany fitaizana. Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10 sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy ; ny isam-pitandremana mba hahavita ny andraikiny ary ho fahazavana amin’ny asa tanterahina. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny Kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana ; ny zanaka am-pielezana ; ho tratra anie ny tanjona amin’ny voka-dehibe ; ny voafonja, ny traboina, ny very asa, ny tratran’ny kere, ireo miaina anaty fahasahirana mba samy hahita izay tandrify azy ny olona, ho levona ny aretina « coronavirus » izay anisan’ny vato misakana tsy hanefana ny asa fanompoana. Notononina koa ireo manana hataka manokana,  ireo nanao raki-pisaorana ; indrindra ny vahoaka izay mila ny fitantanana, sy hery ary aim-panahy ; ireo rehetra nanatrika fotoana ka manana bitsika mangina asandratra.

Nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

Natao ny fanonona vokatra andiany fahefatra sy famintinana.

Nisy sary nalefa teo amin’ny fafana maneho ny asa vita ao amin’ny trano atsimo izay vao notokanana omaly.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 428 : 1 “ Reko izao, ry Tompo ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 639 : 1 “ Ry miaramila mandrosoa izao “. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite.

Ny hira « Izay rehetra sitrakao » (Randria Simon) no nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny zandriny lahy teo amin’ny alitara nandritra ny firavana. Nalefa teo amin’ny fafana ny tononkira ka nanaraka ny Fiangonana, narahina tehaka izany.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niara-nanantanteraka ny fitarihana ny sakramenta ny Mpitandrina am-perinasa sy miana-draharaha.

Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesorana ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FF 35 “ Ry tomponay ô, avia! ”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira A1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 482 : 1 “ Jehovah ô ! Ianao nandinika ahy » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lahy kosa ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 98 “ Indro ny Tompo Jesosy, jereo “ ; FFPM 107 “ Maniry mafy aho “ ; FFPM 262 : 1,2“ Indreto izahay, ry Jesoa ô ”. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no notoloran’ny Mpitandrina mofo sy kapoaka. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanantanterahan’ny Fiangonana ny hira HF 11 “ Fantatro izao ”. Hafatra avy amin’ny Soratra Masina no nialoha ny tsodrano : «  Izany Fanahy izany no santatry ny lovantsika »  Efesianina 1 : 14a. Ny hira farany dia ny FFPM 753 : 1 “ Tiako ny miaraka Aminao, Jesoa ” nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Irimanana Eninkaja, Rabiazamaholy Mahery sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto, Randriamahefa Tina

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra